Search result for

icbms

(31 entries)
(0.8017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -icbms-, *icbms*, icbm
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา icbms มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *icbms*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icbmabbr. intercontinental ballistic missile

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ICBM (abbrev ) ขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีป (intercontinental ballistic missile)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Second half of the sequence are launch codes for icbm missiles aboard a nuclear submarine he was stationed on, the USS Gloucester.ครึ่งหลังของรหัส คือโค้ดสั่งยิง ขีปนาวุธพิสัยไกล ที่อยู่บนเรือดำน้ำนิวเคลียร์ ที่เขาเคยประจำการอยู่ ชื่อเรือดำน้ำ กลอสเตอร์ Unearthed (2010)
Or knowing icbm launch codes?หรือไปรู้รหัส icbm ได้ยังไง Unearthed (2010)
Kim Jong-un's military forces targeted an uninhabited South Pacific island with a 15-megaton thermonuclear ICBM.กองทัพของ คิม จอง อึน ยิงถล่มดินแดน แถบเกาะแปซิฟิกใต้ ด้วย 15 หัวรบ แท่นยิงนิวเคลียร์ข้ามทวีป The Interview (2014)
From the look of the casings on those Minuteman ICBMs...จากที่ผมเห็นแพงวงจร ICBM Godzilla (2014)
Separatists had hijacked a Soviet missile silo in Kursk and launched an ICBM at the United States.กลุ่มแยกดินแดน บุกปล้นคลังจรวดโซเวียตที่เคิร์สค แล้วยิงขีปนาวุธข้ามทวีปมาที่สหรัฐ Ant-Man (2015)
Daryl. He went ICBM after the Saviors from yesterday.แดริล เขาไปที่ ICBM หลังจากที่เซพวิเออร์จากเมื่อวานนี้ East (2016)
Their rocket motors suck instead of blow, their ICBMs can't get out of their kennels, their scientists can't do solid fuel for shit...มอเตอร์จรวดของพวกเขาดูดแทนการเป่าทวีปของพวกเขาไม่สามารถได้รับจากสุนัขของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไม่สามารถทำเชื้อเพลิงแข็งสำหรับอึ ... The Russia House (1990)
Wait, you're launching an ICBM?เดี๋ยวนะ, ท่านส่งขีปนาวุธนำวิถีระหว่างทวีปงั้นเหรอ? Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
some burnout loser playing a video game or an Air Force ICBM?ระหว่างคนขี้แพ้ที่เล่นวิดิโอเกมส์ กับขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพอากาศ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Eight inbound Soviet ICBMs already over the pole.Acht ankommende sowjetische ICBM Sind bereits über dem Pol. WarGames (1983)
Get the ICBMs in the bullpen warmed up and ready to fly.Wärmt die ICBMs auf und macht sie starklar. WarGames (1983)
This is a Soviet ICBM site.Das ist eine sowjetische ICBM-Basis. Spies Like Us (1985)
Why don't we target some ICBMs to blow it up?Warum jagen wir es nicht einfach mit ICBMs in die Luft? Independence Day (1996)
Because I have my lasers... I have my tasers, I have my ICBMs... I have my bazookas, my jets pointed right at you.Denn ich hab meine Laser, ich hab meine Taser, meine ICBMs, ich hab meine Bazookas, meine Düsen genau auf dich gerichtet. Magnolia (1999)
had launched their ICBM's, their... their nuclear ICBM's at his country.haben ihre ICBM's gestartet, ihre... nuklearen ICBM's gegen sein Land. Earthfall (2010)
ICMs set to maximum yield.ICBMs... auf maximaler Sprengkraft. Salt (2010)
Minuteman lll lCBMs' batteries up to power.Zündmechanismen... Minuteman Drei ICBMs aktiviert. Salt (2010)
The program terminal from an ICBM missile...Das Programm-Terminal einer ICBM-Rakete... Fast & Furious 6 (2013)
Kim Jong-un's military forces targeted an uninhabited South Pacific island with a 15-megaton thermonuclear ICBM.Kim Jong-un's Militärkräfte haben eine unbewohnte pazifische Insel anvisiert...und zwar mit einer 15-megaton thermonuklear ICBM. (Atomrakete) The Interview (2014)
From the look of the casings on those Minuteman lCBMs guessing the digital module's been bypassed and you're prepping for full analog retrofit.Nach den Gehäusen der Minuteman ICBMs zu urteilen haben Sie das Digital-Modul überbrückt und bereiten sie für analoge Nachrüstung vor. Godzilla (2014)
The world has two hours, but I'm tracking a Minuteman ICBM heading straight for Star City.Die Welt hat zwei Stunden, aber ich verfolge eine Minuteman ICBM, die direkt auf Star City zielt. Schism (2016)
It's an ICBM missile silo.Was ist unter der Erde? Ein ICBM-Raketen-Silo. Party Lines (2017)
"Primary target: the I.C.B.M. complex at Laputa.Primäres Ziel ist der ICBM-Komplex in Laputa. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Sir, that's the I.C.B.M. complex at Kotloss.- Der ICBM-Komplex in Kotloss. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ICBM    (n) (ai2 s ii2 b ii2 e1 m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
大陸間弾道ミサイル[たいりくかんだんどうミサイル, tairikukandandou misairu] (n) Intercontinental Ballistic Missile; ICBM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top