Search result for

inder

(58 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inder-, *inder*
English-Thai: Longdo Dictionary
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air cylinderท่อที่อัดอากาศไว้
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
blinder(ไบล'เดอะ) n. ที่ปิดตาม้า, Syn. blinker
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
cinder(ซิน'เดอะ) n. ขี้เถ้า,เถ้าถ่าน,ถ่าน,ถ่านไฟ,กากแร่,กากถ่านหิน, See also: cindery,cinderous adj.
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
blinder(n) แผ่นปิดตาม้า
cinder(n) เถ้าถ่าน,ขี้เถ้า
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
kindergarten(n) โรงเรียนอนุบาล
remainder(n) ของตกค้าง,เศษ,ของเหลือ
reminder(n) เครื่องเตือนความจำ,เครื่องเตือนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
ใบเตือน[n. exp.] (bai teūoen) EN: reminder   
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep lem) EN: bookbinder   
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
ฝาสูบ[n.] (fā sūp) EN: cylinder head   
จำนวนคงเหลือ[n. exp.] (jamnūan khongleūa) EN: remainder   
จดหมายเตือน[n. exp.] (jotmāi teūoen) EN: reminder   FR: rappel [m]
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary
INDERAL    IH1 N D ER0 AH0 L

German-Thai: Longdo Dictionary
Kinder(n) |pl.| , See also: das Kind
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
Minderheit(n) |die, pl. Minderheiten| ส่วนน้อย
Minderheit(n) |die, pl. Minderheiten| เสียงส่วนน้อย, See also: A. die Mehrheit,
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, See also: S. der Körperbehinderte,
Kindergarten(n) |der, pl. Kindergärten| โรงเรียนอนุบาล
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, See also: S. Verwehrung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inder {m}; Inderin {f}Indian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
エアシリンダ[, eashirinda] (n) air cylinder; pneumatic cylinder [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
ガスボンベ[, gasubonbe] (n) gas cylinder (ger [Add to Longdo]
グラインダー[, gurainda-] (n) grinder [Add to Longdo]
コーヒーミル[, ko-hi-miru] (n) coffee mill; coffee grinder [Add to Longdo]
サイドワインダー[, saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]
シリンダー(P);シリンダ[, shirinda-(P); shirinda] (n) cylinder; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリンダ[しりんだ, shirinda] cylinder [Add to Longdo]
剰余[じょうよ, jouyo] remainder [Add to Longdo]
累積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] cumulative remainder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  inder
     Indian
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top