Search result for

hanfs

(66 entries)
(0.62 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hanfs-, *hanfs*, hanf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hanfs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hanfs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hanford, Washington. Comanche Peak, Texas.แฮนฟอร์ด, วอชิงตัน โคมานเช่ พีค, เท็กซัส God Mode (2013)
To the nuclear facility at Hanford, Washington.และได้ไปยังโรงงานนิวเคลียร์ ที่แฮนฟอร์ด วอชิงตัน God Mode (2013)
Hanford has extensive outdoor experience.แฮนฟอร์ดชำนาญและมีประสบการณ์ กับพื้นที่ข้างนอก The Grimm Identity (2015)
Here's my favourite, seed soup.Meine Lieblingshanfsuppe. Still Smokin (1983)
We're here because the government's been burning our crops.Wir machen das, weil die Regierung unsere Hanfernte verbrennt. Still Smokin (1983)
Very truly yours Helene Hanff.Hochachtungsvoll, Helene Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
- Helene Hanff.- Helene Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
Yours, Helene Hanff.Ihre Helene Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
Helene Hanff.Von Helene Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: Your $6 arrived safely.Liebe Miss Hanff, Ihre 6 Dollar sind gut angekommen. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff:Liebe Miss Hanff, Ihre 4 Dollar sind gut angekommen. 84 Charing Cross Road (1987)
Helene Hanff.Helene Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: A note to let you know that your gift parcel arrived safely today.Liebe Miss Hanff, nur ein paar Zeilen, um mitzuteilen, dass Ihr Geschenkpaket gut angekommen ist. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: Please don't let Frank know I'm writing this.Liebe Miss Hanff, bitte erzählen Sie Frank nicht, dass ich Ihnen geschrieben habe. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: This is to tell you we have in stock The Oxford Book of English Verse.Liebe Miss Hanff, ich möchte Ihnen... mitteilen, dass wir nun das Oxfordbuch der englischen Verse vorrätig haben. 84 Charing Cross Road (1987)
We'll put that aside for Miss Hanff.Wir werden es zur Seite legen, für Miss Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: Sorry for the delay in answering, but I've been out of town for a week. I'm now trying to catch up on my correspondence.Liebe Miss Hanff, verzeihen Sie die verspätete Antwort, aber ich bin eine Woche weg gewesen und... versuche nun, die unerledigte Korrespondenz aufzuarbeiten. 84 Charing Cross Road (1987)
Helene Hanff.Helene Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: Your Easter parcels to Marks Co. arrived safely a few days ago.Liebe Miss Hanff, ich möchte Ihnen mitteilen, dass Ihr Osterpaket vor ein paar Tagen gut ankam. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: For nearly two years I have worked as a cataloguer at Marks Co and want to thank you for my share-out in the parcels you've been sending.Liebe Miss Hanff, seit ungefähr zwei Jahren arbeite ich bei Marks Co. als Katalogist... und ich möchte mich für meinen Anteil an den Paketen vielmals bedanken. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: I expect you are worried that we have not thanked you for your parcels and are probably thinking that we are an ungrateful lot.Liebe Miss Hanff, vermutlich... wundern Sie sich schon, dass wir uns für die Pakete noch nicht bedankt haben. 84 Charing Cross Road (1987)
To Helene Hanff with best wishes and thanks for many kindnesses from all at 84 Charing Cross Road. London, April, 1951.Für Helene Hanff, mit besten Wünschen und Dank für die vielen Gefälligkeiten... von allen in der Charing Cross Road 84. London, April 1951. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: First of all, let me apologize for the Pepys'.Liebe Miss Hanff, als Erstes möchte ich mich wegen des Pepys entschuldigen. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff: I've wanted to write to thank you for my family's share in the wonderful food parcels you've been sending to Marks Co.Liebe Miss Hanff, seit langem will ich Ihnen schon schreiben und mich für unseren Anteil... an den Esspaketen bedanken, die Sie an Marks Co. geschickt haben. 84 Charing Cross Road (1987)
We had another letter from Miss Hanff.Wir haben wieder einen Brief von Miss Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
"Miss Hanff to you.""Miss Hanff, für Sie." 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss Hanff.Die gute Miss Hanff. 84 Charing Cross Road (1987)
Dear Miss: I have just come across the letter you wrote Mr. Doel last September 30.Liebe Miss Hanff, soeben habe ich... den Brief gefunden, den Sie am 30. September an Mr. Doel geschrieben haben. 84 Charing Cross Road (1987)
Two Eagles, that hemp on your belt. Dip it in oil, make a fuse.Two Eagles, den Hanf an Ihrem Gürtel, tunken Sie ihn in Öl, machen Sie mir eine Lunte. Mask of the Wolf (1988)
From flax as well as hemp they make linen.Aus Baumwolle und Hanf macht man Leinwand. A Clod of Clay (1989)
From flax as well as hemp... From flax and hemp.Sowohl aus Baumwolle als auch aus Hanf... A Clod of Clay (1989)
From flax as well as from hemp, or from...Aus Baumwolle und Hanf, oder... A Clod of Clay (1989)
From flax and hemp...Aus Baumwolle und Hanf... A Clod of Clay (1989)
Hands wrapped in hemp and resin dipped in broken glass.Hände in Hanf gewickelt, in Harz getaucht, danach in gebrochenes Glas. Kickboxer (1989)
M y bowehs were rephaced with hemp.Mein Darm wurde durch Hanf ersetzt. Hot Shots! Part Deux (1993)
That always has us in stitches.Da bekommen wir immer Lachanfälle. The Remains of the Day (1993)
This is probably going to hand you the biggest laugh of your adult life.Du kriegst bestimmt den größten Lachanfall deines Lebens. My Best Friend's Wedding (1997)
Keep pulling, poppy-head!Mohn und Hanf, ich werde wahnsinnig! So leg dich in den Riemen, du Mohnkopf! An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
We just smuggle hemp and poppies.Nur Hanf und Mohn schmuggeln! An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
Burn the filthy stuff.Hanf trocknet das Herrchen. An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
Nothing else grows here.Aber Mohn und Hanf haben alle auf dem Feld! An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
I had my first hysterical fit of laughter playing this game.Bei diesem Spiel kam mein erster hysterischer Lachanfall. Ride (1998)
Is this Egyptian cotton, because-- Ist das Kissen da aus Hanf oder habt ihr immer... Pilot (1998)
Is it true you can make shirts and rope out of hemp?Stimmt es, dass man aus Hanf Hemden und Seile machen kann? When Aliens Attack (1999)
- I heard hemp makes great shampoo.- Hanf soll ein tolles Shampoo sein. When Aliens Attack (1999)
- Alright, it's hemp.Ja, es ist HanfSaving Grace (2000)
- Hemp.- HanfSaving Grace (2000)
It gives me great pleasure to ask Dame Reggae Spliff of Port Liac... to switch on this year's illumination.Als Höhepunkt des Abends bitte ich Maria Johanna II., Hanfkönigin von Port Liac um das Einschalten der diesjährigen Festbeleuchtung! Saving Grace (2000)
The noose's hempen slide.Hängt herab aus Hanf ein Strick. Wild Flowers (2000)
the mowemowe,the method, the pot, the shake, the wacky... spliff, zero, maroc, orange bud but is there any other terms that parents should be aware of?Kraut, Peace, Ganja, Rasen, Roter, Grüner Homegrown, Hecke, Gras, Hanfroulade, Rohr, Kiffe, Pot, Purple, Thai... Spliff, Maroc, Pollen, Zero, Buffski, Orange Bud, Knispel, Afghan aber gibt es noch andere Begriffe, die Eltern kennen sollten? Roy Hattersley (2000)

CMU English Pronouncing Dictionary
HANF    HH AE1 N F
HANFT    HH AE1 N F T
HANFORD    HH AE1 N F ER0 D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchanforderungssignal {n}break request signal [Add to Longdo]
Hanf {m}hemp [Add to Longdo]
Hanfseil {n}; Hanfstrick {m}hemp rope; hempen [Add to Longdo]
Lachkrampf {m}; Lachanfall {m} (bekommen) | einen Lachkrampf bekommenlaughing fit; violent fit of laughter | to have a laughing fit [Add to Longdo]
hanfento hempen [Add to Longdo]
hecheln; Flachs, Hanf kämmento hatchel; to heckle [Add to Longdo]
Nahanfrankolin {m} [ornith.]Nahan's Francolin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
五香粉[ごこうふん;ウーシャンフェン;ウーシャンフン, gokoufun ; u-shanfen ; u-shanfun] (n) five-spice powder (chi [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大麻[たいま, taima] -Hanf [Add to Longdo]
[あさ, asa] -Hanf [Add to Longdo]
麻糸[あさいと, asaito] Hanfgarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  HANFS
         Highly Available Network File System
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top