Search result for

hf

(62 entries)
(0.2223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hf-, *hf*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
HF (high frequency)เอชเอฟ (ความถี่สูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HF ignitionการจุดอาร์กด้วยความถี่สูง [มีความหมายเหมือนกับ spark starting] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF induction weldingการเชื่อมเหนี่ยวนำความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF pressure weldingการเชื่อมกดความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF reignitionการจุดอาร์กซ้ำด้วยความถี่สูง [มีความหมายเหมือนกับ spark reignition] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF resistance weldingการเชื่อมความต้านทานความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF unitชุดสร้างความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HFC (hybrid fiber/coaxial)เอชเอฟซี (ระบบเส้นใยนำแสงเชื่อมกับเคเบิลร่วมแกน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HFC (hydrofluorocarbon)เอชเอฟซี (ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
HFC refrigerantสารทำความเย็นเอชเอฟซี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hfabbr. high frequency
hfs(เอชเอฟเอส) ย่อมาจาก hierarchical file system (แปลว่า ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้น) เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
archfiend(อาร์คฟีนดฺ') n. ปีศาจ,ซาตาน
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
chfดูที่ congestive heart failure
dishful(ดิช'ฟูล) n.,ปริมาณความจุหนึ่งจาน
ehfabbr. pidermic hemorrhagic fever
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
highfalutinadj. หยิ่ง,อดสู,โอหัง., Syn. highfalutin,hifalutin

English-Thai: Nontri Dictionary
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
mirthful(adj) รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา
mouthful(n) เต็มปาก,คำหนึ่ง,เต็มคำ
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
ชมดชม้อย[v.] (chamotchamøi) EN: coy ; shy ; bashful   FR: faire les yeux doux
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young   FR: adolescent ; jeune
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām naptheū) EN: yours sincerily ; yours faithfully   
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour

CMU English Pronouncing Dictionary
HFDF    EY1 CH EH1 F D IY1 EH1 F

German-Thai: Longdo Dictionary
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen,
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
Durchfall(n) |der, nur Sg.| อาการท้องเสีย, ท้องร่วง เช่น Ihr Kind hat den ganzen Tag Durchfall. ลูกของหล่อนมีอาการท้องเสียทั้งวัน, See also: A. Verstopfung,
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
halbhf : half [Add to Longdo]
HF-Schaltung {f}HF circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
タキゲンロクダイ[, takigenrokudai] (n) highfin butterflyfish (Coradion altivelis); highfin coralfish; altivelis butterfly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydrofluoric \Hy`dro*flu*or"ic\, a. [Hydro-, 2 + fluoric.]
   (Chem.)
   Pertaining to, or containing, hydrogen and fluorine;
   fluohydric; as, hydrofluoric acid.
   [1913 Webster]
 
   {Hydrofluoric acid} (Chem.), a colorless, mobile, volatile
    liquid, {HF}, very corrosive in its action, and having a
    strong, pungent, suffocating odor. It is produced by the
    action of sulphuric acid on fluorite, and is usually
    collected as a solution in water. It attacks all
    silicates, as glass or porcelain, is the agent employed in
    etching glass, and is preserved only in vessels of
    platinum, lead, caoutchouc, or gutta-percha.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hf
   n 1: a grey tetravalent metallic element that resembles
      zirconium chemically and is found in zirconium minerals;
      used in filaments for its ready emission of electrons [syn:
      {hafnium}, {Hf}, {atomic number 72}]
   2: 3 to 30 megahertz [syn: {high frequency}, {HF}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HF
     Have Fun (slang, Usenet, IRC)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top