Search result for

imker

(53 entries)
(0.0869 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imker-, *imker*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา imker มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *imker*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Allia Fallanx, as pianist, ornithologist, cataloguer, apiarist and expert on flying reptiles, perpetuated and expanded the Custodian tradition.Allia Fallanx setzte als Pianist, Ornithologe, Katalogisator, Imker und Experte für fliegende Reptilien die Tradition der Wächter fort und baute sie aus. The Falls (1980)
There's a Iime-tree grove and beehives there.Da ist ein Lindenhain, eine Imkerei. Vassa (1983)
- You're a beekeeper.- Ihr seid Imker. - Das reicht ihr schon. Yellowbeard (1983)
The beekeeper would like this signed.Der Imker möchte, dass Ihr das unterschreibt. Yellowbeard (1983)
He wanted to be a beekeeper, you know that?Er wollte mal Imker werden. The Reflecting Skin (1990)
Beekeeping? Boxing? Bocce ball?Imkern, boxen, Boccia spielen. Burns Verkaufen der Kraftwerk (1991)
This is "The Beekeeper," here on Camp Firewood Radio.Hier spricht der Imker von Radio Camp Firewood. Wet Hot American Summer (2001)
This is Arty Solomon here, alias, "The Beekeeper."Hier spricht Arty Solomon, genannt der ImkerWet Hot American Summer (2001)
You got any books about bee-keeping?Kann ich hier Bücher bekommen? Über Imkerei? The Guy in the Grave Next Door (2002)
Some of our keepers found you, down near the stables.Einige Imkerinnen haben Sie gefunden, unten bei den Ställen. The Wicker Man (2006)
Yeah. Beekeepers.Ja, die Imkerinnen. The Wicker Man (2006)
He deliberately drove his car into this bee farm.Er ist mit seinem Wagen in eine Imkerei gerauscht. Mr. Monk Bumps His Head (2006)
...beekeeper!Imkerin! Aldrin Justice (2006)
Not a beekeeper.Keine Imkerin .... Aldrin Justice (2006)
Look, Lil, we're all tolerating this prolonged nervous breakdown you're clearly having, with the punk band and the beekeeping and the petty larceny, but this is my career you're messing with.Schau, Lily, wir sind alle tolerant, diser anhaltende Nervenzusammenbruch von dir, ... die Punkrock Band, die Imkerei, der geringfügige Diebstahl, aber das ist meine Karriere die du aufs Spiel setzt. Aldrin Justice (2006)
Willie, I didn't know you were an apiarist.Willie, ich wusste nicht, dass du mal ein Imker warst. The Burns and the Bees (2008)
"Start a beekeeping club."Einen Imker-Klub gründen. The House Bunny (2008)
He's going to learn how to count to 10 in Chinese, then he'll get bored and move on to his new dream of becoming a beekeeper.Er lernt, auf Chinesisch bis zehn zu zählen, dann langweilt es ihn und er träumt davon, ein Imker zu werden. Everybody Says Don't (2009)
Might as well start shopping for beekeeper suits.Da kann ich gleich nach einem Imkeranzug suchen. Everybody Says Don't (2009)
What do you think the chances are of these guys getting stung today?Werden sie die Jungs stechen? Imker Jackass 3D (2010)
begin beekeeper!der ImkerQueen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Beekeepers they are choosed by bees.Imker... sie werden von den Bienen gewählt. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Steiner gave lectures to the workers at the Goetheanum in 1923 and Steiner said, Yes, this mechanization of beekeeping, this realm of life is becoming mechanized and industrialized and that will eventually destroy beekeeping and the honeybee might not survive the end of the century.Steiner gab Vorträge zu den Arbeitern am Goetheanum in 1923 und Steiner sagte: Ja, diese Mechanisierung der Imkerei, damit wird das Leben mechanisiert und industrialisiert und das wird am Ende die Imkerei zerstören und die Bienen werden das Ende dieses Jahrhunderts vielleicht nicht überleben. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Our very lives depend on beekeeping.Unser Leben hängt von der Imkerei ab. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Everybody should be interested in beekeeping.Alle sollten Interesse haben an der Imkerei. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
A lot of rationalization, a lot of mechanization has gone into beekeeping to make it profitable.Viel Rationalismus, viel Mechanisation sind in die Imkerei gekommen um sie lukrativ zu machen. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
because the migratory nature of beekeeping spreads all these pests at a very rapid rate!Wegen der nomadischen Art der Imkerei verbreiten sich diese Krankheiten unglaublich schnell! Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
We've created this great Bee Bordello as one beekeeper put it.Wir haben ein Riesen-Bienenbordell erzeugt, wie ein Imker es so schön gesagt hat. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
The German beekeepers and our bees live in a very serious situation.Wir deutschen Imker und unsere Bienen leben in einer sehr harten Situation. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
I've been a beekeeper for over 30 years.Ich bin seit mehr als 30 Jahren ImkerQueen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Legalize beekeeping!Legalisiert die Imkerei! Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
However, when you let your mind explore the world of bees right at that moment, you and every beekeeper fall under the bees' spell.Aber wenn man sich erlaubt die Welt der Bienen zu entdecken, genau dann verzaubert dich, und alle Imker, der Charme der Bienen. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
We become beekeepers because we fall in love with these insects.Wir werden Imker, weil wir uns verlieben in diese Insekten. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Unfortunately, today the beekeeper has to face daily a thousand obstacles.Leider wird der Imker heute täglich mit tausenden Widerständen konfrontiert. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
There are many people, including a lot of beekeepers, who suspect a relatively new class of pesticides might have a role in Colony Collapse Disorder.Es gibt viele Leute, auch viele Imker, die eine realitv neue Gruppe von Pestiziden verantwortlich halten für einen großen Teil des Bienensterbens. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Without this care many, many bee colonies will die and only very few will survive without the help of the beekeepers and all human beings.Ohne diese Pflege werden viele, viele Bienenschwärme sterben und nur wenige würden ohne die Hilfe der Imker und allen Menschen überleben. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
I'm an organic beekeeper. And the reason is mainly because of what I believe in.Ich bin biologischer Imker aus Überzeugung. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
I became a beekeeper in 2003 under rather unusual circumstances.Ich wurde Imker in 2003 unter ungewöhnlichen Umständen. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
I had been invited by the local beekeeping association to give them a talk on genetic engineering in relation to bees.Ich hatte eine Einladung von der örtlichen Imkergruppe, um einen Vortrag über genetische Manipulation im Verhältnis zu Bienen zu halten. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
One of the biggest challenges to beekeepers was the varroa mite, which is now spread all over the United Kingdom.Eine der größten Schwierigkeiten für die Imker war die Varroamilbe und die hat sich jetzt über ganz Großbritannien verbreitet. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
It's a little beast that lives on the bee and drinks it's blood and beekeepers have found, that unless they treat their bees with chemicals every year, they will be killed by the varroa mite.Es ist eine kleine Milbe, die sich vom Blut der Bienen ernährt und Imker haben bemerkt, dass wenn sie den Bienenstock nicht jedes Jahr mit Chemikalien behandeln, sie von den Milben getötet werden. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
I was taught the conventional way of beekeeping and did all the things that my mentors taught me which includes putting chemicals in the hive.Ich hatte traditionelle Imkerei gelernt und machte alles, was meine Lehrer mir beigebracht hatten und stellte auch die Chemikalien in die Bienenkörbe. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
This method of keeping bees without any chemicals runs the risk of going for broke, definitely.Diese Imkermethode ganz ohne Chemikalien hat natürlich das Risiko, dass es schief läuft. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
I'm doing this so that I can be a commercial beekeeper, so I can make a living from bees.Ich mache das, damit ich ein kommerzieller Imker sein kann, dass ich davon Leben kann. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
I'm leaving the bee and the mite, more or less, to fight it out together. And that is, I think, the goal in long-term sustainable beekeeping is to let bee and mite co-evolve together.Ich mische mich nicht mit den Bienen und den Milben ein und hoffe damit, dass so eine nachhaltige Imkerei zustande kommt wo Bienen und Milben zusammen ein Gleichgewicht entwickeln. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
When Phillip first started he actually pestered me into keeping the bees.Als Philipp anfing die Imkerei zu erlernen, hat er mich eigentlich dazu gezwungen Bienen zu halten. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
He, at that point in time, was the youngest beekeeper in the UK.Er war damals der jüngste Imker in England. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
Well, my father was a beekeeper and his grandfather had a bit of a fiddle before him, so I started getting stung at a pretty early age.Also mein Vater war Imker und sein Großvater hat es vor ihm ein bisschen probiert und ich fing also sehr früh an im Garten auf den Deckeln der Bienenkörben zu trommeln. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
In New Zealand we have this fantastic history of beekeeping because it's very much part of farming community that involves beekeepers and farmers working together to have a whole agricultural system that works.In Neuseeland haben wir eine fantastische Imkertradition, denn es ist ein wichtiger Teil der Bauerngemeinschaft wobei Bauern und Imker für den ganzen landwirtschaftlichen Zusammenhang zusammenarbeiten. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)
In old societies the beekeeper was a very respected person.In alten Zivilisationen war der Imker eine geschätzte Person. Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us? (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imker {m}; Imkerin {f}; Bienenzüchter {m} | Imker {pl}; Imkerinnen {pl}; Bienenzüchter {pl}beekeeper; apiarist | beekeepers; apiarists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  imker [imkər]
     apiarist; bee‐keeper; bee‐master
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top