Search result for

hits

(62 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hits-, *hits*, hit
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whitsun(วิท'ซัน) adj. เกี่ยวกับWhitsunday
whitsunday(วิท'ซันเด) n. วันจันทร์ที่เจ็ดหลังวันWasterเป็นวันระลึกถึงวันจุติลงมาของพระวิญญาณ (Holy Spirit)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Force-feed him wheat then do an endoscopy as it hits his duodenum.ให้ข้าวสาลีเป็นอาหารเขา ส่องกล้องเขาดูลำไส้เล็กส่วนต้น The Itch (2008)
Soon as this hits your intestines,ดังนั้นเร็วที่สุดที่ตรวจลำไส้คุณ The Itch (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Milo comes in at like 20 miles an hour and then he hits him.ไมโลก็จะบินมาแบบ 20 ไมล์ต่อชม. และรับเขาไว้ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I believe I'll take my share and be on my way, before the bank opens in the morning and the shit hits the proverbial fan.ฉันคิดว่าฉันจะเอาส่วนของฉันไป และไปตามทางของฉัน ก่อนที่ธนาคารจะเปิดพรุ่งนี้เช้า และเรื่องปล้นก็จะแพร่ข่าวออกไป The Bank Job (2008)
The entire floor! It hits the ground, it goes to the hound.นี่ก็คือพื้นที่ทั้งหมด Bolt (2008)
If she hits you, act like it hurts.ถ้าเธอตีคุณ ให้ทำเหมือนกับว่าเจ็บ My Sassy Girl (2008)
He says that he knows that I've taken some serious hits in the stock market...เขาบอกว่าเขารู้เรื่องที่ฉันขาดทุนไปเยอะในตลาดหุ้น 24: Redemption (2008)
Four hits, one location.กฏเหล็กทั้งสี่ Bangkok Dangerous (2008)
Ten years ago I was doing bong hits and playing Donkey Kong.10 ปีที่แล้วตอนผมเล่นตีแตก เล่นดองกี้ คอง Marley & Me (2008)
BOY: Hurricane hits West palm Beach!เฮอริเคนเข้าถล่มหาดปาร์มบีชด้านตะวันตก Changeling (2008)
Babe Ruth hits 53rd home run!เบ๊บ รุธ ทำโฮมรันได้เป็นครั้งที่ 53 Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hitsEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
hitsIt's when you become able to move that the real value of health hits home.
hitsHe sang a medley of Simon and Garfunkel hits.
hitsIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
hitsBarry hits the bottle every now and then.
hitsThe diet "wall" that everybody hits.
hitsFather never hits me on the head.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดพิษณุโลก[n. prop.] (Jangwat Phitsanulōk) EN: Phitsanulok province   FR: province de Phitsanulok [f]
พิษณุโลก[n. prop.] (Phitsanulok) EN: Phitsanulok (Centre)   FR: Phitsanulok (Centre)
ต้านลม[v. exp.] (tān lom) EN: go against the wind ; whitstand the wind ; go one's way contrary to the wind   FR: affronter le vent

CMU English Pronouncing Dictionary
HITS    HH IH1 T S
HITSON    HH IH1 T S AH0 N
HITSMAN    HH IH1 T S M AH0 N
HITSCHLER    HH IH1 T S L ER0
HITSCHLER    HH IH1 CH L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hits    (v) (h i1 t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
必要[ひつよう, hitsuyou] (n adj) ความจำเป็น,สิ่งที่ต้องการ, See also: S. 必要性, A. 不要,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: ความจำเป็น English: necessity (an)
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: จำเป็น English: need

Japanese-English: EDICT Dictionary
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P) [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
どやし付ける[どやしつける, doyashitsukeru] (v1,vt) (1) (uk) to strike; to hit; (2) to give hell to [Add to Longdo]
ぱちっ[, pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality [Add to Longdo]
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひつ, hitsu] (Numeralklassifikator fuer Tiere und Stoffrollen) [Add to Longdo]
[ひつ, hitsu] VERGLEICHEN, ALLEIN [Add to Longdo]
必然[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
必要[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
必読[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
必需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] notwendige_Artikel [Add to Longdo]
筆名[ひつめい, hitsumei] Schriftstellername [Add to Longdo]
[ひつじ, hitsuji] Schaf [Add to Longdo]
羊飼い[ひつじかい, hitsujikai] Schaefer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top