Search result for

ii

(98 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ii-, *ii*
Possible hiragana form: いい
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
extended asciiรหัสแอสกีแบบขยายเดิมรหัสแอสกีจะมีสัญลักษณ์ 128 ตัวอักขระ แต่ต่อมาได้เพิ่มเป็น 255 ตัวอักขระ ชุดตัวอักขระ 255 ตัวนี้ที่เรียกว่ารหัสแอสกีขยาย ซึ่งจะเพิ่มรหัสสำหรับภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ วิธีใช้ ก็เพียงแต่กดแป้น ALT พร้อมกับเลขตั้งแต่ 51-255 กำหนดแบบอักษร (font) ที่เป็นภาพ เช่น Wingdings ก็จะได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้ากดแป้น ALT กับรหัส 255 จะได้สัญลักษณ์เป็นภาพสัญลักษณ์วินโดว์
gelechiid(จะลีค'อีอิด) n. ผีเสื้อราตรี, Syn. moth
genii(จี'นิไอ) n. พหูพจน์ของ genius
hawaii(ฮาไว'อี) n. รัฐฮาวายอเมริกา
hawaiian(อะไว'เอียน) adj. เกี่ยวกับฮาวาย. n.ชาวเกาะฮาวาย,ภาษาท้องถิ่นของเกาะฮาวาย

English-Thai: Nontri Dictionary
genii(n) pl ของ genius
Hawaiian(adj) เกี่ยวกับฮาวาย
Hawaiian(n) ชาวฮาวาย
radii(n) pl ของ radius

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Called Tallboy Bomb. English dump in World War II.ระเบิดทอลบอย อังกฤษทิงตอนสงครามโลกครังที 2 Rambo (2008)
-Oh, he's just a IittIe-- BO Y 2: Now you wanna fight? Fight.โอ ทำไมนายขว้างบอลทิ้งไป อยากมีเรื่องหรือไง 24: Redemption (2008)
As much as I'd Iike to, it's still a little early in the morning.จริงๆฉันอยากจะดื่มด้วย แต่มันยังพึ่งหัววันนะ 24: Redemption (2008)
would you Iike some more milk?เอานมเพิ่มไหม Changeling (2008)
Honey, your father never met you, so how could he not Iike you?ลูกรัก พ่อยังไม่เคยเจอเธอเลย เขาจะไม่ชอบลูกได้อย่างไงหล่ะ Changeling (2008)
I Iive at 210 North Avenue, 23;ฉันพักอยู่ที่บ้านเลขที่ 210 นอร์ท อะเวนิวสายที่ 23 Changeling (2008)
Mrs; collins, I'd Iike to introduce you to James E; Davis,คุณคอลลิน ผมจะแนะนำให้รู้จักกับคุณ เจมส์ อี เดวิด Changeling (2008)
I Iive at 210 Avenue 23,ผมอยู่ที่ 210 อเวนิว 23 Changeling (2008)
But I need you to understand that my son is my Iife;แต่ฉันอยากให้เธอเข้าใจว่า ลูกชายเป็นเหมือนชีวิตของฉัน Changeling (2008)
And you are in a position to embarrass them and they do not Iike it;และคุณก็มีสิทธิทำให้พวกเขาขายหน้า และพวกเขาก็ไม่ชอบ Changeling (2008)
hello; I'd Iike a ticket to Canada;สวัสดีครับ ผมอยากได้ตั๋วไปแคนาดาครับ Changeling (2008)
I'd Iike to talk to the officer who brought me in;ผมอยากพูดกับเจ้าหน้าที่คนที่พาผมมาที่นี่ครับ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iiFather told me that World War II ended in 1945.
iiThis book only goes down to World War II.
iiWorld War II was carried on until 1945.
iiGerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.
iiThat proved to be no more than an expression of optimism when World War II began.
iiMany soldiers were killed in World War II.
iiI am writing a thesis about international disputes after World War II.
iiWorld War II ended in 1945.
iiIt has been almost 50 years since World War II ended.
iiWe are writing to inform you that Mr Koichi Ohara has been appointed as Manager of the Technical Department in succession to Mr Taro Iida.
iiShe made references to World War II in her speech.
iiFinally, in 1314, these games had become so violent and dangerous that King Edward II made a law.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสกี[acron.] (Aēskī = Aētkī) EN: ASCII   FR: ASCII
บลูฮาวาย[n. exp.] (blū Hāwāi) EN: Blue Hawaii   
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ฮาวาย[n. prop.] (Hāwāi) EN: Hawaii   FR: Hawaii ; Hawaï
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake   FR: champignon noir [m]
เห็ดหลินจือ[n. exp.] (het lin jeū) EN: Shiitake Mushroom   
การเรียงความ[n.] (kān rīengkhwām) EN: wriiten essay ; composition   
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; burglar ; pilferer   FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler   FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IIE    IY1 IY0
IIDA    IY1 D AH0
IIAMS    IY1 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
E    (n) (ii1)
e    (n) (ii1)
EC    (n) (ii2 s ii1)
eg    (n) (ii2 jh ii1)
Eli    (n) (ii1 l ai)
Ito    (n) (ii1 t ou)
Eco    (n) (ii1 k ou)
E's    (n) (ii1 z)
EDP    (n) (ii2 d ii2 p ii1)
EEC    (n) (ii2 ii2 s ii1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
委員[いいん, iin] (n) กรรมการ
委員会[いいんかい, iinkai] (n) การประชุม(กรรมการ)สมาคม เช่นการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู การประชุมกรรมการบริหาร ก็จะใช้คำนี้
言い渡す[いいわたす, iiwatasu] (vt) สั่ง,พิพากษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
言い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt ) ทะเลาะ
いいえ[いいえ,iie, iie ,iie] (n ) ไม่ใช่, เปล่า
言い寄る[いいよる, iiyoru] (vt ) พูดเกี้ยว, จีบ
医院[いいん, iin] (n) คลีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค , See also: R. 病院、診療室

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
委員[いいん, iin] Thai: กรรมการ English: committee member

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iiwi [ornith.]Iiwi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
アスキー[あすきー, asuki-] ASCII [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
委員[いいん, iin] Ausschussmitglied, Komiteemitglied [Add to Longdo]
委員会[いいんかい, iinkai] Ausschuss, Komitee [Add to Longdo]
言い争う[いいあらそう, iiarasou] (sich)streiten, (sich)zanken [Add to Longdo]
言い分[いいぶん, iibun] Meinung, Einwand [Add to Longdo]
言い及ぶ[いいおよぶ, iioyobu] (Thema) beruehren, erwaehnen [Add to Longdo]
言い回し[いいまわし, iimawashi] Ausdruck, Redewendung [Add to Longdo]
言い訳[いいわけ, iiwake] Entschuldigung, Ausrede [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ii
   adj 1: being one more than one; "he received two messages" [syn:
       {two}, {2}, {ii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one or a
      numeral representing this number [syn: {two}, {2}, {II},
      {deuce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top