Search result for

homer

(55 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homer-, *homer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homer(โฮ'เมอะ) n. นักกวีชาวกรีกโบราณผู้ประพันธ์เรื่อง IliadและOdyssey

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Homeric epithetฉายาแบบโฮเมอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Homeric simileอุปมาแบบโฮเมอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, write down where you go to school and your homeroom.ถ้างั้น คุณช่วยจดชื่อกับโรงเรียนของคุณให้หน่อยนะครับ Baby and I (2008)
Well, for the price of having a son who is the top of the class and a homeroom repนี่แหล่ะ, คือรางวัล สำหรับคนที่มีลูก ใครคือคนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง และเป็นหัวหน้าห้อง Baby and I (2008)
All that avails is flight." That's Homer.นั่นเป็นของ โฮมเมอร์ Breaking and Entering (2008)
Well, well, well. Almost the entire homeroom.ดีดี ลงชื่อกันทั้งห้องเลย High School Musical 3: Senior Year (2008)
- The Odyssey, by Homer.- มหากาพย์โอดิสซีย์ โดยโฮเมอร์ The Reader (2008)
- The Odyssey, by Homer.- มหากาพย์โอดิสซีย์ โดยโฮเมอร์ The Reader (2008)
Everyone believes Homer's subject is homecoming.ใครๆ ต่างเชื่อว่าประเด็นของโฮเมอร์ เกี่ยวกับเรื่องการกลับบ้าน The Reader (2008)
Berg, I don't mean to distract you, but we're meant to study Homer, not Sophie.เบอร์ก ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขัดจังหวะเธอ แต่เรากำลังเรียนเรื่องโฮเมอร์ ไม่ใช่โซฟี The Reader (2008)
The Odyssey by Homerมหากาพย์โอดิสซีย์ โดยโฮเมอร์ The Reader (2008)
Homer?โฮมเมอร์ Public Enemies (2009)
Homer. Pete.ฮูเมอร์ พีท Public Enemies (2009)
$100,000. Simmer down, Homer.ได้เป็นแสนเลยนะ/ พูดเบาๆ หน่อย, ฮุลเมอร์ Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homerAll students looked up to their homeroom teacher.
homerAll the students look up to their homeroom teacher.
homerEven Homer sometimes nods.
homerEven Homer sometimes nods. [Proverb]
homerFourth, my homeroom class in Japan included students of a wide range of abilities.
homerHe translated Homer from the Greek into English.
homerHomeroom teachers should make every effort to keep in touch with their students.
homerMr Tanaka, our homeroom teacher, got married.
homerMy homeroom teacher is the same age as my mother.
homerMy mother is to meet with my homeroom teacher tomorrow.
homerWe have a homeroom meeting for ten minutes every morning.
homerWho is their homeroom teacher?

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMER    HH OW1 M ER0
HOMERS    HH OW1 M ER0 Z
HOMER'S    HH OW1 M ER0 Z
HOMERIC    HH OW0 M EH1 R IH0 K
HOMERUN    HH OW0 M R AH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Homeric    (j) (h ou1 m e1 r i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荷马[Hé mǎ, ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] Homer, #57,695 [Add to Longdo]
奥德赛[Ào dé sài, ㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄞˋ, / ] Homer's Odyssey, #75,244 [Add to Longdo]
伊利亚特[Yī lì yà tè, ㄧ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ, / ] Homer's Iliad, #137,031 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auch dem Aufmerksamsten entgeht manchmal etwas.Homer sometimes nods. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチ[, a-chi] (n) (1) arch; (2) homerun (baseball); (P) [Add to Longdo]
アベックホームラン[, abekkuho-muran] (n) back-to-back homeruns (baseball) (wasei [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
ホーマー[, ho-ma-] (n) homer (baseball); home run; (P) [Add to Longdo]
ホームルーム[, ho-muru-mu] (n) homeroom; (P) [Add to Longdo]
ランニングホーマー[, ranninguho-ma-] (n) running homer [Add to Longdo]
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work) [Add to Longdo]
一発[いっぱつ, ippatsu] (n-adv,n-t) (1) one shot; round; charge; (2) homerun (baseball); (P) [Add to Longdo]
猿も木から落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
河童の川流れ[かっぱのかわながれ, kappanokawanagare] (exp) anyone can make a mistake; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
褒める[ほめる, homeru] loben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homer \Hom"er\, n. (Zool.)
   A carrier pigeon remarkable for its ability to return home
   from a distance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homer \Ho"mer\, n. (Zool.)
   See {Hoemother}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homer \Ho"mer\, n. [Heb. kh[=o]mer.]
   A Hebrew measure containing, as a liquid measure, ten baths,
   equivalent to fifty-five gallons, two quarts, one pint; and,
   as a dry measure, ten ephahs, equivalent to six bushels, two
   pecks, four quarts. [Written also {chomer}, {gomer}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homer \Ho"mer\, n. (Baseball)
   Same as {Home run}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoemother \Hoe"moth`er\, n. [A local Orkney name; cf. Icel.
   h[=a]r.] (Zool.)
   The basking or liver shark; -- called also {homer}. See
   {Liver shark}, under {Liver}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liver \Liv"er\, n. [AS. lifer; akin to D. liver, G. leber, OHG.
   lebara, Icel. lifr, Sw. lefver, and perh. to Gr. ? fat, E.
   live, v.] (Anat.)
   A very large glandular and vascular organ in the visceral
   cavity of all vertebrates.
   [1913 Webster]
 
   Note: Most of the venous blood from the alimentary canal
      passes through it on its way back to the heart; and it
      secretes the bile, produces glycogen, and in other ways
      changes the blood which passes through it. In man it is
      situated immediately beneath the diaphragm and mainly
      on the right side. See {Bile}, {Digestive}, and
      {Glycogen}. The liver of invertebrate animals is
      usually made up of c[ae]cal tubes, and differs
      materially, in form and function, from that of
      vertebrates.
      [1913 Webster]
 
   {Floating liver}. See {Wandering liver}, under {Wandering}.
    
 
   {Liver of antimony}, {Liver of sulphur}. (Old Chem.) See
    {Hepar}.
 
   {Liver brown}, {Liver color}, the color of liver, a dark,
    reddish brown.
 
   {Liver shark} (Zool.), a very large shark ({Cetorhinus
    maximus}), inhabiting the northern coasts both of Europe
    and North America. It sometimes becomes forty feet in
    length, being one of the largest sharks known; but it has
    small simple teeth, and is not dangerous. It is captured
    for the sake of its liver, which often yields several
    barrels of oil. It has gill rakers, resembling whalebone,
    by means of which it separates small animals from the sea
    water. Called also {basking shark}, {bone shark},
    {hoemother}, {homer}, and {sailfish}; it is sometimes
    referred to as {whale shark}, but that name is more
    commonly used for the {Rhincodon typus}, which grows even
    larger.
 
   {Liver spots}, yellowish brown patches on the skin, or spots
    of chloasma.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homer
   n 1: a base hit on which the batter scores a run [syn: {homer},
      {home run}]
   2: ancient Greek epic poet who is believed to have written the
     Iliad and the Odyssey (circa 850 BC)
   3: an ancient Hebrew unit of capacity equal to 10 baths or 10
     ephahs [syn: {homer}, {kor}]
   4: United States painter best known for his seascapes
     (1836-1910) [syn: {Homer}, {Winslow Homer}]
   5: pigeon trained to return home [syn: {homing pigeon}, {homer}]
   v 1: hit a home run

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top