Search result for

ibo

(45 entries)
(0.0496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ibo-, *ibo*. Possible hiragana form: いぼ
English-Thai: Longdo Dictionary
antibody(n name) สารภูมิต้านทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphibole(แอม' พิโบล) n. แร่หินวาวที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม เม็กนีเซียม โซเดียมเหล็กและอลูมินัม
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
amphibolite(แอมฟิบ' โบไลทฺ) n. หินประเภท amphibolite
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
amphibolous(แอม' ฟิบะลัส) adj. ซึ่งมีความหมายสองนัย, คลุมเคลือ (ambiguous)
amphiboly(แอมฟิบ' โบลี) n. = amphibology
antibody(แอนทิบอ' ดี) n. โปรตีนในร่างกายที่เกิดจากการกระตุ้นของ antigen มันมีฤทธิ์ต้านพิษของ antigen เฉพาะอย่าง
caribou(คาร์'ระบู) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
ciborium(ชิบอ'เรียม) n. ปะรำถาวรเหนือที่บูชา,ภาชนะใส่ขนมปังพิธีและน้ำมนต์พิธีในโบสถ์, See also: ciborial adj. -pl. -boria
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
หอดูดาวอะเรซิโบ[n. prop.] (Hødūdāo Arēsibō) EN: Arecibo Observatory   FR: observatoire d'Arecibo [m]
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot   FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f]
หัว[n.] (hūa) EN: pate (hum.)   FR: chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m]
ฮูก[n.] (hūk) EN: owl ; barn owl   FR: hibou [m] ; petit-duc [m]
ลำดับฟีโบนักชี[n. exp.] (lamdap Fībōnakchī) EN: Fibonacci sequence   FR: suite de Fibonacci [f]
ลาโง่[n. exp.] (lā ngō) FR: aliboron [m]
เลขไฟโบนาชชี่[n. exp.] (lēkFaibōnātchī) EN: Fibonacci numbers   FR: suite de Fibonacci [f]
เลโอนาร์โด ฟิโบนักชี[n. prop.] (Leōnādō Fibōnakchī) EN: Leonardo Fibonacci   FR: Leonardo Fibonacci

CMU English Pronouncing Dictionary
IBOGAINE    AY1 B OW0 G EY0 N
IBOGAINE    AY1 B AH0 G EY0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
T細胞[ティーさいぼう, tei-saibou] (n) (See Tリンパ球) T cell; T lymphocyte [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
お歳暮(P);御歳暮[おせいぼ, oseibo] (n) (See 歳暮) end of the year; year-end gift; (P) [Add to Longdo]
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon [Add to Longdo]
フィボナッチ探索[ふいぼなっちたんさく, fuibonacchitansaku] Fibonacci search [Add to Longdo]
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series [Add to Longdo]
マルチボリュームファイル[まるちぼりゅーむふぁいる, maruchiboryu-mufairu] multivolume file [Add to Longdo]
メッセージボックス[めっせーじぼっくす, messe-jibokkusu] message box [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable [Add to Longdo]
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
行列記法[ぎょうれつきぼう, gyouretsukibou] matrix notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IBO
     InterBase Objects (Borland, InterBase)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ibo
 
 1. ibo, Nijerya'da bir kabile.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top