Search result for

horde

(42 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horde-, *horde*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horde[N] โขยง, See also: โขลง, เหล่า, หมู่, ฝูง, Syn. crowd, herd, throng

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horde(ฮอร์ด) n. กลุ่มใหญ่,ฝูงชน vi. รวมเป็นกลุ่ม, Syn. pack,multitude,throng

English-Thai: Nontri Dictionary
horde(n) โขลง,หมู่,ฝูง,กอง,เหล่า
horde(vi) รวมฝูง,รวมหมู่,รวมเหล่า,รวมเป็นโขลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hordeolum, externalกุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum; sty; stye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hordeolum, internalกุ้งยิงด้านใน [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hordeolum; sty; stye๑. กุ้งยิง ๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Take this in to the hungry hordes.เอ้านี่ไปให้น้องๆผู้หิวโหยหน่อยจ๊ะ The Haunting in Connecticut (2009)
There's an aboriginal horde out there massing for an attack.พวกป่าเถื่อนกำลังรวบรวมกำลัง เตรียมการโจมตีเรา Avatar (2009)
wild careers, wild hordes...คือการแข่งขันอันปั่นป่วน การรวมกลุ่มที่วุ่นวาย Oceans (2009)
Their barbarian hordes amass to the north.พวกมันเคลื่อนทัพไปทางเหนือ The Red Serpent (2010)
Of the thracian hordes of the maedi!ของเทรเชี่ยน มาเป็นโขลง จากแมไดย์ Great and Unfortunate Things (2010)
Against the thracian hordes! Gaze at the prisoners standing before you.กับเผ่าชาวเทรเชี่ยน มองไปที่เหล่านักโทษตรงหน้าพวกท่าน Great and Unfortunate Things (2010)
We're highly trained officers of the law with enough firepower to take out a horde of undead.เราเป็น จนท. รักษากฎหมายที่มีทักษะสูง พร้อมกับอาวุธปืนที่พอจะยิงศพเดินได้เป็นโขยง Under the Gun (2010)
Real fast, you just inform the... anxious horde that the game distributor made a slight error and there's going to be a delay in delivery time.เร็วจริงๆ/Nนายเพิ่งจะแจ้ง.. กลุ่มคนที่กำลังกงัวลว่า คนแจกจ่ายเกมได้ ข้อผิดพลาดเพียงนิดเดียว/Nจะทำให้การขนส่งล่าช้า Chuck Versus the Cubic Z (2010)
You should have seen it before your horde of camel-riding illiterates descended upon it.ท่านน่าจะได้เห็นมัน ก่อนที่ฝูงอูฐ ขี่โดยพวกคนเถื่อนของท่าน ไปที่นั่น Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The great amaranthine royalty of Aquitaine... ..who forged this land from barbarian hordes and made it noble and pure!ผู้สืบราชวง แอคควาติ อย่างถูกต้อง ผู้ซึ่งปกป้องแผ่นดิน ขับไล่พวกคนเถื่อน เป็นผู้ทรงเกียรติ Ironclad (2011)
I almost feel sorry for the poor fool, sitting in his split-level suburban ranch, unaware that a vengeful horde is barreling down the San Diego Freeway at 71 miles an hour.ฉันเกือบจะสงสาร เจ้าโง่นี่เลยนะ นั่งอยู่กลางฟาร์มชานเมือง ไม่รู้ซะเลยว่าเหล่านักเลงกำลังมาตามทางด่วนซานดิเอโก ด้วยความเร็ว 114 กม.ต่อชั่วโมง The Zarnecki Incursion (2011)
This Khal Drogo, it's said he has 100,000 men in his horde.คาลโดรโก้คนนี่ ว่ากันว่าเขามี ทหารหนึ่งแสนคน The Kingsroad (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขลง[CLAS] herd (of elephant), See also: horde, Syn. ฝูง, Example: ช้างป่าโขลงนี้ดุร้ายมาก, Thai definition: ลักษณนามเรียกฝูงช้าง
โขยง[N] crowd, See also: horde, swarm, flock, Syn. ฝูง, พวก, หมู่, Example: เพื่อนๆ ยกโขยงไปเชียร์ฉันถึงขอบสนามทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
โขยง[X] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock   FR: groupe de personnes [nm]
ทวย[n.] (thūay) EN: group ; host ; horde ; company   FR: compagnie [f] ; bande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORDE    HH AO1 R D
HORDES    HH AO1 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horde    (n) (h oo1 d)
hordes    (n) (h oo1 d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Horde(n) |die, pl. Horden| กลุ่มสังคมเล็กๆ ประมาณ15-20 คน ฝูงชนหรือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ เช่น เผ่ามองโกล อนารยชน
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Behörden, See also: Behörde

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horde {f}; Schar {f}mob [Add to Longdo]
Horde {f} | Horden {pl}horde | hordes [Add to Longdo]
Hordentrockner {m}tray dryer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
ホルド;オルド[, horudo ; orudo] (n) (1) horde; (n,adj-f) (2) (ホルド only) (See ホールド) hold [Add to Longdo]
群衆[ぐんしゅう(P);ぐんしゅ;ぐんじゅ, gunshuu (P); gunshu ; gunju] (n,vs) (See 群集) group (of people); crowd; horde; throng; mob; multitude; (P) [Add to Longdo]
大麦[おおむぎ, oomugi] (n) barley (Hordeum vulgare); (P) [Add to Longdo]
裸麦[はだかむぎ, hadakamugi] (n) (See 大麦) naked barley (Hordeum vulgare var. nudum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horde \Horde\ (h[=o]rd), n. [F. horde (cf. G. horde), fr. Turk.
   ord[=u], ord[imac], camp; of Tartar origin.]
   1. A wandering troop or gang; especially, a clan or tribe of
    a nomadic people migrating from place to place for the
    sake of pasturage, plunder, etc.; a predatory multitude.
    --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any large group of people or animals, especially
    one wandering or moving about; as, the movie star was
    surrounded by a horde of screaming fans.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horde
   n 1: a vast multitude [syn: {horde}, {host}, {legion}]
   2: a nomadic community
   3: a moving crowd [syn: {drove}, {horde}, {swarm}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 horde [hɔrdə]
   band; horde; troop
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top