Search result for

isp

(71 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isp-, *isp*
English-Thai: Longdo Dictionary
ISP(n jargon abbrev) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ย่อมาจาก Internet Service Provider), Internet Service Provider
crispy(adj) กรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
crispate(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crispated(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crispen(คริส'เพิน) vt.,vi. ทำให้กรอบ,ทำให้เปราะ,ทำให้หยิก
crispy(คริส'พี) adj. เปราะ,กรอบ,หยิก,เป็นลอน., See also: crispily adv. ดูcrispy crispiness n. ดูcrispy
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
disparaging(ดิสแพ'ริจจิง) adj. เกี่ยวกับการดูถูก,ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. slighting
disparity(ดิสแพ'ริที) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน, Syn. gap,difference
dispartvt. ,vi. แยก,แบ่งแยก

English-Thai: Nontri Dictionary
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
dispart(vt) แยก,แบ่งแยก
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
dispatch(vt) เดินหนังสือ,รีบทำ,ส่งไป,ฆ่า
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ISP (Internet Service Provider)ไอเอสพี (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ISP (Internet service provider)ไอเอสพี (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To access the ISP servers.สำหรับเข้าเซอร์เวอร์ของผู้ให้บริการเน็ท The No-Brainer (2009)
Why do you think he ispressuring her?ทำไมคุณถึงคิดว่าเขาชวนเธอ? The Plain in the Prodigy (2009)
We checked all the ISPs. Why didn't he turn up?เราเช็คกับ ISP ทุกรายแล้ว ทำไมเขาไม่โผล่ขึ้นมา The Internet Is Forever (2010)
I'll need the ISP, the phone number, and the exact time of the text.ฉันจะต้องใช้ ISP กับ เบอร์โทร และเวลาที่แน่นอน ของการส่งข้อความนั่น Wolf's Bane (2011)
Hey, boo, I tracked the ISP of the user who entered the spam comment to an Internet cafe, but he used a prepaid credit card, so I don't have an I.D.เฮ้ ฉันตามรอย ISP ขอ ที่เข้าไปแสดงความเห็น ไปถึงร้านอินเทอร์เน็ต แต่เขาใช้เครดิตการ์ดแบบจ่ายล่วงหน้า ฉันเลยระบุตัวไม่ได้ True Genius (2012)
I found an active server at the ISP for those short sales.ผมพบเซิฟเวอร์ที่มา ของการขายชอร์ตหุ้นพวกนั้น Critical (2012)
... ispullingsuper-cooledair all the way down from the upper troposphere.... มาจากชั้นบรรยากาศโทรโฟสเฟียร์ The Day After Tomorrow (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition   
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
บอระเพ็ด[n.] (børaphet) EN: Tinospora crispa   
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ใช้มาตรการ[v. exp.] (chai māttrakān) EN: take steps ; take measures   FR: prendre des mesures ; prendre des dispositions
ชัก[v.] (chak) EN: cite ; display   

CMU English Pronouncing Dictionary
ISPRA    IH1 S P R AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
zum Beispielตัวอย่างเช่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
お雛様[おひなさま, ohinasama] (n) set of dolls on display [Add to Longdo]
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs) [Add to Longdo]
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher [Add to Longdo]
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ISP
  /I?S?P/
 
   Common abbreviation for Internet Service Provider, a kind of company that
   barely existed before 1993. ISPs sell Internet access to the mass market.
   While the big nationwide commercial BBSs with Internet access (like America
   Online, CompuServe, GEnie, Netcom, etc.) are technically ISPs, the term is
   usually reserved for local or regional small providers (often run by
   hackers turned entrepreneurs) who resell Internet access cheaply without
   themselves being information providers or selling advertising. Compare
   {NSP}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ISP
     Image Synthesis Processor (IC, graphics, TSP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ISP
     Integrated System Peripheral control (Wyse)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ISP
     Interactive String Processor (BS2000)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ISP
     International Standardized Profiles (ISO)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ISP
     Internet Service Provider (Internet)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top