Search result for

herman

(39 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herman-, *herman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fishermann. ชาวประมง,คนจับปลา,เรือจับปลา
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย
washerman(วอช'เชอะเมิน) n. คนซักเสื้อผ้า,คนรับจ้างซักเสื้อผ้า pl. =washermen, Syn. laundryman

English-Thai: Nontri Dictionary
fisherman(n) ชาวประมง,คนหาปลา,คนจับปลา,มีนกร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I. G. Farben, Siemens, Hermann Goering recruit their labour here.ไอ จี ฟาร์เบน, ซีเมนส์, เฮอร์มัน กอริ่ง ต่างก็มาคัดสรรคนงานกันที่นี่ Night and Fog (1956)
Look, Herman, I'm in Hedy Lamarr's shoes!ดูนี่สิ รอยเท้าเฮดดี้ ลามาร์ Blazing Saddles (1974)
Herman Kallenbach our chief carpenter, also our chief benefactor.เฮอร์แมน คัลเล็นแบค เขาเป็นหัวหน้าช่างไม้ และผู้อุปการะสำคัญของเรา Gandhi (1982)
Herman has gone to meet Pandit Nehru.เฮอร์แมนไปหาพันดิต เนห์รู Gandhi (1982)
Herman.เฮอร์แมน Gandhi (1982)
Herman's horse-sick!เฮอร์แมน เมาม้า (เมารถ)! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Free for graduation, Herman? Perhaps you could give us an encore.ยินดีด้วย เฮอร์แมน เอาไว้มาพูดอีกนะ Rushmore (1998)
Herman.เฮอร์แมน Rushmore (1998)
Hello, Herman.หวัดดี เฮอร์แมน Rushmore (1998)
How was she, Herman?เธอเป็นไง เฮอร์แมน Rushmore (1998)
- Although, I will say that Edward has more spark and character and imagination in one fingernail than Herman Blume has in his entire body.แต่ว่า ฉันคงจะพูดได้ว่า เอ็ดเวิร์ดเขามีไฟ และมีบุคลิก และจินตนาการในเล็บนิ้วเดียว Rushmore (1998)
You know, you and Herman deserve each other.รู้มั้ย เธอกับเฮอร์แมนสมกันมากเลย Rushmore (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวประมง[n.] (chāopramong) EN: fisherman   FR: pêcheur [m]
กางเกงเล [n. exp.] (kāngkēng lē) EN: fisherman pants   
คนตกเบ็ด[n.] (khon tok bet) EN: fisherman   FR: pêcheur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMAN    HH ER1 M AH0 N
HERMANN    HH ER1 M AH0 N
HERMANS    HH ER1 M AH0 N Z
HERMAN'S    HH ER1 M AH0 N Z
HERMANCE    HH ER1 M AH0 N S
HERMANNS    HH ER1 M AA0 N Z
HERMANSEN    HH ER1 M AH0 N S AH0 N
HERMANSON    HH ER1 M AH0 N S AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫尔曼[Hè ěr màn, ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ, / ] Herman or Hermann (name), #101,392 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルマン[, eruman] (n) Herman [Add to Longdo]
フィッシャーマン[, fissha-man] (n) fisherman [Add to Longdo]
フィッシャーマンズセーター;フィッシャーマンセーター[, fissha-manzuse-ta-; fissha-manse-ta-] (n) fisherman's sweater [Add to Longdo]
鵜飼い;鵜飼[うかい;うがい, ukai ; ugai] (n) (1) cormorant fishing; (2) cormorant fisherman [Add to Longdo]
鵜匠[うしょう;うじょう, ushou ; ujou] (n) cormorant fisherman [Add to Longdo]
海人;海士;蜑[あま, ama] (n) (1) (esp. 海人, 海士) (See 海女) male diver; (2) (esp. 海人, 蜑) fisherman [Add to Longdo]
漁り;漁[すなどり, sunadori] (n,vs) (1) fishing; collecting shells; (2) fisherman [Add to Longdo]
漁業者[ぎょぎょうしゃ, gyogyousha] (n) fisherman [Add to Longdo]
漁師[りょうし, ryoushi] (n,adj-no) (sens) fisherman; (P) [Add to Longdo]
漁船員[ぎょせんいん, gyosen'in] (n) fisherman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Herman
      n 1: United States jazz musician and bandleader (1913-1987)
           [syn: {Herman}, {Woody Herman}, {Woodrow Charles Herman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top