Search result for

ip

(159 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ip-, *ip*
English-Thai: Longdo Dictionary
zip code(n (amer.)) รหัสไปรษณีย์
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
ripper(n. slang.) เยี่ยม, เจ๋ง, สนุกที่สุด (ภาษาพูด)
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
tip(n) เคล็ดลับ
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.
get a grip(vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ipecac[N] ไม้เถาจำพวก Cephaelis ipecacuanha พบในอเมริกาใต้, See also: ต้นไม้จำพวก Cephaelis ipecacuanha ใช้เป็นยาขับเสมหะ หรือทำให้อาเจียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ipคำย่อ internet protocol abbr. intraperitoneal
ipdabbr. inflamatory pelvic disease,intermittent peritoneal dialysis
ippbabbr. intermittent positive pressure breathing
ipvabbr. inactived pollo vaccine injectable poliomyelitis vaccine
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)
accipitral(แอคซิพ' พิทรัล) adj. เหมือนเหยี่ยว, ซึ่งมีตาคมกริบ (accipitrine)
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
adscript(แอด' สคริพท) adj., n. เขียนตามหลัง, อักษรที่เขียนตามหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
airship(n) เรือเหาะ,เรือบิน
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด
archipelago(n) หมู่เกาะ
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
authorship(n) อาชีพการประพันธ์
bagpipe(n) ปี่สก็อต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ip (indicated power)ไอพี (กำลังบ่งชี้) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ip (indicated power)ไอพี (กำลังบ่งชี้) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
IP (Internet Protocal)ไอพี (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IP (Internet Protocol)ไอพี (เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IP addressเลขที่อยู่ไอพี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IPL (initial program load)ไอพีแอล (การบรรจุโปรแกรมเริ่มต้น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ipsilateral; homolateral-ข้างเดียวกัน, -ด้านเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ipso-facto (L.)โดยพฤตินัย, โดยข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ipso-jure (L.)โดยนิตินัย, โดยข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IPX (Internet Packet Exchange)ไอพีเอกซ์ (เกณฑ์วิธีแลกเปลี่ยนกลุ่มข้อมูลระหว่างเครือข่าย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IP addressเลขที่อยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส, หมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยเลข 4 ชุด ซึ่งแยกกันด้วยเครื่องหมายจุด และจะต้องไม่ซ้ำกัน เช่น 202.29.77.131 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
IPC Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรตามการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Ipecacอีเพ็คค่า [การแพทย์]
IPF ไอพีเอฟ
Intermediate Processing Facility (IPF ) หมายถึง โรงงานซึ่งทำหน้าที่แยกขยะ โดยอาศัยแรงคนและเครื่องจักรก่อน ส่งไปกำจัดต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
iPhone (Smartphone)ไอโฟน (สมาร์ทโฟน) [TU Subject Heading]
Ipodate, Sodium Calciumสารทึบแสงที่ใช้ในรังสีวินิจฉัย [การแพทย์]
Ipomearoneไอโพมิโรน [การแพทย์]
Ipomoea aquaticaผักบุ้ง [TU Subject Heading]
Ipomoea Aquatica Forskผักบุ้ง [การแพทย์]
Iprindoleยาอิพรินโดล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
iPad (n uniq ) ไอแพด, ชื่อแท็บเล็ตยี่ห้อ Apple
iphone (n ) ชื่อผลิตภัณฑ์ของมือถือมีดีไซน์ ที่ผู้คนแทบจะทั่วทุกมุมโลกนิยมใช้เป็นอย่างมาก ผลิตโดย ค่าย Apple
See also: R. ipad
iphone[ไอ-โฟน] (n ) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน
iPod[ไอ พอด] (name) เครื่องเล่น MP3 Player ที่ขายดีที่สุดในโลก ผู้ผลิดคือบริษัท Apple,inc ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ipยิป Ip Man 2 (2010)
Ipยิปมัน Ip Man 2 (2010)
Ipยิปมัน Ip Man 2 (2010)
Huh? we get scolded together for bringing similar iPods.ห๊ะ? ในวันพิเศษ วันพิธีเปิดการศึกษา พวกเราก็โดนดุเรื่องเอาไอพอดมาเหมือนกันเลย Akai ito (2008)
I broke your iPod!ฉันทำ iPod นายพัง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Right now, I've got to figure out a way to get all the IP addresses of everyone who has ever played RIPLEY.ด่วน ฉันกำลังหาวิธีดู IP ของทุกคน ที่เล่นเกมส์กับริปลี่ WarGames: The Dead Code (2008)
Ade, she's out, iPod on and everything. She's asleep.เอด,เธอผล่อยไปแล้ว,ไอพอดกับทุกอย่างเปิดทิ้งไว้ เธอหลับสนิท. Nights in Rodanthe (2008)
Just today, Jake, you opened a 16 year old boy who was shot in the stomach because somebody wanted his fucking Ipod.สำหรับวันนี้ เจค คุณผ่าเด็กอายุสิบหก ผู้ซึ่งถูกยิงที่ท้อง เพียงเพราใครบางคนอยากได้ไอพอดของเขา Pathology (2008)
I'm just gonna put this in my iPod.ฉันแค่จะเอาเข้าไอพอดฉัน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Followed from the same ip path, but that's when my device Ran out of hard drive space.ส่งมาจากเครื่องที่มีรหัส IP เดียวกัน แต่ตอนนั้นเครื่องของฉัน Shut Down (2008)
It picked up the ip address, But not the content.มันเริ่มไม่เหลือที่ว่างในฮาร์ไดรฟ์แล้ว มันเลยจับได้แค่ IP address Shut Down (2008)
Trace the ip address-แต่ไม่ได้ข้อความข้างใน Shut Down (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ipApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
ipApparently the iPod nano has good sound.
ipYou can study IP related material during work hours when you have time to spare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผักทอดยอด[N] an aquatic morning glory, See also: Ipomoea aquatica Forssk., Syn. ผักบุ้ง, บุ้ง, Example: ผักทอดยอดใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรค, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea aquatica Forssk. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้, Notes: (ราชา)
ผักบุ้ง[N] morning glory, See also: Ipomoea aquatica, Syn. ผักทอดยอด, บุ้ง, Example: น้องสาวกำลังเด็ดผักบุ้งของหล่อนอยู่ริมบึง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้
บุ้งฝรั่ง[N] Ipomoca crassicaulis, See also: kind of morning-glory, Syn. ผักบุ้งฝรั่ง, ผักบุ้งรั้ว, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้พุ่มชนิด Ipomoea crassicaulis Rob. ในวงศ์ Convolvulaceae ดอกสีชมพูอ่อน ใบมีขนอ่อน
บุ้งทะเล[N] Ipomoea pes-caprae Sweet, Syn. ผักบุ้งทะเล, Example: ที่ชายหาดหลังคอนโดมีบุ้งทะเลออกดอกสีม่วงขึ้นเป็นแนวยาว, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาชนิด Ipomoea pes-caprae Sweet ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามหาดทรายชายทะเล ดอกสีม่วงแดง ใบไม่มีขน ต้นและใบใช้แก้พิษแมงกะพรุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip   
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อัคนี[n.] (akkhanī) EN: fire ; worship fire   FR: feu [m]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk fā) EN: Rose dipladenia   

CMU English Pronouncing Dictionary
IP    IH1 P
IP    AY1 P IY1
IPCO    IH1 P K OW0
IPSEN    IH1 P S AH0 N
IPSCO    IH1 P S K OW0
IPOCK    IH1 P AH0 K
IPTAY    IH1 P T EY0
IPALCO    IY0 P AE1 L K OW0
IPPOLITO    IH2 P OW0 L IY1 T OW0
IPALCO'S    IY0 P AE1 L K OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ipswich    (n) (i1 p s w i ch)
ipse dixit    (n) - (i2 p s i - d i1 k s i t)
ipso facto    (a) - (i2 p s ou - f a1 k t ou)
ipse dixits    (n) - (i2 p s i - d i1 k s i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
一般[いっぱん, ippan] Thai: ทั่วไป
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary

German-Thai: Longdo Dictionary
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: S. der Tipp, der Hinweis,
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Hinweis,
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| ยอดเขา
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| การเจรจาระหว่างผู้นำชั้นสูงระดับประเทศ เช่น Gipfeltreffen
Lippe(n) |die, pl.Lippen| ริมฝีปาก, See also: Related: Oberlippe, Unterlippe
Unterlippe(n) |die| ริมฝีปากล่าง, See also: A. Oberlippe,
Oberlippe(n) |die| ริมฝีปากบน, See also: A. Unterlippe,
Vogelgrippe(n) |die, pl. Vogelgrippen| ไข้หวัดนก
kippen(vt) |kippte, hat gekippt| เท(น้ำหรือของเหลวอื่นๆ) เช่น Ich habe Cola über mein Laptop gekippt.

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐根[tǔ gēn, ㄊㄨˇ ㄍㄣ, ] ipecac [Add to Longdo]
怡保[Yí bǎo, ㄧˊ ㄅㄠˇ, ] Ipoh city in Malaysia, capital of Sultanate of Perak on Malayan peninsula [Add to Longdo]
荆楚网[jīng chǔ wǎng, ㄐㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄨㄤˇ, / ] IPTV (PRC media network) [Add to Longdo]
荆楚网视[jīng chǔ wǎng shì, ㄐㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄨㄤˇ ㄕˋ, / ] IPTV (PRC media network) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] ein_Glas, ein_Trunk, -voll [Add to Longdo]
一歩[いっぽ, ippo] ein_Schritt [Add to Longdo]
一泊[いっぱく, ippaku] eine_Uebernachtung [Add to Longdo]
一票[いっぴょう, ippyou] eine_Stimme [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
一般的[いっぱんてき, ippanteki] -allgemein [Add to Longdo]
一遍[いっぺん, ippen] -einmal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IP
   n 1: the sciences concerned with gathering, manipulating,
      storing, retrieving, and classifying recorded information
      [syn: {information science}, {informatics}, {information
      processing}, {IP}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IP
     Instruction Pointer [register] (CPU, Intel, assembler)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IP
     Information Provider
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IP
     Intellectual Property
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IP
     Intelligent Peripheral (IN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IP
     Intelligent Peripheral
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IP
     Internet Protocol [version 4] (RFC 791)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bond
 
 1. bağ irtibat, rabıta
 2. ip, zincir
 3. fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
 4. yapışıklık
 5. yapıştırıcı madde
 6. mukaveler bono, senet, tahvilat
 7. gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
 8. kefalet
 9. örgü (duvar)
 10. kefalete raptetmek
 11. ipotek etmek
 12. duvar örmek. bondage kölelik, serflik, esaret. bondholder tahvilat hamili bondmaid kadın köle, cariye. bondman erkek köle
 13. toprağa bağlı köylü. bond paper iyi cins mektupluk kağıt. bondservant köle. bondslave köle, cariye. bondsman kefalet veren kimse. bondwoman cariye, halayık. bonded debt rehinli tahvil, tahvilat. bonded goods gümrükte muhafaza altına alınmış eşya. bonded warehouse gümrük antreposu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cord
 
 1. ip, sicim, kaytan, şerit
 2. yay kirişi, veter, çalgı teli
 3. 3, 5 metre küp hacminde bir odun tartı birimi
 4. bir çeşit kabartma çizgili kumaş
 5. manevi bağ
 6. (çoğ.) fitilli kadifeden yapılmış pantolon
 7. iple bağlamak
 8. iple süslemek
 9. kütükleri yığmak. spinal cord (anat.) omurilik. vocal cords (anat.) boğazdaki ses telleri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 draw
 
 1. (drew, drawn) çekmek, sürüklemek
 2. (kuyudan su) çekmek
 3. silah çekmek
 4. cezbetmek, ilgi çekmek
 5. çizmek, resmetmek, kelimelerle tasvir etmek
 6. içine çekmek, emmek (hava, sıvı)
 7. ilham almak, kaynak olarak kullanmak
 8. almak (faiz, pa ra)
 9. suyunu boşaltmak
 10. çekip uzatmak (tel)
 11. germek (yay, ip)
 12. berabere kalmak
 13. çekip çıkarmak (diş, tıpa)
 14. kapamak (perde)
 15. çekmek (baca) draw a conclusion sonuç çıkarmak. draw ahead yavaş yavaş öne geçmek. draw away çekilmek, kendini çekmek. draw an animal iç organlarını çıkarmak, temizlemek (hayvan) draw back geri çekilmek veya çekmek .draw interest faiz getirmek. draw near yaklasmak. draw on account bir hesaptan para çekmek. draw oneself up ciddileşmek. draw out uzatmak
 16. konuşturmak, söyletmek, samimi bir şekilde konuşturmak. draw straws kur'a çekmek. draw the line sınırlandırmak. draw up tanzim etmek, yazmak (kontrat, senet)
 17. yaklaşıp durmak .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lashing
 
 1. ip, halat
 2. iple bağlama.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 line
 
 1. çizgi, yol, hat
 2. ip, sicim
 3. iplik
 4. (çoğ.) dizgin
 5. ölçme ipi
 6. olta ipi
 7. satır, mısra
 8. hudut hattı
 9. seri, dizi
 10. ekvator çizgisi
 11. enlem veya boylam dairesi, (mat.) eni ve kalınlığı olmayan çizgi, geometrik çizgi
 12. plan, desen, şekil
 13. sıra
 14. kısa mektup, pusula, not
 15. hareket tarzı
 16. fikir silsilesi
 17. hiza
 18. belirli bir cins veya marka mal
 19. (tiyatro) rol, kısım
 20. vapur şirketi
 21. tarik, yol, hat
 22. (ask.) savunma hattı, saf, sıra
 23. (den.) saf halinde yanyana giden gemi kafilesinin meydana getirdigi hat
 24. silsile, sıra
 25. nesep, soy
 26. saha, çığır
 27. meslek, hizmet, meşguliyet
 28. bir pusun on ikide birini teşkil eden ölçü çizgisi
 29. (argo.) kandırıcı sözler, ikna edici sözler. line engraving çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı
 30. tire klişesi. lineofbattle ship eskiden savaş hattı gemisi. line of vision görüş hattı. line squall bora, fırtna. line up sıraya girmek
 31. tarafını tutmak
 32. sıralamak
 33. kıyas etmek, karşılaştırmak. all along the line sıra boyunca bring into line sıraya getirmek. branch line şube hattı, kol: asıl işe ek olarak yapılan ikinci derecede iş. draw the line bir şeyi reddetmek, yapmamak. drawn up in line saf tutmuş. have a line on hakkında bilgi almak, bilgisi olmak. hold the line değişikliğe karşı olmak
 34. telefonu kapatmamak. in line for kazanma ihtimali olan. in line with uygun
 35. bir hizada. in my line kabiliyet veya faaliyet alanımda. main line ana hat, anayol
 36. başlıca iş. on a line aynı hizada, bir sırada. on the line peşin (ödeme) out of line aynı fikirde olmayan
 37. itaatsiz
 38. uyuşmamış. read between the lines yazılı olanından fazlasını okumak, bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek. the color line beyaz insanların diğer ırklarla aralarında gözettikleri fark. the line ekvator
 39. ordu veya donanma. toe the line bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek. What' your line? Ne işle uğraşıyorsunuz?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rope
 
 1. ip, halat
 2. idam
 3. ip gibi dizilmiş şey
 4. nemli veya yapışkan lif veya iplik
 5. (A.B.D.) kement
 6. iple bağlamak
 7. (A.B.D.) kementle tutmak
 8. ip haline gelmek. rope in (k. dili) kandırmak. rope off ip çevirerek sınırlamak. rope yarn halat ipi. be at the end of one' rope çaresiz kalmak. give one rope serbest bırakmak, kendi haline bırakmak. know the ropes (k. dili) bir işi iyi bilmek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top