Search result for

historik

(55 entries)
(0.0898 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -historik-, *historik*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา historik มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *historik*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dad was the town historian.Mein Vater war der Stadthistoriker. It Happened to Jane (1959)
Historians don't satisfy me.Die Historiker stellen mich nicht zufrieden. Never on Sunday (1960)
We are witnessing something which historians will always say is completely improbable and yet it is true.Wir sind Zeuge eines Ereignisses... das die Historiker aller Zeiten für unwahrscheinlich halten werden... dabei ist es doch wahr. The Longest Day (1962)
So, which is it that you want to be... a historian or a diplomat, like your Roman friend...Was willst du also werden? Ein Historiker und Diplomat wie dein römischer Freund... The Cardinal (1963)
I'm no historian, but it seems a comprehensive treatment of the subject.Ich bin kein Historiker, aber es scheint umfassend zu sein. The Cardinal (1963)
- Are you the wife of the owner of this castle?- Ich bin Kunsthistoriker und mache zur Zeit eine Rundreise. Horror Castle (1963)
You're an FBI agent, aren't you?Sie gaben sich Mrs. Garzon gegenüber als Kunsthistoriker aus, als Sie ihr im Park begegneten. Horror Castle (1963)
historian, guide, and schmo.Historiker, Fremdenführer, Halunke. Topkapi (1964)
I'm Arthur Simpson, archaeologist and historian.Arthur Simpson, Archäologe und Historiker. Topkapi (1964)
with almost miraculous insight, knew how to discover, get out of the shadows,.. obscure figures, seemingly irrelevant,.. and of whom, without them, we would have never known they existed.Die Historiker, die uns darüber schillernde Berichte lieferten, besaßen den Scharfblick und konnten aus dem Dunkeln... obskure Figuren ans Licht befördern, die scheinbar bedeutungslos waren. The Black Tulip (1964)
Yet, by a strange phenomenon,..Ohne die Historiker hätten wir nie etwas von ihrer Existenz ahnen können. The Black Tulip (1964)
Most historians agree that the events leading to the Battle of Whiskey Hills and the subsequent disaster at Quicksand Bottoms began here in Denver, at a miners' meeting.Historiker glauben, dass die Ereignisse, die zur Schlacht von Whiskey Hills und zum Unglück von Quicksand Bottoms führten, bei einem Treffen der Minenarbeiter in Denver begannen. The Hallelujah Trail (1965)
Here's a chance for that historian to do something for a change.Die Historikerin kann sich nützlich machen. Space Seed (1967)
Where's that historian?Wo ist die Historikerin? Space Seed (1967)
My profession is historian, and to find a specimen from the past, alive... I mean, the sheer delight of examining his mind.Ich bin Historikerin von Beruf, und wenn ich ein Exemplar aus der Vergangenheit lebend finde, ist es mir eine Freude, sein Gehirn zu untersuchen. Space Seed (1967)
- Ship's historian. Lieutenant...- Schiffshistorikerin, Lieutenant... Space Seed (1967)
I had no idea you were much of a historian, doctor.Sie sind Historiker, Doktor? Bread and Circuses (1968)
Even historians fail to learn from history.Selbst Historiker lernen nicht unbedingt aus der Geschichte Patterns of Force (1968)
-Lionel Beckman, the art historian.- Lionel Beckman, Kunsthistoriker Castle Keep (1969)
Lionel Beckman, the art historian?Lionel Beckman, der Kunsthistoriker? Castle Keep (1969)
Mr. Gumby's remarkable views have sparked off- a wave of controversy amongst his fellow historians.Mr. Gumbys bemerkenswerte Ansichten haben eine Welle der Kontroversen... unter seinen Historiker-Kollegen ausgelöst. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
I am a historian, premier.Ich bin Historiker. Phantoms (1970)
Once again, the viking strategy was the same.EIN HISTORIKER Die Strategie der Wikinger war die gleiche. Spam (1970)
I'm not some historian or anything.Ich bin doch kein Historiker. Catch-22 (1970)
Patton, sir... is a military historian.Patton ist ein Militärhistoriker. Patton (1970)
Like the historians, they call it "a romantic fabrication." Hell, what do they know?Es heißt, er wäre nie zurückgekommen, aber die Historiker halten das für eine romantische Lüge. The Life and Times of Judge Roy Bean (1972)
Your Highness, history lesson is about to begin!Hoheit, was wird mit der Historikstunde? Three Wishes for Cinderella (1973)
DAME ELSIE OCCLUDED... HISTORIAN, WIT, BON VIVEUR AND REAR HALF OF THE JOHNSON BROTHERS...Und Dame Elsie Occluded, Historikerin, schlau, Genießerin... und hintere Hälfte der Johnson-Brüder. A Book at Bedtime (1973)
Our mission is to assist a team of historians in the investigation of Federation history.Unsere Mission lautet, einer Gruppe Historiker zu helfen, die Geschichte der Föderation zu untersuchen. Yesteryear (1973)
Captain, I was expecting there to be one of the historians with you.Captain, ich habe erwartet, dass einer der Historiker Sie begleitet. Yesteryear (1973)
But this time, you were in Orion's past with us when the historians had the time vortex replay Vulcan history.Aber diesmal waren Sie mit uns in Orions Vergangenheit, als die Vortex vulkanische Geschichte für die Historiker abspielte. Yesteryear (1973)
Yes, he's a specialist on the Templars and a historian of some repute but he doesn't appear to believe in the treasureJa, er ist ein renommierter Historiker und eine Koryphäe in Bezug auf die Tempelritter. Aber es scheint, er glaubt nicht wirklich an den Schatz. Shadowman (1974)
Any serious historian will tell you it's a myth born of the fact that individually the Knights pledged poverty whereas the Order was hugely richJeder ernsthafte Historiker wird Ihnen sagen, dass er nur eine Legende ist. ...Eine Legende geboren aus der Tatsache, dass jeder einzelne Tempelritter in Armut lebte. Wohingegen ihr Orden über Reichtümer verfügte. Shadowman (1974)
Perhaps the murderer hadn't read what the reliable historians had to sayVielleicht hat der Mörder die diesbezüglichen Schriften der Historiker nicht gelesen. Shadowman (1974)
Do you know what some historians think?Wissen Sie was manche Historiker annehmen? Shadowman (1974)
This is Professor Petrie, English historian of repute member of London's Royal Academy who has agreed to evaluate the objects which will go on sale tomorrow and can be viewed by the public at Hôtel Drouot from 2:00 this afternoonDies ist Professor Petrie, ein renommierter britischer Historiker. Mitglied in der Royal Academy, London. Er hat sich einverstanden erklärt, diese Objekte näher zu untersuchen. Shadowman (1974)
The ferocity of the French taunting took him completely by surprise.Die Schärfe des französischen Spotts überraschte ihn völlig. EIN BERÜHMTER HISTORIKER Monty Python and the Holy Grail (1975)
Don't you find anything significant at all in today's situation in Russia that would strike a future historian?Finden Sie in der jetzigen Lage Rußlands nichts Bedeutendes für künftige Historiker? The Mirror (1975)
It would require a great historian to explain the causes of the Seven Years' War in Europe to which Barry's regiment was now on it's way.Es bräuchte einen größeren Historiker als mich, um die Ursachen jenes siebenjährigen Krieges zu erklären, in dem sich Europa befand. Barry Lyndon (1975)
Second,Du hättest Historiker werden sollen. Im Staub der Sterne (1976)
The holes prophets make to see the future are the same ones historians use to look at the past.Die Löcher, die die Propheten machen, um in die Zukunft zu blicken, sind dieselben, durch die Historiker nach antiken öbeln Ausschau halten. Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
There's a shortage of natural resources, breathable air and adequate claret, but there's no shortage of historians.Es gibt nicht genug Rohstoffe, Luft zum Atmen oder guten Rotwein aber Historiker gibt es reichlich. Marathon Man (1976)
I come from a family of historians.Ich komme aus einer Historikerfamilie. Marathon Man (1976)
You're an historian, and I am part of history.Sie sind Historiker, und ich bin Teil der Geschichte. Marathon Man (1976)
So I quit my dull job, and here I am... an art historian.Ich habe meinen langweiligen Job gekündigt, jetzt bin ich Kunsthistorikerin. Obsession (1976)
Then the art scholars had to decide what to do.Und die Kunsthistoriker mussten entscheiden, was sie machen. Obsession (1976)
Good. That is what the scholars decided to do.Sehr gut, genauso haben unsere Kunsthistoriker auch entschieden. Obsession (1976)
The one on the left was rented by her husband, aviation historian Melorder Fallaburr.Das linke hatte ihr Mann gemietet, der Flughistoriker Melorder Fallaburr. The Falls (1980)
Melorder Fallaburr, the husband of Constance Fallaburr, is a comparative-flight historian, about to make his first flight from one of London's tall buildings.Melorder Fallaburr, der Ehemann von Constance Fallaburr, ist ein Flugvergleichs-Historiker im Begriff, seinen ersten Flug von einem Londoner Hochhaus zu machen. The Falls (1980)
Coppice was an art historian who, trying to make a novel cultural theory out of the VUE, had wholeheartedly taken to the idea of the Responsibility of Birds.Coppice war ein Kunsthistoriker, der sich, um eine neue GUE-Kulturtheorie zu entwickeln, mit Leib und Seele dem Gedanken der Vogelverantwortung verschrieb. The Falls (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschichtsforscher {m}; Historiker {m}historian [Add to Longdo]
Historiker {m}historian [Add to Longdo]
Kunsthistoriker {m}art historian [Add to Longdo]
Literaturhistoriker {m}; Literaturhistorikerin {f}literary historian [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top