Search result for

held

(92 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -held-, *held*, hel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
held[VT] กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3ของ hold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
held(เฮลดฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ hold
beheld(บิเฮลดฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ behold
handheldขนาดมือถือเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) มีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลขที่มีหน่วยความจำ มีสูตรคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เก็บไว้
upheld(อัพเฮลดฺ') v. pt. & pp. ของ uphold

English-Thai: Nontri Dictionary
held(vt) pt และ pp ของ hold
beheld(vt) pt และ pp ของ behold
upheld(vt) pt และ pp ของ uphold
withheld(vt) pt และ pp ของ withhold

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
held coveredถือว่าคุ้มครองแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You may have held my hair, but I don't need you to hold my hand, Smallville.- ฉันขับให้ใหม? - เมื่อคืนนายลากหัวฉันมา, Committed (2008)
I don't deserve to be held in some low-rent gitmo wannabe.ฉ้นไม่ควรถูกกักขัง\ ในที่ดูเหมือนที่เช่าแถวอ่าวคิวบาราคาถูกอย่างนี้ Odyssey (2008)
I'm sorry. I got held up in a Russian work camp.ผมขอโทษ ผมถูกจับในค่ายทำงานพวกรัสเซีย Odyssey (2008)
I'being held against my will.ผมกำลังถูกมัดอยู่.. Birthmarks (2008)
No one held him responsible.ไม่มีใครทำให้เขารับผิดชอบ Birthmarks (2008)
Just in case we were ever held hostageแค่ในกรณี ที่เรายังถูกจับเป็นตัวประกัน Last Resort (2008)
Of course, if you held a grudge for 400 years,แน่ละ ถ้าคุณเก็บความแค้นรอมา 400 ปี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You said that the first time we held hands, too.เธอพูดแบบนั้นตอนเราจับมือกันครั้งแรกเหมือนกัน Scandal Makers (2008)
You held Thoven hostage for me to be your conductor, and now you're going to back out?นายยึดเวทีของฉันเพื่อนายจะได้เป็นวาทยากร แล้วไงตอนนี้นายจะถอนตัวงั๊นหรอ? Beethoven Virus (2008)
So I held it in once again!ดังนั้นฉันต้องเก็บมันไว้อีกครั้ง! Beethoven Virus (2008)
I don't even know why I held it in.ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเก็บมันไว้อีกทำไม Beethoven Virus (2008)
I held it in again when I got pregnant.ฉันก็ต้องเก็บมันอีกทีตอนฉันท้อง Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heldI held the door open.
heldThe meeting is to be held next Thursday.
heldShe held him like mother gorillas hold their babies.
heldThey held a party in honor of the famous scientist.
heldThe concert was held over till the following week because of the singer's illness.
heldShe held on to my hand tightly.
heldThe opera singer held a charity concert of his own accord.
heldThe picnic was held in the gym on account of the rain.
heldBecause of his achievements, he is held in high esteem.
heldMail for you will be held until you call for it.
heldA sale of quality-brand goods is being held at that department.
heldA farewell party was held in honor of Mr Smith.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกอม[n.] (lūk om) EN: round amulet (held in the mouth)   
แม่น้ำสเคลท[n. prop.] (Maēnām Sakhēlt) EN: Schelde   FR: Escaut [m]
เป็ดเชลดัก[n. exp.] (pet chēldak) EN: Common Shelduck   FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
เป็ดพม่า[n. exp.] (pet Phamā) EN: Ruddy Shelduck   FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]
ติดฝน[v. exp.] (tit fon) EN: get caught in the rain ; get held up by the rain   
ต้องขัง[adj.] (tǿng khang) EN: held in custody ; confined   

CMU English Pronouncing Dictionary
HELD    HH EH1 L D
HELDS    HH EH1 L D Z
HELDT    HH EH1 L T
HELDER    HH EH1 L D ER0
HELDOR    HH EH1 L D ER0
HELDMAN    HH EH1 L D M AH0 N
HELDRETH    HH EH1 L D R EH0 TH
HELDRING    HH EH1 L D R IH0 NG
HELDERMAN    HH EH1 L D ER0 M AH0 N
HELDENBRAND    HH EH1 L D AH0 N B R AE0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
held    (v) (h e1 l d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stacheldraht(n) |der, pl. Stacheldrähte| ลวดหนามที่ใช้ทำรั้ว หรือสำหรับใช้ในกรณีมีการประท้วงเกิดขึ้น เช่น der Stacheldrahtzaun = รั้วลวดหนาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Held {m} | Helden {pl} | Held der Arbeithero | heroes | hero of labour [Add to Longdo]
Heldengedicht {n} | Heldengedichte {pl}epic poem | epic poems [Add to Longdo]
Heldenmut {m}valor [Am.]; valour [Br.] [Add to Longdo]
Heldentat {f}exploit [Add to Longdo]
Heldentat {f} | Heldentaten {pl}heroic deed | heroic deeds [Add to Longdo]
Heldentum {n}; Heroismus {m}heroism [Add to Longdo]
Heldin {f} | Heldinnen {pl}heroine | heroines [Add to Longdo]
amtierteheld office [Add to Longdo]
ausgeharrtheld out [Add to Longdo]
bereitgehaltenheld ready [Add to Longdo]
festgehaltenheld on [Add to Longdo]
getagtheld a meeting [Add to Longdo]
heldenhaft {adj} | heldenhafter | am heldenhaftestenheroic | more heroic | most heroic [Add to Longdo]
heldenhaft {adv}heroically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
オリンピア祭[オリンピアさい, orinpia sai] (n) (See オリンピック) Festival of Zeus (held at Olympia every four years from 776 BCE to 393 BCE) [Add to Longdo]
スノーダンプ[, suno-danpu] (n) hand-held snow shovel (wasei [Add to Longdo]
ハンドへルドデバイス[, hando he rudodebaisu] (n) {comp} handheld device [Add to Longdo]
ハンドヘルド[, handoherudo] (n) {comp} hand held [Add to Longdo]
ハンドヘルドPC[ハンドヘルドピーシー, handoherudopi-shi-] (n) {comp} handheld Personal Computer; HPC [Add to Longdo]
ハンドヘルドコンピュータ[, handoherudokonpyu-ta] (n) {comp} hand-held computer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高扬[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, / ] held high; elevated; uplift; soaring [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device [Add to Longdo]
ハンドヘルド[はんどへるど, handoherudo] hand held [Add to Longdo]
ハンドヘルドコンピュータ[はんどへるどこんぴゅーた, handoherudokonpyu-ta] hand-held computer [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
ポケット計算器[ぽけっとけいさんき, pokettokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主人公[しゅじんこう, shujinkou] Held, Hauptperson [Add to Longdo]
剛勇[ごうゆう, gouyuu] heldenmuetig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold \Hold\, v. t. [imp. & p. p. {Held}; p. pr. & vb. n.
   {Holding}. {Holden}, p. p., is obs. in elegant writing,
   though still used in legal language.] [OE. haldan, D. houden,
   OHG. hoten, Icel. halda, Dan. holde, Sw. h[*a]lla, Goth.
   haldan to feed, tend (the cattle); of unknown origin. Gf.
   {Avast}, {Halt}, {Hod}.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to remain in a given situation, position, or
    relation, within certain limits, or the like; to prevent
    from falling or escaping; to sustain; to restrain; to keep
    in the grasp; to retain.
    [1913 Webster]
 
       The loops held one curtain to another. --Ex. xxxvi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       Thy right hand shall hold me.     --Ps. cxxxix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       They all hold swords, being expert in war. --Cant.
                          iii. 8.
    [1913 Webster]
 
       In vain he seeks, that having can not hold.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       France, thou mayst hold a serpent by the tongue, . .
       .
       A fasting tiger safer by the tooth,
       Than keep in peace that hand which thou dost hold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To retain in one's keeping; to maintain possession of, or
    authority over; not to give up or relinquish; to keep; to
    defend.
    [1913 Webster]
 
       We mean to hold what anciently we claim
       Of deity or empire.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To have; to possess; to be in possession of; to occupy; to
    derive title to; as, to hold office.
    [1913 Webster]
 
       This noble merchant held a noble house. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Of him to hold his seigniory for a yearly tribute.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       And now the strand, and now the plain, they held.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To impose restraint upon; to limit in motion or action; to
    bind legally or morally; to confine; to restrain.
    [1913 Webster]
 
       We can not hold mortality's strong hand. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death! what do'st? O, hold thy blow. --Grashaw.
    [1913 Webster]
 
       He had not sufficient judgment and self-command to
       hold his tongue.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. To maintain in being or action; to carry on; to prosecute,
    as a course of conduct or an argument; to continue; to
    sustain.
    [1913 Webster]
 
       Hold not thy peace, and be not still. --Ps. lxxxiii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       Seedtime and harvest, heat and hoary frost,
       Shall hold their course.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To prosecute, have, take, or join in, as something which
    is the result of united action; as to, hold a meeting, a
    festival, a session, etc.; hence, to direct and bring
    about officially; to conduct or preside at; as, the
    general held a council of war; a judge holds a court; a
    clergyman holds a service.
    [1913 Webster]
 
       I would hold more talk with thee.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To receive and retain; to contain as a vessel; as, this
    pail holds milk; hence, to be able to receive and retain;
    to have capacity or containing power for.
    [1913 Webster]
 
       Broken cisterns that can hold no water. --Jer. ii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       One sees more devils than vast hell can hold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To accept, as an opinion; to be the adherent of, openly or
    privately; to persist in, as a purpose; to maintain; to
    sustain.
    [1913 Webster]
 
       Stand fast and hold the traditions which ye have
       been taught.             --2 Thes.
                          ii.15.
    [1913 Webster]
 
       But still he held his purpose to depart. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. To consider; to regard; to esteem; to account; to think;
    to judge.
    [1913 Webster]
 
       I hold him but a fool.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I shall never hold that man my friend. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord will not hold him guiltless that taketh his
       name in vain.             --Ex. xx. 7.
    [1913 Webster]
 
   10. To bear, carry, or manage; as he holds himself erect; he
     holds his head high.
     [1913 Webster]
 
        Let him hold his fingers thus.    --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {To hold a wager}, to lay or hazard a wager. --Swift.
 
   {To hold forth},
     (a) v. t.to offer; to exhibit; to propose; to put
       forward. "The propositions which books hold forth and
       pretend to teach." --Locke.
     (b) v. i. To talk at length; to harangue.
 
   {To held in}, to restrain; to curd.
 
   {To hold in hand}, to toy with; to keep in expectation; to
    have in one's power. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       O, fie! to receive favors, return falsehoods,
       And hold a lady in hand.       --Beaw. & Fl.
 
   {To hold in play}, to keep under control; to dally with.
    --Macaulay.
 
   {To hold off}, to keep at a distance.
 
   {To hold on}, to hold in being, continuance or position; as,
    to hold a rider on.
 
   {To hold one's day}, to keep one's appointment. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {To hold one's own}. To keep good one's present condition
    absolutely or relatively; not to fall off, or to lose
    ground; as, a ship holds her own when she does not lose
    ground in a race or chase; a man holds his own when he
    does not lose strength or weight.
 
   {To hold one's peace}, to keep silence.
 
   {To hold out}.
     (a) To extend; to offer. "Fortune holds out these to you
       as rewards." --B. Jonson.
     (b) To continue to do or to suffer; to endure. "He can
       not long hold out these pangs." --Shak.
 
   {To hold up}.
     (a) To raise; to lift; as, hold up your head.
     (b) To support; to sustain. "He holds himself up in
       virtue."--Sir P. Sidney.
     (c) To exhibit; to display; as, he was held up as an
       example.
     (d) To rein in; to check; to halt; as, hold up your
       horses.
     (e) to rob, usually at gunpoint; -- often with the demand
       to "hold up" the hands.
     (f) To delay.
 
   {To hold water}.
     (a) Literally, to retain water without leaking; hence
       (Fig.), to be whole, sound, consistent, without gaps
       or holes; -- commonly used in a negative sense; as,
       his statements will not hold water. [Colloq.]
     (b) (Naut.) To hold the oars steady in the water, thus
       checking the headway of a boat.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Held \Held\,
   imp. & p. p. of {Hold}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 held
   adj 1: occupied or in the control of; often used in combination;
       "enemy-held territory"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 held
   luck
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 held [hɛlt]
   hero
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 withold
 
 1. (-held, -holding) elinde tutmak, kendine saklamak, bırakmamak
 2. kısıtlamak
 3. vermemek.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 held [hɛlt]
   held
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Held [hɛlt] (n) , s.(m )
   hero
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top