Search result for

harn

(78 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harn-, *harn*
English-Thai: Longdo Dictionary
harness(vi vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harness[VT] ควบคุม
harness[N] บังเหียน, See also: เครื่องเทียมลาก, เครื่องเทียมม้า
harness[VT] ใส่บังเหียน, See also: ใส่เครื่องเทียมลาก
harness to[PHRV] ผูกเชือกหรือสายหนังไว้กับเครื่องยนต์
harness up[PHRV] ใส่เครื่องเทียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harness(ฮาร์'นิส) n. เครื่องบังเหียน,เครื่องเทียมม้า vt. เทียมม้า,ควบคุม, Syn. exploit,employ
harness horseม้าลาก,ม้าที่ใช้ลากรถแข่ง
harness raceการแข่งรถม้าลาก
charnel(ชาร์'เนิล) n. โรงเก็บศพหรือกระดูกผู้ตาย
unharness(อันฮาร์'นิส) vt. ปลดเครื่องบังเหียนออก,ปลดเกราะออก

English-Thai: Nontri Dictionary
harness(n) อานม้า,บังเหียน,เครื่องเทียม
harness(vt) ใส่อาน,ใส่บังเหียน,เทียม,ควบคุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Powerful magic can harness a grieving, rage and demented soul and make it live again.เวทย์มนต์ที่แข็งแกร่งมีอำนาจปลุกให้ซากศพกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง Excalibur (2008)
Our students here learn to harness their incredible talents.นักเรียนของเรา ได้เรียนรู้ที่จะใช้ พลังอันเหลือเชื่อของพวกเขา Superhero Movie (2008)
America was the first to harness the phenomenal, revolutionary power of "black gold".อเมริกาคือชาติแรกที่คุมบังเหียนปรากฎการณ์นี้ได้ พลังแห่งการปฏิวัติของ "ทองสีดำ" Home (2009)
So, I think we're obligated to harness this power for our own personal gain.ใช้ประโยชน์จากพลังอันนี้ เพื่อให้เราได้กลับมาเป็นส่วนตัว Some Kinda Love (2009)
I-i-i knew I had to use it, harness it, spin it into gold.ผมเลยคิดว่าต้องเอามันมาใช้ ควบคุมมันให้ได้ แล้วสกัดให้เป็นทองคำ The Age of Dissonance (2009)
That's where the harness used to go.มันโดนใช้รากสิ่งของ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Dispatcher: all units in the vicinity of north harney boulevard,ทุกหน่วยรับทราบ บริเวณใกล้เคียง นอร์ท ฮาร์นีย์ บลูเลอวาร์ด Faceless, Nameless (2009)
Shots fired at 751 north harney.เกิดเหตุยิงกัน ที่ 751 นอร์ท ฮาร์นีย์ Faceless, Nameless (2009)
At 751 north harney.ที่ 751 นอร์ท ฮาร์นีย์ Faceless, Nameless (2009)
I will become you and your power will be harnessed to my will.ข้าก็จะยึดร่างเจ้าซะ เจ้าและพลังของเจ้า จะเป็นของข้าและเป็นไปตามปรารถนาของข้า The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Tighten your harnesses and think happy thoughts.รัดบังเหียนซะ แล้วคิดเรื่องที่มีความสุขเข้าไว้ Merry Madagascar (2009)
'If you harness its power to your own, you will have the strength 'to break the chains with which Uther Pendragon keeps me prisoner.''หากเข้าถือมันโดยใช้พลังของเจ้า เจ้าจะมีกำลังพอ... ' 'ที่จะตัดโซ่ที่อูเธอร์ เพนดรากอนจับข้า เป็นนักโทษได้' The Fires of Idirsholas (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียม[V] yoke, See also: harness, Thai definition: เอาสัตว์พาหนะผูกเข้ากับยานหรือคราดไถเป็นต้น เช่น เทียมเกวียน เทียมรถ เทียมแอก
เทียมเกวียน[V] yoke, See also: harness a cart, hitch up a cart
เทียมม้า[V] harness a horse, See also: yoke, hitch up

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
บานพับ[n.] (bānphap) EN: hinge   FR: charnière [f] ; gond [m]
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ [n. prop.] (Chānwit Kasetsiri) EN: Charnvit Kasetsiri   FR: Charnvit Kasetsiri
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]
คล้อง[v.] (khløng) EN: rope ; harness ; hitch up   FR: encorder ; harnacher
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
ปราสาทเขาพระวิหาร[n. prop.] (Prāsāt Khao Phra Wihān) EN: Khao Phra Wihan ; Phra Viharn ; Preah Vihear   
เทียม[v.] (thīem) EN: yoke ; hitch ; harness   FR: harnacher

CMU English Pronouncing Dictionary
HARN    HH AA1 R N
HARNE    HH AA1 R N
HARNEY    HH AA1 R N IY0
HARNER    HH AA1 R N ER0
HARNED    HH AA1 R N D
HARNDEN    HH AA1 R N D AH0 N
HARNAGE    HH AA1 R N IH0 JH
HARNESS    HH AA1 R N AH0 S
HARNACK    HH AA1 R N AH0 K
HARNOIS    HH AA0 R N W AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harness    (v) (h aa1 n @ s)
harnessed    (v) (h aa1 n @ s t)
harnesses    (v) (h aa1 n @ s i z)
harnessing    (v) (h aa1 n @ s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭背[dā bèi, ㄉㄚ ㄅㄟˋ, ] harness pad (on draught animal), #65,692 [Add to Longdo]
马具[mǎ jù, ㄇㄚˇ ㄐㄩˋ, / ] harness, #98,901 [Add to Longdo]
挽具[wǎn jù, ㄨㄢˇ ㄐㄩˋ, ] harness, #288,978 [Add to Longdo]
搭腰[dā yāo, ㄉㄚ ㄧㄠ, ] harness pad (on draught animal) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harnblase {f} [anat.] | Harnblasen {pl}urinary bladder | urinary bladders [Add to Longdo]
Harnfluss {m}enuresis [Add to Longdo]
Harnleiter {m}; Ureter {m}ureter [Add to Longdo]
Harnröhre {f}; Urethra {f} [anat.] | Harnröhren {pl}urethra; urethrae | urethras [Add to Longdo]
Harnröhren...urethral [Add to Longdo]
Harnstoff {m}urea [Add to Longdo]
Harnuntersuchung {f} | Harnuntersuchungen {pl}urinalysis | urinalyses [Add to Longdo]
Harnuntersuchung {f} | Harnuntersuchungen {pl}urine test | urine tests [Add to Longdo]
harntreibenddiuretic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーネス[, ha-nesu] (n) harness [Add to Longdo]
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness [Add to Longdo]
骨堂[こつどう, kotsudou] (n) charnel house; ossuary [Add to Longdo]
装具[そうぐ, sougu] (n) equipment; harness; fittings [Add to Longdo]
頭紐;頭ひも[あたまひも, atamahimo] (n) head harness; strap [Add to Longdo]
納骨堂[のうこつどう, noukotsudou] (n) crypt; charnel house [Add to Longdo]
馬具[ばぐ, bagu] (n) harness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハーネス[はーねす, ha-nesu] harness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
尿[にょう, nyou] HARN, URIN [Add to Longdo]
尿素[にょうそ, nyouso] Harnstoff [Add to Longdo]
尿酸[にょうさん, nyousan] Harnsaeure [Add to Longdo]
泌尿器[ひにょうき, hinyouki] Harnorgan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Harn /harn/ 
   urinary; urine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top