Search result for

ilka

(64 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ilka-, *ilka*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ilka มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ilka*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manilkara Kaukiละมุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Non didilkai.Non didilkaThe Last Dragonlord (2009)
There's a bibliography, vertical file and a distribution analysis.Es gibt ein Quellenverzeichnis, eine Steilkartei und eine Vertriebsanalyse. J. Edgar's Ghost (1985)
Rosie, Martha, Tonka, Milly... not Milly.Ruäena, Marta, Tonka, Milka Milka nicht mehr. I Love, You Love (1989)
It broke my blood-valve chamber.Es brach mir die Blutventilkammer. Coneheads (1993)
Although my blood valve weighs heavily with your feelings, tonight we must remain together.Auch wenn deine Gefühle mir die Blutventilkammer schwer machen, heute Nacht müssen wir zusammenbleiben. Coneheads (1993)
My name is Grilka.Mein Name ist GrilkaThe House of Quark (1994)
That might have allowed Grilka to become head of the family, even though she's a woman but if Kozak died in an honorable fight was defeated simply by a better opponent then no dispensation would have been granted and without a male heir, the House will fall.Obwohl Grilka eine Frau ist, hätte sie Oberhaupt der Familie werden können. Aber wenn Kozak in einem ehrenvollen Kampf starb, durch einen besseren Gegner im Kampf besiegt wurde, würde keine Dispensation gewährt werden. Und ohne männlichen Erben wird das Haus fallen. The House of Quark (1994)
I will have your House and your title, Grilka and when I am done, I will place your head and the head of this ridiculous Ferengi outside the gates.Ich kriege Ihr Haus und Ihren Titel, Grilka. Und wenn ich es erreicht habe, werde ich Ihren Schädel und den dieses lächerlichen Ferengis vor den Toren aufpflanzen. The House of Quark (1994)
Grilka where is the leader of your House?Grilka, wo ist das Oberhaupt deines Hauses? The House of Quark (1994)
And when you tell your children and your grandchildren the glorious story of how you rose to power and took Grilka's House from her I hope you remember to tell them how you heroically killed an unarmed Ferengi... half your size.Und wenn Sie dann Ihren Kindern die glorreiche Geschichte erzählen, wie Sie an die Macht kamen und Grilka ihr Haus wegnahmen, vergessen Sie nicht zu erwähnen, wie Sie heldenhaft einen unbewaffneten Ferengi töteten, der nur halb so groß war wie Sie. The House of Quark (1994)
Her name is Grilka.Sie heißt GrilkaLooking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
To the House of Grilka.Auf das Haus der GrilkaLooking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Help Grilka and you live.Hilf Grilka und du wirst leben. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
And even though it was an accident Quark took credit for killing Grilka's husband.Und obwohl es ein Unfall war, erntete Quark die Lorbeeren für den Tod von Grilkas Mann. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
But then Grilka kidnapped Quark and took him back to the Klingon Homeworld and married him.Aber dann entführte Grilka Quark, brachte ihn in die Heimatwelt und heiratete ihn. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
As a woman, Grilka was forbidden to lead her House.Als Frau war es Grilka verboten, ihr Haus zu führen. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Grilka cannot mate with you, now or ever.Grilka wird sich niemals mit dir vereinigen. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
It is the wish of the Lady Grilka that you leave us now, son of Mogh and do not return.Lady Grilka wünscht, dass du uns verlässt, Sohn des Mogh, und nicht zurückkommst. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Tumek said that Grilka wasn't offended.Tumek sagte, Grilka war nicht beleidigt. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Grilka invited me to dinner and I need to brush up on Klingon manners and protocol.Grilka lud mich zum Essen ein und ich muss meine Manieren aufpolieren. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Well, when Grilka and I were married there wasn't a lot of, um... affection involved.Als Grilka und ich verheiratet waren, war nicht viel... Gefühl im Spiel. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Grilka and I, we have something...Grilka und ich, wir haben etwas... Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Grilka is from the Mekro'vak region.Grilka stammt aus der Mekro'vak-Region. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Grilka loved it... all of it...Grilka war begeistert. Von allem. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
So my choices are to not show up be branded a coward and lose Grilka or die?Also habe ich nur die Wahl, nicht zu erscheinen, als Feigling dazustehen und Grilka zu verlieren, oder zu sterben? Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
I'm practically giving him Grilka.Ich übergebe ihm Grilka praktisch. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
To answer the challenge of Thopok to prove my honor... and to win the favor of the Lady Grilka.Um die Herausforderung anzunehmen, meine Ehre zu verteidigen und die Gunst von Lady Grilka zu gewinnen. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
my blade soars... through the... aquarium of my soul seeking the kelp of discontent which must be caught, so that the rocky bottom of love lie in waiting with... fertile sand for the coming seed of Grilka's affectionAquarium meiner Seele, auf der Suche nach dem Kelp der Unzufriedenheit, der gefunden werden muss, damit der steinige Boden der Liebe mit... fruchtbarem Sand den Samen von Grilkas Zuneigung erwarten kann. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
One thing's for certain... you've stopped thinking about Grilka.Eines ist sicher... Du denkst nicht mehr an GrilkaLooking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Take a look at his hand. You'll find the valve caps to my '59 Caddy.Er hat da die Ventilkappen von meinem 59er Caddy. 3000 Miles to Graceland (2001)
It's not the partial castration he's worried about.Das Problem ist oft nicht die Teilkastration. The Family Jewels (2003)
The interrupting...So muht die Milka-Kuh. So muht die Milka... - Muuuuh. Half Nelson (2006)
The interrupting cow who?- Wie jetzt? So muht die Milka-Kuh. - So muht die Milka-Kuh? Half Nelson (2006)
Lilka!LilkaDefiance (2008)
She will be alright.Lilka passiert nichts, keine Angst. Defiance (2008)
- Any sign of the food mission? - Not yet.Irgendein Zeichen von Lilka und Shulman? Defiance (2008)
- Thank you, Lilka.Danke, LilkaDefiance (2008)
- I can't, Lilka.Nein, ich kann nicht, LilkaDefiance (2008)
You use this on yourself before you let them take you.Hier, Lilka, die wirst du benutzen, bevor sie über dich herfallen. Defiance (2008)
- No. Get the injured into the forest.Lilka, wir müssen die Verwundeten in den Wald bringen. Defiance (2008)
Inspector, this bar, does it have a menu for the cocktails?Inspector, gibt es in dieser Bar eine Cocktailkarte? The Clocks (2009)
Airwhilka maur fleegle bingo drooper snrk!Hallo. Airwhilka maur fleegle bingo drooper snrk! Fry Am the Egg Man (2011)
Ilka and Blumchen.Ilka und Blümchen. The End (2012)
They just got bigger.Ich bin ein Zilkan. A Sunny Day in the Void (2012)
But if no one misbehaves, no one larks around at the back of the class, Emir and Ilkay Erdogan will not be deported to somewhere unpleasant.Aber wenn keiner aus der Rolle fällt, wenn keiner hinten im Klassenraum herumalbert, werden Emir und Ilkay Erdogan nicht irgendwohin deportiert. Closed Circuit (2013)
- It was a Republican thing.Ein Repubilkaner... Philomena (2013)
For the civil lawsuit, you must establish your daughters' filiation.Für die Zivilkammer, müssen Sie die Abstammung Ihrer Töchter bestätigen lassen. Interdits d'enfants (2013)
He made a contraption that produces horilka,Er hat eine Maschine erfunden, die Gorilka machen kann. Viy (2014)
Yes, I'm very well aware of what horilka is. It's not that, no no. It's a-- it's a mechanical thing.Ja, ich bin sehr gespannt, was dieses 'Gorilka' ist, aber das ist es nicht, was ich brauche, nein. Viy (2014)
(Chuckling) Let us pour some horilka for our honoured guest.Lasst uns ein Becher Gorilka auf unseren verehrten Gast trinken. Viy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ILKA    IH1 L K AH0
BILKA    B IH1 L K AH0
ZILKA    Z IH1 L K AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seilkausche {f} [naut.]rope thimble [Add to Longdo]
Steilkartei {f}vertical file [Add to Longdo]
Teilkaskoversicherung {f}; Teilkasko {f} [auto]third party, fire and theft insurance; collision damage waiver (CDW) [Add to Longdo]
Brasilkauz {m} [ornith.]Rusty Barred Owl [Add to Longdo]
nicht dichtende Ventilkappe {f}non-sealing cap [Add to Longdo]
Textilkarkasse {f}cord body [Add to Longdo]
Ventilkappe {f}cap (valve); valve cap [Add to Longdo]
Ventilkappe {f} mit Schlüsselvalve cap with key [Add to Longdo]
Ventilkappe {f} ohne Schlüsseldome cap (valve); dome top cap (valve) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top