Search result for

idol

(71 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idol-, *idol*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idolater (n ) พวกที่คลั่งศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงจนไม่ลืมหูลืมตา; ติ่ง
idolator (n ) พวกที่คลั่งศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงจนไม่ลืมหูลืมตา; ติ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idol    [N] คนหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมาก, See also: ฮีโร่, Syn. hero, heroine, ideal
idol    [N] เทวรูป, See also: รูปปั้นของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. graven image, icon
idol    [N] สิ่งต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบูชาในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว
idolize    [VT] เลื่อมใสบูชาเหมือนเป็นเทพเจ้า
idolize    [VT] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. adore, worship
idolize    [VI] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. admire, adulate
idolatry    [N] การหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตา, Syn. adulation, infatuation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idolรูปเคารพ, เทวรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idols and imagesรูปเคารพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idolThe rock star is an idol of the teenagers.
idolThat singer is a teenage idol.
idolThe girls chased after their teen-age idol.
idolHe was the idol of children.
idolShe was, so to speak, our idol.
idolThis problem is the clash of the idol's and obsessive fan's egos.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idol(ไอ'เดิล) n. รูปบูชา,วัตถุบูชา,เทวรูป,สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ไม่ใช่พระเจ้า,มิ่งขวัญ,จินตนาการ, See also: idolism n. idolist n, Syn. image,statue,beloved
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
eidolon(ไอโด'ลัน) n.,เงา,ความฝัน,สิ่งหลอกลวง,มโนภาพ
orchidology(ออร์คิดคอล'โลจี) n. วิชาที่ว่าด้วยการเลี้ยงกล้วยไม้., See also: orchidologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
idol(n) รูปปั้น,เทวรูป,วัตถุบูชา,จินตนาการ
idolater(n) ผู้เคารพรูปปั้น
idolatrous(adj) ที่เคารพรูปปั้น,หลงใหล,ที่เคารพบูชา
idolatry(n) การบูชารูปปั้น,การบูชาทางศาสนา
idolize(vt) รักมาก,เคารพบูชา,หลงใหล,เลื่อมใสมาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิ่งขวัญ    [N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
เทวรูป [N] graven image, See also: idol, Example: พระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปขนาดเล็กหล่อด้วยทองคำทั้งองค์สูง 8 นิ้วฟุตลักษณะงดงามมาก, Thai definition: รูปเทพเจ้าหรือเทวดาที่เคารพนับถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
มหาวิทยาลัยมหิดล[org.] (Mahāwitthayālai Mahidøn) EN: Mahidol University   FR: université Mahidol [f]
รูปบูชา[n. exp.] (rūp būchā) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon   FR: idole [f]
เทวรูป [n.] (thēwarūp) EN: figure of a god/deity ; statue of a god/deity ; idol   

CMU English Pronouncing Dictionary
IDOL    AY1 D AH0 L
IDOLA    AH0 D OW1 L AH0
IDOLS    AY1 D AH0 L Z
IDOLIZE    AY1 D AH0 L AY2 Z
IDOLATRY    AY0 D AA1 L AH0 T R IY0
IDOLIZED    AY1 D AH0 L AY2 Z D
IDOLIZES    AY1 D AH0 L AY2 Z AH0 Z
IDOLIZING    AY1 D AH0 L AY2 Z IH0 NG
IDOLATROUS    AY0 D AA1 L AH0 T R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idol    (n) (ai1 d l)
idols    (n) (ai1 d l z)
idolize    (v) (ai1 d @ l ai z)
idolater    (n) (ai1 d o1 l @ t @ r)
idolatry    (n) (ai1 d o1 l @ t r ii)
idolized    (v) (ai1 d @ l ai z d)
idolizes    (v) (ai1 d @ l ai z i z)
idolaters    (n) (ai1 d o1 l @ t @ z)
idolizing    (v) (ai1 d @ l ai z i ng)
idolatress    (n) (ai1 d o1 l @ t r i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgott {m} | Abgötter {pl}idol | idols [Add to Longdo]
Idol {n} | Teenageridol {n}idol | teen idol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドル(P);アイドゥル[, aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P) [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アイドル歌手[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer [Add to Longdo]
アミドール[, amido-ru] (n) amidol [Add to Longdo]
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
イメチェン[, imechien] (n,vs) (abbr) (See イメージチェンジ) image change (esp. for teen idols) [Add to Longdo]
ササスズメダイ[, sasasuzumedai] (n) scaly chromis (Chromis lepidolepis) [Add to Longdo]
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶人[ǒu rén, ㄡˇ ㄖㄣˊ, ] idol (i.e. statue for worship) [Add to Longdo]
偶像[ǒu xiàng, ㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] idol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idol \I"dol\, n. [OE. idole, F. idole, L. idolum, fr. Gr. ?, fr.
   ? that which is seen, the form, shape, figure, fr. ? to see.
   See {Wit}, and cf. {Eidolon}.]
   1. An image or representation of anything. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Do her adore with sacred reverence,
       As th' idol of her maker's great magnificence.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. An image of a divinity; a representation or symbol of a
    deity or any other being or thing, made or used as an
    object of worship; a similitude of a false god.
    [1913 Webster]
 
       That they should not worship devils, and idols of
       gold.                 --Rev. ix. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. That on which the affections are strongly (often
    excessively) set; an object of passionate devotion; a
    person or thing greatly loved or adored.
    [1913 Webster]
 
       The soldier's god and people's idol. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   4. A false notion or conception; a fallacy. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The idols of preconceived opinion.  --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idol
   n 1: a material effigy that is worshipped; "thou shalt not make
      unto thee any graven image"; "money was his god" [syn:
      {idol}, {graven image}, {god}]
   2: someone who is adored blindly and excessively [syn: {idol},
     {matinee idol}]
   3: an ideal instance; a perfect embodiment of a concept [syn:
     {paragon}, {idol}, {perfection}, {beau ideal}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 idol
   idol
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Idol [iːdoːl] (n) , s.(n )
   idol
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top