Search result for

industrien

(60 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -industrien-, *industrien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา industrien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *industrien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are entering... an era of economic recession that, paradoxically, will see the advanced industrialised nations to adopt ultra-capitalist foreign policies and domestic policies that are radically socialist.Dies ist der Beginn... eines Zeitalters der wirtschaftlichen Rezession, die paradoxerweise mit sich bringt, dass die fortschrittlichen Industrienationen eine ultrakapitalistische Außenpolitik betreiben, während ihre Innenpolitik radikaler Sozialismus ist. Happy Easter (1984)
Those illegal chips look like they were production-etched.Die illegalen Chips sind Industrienebenprodukte. Runaway (1984)
Yeah, we manufacture parts for all kinds of high-tech industries.Ja, wir stellen Bauteile für alle möglichen High-Tech Industrien her. Birds of a Feather (1985)
The first act of the new republic will be to nationalise all local industries.Und die erste Handlung der neuen revolutionären Regierung wird darin bestehen, die dortigen Industrien zu verstaatlichen. Water (1985)
No doubt you applied technology from other industries to the refinement of this product.Sicher konnten Sie Erfahrungen aus anderen Industrien nutzen. Symbiosis (1988)
I've brokered tremendous deals for the Colombian and the Bolivian industries.Ich vermittelte enorme Deals für die kolumbianischen und bolivianischen IndustrienEpisode #2.10 (1990)
For industrial espionage and intelligence manipulation. I have installed programs into specific ghosts... in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.Ich habe Industrien ausspioniert und Informationen manipuliert, bestimmte Ghosts mit Programmen infiltriert und die Vernetzung von Individuen und Organisationen verstärkt. Ghost in the Shell (1995)
Besides, both industries are sanctioned by the UEO.Beide Industrien werden von der UEO unterstützt. Meltdown (1995)
The industry of communication and the information highways.Die Industrien der Kommunikation... und die Autostrassen der Information. Fourbi (1996)
Honeybraun Industries had the Annihilator contract.Honeybraun Industrien hatte den Zerstörervertrag. AKA Superman (1997)
These are all the records of where every single piece of Honeybraun Industries ended up after liquidation.Dies sind alle Unterlagen, die besagen, wer Teile von Honeybraun Industrien nach der Liquidation kaufte. AKA Superman (1997)
That narrows it down to LemCo, Farber Industries MacNamn Systems and Diticom Technologies.LOIS: Das reduziert es auf LemCo, Farber Industrien, MacNamn Systeme und Diticom Technologien. AKA Superman (1997)
australia´s main industries are mining and agriculture.AustraIiens Industrien sind Bergbau und Landwirtschaft. The Crocodile Hunter: Collision Course (2002)
There are at least 20 mills, all very prosperous, in and around the town, and it's full of new industry of one sort or the other.In der Stadt und am Rande gibt es mindestens zwanzig Fabriken, die alle florieren. Überall neue Industrien dieser oder jener Art. Episode #1.1 (2004)
"deriving revenues from a number of wide-ranging industries."das Einkünfte aus verschiedenen Industrien hat. The Truth Is Out There (2004)
Let's build new industries.Laßt uns neue Industrien aufbauen. Who Killed the Electric Car? (2006)
So before we can even begin to think about Iuring new industries to Baltimore, we need to think about how we can make these neighborhoods and this city safe once again.Bevor wir also darüber nachdenken, neue Industrien in Baltimore zu schaffen,... müssen wir darüber nachdenken, wie wir diese Gegenden und diese Stadt sicher machen können. Soft Eyes (2006)
"(Our) great industrial nation is controlled by its system of credit.Später schrieb Woodrow Wilson mit Bedauern: "(Unsere) großartige Industrienation wird von ihrem Kreditsystem kontrolliert. Zeitgeist (2007)
If you're talking about the distribution of cultural material, of music and cinema, well there is a long history of whatever the incumbent industry happens to be, resisting whatever new technology provides.In der Geschichte der Verbreitung von kulturellen Gütern, von Musik und Filmen, gab es viele Punkte in denen sich die jeweils aktuellen Industrien gegen neue Technologien wehrten. Steal This Film II (2007)
I was created for industrial espionage and data manipulation. I have inserted programs into individual ghosts for the benefit of specific individuals and organizations.Ich habe Industrien ausspioniert und Informationen manipuliert, bestimmte Geister mit Programmen infiltriert und die Vernetzung von Individuen und Organisationen verstärkt. Ghost in the Shell 2.0 (2008)
How many industries actually spend money to discourage people from buying their product?Wie viele Industrien spenden tatsächlich Geld, damit die Menschen ihre Produkte nicht kaufen? Smoke Signals (2008)
It's capitalism's biggest business.Hier geht's um die rentabelste Branche der Industrienationen. The New Protocol (2008)
"TZK Industries." I..."Tzk Industrien." Stripped (2009)
What is TZK Industries?Was ist tzk IndustrienStripped (2009)
"TZK Industries.""Tzk Industrien." Stripped (2009)
"TZK Industries.""Tzk IndustrienStripped (2009)
Demonic industries!Dämonische IndustrienHowl (2010)
The kimberley Process has brought to light that the purchase of black market diamonds from this or any other illegal source endorses an industry that would otherwise happily flourish without it.Im Rahmen des Kimberly-Prozesses wurde bekannt, dass der Diamantenhandel auf dem Schwarzmarkt oder in anderen illegalen Geschäften Industrienationen entgegenwirkt, die ansonsten florieren könnten. 4.3.2.1. (2010)
For many, many years, the 660 million people in the developed world... were effectively sheltered... from all of this additional labor... that existed on the planet.Sehr viele Jahre lang waren die 660 Millionen Menschen... der Industrienationen behütet... von all dieser zusätzlichen Arbeitskraft, die auf dem Planeten existierte. Inside Job (2010)
Inequality of wealth in the United States... is now higher than in any other developed country.Vermögensungleichheit in den Vereinigten Staaten... ist jetzt höher als in irgendeiner anderen Industrienation. Inside Job (2010)
Here you can really feel the power of heavy industry that made Germany such a wealthy country.Nirgendwo spürt man wie hier die Energie der schweren Industrien, die Deutschland zu einem reichen Land haben werden lassen. Germany from Above (2010)
Whether it is market system which creates a natural gravitation towards monopoly and power consolidation while also generating pockets of wealthy industries that tower over others regardless of utility- such as the fact that top hedge fund managers on wall streetOb es ein Marktsystem ist, welches eine natürliche Gravitation hin zu Monopolen und Machtanhäufung kreiert, wobei es sich abkapselnde reiche Industrien generiert, die über andere ragen ungeachtet des Nutzwertes- so wie der Fakt, dass Spitzen- Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Old industries have to be harshly eliminated. New markets have to be forcibly claimed and old markets have to be re-exploited.Alte Industrien müssen unnachgiebig eliminiert, kommende neue Märkte behauptet und alte Märkte mit aller Gewalt ausgebeutet werden. Cosmopolis (2012)
I am pleased to announce that bass industries will now truly be a family business with the return of the man who taught me never to give up, even on the dead... my father, Bart bass.Ich freue mich, die Mitteilung machen zu dürfen, dass Bass Industrien zukünftig ein echtes Familienunternehmen sein wird. Mit der Rückkehr des Mannes, der mir beibrachte, niemals aufzugeben, nicht mal die Toten: mein Vater, Bart Bass. The Return of the Ring (2012)
Hessington Oil owns enough of those industries to get you in trouble with the FTC.Ein Problem, Hessington Oil besitzt genug dieser Industrien, um Probleme mit dem Bundesfinanzhof zu bekommen. Conflict of Interest (2013)
And the emissions of methane of both industries are almost equal.Und beide Industrien produzieren fast gleich viele Methangasemissionen. Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
That's what's embedded in most of the processed food that most people are eating.Das steckt in der Industrienahrung, die die meisten essen. That Sugar Film (2014)
It is a myth that there were industries that did not cooperate.Es ist ein Mythos, es hätte Industrien gegeben, die nicht kooperiert hätten.  ()
Regulations, price-fixing, protectionism, supporting failed industries.Verordnungen, Preisfestsetzung, Protektionismus, Unterstützung gescheitert IndustrienBrexit: The Movie (2016)
Coal rose, affecting other industries.Kohle stieg, was andere Industrien beeinflusste. Brexit: The Movie (2016)
They want to see industries stand on their own two feet, and those that can't must make way for those that can.Sie wollten Industrien auf ihren eigenen Füßen stehen sehen, und diejenigen, die das nicht konnten, mussten Platz machen für diejenigen, die es konnten. Brexit: The Movie (2016)
With protectionism, you are basically trying to protect industries that otherwise wouldn't do very well in a competitive environment.Mit Protektionismus versucht man im Grunde nur, Industrien zu schützen, die sonst nicht sehr gut abschneiden würden in einem kompetitiven Umfeld. Brexit: The Movie (2016)
It hurts industries, whose costs are forced higher.Es tut den Industrien weh, deren Kosten höher gezwungen werden. Brexit: The Movie (2016)
Europe's industries now face the challenge of international competition.Die europäischen Industrien stehen heute vor der Herausforderung des internationalen Wettbewerbs. Brexit: The Movie (2016)
The casino gaming industry is one of the fastest-growing multi-billion-dollar industries in this country.Die Casino-Spiel-Industrie ist eine der am schnellsten wachsenden Multi-Milliarden-Dollar-Industrien in diesem Land. Objection (2016)
What's really sad is that we cannot trust information from these leading health organizations like the American Heart Association, the American Diabetes Association because they are taking money from the very industries who are causing the problems that they're supposed to be helping to prevent.Wirklich traurig ist, dass wir den Informationen dieser führenden Gesundheitsorganisationen nicht vertrauen können wie der American Heart Association, der American Diabetes Association, weil sie ausgerechnet von den Industrien Geld annehmen, welche die Probleme verursachen, die sie angeblich zu vermeiden versuchen. What the Health (2017)
Which means we are getting our dietary recommendations from the very industries that are killing us.Das bedeutet, dass wir unsere Ernährungsempfehlungen von den Industrien bekommen, die uns töten. What the Health (2017)
I've often typified the meat industry to people who maybe don't understand its power and reach, as it's got all the money of Big Tobacco and Big Pharma, and it has the personality of the National Rifle Association.Ich sah die Fleischindustrie oft in Leuten versinnbildlicht, die deren Macht oder Reichweite vielleicht nicht verstehen, denn sie besitzt soviel Geld wie die großen Tabak- und Pharmaindustrien, aber sie hat die Persönlichkeit der Nationalen Gewehr-Vereinigung. What the Health (2017)
Subsidies, imprisoning activists that go against them, and I think it's quite telling that these industries are working so hard and spending so much money to criminalize people for simply taking a picture, for simply recording what's going on inside these facilitiesSubventionen, Verhaftung von Aktivisten, die gegen sie sind. Ich finde es bezeichnend, dass diese Industrien so hart arbeiten und soviel Geld dafür ausgeben, um Leute zu kriminalisieren, nur weil sie ein Foto machen oder aufnehmen, was im Innern dieser Anlagen geschieht, und es öffentlich machen. What the Health (2017)
I finally realized how deep the collusion truly is between government and these industries.Mir wurde endlich klar, wie tief die Mitwisserschaft zwischen der Regierung und diesen Industrien wirklich ist. What the Health (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdenindustrie {f} | Fremdenindustrien {pl}tourist industry | tourist industries [Add to Longdo]
Industrie {f}; Gewerbe {n} | Industrien {pl} | fleischverarbeitende Industrieindustry | industries | meat processing industry [Add to Longdo]
Industrienation {f}industrial nation [Add to Longdo]
Metallindustrie {f} | Metallindustrien {pl}metal industry | metal industries [Add to Longdo]
Schwerindustrie {f} | Schwerindustrien {pl}heavy industry | heavy industries [Add to Longdo]
Veredelungsindustrie {f} | Veredelungsindustrien {pl}finishing industry | finishing industries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Industrien [industriːən] (n) , pl.
     industries
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top