Search result for

heu

(107 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heu-, *heu*
Possible hiragana form: へう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heuristic[ADJ] ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง
heuristic[ADV] ที่ช่วยค้นหา, See also: ที่ช่วยให้เรียนรู้, ที่ช่วยแก้ปัญหา, (คอมพิวเตอร์) ที่ค้นหาหลายคำตอบและเลือกคำตอบที่ดีที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heuristic(ฮิวริส'ทิค) adj.,n. (วิธีการ) ซึ่งกระตุ้นความสนใจ,ซึ่งกระตุ้นให้ค้นคว้าด้วยตนเอง.
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
alpheus(แอลพี' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำของกรีก
rheumatic(รูแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรครูมาติซึม,เป็นโรครูมาติซึม n. ผู้ที่เป็นโรครูมาติซึม, See also: rheumatically adv.
rheumatic fever(รูแมท'ทิค) n. โรคชนิดหนึ่งที่มักเป็นกับเด็ก/มีอาการไข้/เหงื่อออก/ปวดตามข้อ/เจ็บคอและโรคหัวใจ
rheumatism(รู'มาทิสซึม) n. โรคปวดตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ,โรครูมาติซึม,=rheumatic fever (ดู)
rheumatoid(รู'มะทอยดฺ) adj. คล้ายโรครูมาติซึม,=rheumatic (ดู)
rheumatoid arthritisโรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ,รูปสัณฐานผิดปกติและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
rheum(n) น้ำตา,น้ำมูก,น้ำลาย,โรคหวัด
rheumatic(adj) เกี่ยวกับโรคไขข้อ
rheumatic(n) คนเป็นโรคไขข้อ
rheumatism(n) โรคไขข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heuristic approachการแก้ปัญหาแบบศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heuristic programโปรแกรมแบบศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heuristic programmingการโปรแกรมฮิวริสติก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heuristically (adv ) ด้วยการศึกษามาอย่างดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So this was lifted from the scene of the Stefan Heuss hit in Brussels last year.นี่เป็นภาพที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุ ตอนสเตฟาน ฮอยส์ถูกยิงที่บรัสเซลล์ The International (2009)
This is the first of several heuristic algorithmsนี้เป็นหนึ่งในหลายๆอัน ของพวกอัลกอริธึม The Greater Good (2010)
These heuristics you gave me...อักษรพวกนี้ที่คุณให้ฉัน... The Greater Good (2010)
Working on the heuristics Rush gave her.จัดการอยู่กับตัวเลขที่รัชให้เธอไป The Greater Good (2010)
This is the first of several heuristic algorithms i need you to run Well, so far, so good.นี้เ็ป็นหนึ่งในหลายๆอัน ของอัลกอริธึ่ม ผมต้องการให้คุณดำเนินการ... ...ยังไง จนเดียวนี้ก็ยังดีอยู่ The Greater Good (2010)
Shin Heung Bank and Puris Savings Bank both pulled out!ทั้งธนาคารชินฮึง และธนาคารพูริสต่างก็ถอนตัวทั้งคู่! Midas (2011)
What kind of place that Heuksa Chorong is...เฮกซาชอรองเป็นสถานที่อย่างไร... Warrior Baek Dong-soo (2011)
The Sky Lord left Heuksa Chorong?ใต้เท้าแห่งฟ้าจากเฮกซาชอรองไปแล้ว Warrior Baek Dong-soo (2011)
Yeo Un, you are responsible for Heuksa Chorong.โย อุน เจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเฮกซาชอรอง Warrior Baek Dong-soo (2011)
Furthermore, if you give up this path as an assassin, and leave this Heuksa Chorong,ยิ่งไปกว่านั้น หากเจ้าเลิกเดินบนเส้นทางนักฆ่า และจากเฮกซาชอรองไป Warrior Baek Dong-soo (2011)
Heuksa Chorong will come after you, even to the ends of the earth, to kill you.เฮกซาชอรองจะตามล่าเจ้า สุดหล้าฟ้าเขียวเพื่อฆ่าเจ้าเสีย Warrior Baek Dong-soo (2011)
But, if you want to live free, become Heuksa Chorong's master, as the Sky Lord.แต่,ถ้าเจ้าต้องการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ เป็นหัวหน้าของเฮกซาชอรองในตำแหน่งใต้เท้าแห่งฟ้า Warrior Baek Dong-soo (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายสามโมง[n. exp.] (bāi sām mōng ) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง[n. exp.] (bāi søng mōng ) FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
บ้านแสนสุข[n. exp.] (bān saēn suk) FR: maison du bonheur [f]
บึ้งบูด[adj.] (beungbūt) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling   FR: grincheux ; hargneux
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
ชาวประมง[n.] (chāopramong) EN: fisherman   FR: pêcheur [m]
ชะตาร้าย[n. exp.] (chatā rāi) EN: bad luck   FR: malheur [m]
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant

CMU English Pronouncing Dictionary
HEUN    HH Y UW1 N
HEUER    HH Y UW1 ER0
HEUSEN    HH Y UW1 S AH0 N
HEUMAN    HH Y UW1 M AH0 N
HEUSER    HH OY1 S ER0
HEUPEL    HH OY1 P AH0 L
HEUER'S    HH Y UW1 ER0 Z
HEUMANN    HH Y UW1 M AH0 N
HEUSSER    HH Y UW1 S ER0
HEURING    HH ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heuristic    (j) (h y u@1 r i1 s t i k)
heuristics    (n) (h y u@1 r i1 s t i k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Heuschrecke(n) |die, pl. Heuschrecken| ตั๊กแตน
Heute(n) |das| วันนี้
heuteวันนี้ เช่น Ich mache Schluss für heute. วันนี้ฉันพอแค่นี้ล่ะ (เลิกงาน)
heutigร่วมสมัย, ในช่วงนี้
heutig(adj adv) ของวันนี้ เช่น heutige Veranstaltungen การแสดงของวันนี้
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
scheußlich(adj) ไม่น่าภิรมย์, น่ารังเกียจ
bescheuert(adj) งี่เง่าเต่าตุ่น, ปัญญาอ่อน, ไร้สาระ, บ้า , See also: S. blöd, doof, blödsinnig, dämlich,
Vogelscheuche(n) |die, pl. Vogelscheuchen| หุ่นไล่กา เช่น Bereits seit einigen Jahren wird eine Vogelscheuche in Form eines Drachen auf dem Markt angeboten.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heutzutage {adv}ทุกวันนี้, ในปัจจุบันนี้
See also: S. ่jetzt,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heulen {n}whine [Add to Longdo]
Heu {n} | Heu machenhay | to make hay [Add to Longdo]
Heuboden {m}hayloft [Add to Longdo]
Heuchelei {f} | Heucheleien {pl}hypocrisy | hypocrisies [Add to Longdo]
Heuchelei {f}; scheinheiliges Geredecant [Add to Longdo]
Heuchler {m}chadband [Add to Longdo]
Heuchler {m}dissembler [Add to Longdo]
Heuchler {m} | Heuchler {pl}hypocrite | hypocrites [Add to Longdo]
Heuhaufen {n} | Heuhaufen {pl}haycock | haycocks [Add to Longdo]
Heuhaufen {n} | Heuhaufen {pl}haystack | haystacks [Add to Longdo]
Heulboje {f}whistle buoy [Add to Longdo]
Heulsuse {f} | Heulsusen {pl}crybabies | crybaby [Add to Longdo]
Heurige {m}; Heuriger [Ös.]new wine [Add to Longdo]
Heuristik {f}heuristics [Add to Longdo]
Heuschober {m}haystack [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケフェウス座[ケフェウスざ, kefeusu za] (n) (constellation) Cepheus [Add to Longdo]
ヒューリスティック;ヒューリスティク[, hyu-risuteikku ; hyu-risuteiku] (adj-na,n) heuristic [Add to Longdo]
ヒューリスティックス;ヒューリスティクス[, hyu-risuteikkusu ; hyu-risuteikusu] (n) heuristics [Add to Longdo]
ヒュリスティックス[, hyurisuteikkusu] (n) heuristics [Add to Longdo]
プロメテウス[, purometeusu] (n) Prometheus [Add to Longdo]
リウマチ熱;リューマチ熱[リウマチねつ(リウマチ熱);リューマチねつ(リューマチ熱), riumachi netsu ( riumachi netsu ); ryu-machi netsu ( ryu-machi netsu )] (n) rheumatic fever [Add to Longdo]
リューマチ(P);リウマチ;ロイマチス;リウマチス;リョーマチ[, ryu-machi (P); riumachi ; roimachisu ; riumachisu ; ryo-machi] (n,adj-no) rheumatism (ger [Add to Longdo]
関節リウマチ;関節リューマチ[かんせつリウマチ(関節リウマチ);かんせつリューマチ(関節リューマチ), kansetsu riumachi ( kansetsu riumachi ); kansetsu ryu-machi ( kansetsu ryu-machi )] (n) rheumatoid arthritis [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] (n) {comp} heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] (n) {comp} heuristic-mix [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューリスティック[ひゅーりすていっく, hyu-risuteikku] heuristic [Add to Longdo]
ヒューリスティックス[ひゅーりすていっくす, hyu-risuteikkusu] heuristics [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
自発的判断ログ記録[じはつてきはんだんろぐきろく, jihatsutekihandanrogukiroku] log-heuristic record [Add to Longdo]
発見的[はっけんてき, hakkenteki] heuristic (an) [Add to Longdo]
発見的方法[はっけんてきほうほう, hakkentekihouhou] heuristic method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今夜[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]
今晩[こんばん, konban] heute_Abend [Add to Longdo]
今暁[こんぎょう, kongyou] heute_in_aller_Fruehe [Add to Longdo]
今朝[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]
今朝[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 heu
   ah; oh; ow
   hey; say
   woe
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Heu [hɔi] (n) , s.(n )
   hay
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top