Search result for

henrys

(96 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -henrys-, *henrys*, henry
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา henrys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *henrys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
henry[N] หน่วยทางไฟฟ้าซึ่งค่า 1 เฮนรีคือค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรปิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
henry(เฮน'รี) n. หน่วยนำไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลกรัม-วินาที'

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
James, Henry, 1843-1916เจมส์, เฮนรี่, ค.ศ. 1843-1916 [TU Subject Heading]
Approach, Henryการผ่าตัดเข้าสู่กระดูกต้นแขนหลังเข่าและปลายขา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Henry.เฮนรี่ Double Identity (2010)
Henry.เฮนรี่ The Stable Boy (2012)
Henry.เฮนรี่ Lady of the Lake (2012)
Henry.เฮนรี่ We Are Both (2012)
Henry.เฮนรี่ We Are Both (2012)
Henry?เฮนรี่ Into the Deep (2012)
Henry.เฮนรี่ Welcome to Storybrooke (2013)
-Henry.- HenryCromwell (1970)
HENRY:HENRYGoodfellas (1990)
Henry!HenryLockdown (2006)
Henry.HenryTwo for the Road (2006)
Henry.HenryIndiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry.HenryWish Someone Would Care (2010)
Henry.HenryMirror, Mirror (2012)
Henry?HenryThe Stranger (2012)
Her")! -Henry... We Need the Eggs (2012)
Henry.HenryWe Are Both (2012)
Henry.HenryThe Golem (2013)
Henryk!Henryk! Clouds of Sils Maria (2014)
JIM:HenryThe Rewrite (2014)
HENRY:(HENRY): For King and Country (2014)
Henry:- (HENRY): Royal Blood (2014)
Henry!HenryLook Before You Leap (2014)
Henry.Henry... Queen of the Desert (2015)
Henry?HenryEpisode #1.1 (2015)
Henry Parish!Henry Parish! Awakening (2015)
Although I love henry viii, I prefer sir thomas more.ถึงดิฉันจะรัก Henry ที่7 แต่ฉันปลื้ม Sir thomas มากกว่าน่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
I love "the tudors." henry cavill is a total babe.ฉันรัก The tudors. Henry Cavill น่ะฮอทมากๆ New Haven Can Wait (2008)
Henry...เฮนรี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My name is Henry Jones, Jr.ผม ชื่อ เฮนรี่ โจน จูเนียร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry.เฮนรี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry Jones, Jr.เฮนรี่ โจนส์ จูเนียร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Henry Jones, Jr... - That's right, Ox.เฮนรี่ โจนส์ จูเนียร์/ใช่ อ็อก ฟังผมนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Henry Jones, Jr. - Right. That's right, Ox.แฮนรี่ โจนส์รึ/ใช่ ใช่อ็อก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
His name is Henry!ชื่อของเขา เฮนรี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry. Good name.เฮนรี่ ชื่อดีนี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry Jones the Third.เฮนรี่ โจนส์ ที่สาม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry Jones, Jr.เฮนรี่ โจน จูเนียร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Henry Jones, Jr., and Marion Ravenwood, insomuch in that you two have agreed to live together in holy matrimony, have promised your love for each other by these vows the joining of your hands and the giving of these rings,เฮนรี่ โจน/นัน มอแรน เรเวนวูด ทั้งสองต่างเห็นดีในงานแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สัญญาจะรักกันไปตลอดกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Well done, Henry!แจ๋ว เฮนรี่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That's Henry.ซิดนี่ มันเยี่ยม ต้อนรับกลับบ้าน The Eye (2008)
- Henry Percy.- เฮนรี่ เพอร์ซี่ The Other Boleyn Girl (2008)
She's truly caught the eye of Henry Percy.นางเรียกความสนใจจากเฮนรี่ เพอร์ซี่ย์ได้มากทีเดียว The Other Boleyn Girl (2008)
Katherine of Aragon will never give Henry Tudor a son.แคทเธอรีนแห่งอารากอนไม่สามารถ ให้กำเนิดบุตรชายแก่เฮนรี่ ทิวดอร์ ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
She's married Henry Percy.นางสมรสแล้ว กับเฮนรี่ เพอร์ซี่ย์ The Other Boleyn Girl (2008)
And then you betrayed me over Henry Percy.แล้วก็ยังทรยศข้าเรื่องเฮนรี่ เพอร์ซี่ย์ The Other Boleyn Girl (2008)
Mary Talbot, Henry Percy's bride. Leave us.แมรี่ ทัลบอท ภรรยาของเฮนรี่ เพอร์ซี่ย์ ออกไปซะ The Other Boleyn Girl (2008)
This charge that Anne and Henry Percy consummated their marriage she denies it ever happened, but I need to be certain.ข้อกล่าวหาที่ว่าแอนน์กับเฮนรี่ เพอร์ซี่ย์ ได้กระทำการสมรสอย่างสมบูรณ์ นางปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น แต่ข้าต้องการการยืนยันให้แน่ใจ The Other Boleyn Girl (2008)
The very thing Henry fears most.เป็นสิ่งที่พระองค์หวาดกลัวมากที่สุด The Other Boleyn Girl (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
henryAnne accepted Henry's proposal.
henryCarol studies very hard. So does Henry.
henryEverybody looks up to Henry.
henryHenry has not more than six dollars.
henryHenry is old enough to support himself.
henryHenry James was an American by birth.
henryHenry said that he couldn't wait any longer.
henryHenry wants to see you.
henryHenry was dismissed by reason of his old age.
henryHenry was not at home, as is often the case with him.
henryHenry will come of age this March.
henryKing Henry VIII had a tennis court at Hampton Court, his palace on the River Thames not very far from London.
henryMy friend Henry was not in class yesterday, and neither was I.
henryWe chose Henry captain of our team.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เธียร์รี่ อองรี[n. prop.] (Thīerī Øngrī) EN: Thierry Henri   FR: Thierry Henry

CMU English Pronouncing Dictionary
HENRY    HH EH1 N R IY0
HENRY'S    HH EH1 N R IY0 Z
MCHENRY    M AH0 K EH1 N R IY0
FITZHENRY    F IH2 T S HH EH1 N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Henry    (n) (h e1 n r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
ヘンリー[, henri-] (n) henry [Add to Longdo]
ヘンリーの法則[ヘンリーのほうそく, henri-nohousoku] (n) Henry's law [Add to Longdo]
回転変流機[かいてんへんりゅうき, kaitenhenryuuki] (n) rotary converter [Add to Longdo]
多変量解析[たへんりょうかいせき, tahenryoukaiseki] (n) multivariate analysis [Add to Longdo]
不変量[ふへんりょう, fuhenryou] (n) constant; invariable [Add to Longdo]
偏流[へんりゅう, henryuu] (n) drift [Add to Longdo]
変流器[へんりゅうき, henryuuki] (n) transformer [Add to Longdo]
変量[へんりょう, henryou] (n) variable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亨利[Hēng lì, ㄏㄥ ㄌㄧˋ, ] Henry (name) [Add to Longdo]
保尔森[bǎo ěr sēn, ㄅㄠˇ ㄦˇ ㄙㄣ, / ] Paulson or Powellson (name); Henry (Hank) Paulson (1946-), US banker, US Treasury Secretary from 2006 [Add to Longdo]
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, ] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist [Add to Longdo]
基辛格[Jī xīn gé, ㄐㄧ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Henry Kissinger (1923-), US academic and politician, Secretary of State 1973-1977 [Add to Longdo]
海德[hǎi dé, ㄏㄞˇ ㄉㄜˊ, ] Hyde (e.g. House Judiciary Chairman Henry Hyde) [Add to Longdo]
赫胥黎[Hè xū lí, ㄏㄜˋ ㄒㄩ ㄌㄧˊ, ] Huxley (name); Thomas Henry Huxley (1825-1895), British evolutionary scientist and champion of Darwin; Aldous Huxley (1894-1963), British novelist [Add to Longdo]
霍英东[Huò Yīng dōng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ, / ] Henry Ying-tung Fok (1913-2006), Hong Kong tycoon with close PRC connections [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
多変量解析[たへんりょうかいせき, tahenryoukaiseki] multivariate analysis [Add to Longdo]
変量[へんりょう, henryou] variable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Henry \Hen"ry\, n.; pl. {Henrys}. [From Joseph Henry, an
   American physicist.]
   The unit of electric induction; the induction in a circuit
   when the electro-motive force induced in this circuit is one
   volt, while the inducing current varies at the rate of one
   amp[`e]re a second.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top