Search result for

ide

(207 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ide-, *ide*
Possible hiragana form: いで
English-Thai: Longdo Dictionary
identity(n) อัตลักษณ์
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
evidence(n) หลักฐาน
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
unidentified body(n) ศพนิรนาม
coincide with(v.) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idea[N] ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ, Syn. concept, opinion, thought
idea[N] แผนการ, See also: โครงการ, Syn. design, plan, scheme
idem[PRON] เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)
ideo[PRF] ความคิด
ides[N] วันที่ 15 ของเดือนมี.ค. พ.ค., ก.ค, ต.ค (ตามปฏิทินโรมันโบราณ), See also: วันที่ 13 ของเดือนอื่นๆ ในปี
ideal[ADJ] ซึ่งอยู่ในความคิด, See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ, Syn. abstract, fanciful, imaginary
ideal[ADJ] ดีเลิศ, See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก, Syn. perfect, supreme
ideal[N] แบบอย่างที่ดี, See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์, Syn. model, paragon, prototype
ideal[N] อุดมคติ
ideally[ADV] ตามหลักการ, See also: ตามทฤษฎี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ide(ไอดีอี) ย่อมาจาก integrated drive electronics ซึ่งก็คือตัวประสานอีกตัวหนึ่งที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดดิสก์ แบบต่าง ๆ ที่รู้จักกันดีมีหลายรูปแบบ เช่น SCSI, ESDI และ ST 506
idea(ไอเดีย') n. ความคิด,มโนคติ, Syn. image,concept
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
idem(ไอ'เดม) -pron.,adj.,L. เหมือนเช่นเดิม
identical(ไดเดน'ทิเคิล) adj. เหมือนกัน,เหมือนกันทุกอย่าง,อย่างเดียวกัน., See also: identically adv. identicalness n., Syn. equal
identification(ไอเดนทิฟิเค'เชิน) n. การหาเอกลักษณ์,การชี้ตัว, Syn. recognition

English-Thai: Nontri Dictionary
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IDE (integrated drive electronics)ไอดีอี (ชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหน่วยขับเบ็ดเสร็จ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea of reference; idea, referentialความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, adventitiousพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, fixedความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, innateสหชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, referential; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Idea; ideaมโนภาพ, มโนคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealอุดมคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
ideal gasแก๊สอุดมคติ, แก๊สที่ถือว่ามีสมบัติเป็นไปตามกฎของแก๊สทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ideal Methodวิธีในอุดมคติ [การแพทย์]
Ideal Standardอุดมคติมาตรฐาน [การแพทย์]
Idealityความเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ideasมโนคติ, ความคิด [การแพทย์]
Ideas, Flight ofความคิดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่อง, ความคิดแล่นเร็ว [การแพทย์]
Ideas, Morbidความคิดที่ก่อให้เกิดผลเสีย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ideell {adj} (n ) นามธรรม
idempotent {adj} (adj ) เหมือนกัน
See also: S. idem,
idence[ไอ'เดินซฺ] (n ) ตัวตน
idencial[ไอเดินเชิล] (adj ) ทางเอกลักษณ์, ทางอัตลักษณ์
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (adj ) อัตนิยม
See also: S. identism,
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (n ) อัตนิยม
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (n ) อัตนิยม
See also: S. identism,
idencialist[ไอเดินเชอะลิสทฺ] (n ) นักอัตนิยม
See also: S. identist,
idenciate[ไอเดินเชิท] (adj ) สร้างตัวตน
ident[ไอเดินทฺ] (adj ) มีตัวตน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yale would be the ideal place for me to growYale จะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ฉันที่จะเติบโต New Haven Can Wait (2008)
To work day. Yes, well, it was Jenny's ideมาทำงานด้วย/ อ่อใช่ เป็นความคิดของเจนนี่น่ะ New Haven Can Wait (2008)
But my parents didn't think it was a good idea,แต่ปู่กับย่าน่ะไม่เห็นด้วยอย่างแรง New Haven Can Wait (2008)
Who came up with the idea- ใครออกไอเดียให้ฉัน There Might be Blood (2008)
You have no idea what you're in for.เธอก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรที่รอเธออยู่ Chuck in Real Life (2008)
That's a terrible idea.นั่นเป็นความคิดที่แย่มาก Pret-a-Poor-J (2008)
So eleanor can rip off your ideas?เอลานอลสามารถแย่งไอเดียเธอไปได้งั้นเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
-And what they did was really messed up. -i-i had no idea.และสิ่งที่พวกเขาทำมันก็แย่มาก ฉันไม่รู้ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, sounds like a great idea.- ใช่ เป็นความคิดที่ดีเหมือนกัน There Might be Blood (2008)
I had no idea you would be such a delight.- ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะน่าชื่นชมอย่างนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
I lost her out front in the crowd of identical couples.ฉันหาเธอไม่เจอกับคนพวกนี้ There Might be Blood (2008)
You have any bright ideas?เธอมีความคิดดีๆ บ้างมั้ย There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ideActually it might be a good idea to start right now.
ideHis ideas accord with theirs.
ideTheir ideas seem totally alien to us.
ideAny virtuous idea can be vicious in itself.
ideThe development of a new business idea is no doubt the ideal that everybody wishes for.
ideHer idea is very similar to mine.
ideWords stand for idea.
ideIt is hard to embody one's idea in an action.
ideI am determined to spend my lifetime pursuing my ideals.
ideHe put an interesting idea before us.
ideIt's probably a good idea for us to speak in English, so he'll be able to understand.
idePlease compose a draft of the proposal idea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรประชาชน[N] ID card, See also: identification card, identity card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัว, Example: รัฐบาลออกบัตรประชาชนให้ประชาชนทุกคน, Thai definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
อุดมคติ[N] ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
อุดมการณ์[N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
บัตรประจำตัวประชาชน[N] identity card, Syn. บัตรประชาชน, Example: การซื้อเสียงในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาถึงจุดที่ไม่ต้องซื้อบัตรประจำตัวประชาชนให้เสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่จับกุมอีกต่อไปแล้ว, Count unit: บัตร, ใบ
บัตรประจำตัว[N] identity card, See also: identification card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, Example: ชาวบ้านที่จะมาขอรับเงินต้องแสดงบัตรประจำตัวเสียก่อน หัวคะแนนจึงจ่ายให้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
แนวความคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai definition: แนวทางความคิด
แนวคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai definition: แนวทางความคิด
คตินิยม[N] tradition, See also: ideology, Syn. แบบอย่าง, ความเชื่อ, Example: ยุ้งข้าวของชาวโซ่งยังมีรูปแบบและโครงสร้างที่แสดงให้เห็นคตินิยมของรูปแบบสถาปัตยกรรมประจำกลุ่มของชาวโซ่งได้ดี, Thai definition: แบบอย่างความคิดเห็น ความเชื่อ หรือวิธีการคิดรวมกันที่เป็นลักษณะของกลุ่มชน
เลขประจำตัว[N] identification number, See also: number, Example: เขาเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าแรงของพนักงานโดยเรียงตามเลขประจำตัวของพนักงาน, Thai definition: เลขลำดับของคนสำหรับตรวจหาได้สะดวก
วาท[N] ideology, See also: creed, doctrine, belief, opinion, Syn. ลัทธิความเชื่อ, ความเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide   FR: actinide [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IDE    AY1 D
IDEN    AY1 D AH0 N
IDEC    AY1 D AH0 K
IDEA    AY0 D IY1 AH0
IDEAL    AY0 D IY1 L
IDEAS    AY0 D IY1 AH0 Z
IDEA'S    AY0 D IY1 AH0 Z
IDENTA    AY0 D EH1 N T AH0
IDETTE    AY2 D EH1 T
IDEALS    AY0 D IY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idea    (n) (ai1 d i@1)
idem    (n) (i1 d e m)
ides    (n) (ai1 d z)
ideal    (n) (ai1 d i@1 l)
ideas    (n) (ai1 d i@1 z)
ideals    (n) (ai1 d i@1 l z)
ideally    (a) (ai1 d i@1 l ii)
idealism    (n) (ai1 d i@1 l i z @ m)
idealist    (n) (ai1 d i@1 l i s t)
idealize    (v) (ai1 d i@1 l ai z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
遺伝[いでん, iden] (n) พันธุกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
遺伝子工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n ) วิศวกรรมพันธุศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
beideทั้งคู่
beiden, See also: beide
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด
widerlich(adj) (กลิ่น) น่ารังเกียจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ideenreichtum {m}inventiveness [Add to Longdo]
Ideenskizze {f}idea sketch [Add to Longdo]
Ideal {n}ideal [Add to Longdo]
Idealfall {m}ideal case [Add to Longdo]
Idealisierung {f}idealization [Add to Longdo]
Idealismus {m}idealism [Add to Longdo]
Idealist {m} | Idealisten {pl}idealist | idealists [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Idee {f}; Gedanke {m} | Ideen {pl}conception | conceptions [Add to Longdo]
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.] [Add to Longdo]
Ideenlehre {f}; Ideologie {f} | Ideenlehren {pl}; Ideologien {pl}ideology | ideologies [Add to Longdo]
Ideenlosigkeit {f}without imagination [Add to Longdo]
Ideenmangel {m}; Gedankenarmut {f}dearth of ideas [Add to Longdo]
Identifikation {f}; Kennung {f}identification [Add to Longdo]
Identifikationsnummer {f}identification number [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘龙快婿[chéng lóng kuài xù, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄒㄩˋ, 婿 / 婿] ideal son-in-law [Add to Longdo]
全同[quán tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] identical [Add to Longdo]
同一[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, ] identical; the same [Add to Longdo]
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, ] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections) [Add to Longdo]
恒等式[héng děng shì, ㄏㄥˊ ㄉㄥˇ ㄕˋ, / ] identity (math.) [Add to Longdo]
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, ] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth) [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利 [Add to Longdo]
意念[yì niàn, ㄧˋ ㄋㄧㄢˋ, ] idea [Add to Longdo]
意思[yì si, ㄧˋ ㄙ˙, ] idea; opinion; meaning; wish; desire [Add to Longdo]
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
思想[しそう, shisou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
[そう, sou] IDEE, GEDANKE [Add to Longdo]
[そう, sou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
検証[けんしょう, kenshou] Identifikation, Inspektion [Add to Longdo]
理念[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]
理想[りそう, risou] Ideal [Add to Longdo]
理想的[りそうてき, risouteki] ideal [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] Idee, Sinn, Resignation [Add to Longdo]
遺伝[いでん, iden] Erblichkeit, Vererbung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ide \Ide\, n. (Zool.)
   Same as first {Id}, the fish.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ide \-ide\ (Chem.)
   A suffix used to denote:
   (a) The nonmetallic, or negative, element or radical in a
     binary compound; as, oxide, sulphide, chloride.
   (b) A compound which is an anhydride; as, glycolide,
     phthalide.
   (c) Any one of a series of derivatives; as, indogenide,
     glucoside, etc.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IDE
     Integrated Development Environment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IDE
     Integrated Drive Electronics (HDD)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top