Search result for

hymnen

(54 entries)
(1.5689 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hymnen-, *hymnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hymnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hymnen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They sent me the words, mark, for the Coronation Anthems for my royal paymasters,Sie schickten mir die Worte, man bedenke das, für die Krönungshymnen für meine königlichen Arbeitgeber, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
"for the making of their anthems, ""um ihre Hymnen zu schreiben, " God Rot Tunbridge Wells! (1985)
National anthems, two world leaders together.Die Nationalhymnen, zwei Staatenlenker vereint. The Grand Design (1986)
I'm sorry, I'm sure, but you know how newspapers are like nowadays,nothing but puff.Verzeihung. Aber Sie wissen ja. Die Zeitungen sind voller LobeshymnenThe Adventure of the Clapham Cook (1989)
Her clothes spread wide... and mermaid-like, awhile they bore her up... which time she chanted snatches of old tunes... as one incapable of her own distress... or like a creature native and indued unto that element.Ihre Kleider verbreiteten sich weit und trugen sie, Sirenen gleich, ein Weilchen noch empor; indes sie Stellen alter Hymnen sang, als ob sie nicht die eigne Not begriffe, wie ein Geschöpf, geboren und begabt für dieses Element. Hamlet (1990)
Dirt or more poetry?Schmutz oder LobeshymnenHero (1992)
You gonna burst into song? We're in a car.Das waren nun wirklich genug LobeshymnenManhattan Murder Mystery (1993)
If we wear robes and sing hymns, my homeboys will think we're punks.In Roben Hymnen zu singen, macht mich im Viertel unbeliebt. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
Forwith all this excess of public attention and cacophony of praise... there comes great responsibility.Denn was das öffentliche Interesse an meiner Person und die Lobeshymnen mitbringen, ist ein hohes Maß an Verantwortung. Twelve Monkeys (1995)
Well, I don't write puff pieces.Ich schreibe keine LobeshymnenBob and Carol and Lois and Clark (1996)
And so all of the sudden it's Hands Across America for this fucking total son of a bitch.Und plötzlich singen alle Amerikaner Lobeshymnen auf diesen Mistkerl. American History X (1998)
Songs of piety!Fromme HymnenLa damnation de Faust (1999)
Look, I'd like to help but people who come in tandem and refuse to sing their theme songs....Hört zu, ich würde gern helfen... bei zwei kleinen Bekloppten, die sich weigern, ihre Hymnen vorzusingen... Love Unlimited (1999)
I hear sometimes people singing there, like... hymns, or...Manchmal höre ich Leute singen ... Hymnen und so ... Dancer in the Dark (2000)
All singing odes. Care to hear one?Willst du eine ihrer Hymnen hören? Sade (2000)
It takes the pep out of the hymns.Daher klingen die Hymnen schwunglos. Nine One One (2001)
There's a few volumes at the house about mystical chants, bacchanals.Wir haben zu Hause Bücher über mystische Gesänge, Bacchanal-HymnenOnce More, with Feeling (2001)
I don't know. They weren't exactly singing my praises when I left home.Also, Lobeshymnen hab ich nicht eben zu hören bekommen, als ich abreiste. Treasure Planet (2002)
And know this... that we can make them... and their flags and their anthems and their governments... disappear in a flash!Dir muss klar werden, dass wir sie und ihre Flaggen, ihre Hymnen und Regierungen verschwinden lassen können, in einer Sekunde! Hulk (2003)
Both countries' anthems were playedDie Musikkorps beider Länder spielten die Nationalhymnen. Eine britische Flagge wurde gehisst. Infernal Affairs II (2003)
Think how many songs they'll sing in your honor.Sie werden Lobeshymnen auf dich singen. Troy (2004)
There's more words in the Bible than in Heavenly Highway Hymns.In der Bibel sind aber mehr Wörter als in Himmlische HymnenWalk the Line (2005)
Now, of course, I'm not allowed to do the trading, but you'll share credit with me when the bouquets are passed around.Ich darf die Transaktion ja selber nicht handeln, Kenny. Du wirst sicher gern die Ehre mit mir teilen, wenn die Lobeshymnen erschallen. A Good Year (2006)
I guess that means I don't have to listen to you gush about her for once.Ich muss mir also ausnahmsweise mal keine Lobeshymnen über sie anhören? The Torn Identity (2006)
After reading a lot of overheated puffery about your new cook, you know what I'm craving?Nachdem ich all diese Lobeshymnen über Ihren neuen Koch gelesen habe, wissen Sie, wonach ich mich wirklich sehne? Ratatouille (2007)
I'm looking for any Aramaic translations of pre-Judao Pagan Hymns, hopefully in lithograph form.Ich suche aramäische Übersetzungen präjudaisch-heidnischer HymnenBounty (2007)
I've never seen so many letters of praise but there're just as many complain letters.Ich habe noch nie so viele Briefe mit Lobeshymnen gesehen und noch nie so viele Beschwerdebriefe! Fa fa ying king (2008)
-ls that a hymn for Pedersen?- Spielst du Hymnen für Pedersen? The Storm in My Heart (2009)
In case you're interested, at my old school the day began with prayers, followed by hymns and then an inspirational reading.Für den Fall, dass es euch interessiert, begann der Tag an meiner alten Schule mit Beten, gefolgt von Hymnen und dann einer inspirierenden Vorlesung. Night Out in London (2009)
who scribbled all night rocking and rolling over lofty incantations which in the yellow morning were stanzas of gibberish, who were burned alive in their innocent flannel suits on Madison Avenue amid blasts of leaden verse and the tanked-up clatter of the iron regiments of fashiondie nächtelang in Trance ihre hehren Hymnen kritzelten, und am gelben Morgen waren es nur noch sinnlose Knittelverse, Howl (2010)
All important papers praise you.Alle wichtigen Zeitungen schreiben Hymnen auf Sie. Jew Suss: Rise and Fall (2010)
I don't want to be in one of those vapid puff pieces.Ich will keine dieser lahmen Lobeshymnen werden. Up Close & Personal (2010)
Have you thought about hymns?- Wir schätzen das, Vater. Haben Sie über Hymnen nachgedacht? A Soundless Echo (2011)
You got any hymns you want to hear?Willst du irgendwelche Hymnen hören? A Soundless Echo (2011)
They got two languages, two flags, two loyalties, two anthems.Sie haben zwei Sprachen, zwei Flaggen, zwei Loyalitäten, zwei HymnenThe Rum Diary (2011)
Your father is one of Germany's most conservative priests and yet you insist on publishing praises to the French freethinkers.Dein Vater ist einer der konservativsten Pfarrer Deutschlands, und du schreibst Lobeshymnen auf die französischen Freidenker. A Royal Affair (2012)
- Hymns. - "Everything shines" or something.- Hymnen. - "Alles Helle" oder so. Prinsessen (2012)
People still sing songs about you.Die Menschen singen Lobeshymnen über dich. Machete Kills (2013)
Only son of a bitch who gets his praises sung around here is me.Der einzige Hurenbock, der Lobeshymnen verdient hat, bin ich. Machete Kills (2013)
I've heard of you. People sing songs about you...- Man singt Lobeshymnen über dich. Machete Kills (2013)
By all means, you can sing your hymns.Trefft euch doch und singt eure Hymnen, so viel ihr wollt. Episode #1.1 (2013)
This song is the Godfather of rock anthems, ok?Dieser Song ist so was wie der Pate aller Rockhymnen, ok? A View to a Kill (2013)
Relics which have touched upon the lives and bodies of our beloved saints, oratorios celebrating the life of our most blessed Saviour, hymns yet to be written.Reliquien aus dem Leben und von den Körpern unserer geliebten Heiligen, Oratorien, die das Leben unseres gesegneten Erlösers feiern, Hymnen, die noch komponiert werden. Relics (2013)
What is the significance of nature in the hymns you mumble?Was bedeutet die Natur in den Hymnen, die ihr vor euch hin nuschelt? Haven (2013)
All he wrote before were anthems.Alles, was er vorher geschrieben hat, waren HymnenBig in the Philippines (2014)
Send them home with shouts of praise.Schickt sie mit Lobeshymnen nach Hause. The Messenger (2014)
Send them home with shouts of praise.Schickt sie mit Lobeshymnen nach Hause. The Messenger (2014)
♪ send them home with shouts of praise ♪Schickt sie mit Lobeshymnen nach Hause. The Messenger (2014)
♪ send them home with shouts of praise ♪Schickt sie mit Lobeshymnen nach Hause. The Messenger (2014)
♪ send them home with shouts of praise ♪Schickt sie mit Lobeshymnen nach Hause. The Messenger (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hymne {f} | Hymnen {pl}hymn; anthem | hymns [Add to Longdo]
Hymnengesang {m}hymnody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Hymnen [hɵmnən] (n) , pl.
     hymns
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top