ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hi

HH AY1   
238 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hi-, *hi*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
histology (n ) มิญชวิทยา, วิทยาเนื้อเยื่อ

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hitman (n ) a professional killer who uses a gun
See also: S. gunman,shooter,

English-Thai: Longdo Dictionary
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
high sea(n) ทะเลหลวง
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hi[INT] สวัสดี (คำอุทานแสดงการทักทาย) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. hello
hi2[ADJ] ความสูง (คำย่อไม่เป็นทางการ)
hid[VI] กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
hid[VT] กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
hie[VI] เร่งรีบ (คำโบราณ), See also: รีบไป, Syn. hasten, hurry
him[PRON] เขาผู้ชาย
hip[N] สะโพก, See also: ตะโพก, กระดูกสะโพก, ก้น, บั้นท้าย
hip[ADJ] คนตามแฟชั่น (คำสแลง), See also: คนทันสมัย, Syn. fashionable, stylish, trendy
hip[N] ผลไม้สุกของต้นกุหลาบ, Syn. rose hip
hip[INT] ฮิบ (คำอุทานที่ใช้เชียร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hi-fi(ไอ'ไฟ) n.,adj. เครื่องรับส่งคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพสูง และชัด
hiaabbr. hemagglutination inhibition antibody
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
hibernaculumn. ที่หุ้ม,ส่วนหุ้ม,ที่พำนักในฤดูหนาว,ที่จำศีล
hibernaladj. เกี่ยวกับฤดูหนาว
hibernatevi. จำศีลในฤดูหนาว,อยู่อย่างสันโดษ,n., See also: hibernation n. hibernator n., Syn. retreat
hibernian. ประเทศไอร์แลนด์
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด
hiccough(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก
hiccup(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก

English-Thai: Nontri Dictionary
hi(int) หวัดดี
hiatus(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,รอยร้าว
hibernal(adj) ในฤดูหนาว
hibernate(vi) จำศีล,ใช้เวลาหน้าหนาว
hiccough(n) การสะอึก
hiccough(vi) สะอึก
hiccup(n) การสะอึก
hiccup(vi) สะอึก
hickory(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
hid(vt) pt ของ hide

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hiatusช่อง, ช่องแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hiatus maxillaris; hiatus of maxillary sinus; maillary hiatus; maxillary hiatusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hiatus of maxillary sinus; hiatus maxillaris; maillary hiatus; maxillary hiatusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hibernaculumตางัน, หน่องัน [ฤดูหนาว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hiccough; hiccup; singultusสะอึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hiccup; hiccough; singultusสะอึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hickory-stick fracture; fracture, greenstick; fracture, incomplete; fracture, interperiostealกระดูกเดาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hidden fileแฟ้มซ่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hidden intentionเจตนาที่ซ่อนอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hidden lineเส้นแฝง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hi-endคุณภาพระดับสูงสุด, เสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียง เขียนว่า ไฮ เอ็นด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hibiscus Mutabilisพุดตาน [การแพทย์]
Hibiscus Rosa Sinensisชบา [การแพทย์]
Hides and skinsหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Hides and skins industryอุตสาหกรรมหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Hidrous and Basic Sulphates ไฮดรัสซัลเฟตกับเบสิกซัลเฟต
เป็นพวกที่มีน้ำรวมอยู่ด้วย มี Chalcanthite และ Gysum [สิ่งแวดล้อม]
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้น
เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

ตัวอย่าง

การแบ่งครั้งที่ 1 600 เทคโนโลยี

การแบ่งครั้งที่ 2 620 วิศวกรรมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งครั้งที่ 3 621 ฟิสิกส์ประยุกต์

ทศนิยม 621.3 อิเล็กโทรแมกเนติกและสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ทศนิยม 621.38 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิกและวิศวกรรมการสื่อสาร

ทศนิยม 621.381 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิก

ทศนิยม 621.3819 พัฒนาการเฉพาะด้าน

ทศนิยม 621.38195 คอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่า มีการแบ่งเนื้อหาจากหมวดใหญ่ คือ 620 ไปจนถึงเนื้อเรื่องย่อยที่เฉพาะเจาะจง จนถึงเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ รวม 8 ลำดับขั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

High - level cloud - High cloudเมฆชั้นสูง [อุตุนิยมวิทยา]
High ammonia latexน้ำยางข้นที่ได้จากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพน้ำยางข้นให้เก็บไว้ได้นานด้วยสารละลายแอมโมเนียแต่เพียงอย่าง เดียว และมีค่าความเป็นด่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนักน้ำยางข้น [เทคโนโลยียาง]
High Building อาคารสูง
อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hi5 (name) เว็บช่องทางการติดต่อสื่อสาร หาเพื่อน มีบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ
hi5 (n ) เว็บไซต์ยอดนิยมของคนไทย ซึ่งสามารถลงรูปถ่ายส่วนตัว ลงเพลง อัพjournalสั้นๆ หรือแม้แต่ตกแต่ง พูดคุยสื่อสารกับชาวบ้าน http://www.hi5.com/
hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n ) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)
High Commander (n ) แม่ทัพใหญ่
High Dynamic Range, HDR (n phrase colloq abbrev ) (Photography) การถ่ายหรือสร้างภาพที่มีช่วงการรับแสงสูงกว่าปกติ ให้เป็นภาพที่มีความสว่างชัดเจนทั่วทั้งภาพ ทั้งส่วนเงามืด (shadow) ถึงส่วนสว่าง (Highlight) และให้ดูมีมิติมากขึ้น
high sea (n ) น่านน้ำสากล
high visibility (adj ) เรืองแสง
high voltage post (n ) เสาไฟฟ้าแรงสูง
high-speed trainรถไฟอัตราเร็วสูง
highest level of Dhamma Scholarนักธรรมเอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Up his nose?ในจมูกงั้นหรอ Here Comes the Flood (2008)
Аnd away to his сastle we'll goและอยู่ห่างไปที่ปราสาทของ เขาเราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd away to his сastle we'll goและอยู่ห่างไปที่ปราสาทของ เขาเราจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd away to his сastle you'll goและอยู่ห่างไปที่ปราสาทของ เขาที่คุณจะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี The Great Dictator (1940)
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ The Great Dictator (1940)
Why not rent his barbershop for him?ทำไมไม่ให้ผมเช่าร้านตัดผมล่ะ The Great Dictator (1940)
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา The Great Dictator (1940)
He resisted my men painting his windows.เขาทำร้ายคนของผม ที่กำลังปฏิบัตหน้าที่ครับ The Great Dictator (1940)
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hi10000 dollars was paid to him.
hi60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
hiA bad carpenter quarrels with his tools.
hiA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
hiA bad cold caused the singer to lose his voice.
hiA bad workman always blames his tools.
hiA bad workman blames his tools.
hiA bad workman complains of his tools.
hiA bad workman quarrels with his tools.
hiA ball hit her on the right leg.
hiA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
hiA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญภาพ[N] higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ตัวถ่วง[N] hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
ตึกสูง[N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ถั่งโถม[V] strike, See also: hit, Syn. ถาโถม, Example: คลื่นใหญ่ยังคงถั่งโถมเข้ากราบเรือเป็นระยะ, Thai definition: ถลาเข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
ทางลับ[N] secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
พระพุทธประวัติ[N] life of the Buddha, See also: history of the Buddha, Example: ภาพเหล่านั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนย์ชีพอยู่, Thai definition: ประวัติของพระพุทธเจ้า
มัธยมปลาย[N] upper secondary school, See also: high school, senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย, Ant. มัธยมต้น, Example: นักเรียนที่จบมัธยมปลายต่างมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ยอดนิยม[ADJ] highly popular, See also: highly fashionable, Example: จูเลียโรเบิร์ตครองรางวัลดาราหญิงยอดนิยมจากรายการพีเพิลส์ช้อยส์อวอร์ดส์, Thai definition: มีคนนิยมมาก
เบื้องลึก[N] hidden agenda, See also: hidden reason, Syn. เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้อหลัง, Example: เบื้องลึกของการลาออกอย่างกระทันหันของเขามาจากสาเหตุใดยังไม่รู้ชัด, Thai definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HI HH AY1
HIS HH IH0 Z
HID HH IH1 D
HIT HH IH1 T
HIM HH IH1 M
HIP HH IH1 P
HIS HH IH1 Z
HIX HH IH1 K S
HIM IH0 M
HIAA EY1 CH AY1 EY1 EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hi (uh) hˈaɪ (h ai1)
HIV (n) ˈɛɪtʃˈaɪvˈiː (ei1 ch ai1 v ii1)
hid (v) hˈɪd (h i1 d)
hie (v) hˈaɪ (h ai1)
him (prp) hɪm (h i m)
hip (n) hˈɪp (h i1 p)
his (j) hɪz (h i z)
hit (v) hˈɪt (h i1 t)
hick (n) hˈɪk (h i1 k)
hide (v) hˈaɪd (h ai1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark), #17 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧˊ, ] his; her; its; theirs; that; such; it (refers to sth preceding it), #98 [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely, #109 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] high; tall; fig. above average; height; (honorific) your, #128 [Add to Longdo]
历史[lì shǐ, ㄌㄧˋ ㄕˇ, / ] history, #525 [Add to Longdo]
最高[zuì gāo, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ, ] highest; highest level, #888 [Add to Longdo]
高级[gāo jí, ㄍㄠ ㄐㄧˊ, / ] high level; high grade; advanced; high-ranking, #1,869 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] history; surname Shi, #1,878 [Add to Longdo]
高校[gāo xiào, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ, ] high school; abbr. for 高等學校|高等学校, #1,979 [Add to Longdo]
高速[gāo sù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ, ] high speed, #2,566 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひ, hi] (n) ไฟ
被害[ひがい, higai] (n) ความเสียหาย
[ひじ, hiji] (n) ข้อศอก
比較[ひかく, hikaku] (n) การเปรียบเทียบ
否決[ひけつ, hiketsu] (vt) (สภา ที่ประชุม) มีมติไม่เห็นชอบ
引き出し[ひきだし, hikidashi] (n) ลิ้นชัก
率いる[ひきいる, hikiiru] (vt) ปฏิบัติการ (ทดลอง)
非行[ひこう, hikou] (n) ความเหลวไหล การกระทำผิด การไม่ชำระหนี้ กระทำผิดกฎหมายเด็ก
引く[ひく, hiku] (vt) ดึง, เล่น(เครื่องดนตรีมีสาย)
低い[ひくい, hikui] (adj) เตี้ย, ต่ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひ, hi] (n) วัน
[ひ, hi] (n) น้ำแข็ง
控え目[ひかえめ, hikaeme] เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง,ลดลง
控える[ひかえる, hikaeru] งดเว้น, เลี่ยง (การทำอะไรบางอย่าง)
非可逆圧縮[ひかぎゃくあっしゅく, hikagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการบีบอัดข้อมูล จากภาษาอังกฤษว่า Lossy Compression คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและหลังจากคลายการบีบอัดคืนกลับมา ข้อมูลที่ได้จะมีบางส่วนผิดเพี้ยนไป ดู Lossless Compression , See also: R. 可逆圧縮
[ひがし, higashi] (n ) ทิศตะวันออก
僻む[ひがむ, higamu] (vt) (v.) น้อยใจ, รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม (by กิ๊ด)
引き合い[ひきあい, hikiai] (n ) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
引き起こす[ひきおこす, hikiokosu] (vt ) ทำให้เกิด
引き金[ひきがね, hikigane] ไกปืน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
開く[ひらく, hiraku] Thai: เปิด
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บเป็นสมบัติ English: treasure (vs)
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อย่างดี English: cherish
引っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายบ้าน English: to move
引っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายถิ่นฐาน
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หลาย English: to spread

German-Thai: Longdo Dictionary
hierที่นี่, ตรงนี้ เช่น Er ist nicht mehr hier. เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้ว
hierที่นี่, See also: da, dort
hi(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ heißen: ich hieß, du hießt/hießtest, er/sie/es hieß, wir/Sie/sie hießen, ihr/Ihr hießt| มีชื่อว่า, See also: heißen
Hilfe(n) |die| ความช่วยเหลือ
Himbeere(n) |die, pl. Himbeeren| ลูกราสเบอร์รี่
Himmel(n) |der, pl. Himmel| ท้องฟ้า
Himmel(n) |der, pl. Himmel| สวรรค์
himmlisch(adj adv) เกี่ยวกับท้องฟ้า, สวรรค์
hinโน่น (ทิศทางจากตรงนี้ไป)
hin(adv) |คำบอกทิศทาง + hin| ทางนั้น, ที่นั่น (ใช้บ่งทิศทางของสถานที่ที่หมายถึง) เช่น nach rechts hin ทางขวานั่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinterm Berg haltento beat about the bush [Add to Longdo]
Hippe {f}billhook [Add to Longdo]
Hippe {f}; Sense des Todesscythe [Add to Longdo]
himmlische Heerscharen {pl} [relig.]host of heaven [Add to Longdo]
Himmelsschrift {f}skywriting [Add to Longdo]
Hibiskus {m}; Roseneibisch {m} [bot.]hibiscus; rose mallow [Add to Longdo]
Hickorynussbaum {m} | Hickorynussbäume {pl}hickory | hickories [Add to Longdo]
Hieb {m}clip [Add to Longdo]
Hierarchie {f} | Hierarchien {pl}hierarchy | hierarchies [Add to Longdo]
Hieroglyphe {f} | Hieroglyphen {pl}hieroglyph | hieroglyphs; hieroglyphics [Add to Longdo]
Hilbert-Matrix {f} [math.]Hilbert matrix [Add to Longdo]
Hilfe {f}; Unterstützung {f} | Erste Hilfeaid | first aid [Add to Longdo]
Hilfe {f}; Aushilfe {f} | zusätzliche Hilfe {f} | um Hilfe rufenhelp | additional help | to call for help [Add to Longdo]
Hilfe {f}; Unterstützung {f}; Beistand {m}assistance [Add to Longdo]
Hilfe {f}; Beistand {m} | Hilfen {pl}succor [Am.]; succour [Br.] | succors [Am.]; succours [Br.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hier(adv) เมื่อวาน
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
chien(n) |m| หมา, สุนัข
chimie(n) |f| สาขาเคมี, วิชาเคมี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydriodic \Hy`dri*od"ic\, a. [Hydr- + iodic: cf. F.
   hydriodique.] (Chem.)
   Pertaining to, or derived from, hydrogen and iodine; -- said
   of an acid ({HI}) produced by the combination of these
   elements.
   [1913 Webster]
 
   {Hydriodic acid} (Chem.), a pungent, colorless gas, {HI},
    usually prepared as a solution in water. It is strong
    reducing agent. Called also {hydrogen iodide}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hi
   n 1: an expression of greeting; "every morning they exchanged
      polite hellos" [syn: {hello}, {hullo}, {hi}, {howdy}, {how-
      do-you-do}]
   2: a state in the United States in the central Pacific on the
     Hawaiian Islands [syn: {Hawaii}, {Hawai'i}, {Aloha State},
     {HI}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HI
     Hochschulverband Informationswissenschaften (org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top