Search result for

india

(100 entries)
(0.1652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -india-, *india*. Possible hiragana form: いんぢあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
India    [N] ประเทศอินเดีย
India    [N] อินเดีย
Indian    [ADJ] เกี่ยวกับอินเดีย, See also: เกี่ยวกับคนอินเดีย, เกี่ยวกับภาษาอินเดียว, เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดีย
Indian    [N] ชาวอินเดีย, See also: คนอินเดีย
Indian    [N] ชาวอินเดียนแดง, See also: อินเดียแดง, ชนพื้นเมืองอเมริกัน
Indian    [N] ภาษาอินเดีย
Indiana    [N] รัฐอินเดียนา (ในสหรัฐอเมริกา)
India ink    [N] หมึกสีดำสำหรับเขียนหรือวาดภาพ
Indian corn    [N] ข้าวโพด, Syn. corn, maize
Indian file    [N] การเคลื่อนที่เป็นแถวเรียงหนึ่ง (ของคน, สัตว์, ยานพาหนะ), See also: การตั้งแถวเรียงหนึ่ง, การเข้าแถวเรียงหนึ่ง, Syn. single file

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Indiana limestoneหินปูนอินเดียนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indiaอินเดีย [TU Subject Heading]
India in the Tripitakaอินเดียในพระไตรปิฎก [TU Subject Heading]
India-Brazil-South Africa เวทีเจรจาสามฝ่าย ระหว่างอินเดีย บราซิล และแอฟริกาใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิมความร่วมมือในกรอบใต้-ใต้ใน วงกว้าง เป้าหมายหลัก IBSA คือการส่งเสริมและขยายโอกาส ด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาสังคม และการเลแกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน [การทูต]
India-Pakistan Conflict, 1947-1949ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน, ค.ศ. 1947-1949 [TU Subject Heading]
India-Pakistan Conflict, 1965ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน, ค.ศ. 1965 [TU Subject Heading]
India-Pakistan Conflict, 1971ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน, ค.ศ. 1971 [TU Subject Heading]
Indian Filesอินเดียนไฟล์ [การแพทย์]
Indian Inkหมึกอินเดีย [การแพทย์]
Indian Ink Preparationหมึกอินเดียน [การแพทย์]
Indian Oceanมหาสมุทรอินเดีย [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
india(อิน' เดีย) n. ประเทศอินเดีย
india rubberยางธรรมชาติ ยางลบ (natural rubber, erasive rubber)
indian(อิน' เดียน) n. ชาวอินเดีย, ชาวอินเดียนแดง, ภาษาอินเดีย, ภาษาอินเดีย, ภาษาอินเดียนแดง, สมาชิกขององค์การ. -adj. เกี่ยวกับชาวอินเดียหรืออินเดียนแดง, เกี่ยวกับภาษาอินเดียหรืออินเดียแดง, เกี่ยวกับตะวันออก, เกี่ยวกับบริเวณประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศและศรี
indian agentเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเดีย
indian almondต้นใบหูกวาง
indian clubด้ามไม้หรือโลหะรูปขวดขนาดใหญ่
indian cornข้าวโพด
indian desertชื่อทะเลทรายในอินเดียด้านด้านตะวันตก
indian fileเป็นแถวเรียวหนึ่ง
indian giverผู้ให้ที่เอาของที่ให้กลับ, See also: indian giving n.

English-Thai: Nontri Dictionary
INDIA india rubber(n) ยางลบ,ต้นยาง
Indian(adj) เกี่ยวกับประเทศอินเดีย,เกี่ยวกับชาวอินเดีย
Indian(n) ชาวอินเดีย,แขก,ภาษาอินเดีย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินเดีย    [N] India, Syn. ประเทศอินเดีย, Example: พุทธศาสนามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่ง อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศพม่า
แขกยาม [N] Indian watchman, See also: Indian guard, Syn. แขกเฝ้ายาม, Example: แขกยามที่อยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย, Count unit: คน, Thai definition: แขกที่ทำหน้าที่รักษาหรือดูแลความสงบเรียบร้อย
แขก [N] Indian, Example: แต่เดิมนั้นฝรั่งกินเหมือนแขกคือจะมีแผ่นขนมปังคล้ายโรตีวางอยู่ต่อหน้า, Count unit: คน, Thai definition: คำเรียกชาวเอเชียตะวันออกกลางและตะวันออกใกล้ ยกเว้น ยิว แอฟริกาเหนือ และนิโกร
พิณ    [N] Indian lute, Example: เธอเล่นพิณได้ไพเราะมาก นี่ขนาดเพิ่งหัดเล่นได้ไม่ถึง 2 เดือนเท่านั้น, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีสายสำหรับดีด ลักษณะคล้ายจะเข้ มีสาย 5-7-12 สาย
ภรตวรรษ    [N] India, Syn. อินเดีย, Count unit: ประเทศ, Thai definition: แผ่นดินแห่งท้าวภรต คือ อินเดีย (เป็นคำที่ชาวฮินดูเรียกประเทศของตัวเอง)
ภารตวิทยา    [N] Indian study, See also: study of India, Example: ท่านสนใจในด้านภารตวิทยาเพราะท่านเคยไปอยู่ที่อินเดียมานาน, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับประเทศอินเดีย มีศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณคดี เป็นต้น, Notes: (สันสกฤต)
รูปี    [N] rupee, See also: Indian money, Example: ครั้งหนึ่งฝิ่นจากยูนานมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในล้านนา ถึงขนาดที่ทำให้เงินรูปีที่ใช้ในการซื้อขายถูกดูดกลืนหายเข้ากระเป๋าพ่อค้าฮ่อไปหมด, Thai definition: ชื่อหน่วยเงินตราอินเดีย
ประเทศอินเดีย    [N] Republic of India, See also: India, Syn. อินเดีย, Example: ประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนามากมาย, Count unit: ประเทศ
ชาวอินเดีย    [N] Indian, Syn. คนอินเดีย, คนแขก, แขก, Example: ชาวอินเดียรู้จักเคี้ยวลำอ้อยเพื่อให้ได้รสหวาน, Count unit: คน
ชมพูทวีป    [N] India, Syn. ประเทศอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
บานเช้าสีเหลือง [n. exp.] (bānchao sī leūang) EN: Sage rose ; West indian holly   
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
บัวสาย [n. exp.] (būa sāi) EN: Red indian water lily ; Water Lilly   
บุษบาริมทาง [n. exp.] (butsabā rimthāng) EN: Indian asystasia   
ชายชาวอินเดีย[n. prop.] (chāichāo Indīa) EN: Indian   FR: Indien [m]
ชะมดเช็ด[n. exp.] (chamot chet) EN: Small Indian Civet   
ชะมดแผงหางปล้อง[n. exp.] (chamot phaēng hāng plǿng) EN: Large Indian Civet   
ช้าง[n.] (chāng) EN: elephant ; Asian Elephant ; Indian Elephant   FR: éléphant [m] ; éléphant d'Asie [m]
ช้างเอเชีย [n. exp.] (chāng Ēchīa) EN: Asian Elephant ; Indian Elephant   FR: éléphant d'Asie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIA    IH1 N D IY0 AH0
INDIAN    IH1 N D IY0 AH0 N
INDIA'S    IH1 N D IY0 AH0 Z
INDIANS    IH1 N D IY0 AH0 N Z
INDIANA    IH2 N D IY0 AE1 N AH0
INDIANS'    IH1 N D IY0 AH0 N Z
INDIAN'S    IH1 N D IY0 AH0 N Z
INDIANA'S    IH2 N D IY0 AE1 N AH0 Z
INDIANIAN    IH2 N D IY0 AE1 N IY0 AH0 N
INDIANOLA    IH1 N D IY0 AH0 N OW1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
India    (n) (i1 n d i@)
Indian    (n) (i1 n d i@ n)
Indiana    (n) (i2 n d i a1 n @)
Indians    (n) (i1 n d i@ n z)
Indiaman    (n) (i1 n d i@ m @ n)
Indiamen    (n) (i1 n d i@ m @ n)
India-rubber    (n) - (i1 n d i@ - r uh b @ r)
Indianapolis    (n) (i2 n d ii @ n a1 p @ l i s)
India-rubbers    (n) - (i1 n d i@ - r uh b @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Indianer(n) |der, pl. Indianer| ชาวอินเดียนแดง, See also: die Indianerin/-nen
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Indien [geogr.]India (in) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
アジア象[アジアぞう, ajia zou] (n) (uk) Asian elephant; Indian elephant [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アメリカインディアン[, amerikaindeian] (n) American Indian [Add to Longdo]
アメリカインディアン諸語[アメリカインディアンしょご, amerikaindeian shogo] (n) Amerindian languages [Add to Longdo]
アメリカンインディアン;アメリカン・インディアン[, amerikan'indeian ; amerikan . indeian] (n) (sens) American Indian [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イエローテールエンジェルフィッシュ[, iero-te-ruenjierufisshu] (n) yellowtail angelfish (Apolemichthys xanthurus); Indian yellowtail angelfish [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
イギリス東インド会社[イギリスひがしインドがいしゃ, igirisu higashi indo gaisha] (n) British East India Company [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印地安纳[yìn dì ān nà, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, / ] Indiana (US state) [Add to Longdo]
印巴[Yìn Bā, ˋ ㄅㄚ, ] India and Pakistan [Add to Longdo]
印度[Yìn dù, ˋ ㄉㄨˋ, ] India [Add to Longdo]
印度人[yìn dù rén, ˋ ㄉㄨˋ ㄖㄣˊ, ] Indian (person) [Add to Longdo]
印度国大党[Yìn dù Guó dà dǎng, ˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄉㄤˇ, / ] Indian Congress party [Add to Longdo]
印度时报[yìn dù shí bào, ˋ ㄉㄨˋ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] India Times [Add to Longdo]
印度洋[Yìn dù yáng, ˋ ㄉㄨˋ ㄧㄤˊ, ] Indian Ocean [Add to Longdo]
印第安纳州[Yìn dì ān nà zhōu, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] Indiana [Add to Longdo]
印第安纳波利斯[Yìn dì ān nà bō lì sī, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄅㄛ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Indianapolis, Indiana [Add to Longdo]
国大党[Guó dà dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄉㄤˇ, / ] Indian Congress party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 India \In"di*a\, n. [See {Indian}.]
   A country in Southern Asia; the two peninsulas of Hither and
   Farther India; in a restricted sense, Hither India, or
   Hindostan.
   [1913 Webster]
 
   {India ink}, a nearly black pigment brought chiefly from
    China, used for water colors. It is in rolls, or in
    square, and consists of lampblack or ivory black and
    animal glue. Called also {China ink}. The true India ink
    is sepia. See {Sepia}.
 
   {India matting}, floor matting made in China, India, etc.,
    from grass and reeds; -- also called {Canton matting} or
    {China matting}.
 
   {India paper}, a variety of Chinese paper, of smooth but not
    glossy surface, used for printing from engravings,
    woodcuts, etc.
 
   {India proof} (Engraving), a proof impression from an
    engraved plate, taken on India paper.
 
   {India rubber}. See {Caoutchouc}.
 
   {India-rubber tree} (Bot.), any tree yielding caoutchouc, but
    especially the East Indian {Ficus elastica}, often
    cultivated for its large, shining, elliptical leaves.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 India
   n 1: a republic in the Asian subcontinent in southern Asia;
      second most populous country in the world; achieved
      independence from the United Kingdom in 1947 [syn: {India},
      {Republic of India}, {Bharat}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 India [indija]
   India
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 India
    India
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 India
   India
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top