Search result for

ins

(215 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ins-, *ins*.
Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
insalata (n ) สลัด

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n ) อินสตาแกรม (transliterated word)

English-Thai: Longdo Dictionary
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น
installment(n) เงินผ่อน
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inseminate (vt) ผสมเทียม
insensitivityความรู้สึกช้า,ไม่มีความรู้สึกต่อ
insider tradingการซื้อขายของคนวงใน
insight (n ) ดุลยพินิจ
insinuatesaid in an indirect way, especially something unpleasant การพูดจาเสียดสี
insofarมีผลใช้บังคับ
instance[ดิสแทน] ตัวอย่าง
instant noodle (n) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
institutionalised (adj ) to make institutional
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n ) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inset    [N] ภาพประกอบ, See also: ภาพเล็กๆ ที่ใช้ประกอบภาพใหญ่, แผ่นภาพ หรือแผนที่ในกรอบ, Syn. panel, decoration
inset    [VT] ใส่, See also: แทรก, เติม, Syn. inlay, insert
insane    [ADJ] ซึ่งขาดสติ, See also: วิกลจริต, ไร้เหตุผล, สติไม่ปกติ, Syn. crazy, foolish, mad, Ant. sane
insect    [N] คนเลวทราม
insect    [N] แมลง, See also: แมง
insert    [VT] แซม, See also: แทรก, แทรกเข้า, Syn. enter, include
insert    [N] ใบแทรก, See also: หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. pull-out, supplement
insert    [VT] ใส่, See also: สอด, สอดใส่, ใส่เข้า, Syn. put in, stick in;
inside    [ADV] ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)
inside    [PREP] ภายใน, See also: ข้างใน, Syn. within, Ant. outside

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Ins key; Insert keyแป้นแทรก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Ins key; Insert keyแป้นแทรก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insalubriousผิดอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insaneวิกลจริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insane delutionจิตฟั่นเฟือน, สัญญาวิปลาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insanityความวิกลจริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insanityความวิกลจริต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insanityความวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inscribed circle; in-circleวงกลมแนบใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inscribed polygon of a circle; in-polygon of a circleรูปหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insanityวิกลจริต [TU Subject Heading]
Insanityโรควิกลจริต, วิกลจริต [การแพทย์]
Insanity, Permanentจิตพิการอย่างติดตัว [การแพทย์]
Inscriptionเนื้อเรื่อง [การแพทย์]
Inscriptionsจารึก [TU Subject Heading]
Inscriptions, Khmerจารึกภาษาเขมร [TU Subject Heading]
Inscriptions, Thaiจารึกภาษาไทย [TU Subject Heading]
insectแมลง, อาร์โทรพอดพวกหนึ่ง มีขา 3 คู่ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว อก และท้อง เช่น ยุง มด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insect Allergyการแพ้แมลง [การแพทย์]
Insect Allergy, Bitingการแพ้แมลงจากถูกแมลงกัด [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insanitary(อินแซน'นิทารี) adj. ไม่ถูกอนามัย,ไม่สะอาด,ไม่ถูกสุขลักษณะ,ทำให้เกิดโรคได้., See also: insanitariness n. insanitation n.
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania
insatiable(อินเซ'ชีอะเบิล) adj.ไม่สามารถพอใจได้,ไม่สามารถสนองความพอใจได้,ไม่รู้จักพอ., See also: insatiability,insatiableness n. insatiably adv., Syn. insatiate
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก,สิ่งที่จารึกไว้,คำอุทิศ,เอกสารหลักทรัพย์,ใบหุ้น,การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden
insect(อิน'เซคทฺ) n. แมลง,บุคคลที่ดูถูก, See also: insectean,insectan,insectival,insectile,insectlike adj.
insecticide(อินเซค'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง, See also: insecticidal adj.
insectivorous(อินเซคทิฟ'วะรัส) adj. ซึ่งกินแมลงเป็นอาหาร
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
INS AND ins and outs(n) รายละเอียด
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส
insanity(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความวิปลาส,ความเสียสติ
insatiable(adj) ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,ไม่เพียงพอ
insatiate(adj) ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม
inscribe(vt) จารึก,สลัก,ลงชื่อ
inscription(n) การจารึก,คำจารึก,คำอุทิศ,ใบหุ้น,การลงทะเบียน
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
insect(n) แมลง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ins"Aw, come on, son!" the farmer insisted.
ins"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."
insOnly five instead of ten units were delivered.
insBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
insThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.
insAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
insHe disappeared in an instant.
insIf you insist on going alone, please do so.
insThe problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.
insAs you have insulted him, he is cross with you.
insWe do not insist that you do things our way.
insI'll do it according to your instructions.
insI will go to see him instead of you.
insYou are wearing your shirt inside out.
insYou play a musical instrument, don't you?
insThat hut is crawling with lizards and insects.
insDo those insects sting?
insWhen you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.
insIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.
insEvery insult was put on him.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Ooh, it's dark inside.โอ มันมืดภายใน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, if you insist.ก็ถ้าคุณยืนยัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
For instance,อย่างเช่น The Great Dictator (1940)
With goldfish inside.แล้วก็มีปลาทองอยู่ข้างในด้วย The Great Dictator (1940)
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง The Great Dictator (1940)
Look what he's doing! It's an insult to my people!ดูสิ่งที่มันทำ มันดูถูกประชาชนของฉัน The Great Dictator (1940)
School, a noble institution.โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีเกียรติ Pinocchio (1940)
Oh, tut-tut-tut-tut, I insist.โอ้จุ๊จุ๊--จุ๊จุ๊-ฉันยืนยัน Pinocchio (1940)
- Why, uh, uh, inside the whale at the, at the bottom of the sea.ทำไมเอ่อ เอ่อ ภายในวาฬที่ที่ ที่ด้านล่างของทะเล Pinocchio (1940)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า Rebecca (1940)
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า Rebecca (1940)
I only followed out Mr. De Winter's instructions.ฉันเพียงเเค่ทําตามคําสั่ง ของคุณเดอ วินเทอร์เท่านั้น Rebecca (1940)
Probably the head gardener wishing instructions.หัวหน้าคนสวนคงต้องการโทรมารับคําสั่ง Rebecca (1940)
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่ Rebecca (1940)
Very well. I'll give the instructions.ก็ได้ค่ะงั้นฉันจะไปสั่งพวกเด็กๆ ให้ Rebecca (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานสอน    [N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ผู้ตรวจ    [N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจการณ์    [N] inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้บงการ    [N] instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด
ผู้บันดาล    [N] inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เป็นไป
ภายในใจ    [N] at heart, See also: inside (one) in one's mind, Syn. ในใจ, Example: ยามเธอท้อ ทรมานภายในใจ ให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่ข้างเธอ
อาหารสำเร็จรูป    [N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
คู่ซี้    [N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
ตื้นลึกหนาบาง    [N] ins and outs, See also: inside story, complication (of), Example: เขาไม่รู้ถึงตื้นลึกหนาบางเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกัน, Thai definition: รายละเอียดของเรื่องที่ไม่เปิดเผย
เครื่องมือผ่าตัด    [N] instruments for surgery

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
ไอน์สไตเนียม[n.] (aisatainīem) EN: einsteinium   FR: einsteinium [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   

CMU English Pronouncing Dictionary
INS    IH1 N Z
INS    AY1 EH1 N EH1 S
INSKO    IH1 N S K OW0
INSCO    IY1 N S K OW0
INSEL    IH1 N S AH0 L
INSET    IH1 N S EH2 T
INSCHO    IH1 N SH OW0
INSANE    IH2 N S EY1 N
INSERT    IH2 N S ER1 T
INSECT    IH1 N S EH2 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ins    (n) (i1 n ch i z)
ins    (n) (i1 n z)
Inst    (n) (i1 n s t)
inset    (n) (i1 n s e t)
inset    (v) (i2 n s e1 t)
insane    (j) (i1 n s ei1 n)
insect    (n) (i1 n s e k t)
insert    (n) (i1 n s @@ t)
insert    (v) (i1 n s @@1 t)
insets    (n) (i1 n s e t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
印刷[いんさつ, insatsu] (n vi vt) พิมพ์, การพิมพ์
引責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n) การแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก
飲食[いんしょく, inshoku] (n) การดื่มกิน
飲酒運転[いんしゅうんてん, inshuunten] (n) การดื่มสุราขณะขับรถ หรือขับรถขณะมึนเมา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
ins(Präp.) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in
ins kalte wasser schmeissen(phrase) โปรดดู ins kalte wasser werfen, See also: S. ins kalte wasser werfen,
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
ins Kino gehen(phrase) ไปโรงหนัง เช่น Sollen wir heute abend mal ins Kino gehen? = เย็นวันนี้ เราไปดูหนังกันมั้ย
insbesonders(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Autos sind wichtige Exportwaren für die Industrieländer, insbesonders Deutschland und Japan , See also: besonders, besondere
Insel(n) |die, pl. Inseln| เกาะ, เกาะแก่ง
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ins Auge sehento face [Add to Longdo]
ins Wasser fallento fall through [Add to Longdo]
ins Unrecht setzento confound [Add to Longdo]
ins Kraut schießento run to leaf; to run wild [Add to Longdo]
ins einzelne gehento particularize [Add to Longdo]
ins Reine schreibento make a neat copy [Add to Longdo]
ins Schwarze treffento hit the mark; to hit the bullseye [Add to Longdo]
ins Blaue hinein redento talk at large [Add to Longdo]
ins Landesinnere reisento go up country [Add to Longdo]
ins Fettnäpfchen tretento put one's foot in one's mouth [Add to Longdo]
ins einzelne gehen; auf Details eingehento go into details [Add to Longdo]
ins Lächerliche ziehen; der Lächerlichkeit preisgebento stultify [Add to Longdo]
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
不可分离[bù kě fēn lí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] inseparable [Add to Longdo]
不溶[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] insoluble [Add to Longdo]
不稳性[bù wěn xìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] instability [Add to Longdo]
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should [Add to Longdo]
之中[zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ, ] inside [Add to Longdo]
之内[zhī nèi, ㄓ ㄋㄟˋ, / ] inside [Add to Longdo]
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression) [Add to Longdo]
令人振奋[lìng rén zhèn fèn, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, / ] inspiring; exciting; rousing [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] insult [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
列島[れっとう, rettou] Inselkette, Archipel [Add to Longdo]
印刷[いんさつ, insatsu] das_Drucken, Druck [Add to Longdo]
印刷物[いんさつぶつ, insatsubutsu] Drucksache [Add to Longdo]
印紙[いんし, inshi] Stempelmarke, Wertmarke [Add to Longdo]
印象[いんしょう, inshou] Eindruck [Add to Longdo]
器械[きかい, kikai] Instrument, Apparat, Geraet [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]
因襲[いんしゅう, inshuu] alte_Sitte, Konvention [Add to Longdo]
寝かす[ねかす, nekasu] ins_Bett_schicken [Add to Longdo]
[しま, shima] Insel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 INS
   n 1: an agency in the Department of Justice that enforces laws
      and regulations for the admission of foreign-born persons
      to the United States [syn: {Immigration and Naturalization
      Service}, {INS}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top