Search result for

harmonien

(53 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmonien-, *harmonien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา harmonien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *harmonien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Melodic dictation theory, keyboard harmony, piano, piano literature music history, orchestration, conducting, symphonic band... .Theorie melodischen Diktats, Keyboard- Harmonien, Klavier, Klavierliteratur, Musikgeschichte, Orchester, Dirigieren, Orchesterbands... Fame (1980)
We could work a little bit on the harn-omies.Wir arbeiten später noch an den HarmonienGrease 2 (1982)
Forgive me. You're welcome to stay for the rehearsal.Der rasche, flatternde Harmonienwechsel ... Spring Symphony (1983)
- Do it with the harmony parts. - All right.- Mach mal die Harmonien dazu. This Is Spinal Tap (1984)
That scoundrel from Leipzig, Bach of the thousand preludes, him and his 100 children, fiddling with his harmony and never a thought for God's melodies,Dieser Schurke aus Leipzig, der Bach der 1000 Präludien, mit seinen 100 Kindern, der an seinen Harmonien herumfummelt ohne einen Gedanken an Gottes Melodien zu verschwenden, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
All the passions of the heart can be possessed in simple harmony, even without words.Alle Leidenschaften des Herzens können in einfachen Harmonien ausgedrückt werden, auch ohne Worte. God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Three times. What happened?Versuchen wir noch mal die Harmonien im zweiten Refrain, ja? A Rock and a Hard Place (1988)
Captain, additional subharmonics have appeared.Zusätzliche Subharmonien sind erschienen. Schisms (1992)
I'm told, on Balosnee, the soothing harmonies of the tides can cause the most stimulating hallucinations.Mir wurde gesagt, dass die besänftigenden Harmonien der Gezeiten auf Balosnee die stimulierendsten Halluzinationen verursachen können. The Nagus (1993)
Harmonies, for example.Harmonien, zum Beispiel. Carrington (1995)
The frequency of the chimes indicates changes in weather conditions.Die Frequenz der Harmonien zeigt Veränderungen des Wetters an. Prime Factors (1995)
It's digital massive amounts of data which extend right to the higher harmonics.Es ist digital ungeheure Mengen an Daten, bis in die höheren HarmonienContact (1997)
Adjusting shield harmonics to compensate.Ich passe die Schildharmonien an, um zu kompensieren. Children of Time (1997)
Let's just say there are rumors.Die Raumharmonien sind inkompatibel. Displaced (1997)
If we could run an algorithm based on subspace harmonics, it might reveal our pattern.Wir schreiben einen Algorithmus, basierend auf SubraumharmonienCounterpoint (1998)
You seem to know a little about everything-- medicine, exobiology, shield harmonics.Sie kennen sich wohl mit allem aus - Medizin, Biologie, SchildharmonienBliss (1999)
lncrease shield strength and randomize the harmonics.Schildstärke erhöhen und Harmonien randomisieren. Collective (2000)
Together in exile we shall bear our love through the world. Harmonies of colour... And harmonies of song!Vereint in der Ferne, zeigen wir der Welt unsere Liebe in allen Farben und allen Harmonien des Gesangs! Tosca (2001)
The harmonics have been modified.Die Harmonien wurden modifiziert. Renaissance Man (2001)
Why don't we take another look at the subharmonics.Werfen wir noch einen Blick auf die SubharmonienVox Sola (2002)
The code to shut off the field is always changing relative to the harmonics between the tones in each pattern.Der Desaktivierungscode ändert sich ständig entsprechend den Harmonien zwischen den Tönen in den Mustern. The Sentinel (2002)
I'll know for sure once I've got the charts from the numerologist, but the killer is probably working off numerical vibrational disharmonies.Wenn ich die Werte von der Numerologin habe, weiß ich mehr, aber der Mörder geht wahrscheinlich nach numerischen Vibrations-Disharmonien vor. Improbable (2002)
Such sweet harmonies!Welch liebliche HarmonienLes Boréades (2003)
Such sweet harmonies!Welch liebliche HarmonienLes Boréades (2003)
I understand you use harmonics of atomic frequencies.Soweit ich weiß, nutzen Sie Harmonien der atomaren Schwingungen. Spider-Man 2 (2004)
Find the harmony.Und sucht eure HarmonienAs It Is in Heaven (2004)
So after we did the basic take and had Kurt's vocal down we had Dave come in and do harmonies in the chorus.Als wir die Grundaufnahmen und Kurts Gesang fertig hatten, ließen wir Dave die Harmonien im Refrain singen. Nirvana: Nevermind (2005)
Add the high harmonies in the chorus.Dazu die hohen Harmonien im Refrain. Nirvana: Nevermind (2005)
Add the high harmonies in the chorus.Dazu die hohen Harmonien im Refrain. Nirvana: Nevermind (2005)
So after we did the basic take and had Kurt's vocal down we had Dave come in and do harmonies in the chorus.Als wir die Grundaufnahmen und Kurts Gesang fertig hatten, ließen wir Dave die Harmonien im Refrain singen. Nirvana: Nevermind (2005)
I got all the steps down, but those harmonies...Ich kann die Schritte, aber diese Harmonien... Dreamgirls (2006)
Listen to that harmony.Hör dir die Harmonien an! Hard Luck (2006)
Everybody, don't forget to put money in the can.Harmonium. Ein Ding, das Harmonien erzeugt? Be Kind Rewind (2008)
Guys, help me out with the harmonies.Leute, helft mir bei den HarmonienThe Playbook (2009)
His strikes were going for the kill lt was the "Hexagon stances" and then the "Six Harmonies stances"Seine Schläge wollten töten. Es war der Leoparden-Stil und dann die Stellung der Sechs HarmonienGallants (2010)
You discovered harmonies from which no one suspected existed.Ihr habt Harmonien entdeckt von denen niemand ahnte, dass sie existierten. The Devil's Violinist (2013)
That's some special purpose knowledge there, Chief.Die "Drei-Harmonien-Gesellschaft". Pure as the Driven (2013)
Miss Pang's opium.Aber Sie sollen für die Drei-Harmonien-Gesellschaft Pure as the Driven (2013)
Harmonies that make hearts sing and joyous melodies shall inspire you to pleasure till the break of day!Harmonien, die den Herzen hold sind, und auch fröhliche Melodien... soll die Lust euch entlocken, bis der Tag anbricht! Don Carlo (2013)
Harmonies that make hearts sing and joyous melodies shall inspire you to pleasure till the break of day!Harmonien, die den Herzen hold sind, und auch fröhliche Melodien, soll die Lust euch entlocken, bis der Tag anbricht! Don Carlo (2013)
Woke up this morning ...harmony.Woke up this morning HarmonienEvery Mother's Son (2014)
I got all kinds of new ideas, new sounds, new harmonies, new instruments.Ich hab einen Haufen neuer Ideen. Neue Sounds, neue Harmonien, neue Instrumente. Love & Mercy (2014)
Something happened and... so I listened to those harmonies and study them after school, and I would teach them to my brothers.Da ist was passiert. Ich hörte mir die Harmonien an. Nach der Schule studierte ich sie und brachte sie meinen Brüdern bei. Love & Mercy (2014)
Check out the harmonies.Hört euch die Harmonien an. Love & Mercy (2014)
And you on bass, when I say harmony, are you hearing that as a spiritual term or do you get that I mean sing the high part?Du da, am Bass. Wenn ich "Harmonien" sage, ist das für dich was Spirituelles, oder verstehst du, dass ich damit die hohen Stimmen meine? Whispered Secrets (2016)
The harmonies, right?Die Harmonien, nicht wahr? Whispered Secrets (2016)
Not since the Ronettes have I heard such celestial harmonies.Seit den Ronettes habe ich nicht mehr solche göttlichen Harmonien gehört. You Have Wings, Learn to Fly (2016)
Great harmonies.Tolle HarmonienThe Dive (2016)
Six Harmony Fist.Sechs-Harmonien-Faust. Hug (2016)
I love harmony.Ich liebe HarmonienHat (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disharmonie {f} | Disharmonien {pl}disharmony | disharmonies [Add to Longdo]
Harmonie {f}; Wohlklang {m}; Zusammenklang {m} | Harmonien {pl}; Wohlklänge {pl}harmony | harmonies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Harmonien [harmoːniːən] (n) , pl.
     harmonies
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top