Search result for

hindu

(84 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hindu-, *hindu*
Possible hiragana form: ひんづ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hindu[ADJ] เกี่ยวกับชาวฮินดู, See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมชองชาวฮินดู
Hindu[ADJ] เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu[N] ผู้นับถือศาสนาฮินดู
Hinduism[N] ศาสนาฮินดู
Hindustan[N] ประเทศอินเดีย, See also: ประเทศอินเดียทางตอนเหนือซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนพูดภาษาฮินดู
Hindustani[N] กลุ่มภาษาอินเดียซึ่งรวมถึงภาษาฮินดูและภาษาอูรดู
Hindustani[ADJ] เกี่ยวกับฮินดูสถาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hindu(ฮิน'ดู) n.,adj. ชาวฮินดู, Syn. Hindoo
hinduism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. ศาสนาฮินดู., Syn. Hindooism
hindustan(ฮินดูสถาน) n. อินเดียส่วนที่ชาวฮินดูอาศัยอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู,เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ชาวฮินดู,แขกฮินดู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindu lawกฎหมายฮินดู [TU Subject Heading]
Hinduismศาสนาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindusชาวฮินดู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was quoting the Hindu bible.เขาอ้างถึงไบเบิ้ลฮินดู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You can't eat meat, right? You Hindus?คุณไม่ทานเนื้อวัวใช่ไหม คุณนับถือฮินดูนี่ New York, I Love You (2008)
No, we are not Hindus. [Clicking tongue] We are Jains.ไม่ เราไม่ใช่ฮินดู เราเป็น จาอิน New York, I Love You (2008)
Hinduism is too materialistic for us.ศาสนาฮินดูมันออกจะวัตถุนิยมเกินไปสำหรับพวกเรา New York, I Love You (2008)
Why don't hindus eat beef?ทำไมฮินดูถึงไม่กินเนื้อ The Pirate Solution (2009)
In hinduism, cattle are thought to be like god.สำหรับฮินดู วัวถูกนับถือดั่งพระเจ้า The Pirate Solution (2009)
And you're wrong about hinduism and cows.แถมยังคิดผิดเรื่องศาสนาฮินดูกับวัว The Pirate Solution (2009)
On hinduism or my indian culture.หรือวัฒนธรรมชาวอินเดีย The Pirate Solution (2009)
It's from the mountains of the Hindu Kush where I was born.มันมาจากภูเขาของทางฮินดู ที่ซึ่งผมเกิด Centurion (2010)
Prayed to the Hindu god Urvashi that your bowels would loosen and your penis would droop like a willow tree.สวดมนต์ขอเทพของฮินดู ให้ท้องนายร่วง และไอ้จ้อนของนายเหมือนนกเขา ที่ขันไม่ขึ้น The Large Hadron Collision (2010)
The Mughals of the Hindu Kush are a noble people.ดรังเกิล แห่ง ฮินดู ครัสช เป็นผู้สูงศักดิ์ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
By crossing the Hindu Kush with a storm blowing?โดยให้พายุหอบข้าม เทือกเขาหิมาลัยไปงั้นสิ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hinduCows are sacred to Hindus.
hinduThe concept of zero sprang from the Hindu culture.
hinduThe Hindus worship in temples.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮินดู[N] Hindu, Syn. ชาวฮินดู, Example: พวกฮินดูชอบเสวยน้ำเมาชนิดหนึ่งในจำพวกเบียร์เรียกว่าน้ำโสม, Thai definition: ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู
ฮินดู[N] Hinduism, Syn. ศาสนาฮินดู, Example: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร
พระนารายณ์[N] Narayana, See also: Hindu god Vishnu, Example: การเกิดครั้งนี้เป็นการแสดงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระวิษณุซึ่งเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์
ลัทธิฮินดู[N] Hinduism
ศิวลึงค์[N] Hindu phallic symbol of creative power, Example: กรมศิลปากรมิได้นำศิวลึงค์เข้ามาประดิษฐานไว้ในปรางค์องค์กลางของพนมรุ้ง, Count unit: แท่ง, องค์, Thai definition: รูปนิมิตแทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวร ทำเป็นรูปอวัยวะเพศชาย ถือว่าเป็นวัตถุบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกไศวะ
ชาวฮินดู[N] Hindu, Syn. แขกฮินดู, Example: ชาวฮินดูอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮินดู[n. prop.] (Hindū) EN: Hindu   FR: Hindou [m]
ฮินดู[adj.] (Hindū) EN: Hindu   FR: hindou
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
ศาสนาฮินดู[n. exp.] (sātsanā Hindū) EN: Hinduism   FR: hindouisme [m]
ศิวลึงค์[X] (Siwaleung) EN: Shiva lingam ; Siva lingam ; lingum ; Hindu phallic symbol of creative power   
เทวาลัย[n.] (thēwālai) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple   
ไตรเพท[n.] (traiphēt) EN: the Three Vedas of the Hindu religion   
เวท[n.] (wēt) EN: Caturveda ; Four Vedas ; Veda of Hinduism   

CMU English Pronouncing Dictionary
HINDU    HH IH1 N D UW2
HINDUS    HH IH1 N D UW2 Z
HINDUISM    HH IH1 N JH UW0 IH2 Z AH0 M
HINDUSTAN    HH IH1 N D UW0 S T AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hindu    (n) (h i2 n d uu1)
Hindus    (n) (h i2 n d uu1 z)
Hinduism    (n) (h i1 n d uu i z @ m)
Hindustani    (n) (h i2 n d u s t aa1 n ii)
Hindustanis    (n) (h i2 n d u s t aa1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinduismus {m} [relig.]Hinduism [Add to Longdo]
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year [Add to Longdo]
Hinduweih {m} [ornith.]Jerdon's Baza [Add to Longdo]
Hinduralle {f} [ornith.]Banded Crake [Add to Longdo]
Hindutrappe {f} [ornith.]Great Indian Bustard [Add to Longdo]
Hindublatthühnchen {n} [ornith.]Bronze-winged Jacana [Add to Longdo]
Hinduseeschwalbe {f} [ornith.]Indian River Tern [Add to Longdo]
Hindu-Halsbandeule {f} [ornith.]Indian Scops Owl [Add to Longdo]
Hindunachtschwalbe {f} [ornith.]Indian Nightjar [Add to Longdo]
Hindusegler {m} [ornith.]Indian White-rumped Spinetailed Swi [Add to Longdo]
Hinduracke {f} [ornith.]Indian Roller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
アヒンサー[, ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]
ヒンズー(P);ヒンドゥー[, hinzu-(P); hindou-] (n) Hindu; (P) [Add to Longdo]
ヒンズー教;ヒンドゥー教[ヒンズーきょう(ヒンズー教);ヒンドゥーきょう(ヒンドゥー教), hinzu-kyou ( hinzu-kyou ); hindou-kyou ( hindou-kyou )] (n) Hinduism [Add to Longdo]
ヒンドゥスターニー語[ヒンドゥスターニーご, hindousuta-ni-go] (n) Hindustani (language) [Add to Longdo]
ヒンドスタン[, hindosutan] (n) Hindustan [Add to Longdo]
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san [Add to Longdo]
マラータ;マラーター[, mara-ta ; mara-ta-] (n) Maratha; Mahratta; member of the Hindu people of Maharashtra (esp. a member of the royal or military caste) [Add to Longdo]
ラクシュミ[, rakushumi] (n) (See 吉祥天) Lakshmi (consort of Vishnu in Hinduism) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印度教[Yìn dù jiào, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Hinduism; Indian religion, #51,461 [Add to Longdo]
印度教徒[Yìn dù jiào tú, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Hindu; adherent of Hinduism [Add to Longdo]
印度斯坦[Yìn dù sī tǎn, ˋ ㄉㄨˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Hindustan [Add to Longdo]
兴都库什山[Xīng dū kù shí shān, ㄒㄧㄥ ㄉㄨ ㄎㄨˋ ㄕˊ ㄕㄢ, / ] Hindu Kush mountain range in Afghanistan [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
通る[とうる, touru] hindurchgehen, passieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hindoo \Hin"doo\, Hindu \Hin"du\ (?; 277), n.; pl. {Hindoos}or
   {Hindus}. [Per. Hind[=u], fr. Hind, Hind[=u]st[=a]n, India.
   Cf. {Indian}.]
   A native inhabitant of Hindostan. As an ethnical term it is
   confined to the Dravidian and Aryan races; as a religious
   name it is restricted to followers of the Veda. Hindoo
   calendar

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hindu \Hin"du\, n.
   Same as {Hindoo}. This is now the more commonly used
   spelling.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hindu
   adj 1: of or relating to or supporting Hinduism; "the Hindu
       faith" [syn: {Hindu}, {Hindi}, {Hindoo}]
   n 1: a native or inhabitant of Hindustan or India [syn: {Hindu},
      {Hindoo}, {Hindustani}]
   2: a person who adheres to Hinduism [syn: {Hindu}, {Hindoo}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 hindu
   Indian
   Hindu
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top