หรือคุณหมายถึง haß?
Search result for

hass

(86 entries)
(0.3675 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hass-, *hass*, has
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hassle[N] การทะเลาะ, See also: การโต้เถียง
hassle[N] ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, Syn. aggravation, annoyance, irritation, Ant. pacifier
hassle[VI] ทะเลาะ
hassle[VT] รบกวน, See also: ก่อกวน
hassock[N] เบาะรองเข่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hassenpfeffern. เนื้อกระต่ายตุ๋นใส่เครื่องเทศ
hassle(แฮส'เซิล) vi.,n. (การ) โต้เถียง,ทะเละ,วิวาท,รบกวน, Syn. quarrel,squabble,irritate
chasseur(แชเซอ') n. สมาชิกกองทหารติดอาวุธที่สามารถเคลื่อนกำลังได้รวดเร็ว,ผู้รับใช้ที่แต่งเครื่องแบบ,นายพราน
chassis(แ?ส'ซิส) n.โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ,โครงช่วงล่าง,โครงลำเครื่องบิน,ฐานะเครื่องวิทยุ,ร่างกาย,รูปร่าง -pl. chassis

English-Thai: Nontri Dictionary
hassock(n) เบาะ
chasseur(n) ทหารพราน,นายพราน
chassis(n) เพลารถ,โครงรถยนต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It would be hassle for me to work here, right?มันจะเป็นเรื่องรบกวนผม ที่จะทำงานที่นี่, ใช่มั๊ย? Baby and I (2008)
Hassan! Hassan!ฮัสซัน Body of Lies (2008)
Does Hassert know any of this?แฮสเสริทรู้เรื่องนี้หรือเปล่า WarGames: The Dead Code (2008)
Hassert gave RIPLEY priority to classify on her own discretion.แฮสเสริท ให้ความสำคัญสูงสุด ในความเห็นของเธอ WarGames: The Dead Code (2008)
I'm sorry, Mr. Hassert.ขอโทษค่ะ คุณแฮสเสริท มีสายจาก CDC หน่วยรักษาดินแดน WarGames: The Dead Code (2008)
Well, say halleluiah, Hassert.ได้เวลาสรรเสริญพระเจ้าแล้ว แฮสเสริท WarGames: The Dead Code (2008)
- Mr. Hassert.- คุณ ฮาสเสริท WarGames: The Dead Code (2008)
Mr. Hassert, RIPLEY just let go of six blocks in downtown Philly.คุณ แฮสเสริท ริปลี่ปล่อยการ ควบคุมพลังงานในฟิลาเดลเฟีย 6 บล๊อก WarGames: The Dead Code (2008)
Hi, I'm Elisabeth Hasselbeck and I'm just so thrilled... you've purchased this program.ไฮ ฉัน อลิสซาเบ็ต แฮสเซลเบ็ค และฉันตื่นเต้นมาก คุณได้ซื้อโปรแกรมนี้ Made of Honor (2008)
We know this is a hassle.เรารู้ว่ามันเป็นปัญหา Safe and Sound (2008)
Now, who needs that kind of hassle?ตอนนี้ใครอยากจะไปได้ความวุ่นวายอย่างนั้นกันล่ะ Pleasure Is My Business (2009)
Like I need this hassle.ดูเหมือนฉันจะมีปัญหาเรื่องนี้ Fix (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hassIt's a hassle trying to decide what to wear to the party.
hassIt may seem like a hassle but I think you ought to go back to the basics and start over. Haste makes waste they say.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
ฮาสเซียม[n.] (hāssīem = hātsīem) EN: hassium   FR: hassium [m]
การจับผีเสื้อ[n. exp.] (kān jap phīseūa) FR: chasse aux papillons [f]
การจับสัตว์[n. exp.] (kān jap sat) EN: hunting   FR: chasse [f]
การล่าสัตว์[n.] (kān lā sat) EN: hunting   FR: chasse [f]
การล่าตัวแม่มด[n. exp.] (kān lā tūa maēmot) EN: witch-hunt   FR: chasse aux sorcières [f]
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge   FR: chasser ; repousser

CMU English Pronouncing Dictionary
HASS    HH AE1 S
HASSE    HH AA1 S
HASSEN    HH AE1 S AH0 N
HASSLE    HH AE1 S AH0 L
HASSON    HH AE1 S AH0 N
HASSEY    HH AE1 S IY0
HASSEL    HH AE1 S AH0 L
HASSIG    HH AE1 S IH0 G
HASSAN    HH AH0 S AA1 N
HASSETT    HH AE1 S EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hassle    (v) (h a1 s l)
hassled    (v) (h a1 s l d)
hassles    (v) (h a1 s l z)
hassock    (n) (h a1 s @ k)
hassling    (v) (h a1 s l i ng)
hassocks    (n) (h a1 s @ k s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発送[はっそう, hassou] (n) การจัดส่ง, การส่งต่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hass {m} | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ... [Add to Longdo]
Hass {m}hatred [Add to Longdo]
Hass {m}rancor [Am.]; rancour [Br.] [Add to Longdo]
Hasser {m}; Hasserin {f}hater [Add to Longdo]
hassen; nicht mögen | hassend | gehasst | er/sie hasst | ich/er/sie hasste | er/sie hat/hatte gehasstto hate | hating | hated | he/she hates | I/he/she hated | he/she has/had hated [Add to Longdo]
hasserfüllter Blick; Blick voller Hassa look full of hate [Add to Longdo]
Hasst du es nicht auch, wenn ...DYJHIW : Don't you just hate it when ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
オーディオ信号発生器[オーディオしんごうはっせいき, o-deio shingouhasseiki] (n) tone generator; audio signal generator; AF signal generator [Add to Longdo]
クレオメ[, kureome] (n) cleome (esp. the spider flower, Cleome hassleriana) (lat [Add to Longdo]
クロック発振ロジック[クロックはっしんロジック, kurokku hasshin rojikku] (n) {comp} clock generation logic [Add to Longdo]
ケースアース[, ke-sua-su] (n) chassis ground (wasei [Add to Longdo]
シャーシー;シャーシ;シャシ;シャシー[, sha-shi-; sha-shi ; shashi ; shashi-] (n) chassis [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] (n) {comp} chassis ground [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] (n) {comp} stroke character generator [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[, sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈桑[Hā sāng, ㄏㄚ ㄙㄤ, ] Hassan (person name); Hassan District [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
シャシ[しゃし, shashi] chassis [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
トークン発生レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ハッシュテーブル[はっしゅてーぶる, hasshute-buru] hash table [Add to Longdo]
ハッシュ関数[はっしゅかんすう, hasshukansuu] hash function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発射[はっしゃ, hassha] abfeuern, abdruecken [Add to Longdo]
発祥[はっしょう, hasshou] Entstehung, Herkunft [Add to Longdo]
発祥地[はっしょうち, hasshouchi] Entstehungsort, -Wiege [Add to Longdo]
発車[はっしゃ, hassha] Abfahrt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Hass [has] (n) , s.(m )
     hass; hate; hatred; rancor
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top