Search result for

halmen

(53 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halmen-, *halmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา halmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *halmen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why keep grasping at straws?Warum greifen wir nach StrohhalmenBlue Blooded Steele (1984)
Look, I'm not saying it's an answer. But I'm grasping at straws too, you know.Das ist sicher keine Lösung, aber ich klammere mich auch nur an Strohhalmen fest. Man's Best Friend: Part 1 (1987)
Willie, now you're grasping at straws.Willie, jetzt greifst du nach StrohhalmenBaby, Come Back (1989)
One grips at the straws.Man greift nach StrohhalmenOne, Two, Buckle My Shoe (1992)
He's grasping for straws and you're giving him one.Er sucht nach Strohhalmen und Sie geben ihm einen. Ethics (1992)
At snack time he refused to drink his milk through a straw.Beim Frühstück weigerte er sich, seine Milch mit Strohhalmen zu trinken. The Breakfast Club (2001)
I was grasping at straws.Ich griff nach StrohhalmenNicodemus (2002)
I'm hunting down wheat stalks and looking for local pewter craftsmen.Schon suche ich nach Weizenhalmen und Zinnkunst-Handwerkern. Luke Can See Her Face (2004)
So, were you two high school sweethearts-- rock around the clock, two straws in the milkshake?Also, wart ihr in der High School zusammen? Rock around the clock? Milchshake mit 2 StrohhalmenLet Me Hear Your Balalaikas Ringing Out (2005)
Yeah. Still, I'm getting that grasping at straws feeling.Ich glaube, wir greifen nach StrohhalmenBabylon (2005)
Cos then they come back to the locker room with handcuffs and two straws!Denn dann kommen sie zurück in den Umkleideraum, mit Handschellen und zwei StrohhalmenUnfinished Business (2006)
- you can't do this on your own.Oder Sie greifen nach Strohhalmen und geben zu dass, Sie das nicht alleine lösen können. Alone (2007)
He's grasping at straws, Karen.Er greift nach Strohhalmen, Karen. Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2007)
Well, I'm telling you, we're grasping at straws here.Ach, wir greifen da nach StrohhalmenGrilled (2009)
You are clutching at a straw.Edit, du greifst nur nach StrohhalmenTechnotise: Edit & I (2009)
They had a child and they stayed married for 44 years, until she died in their bed, after four months of cancer, and eating French toast for every meal, and watching the Teletubbies every day, and confusing white straws for her cigarettes, and skipping back and forth through time inside her head.Sie hatten ein Kind und blieben 44 Jahre verheiratet, bis sie im Bett gestorben ist, nach vier Monaten Krebs und Armen Rittern als Mahlzeit, täglich Teletubbies im Fernsehen, der Verwechslung von Strohalmen mit Zigaretten und einem Hin und Her von Zeit im Kopf. Beginners (2010)
Now, if we can pull this off, you and your little lady friend... will be belly up to a ice cream counter having a milk shake with two straws.Also, wenn wir das hinkriegen, werden du und deine kleine Freundin die Sparschweine am Eiscremestand, für Milchshakes mit zwei Strohhalmen plündern. My Funky Valentine (2010)
The State's Attorney is grasping at straws trying to thwart our suit by insisting that this new sniper is a copycat.Der Staatsanwalt greift nach Strohhalmen, um unsere Klage zu behindern, indem er unterstellt, dass dieser neue Schütze ein Nachahmer ist. Breaking Fast (2010)
- And we're grasping at straws here, man.- Und wir greifen nach StrohhalmenLet It Bleed (2011)
In the Shadow Lands beyond Asshai, they say there are fields of ghost grass with stalks as pale as milk that glow in the night.Man sagt,in den Schattenländern hinter Asshai, gäbe es Felder von Geistergras mit Halmen weiß wie Milch, welche in der Nacht leuchten. The Kingsroad (2011)
You're grasping at straws, lady.Sie greifen nach StrohhalmenGeorgia Peaches (2011)
Grasping at straws.Nach Strohhalmen greifen. The Stable Boy (2012)
And it pained me to see you grasping at straws creatively.Und es tat mir weh, dich nach kreativen Strohhalmen greifen zu sehen. Poetic Injustice (2012)
You're clearly not grasping at straws 'cause you're clearly not emotionally involved.Sie greifen eindeutig nicht nach Strohhalmen, weil Sie eindeutig nicht emotional involviert sind. Chase (2012)
Straws, pens, toothpicks.Strohhalmen, Stiften, Zahnstochern. Do the Wrong Thing (2012)
"I shouldn't bite the straws."Ich beiße nicht an den StrohhalmenLike Father, Like Son (2013)
He's grasping at straws.- Jetzt greift er nach StrohhalmenThe Eye of Apollo (2013)
'Cause otherwise you're grasping at straws, Reagan.Weil sonst greifst du nach Strohhalmen, Reagan. Fathers and Sons (2013)
I'm grasping at straws, making it harder for him.Ich greife nach Strohhalmen und mache es für ihn schwerer. Second Truths (2013)
Grasping at straws, huh?Greifst nach Strohhalmen, was? Alienation (2013)
Right, and if we can't find him in here, he sometimes likes to hang out in between the blades of grass in my lawn.Stimmt, und wenn wir ihn hier drin nicht finden können, treibt er sich manchmal gerne zwischen den Grashalmen in meinem Rasen herum. Quagmire's Quagmire (2013)
If we had anything, Lucas, any hard evidence, or even a fucking quote from a source that would go on record for us, that would be one thing. But we are grasping, and he's not fucking around.Wenn wir irgendetwas hätten, Lucas, irgendeinen stichhaltigen Beweis, oder selbst eine verdammte Aussage einer Quelle, für die eine Aufnahme okay ist, wäre das was anderes, aber wir greifen nach Strohhalmen, und er fackelt nicht lange. Chapter 14 (2014)
Is there a theory here, or are you just grasping at straws?Haben Sie eine Theorie, oder greifen Sie nur nach StrohhalmenChapter 24 (2014)
Dunbar is just grasping.Dunbar greift nach Strohhalmen, geben Sie nicht nach. Chapter 25 (2014)
We're grasping at straws.Wir greifen nach StrohhalmenBoth Sides Now (2014)
Come on. We're grasping at straws here.Wir greifen hier nach StrohhalmenSaturday Night Massacre (2014)
Last night, he gave me a whole bouquet of fresh weeds picked from the yard.Gestern Abend hat er mir einen ganzen Strauß... mit frischen Grashalmen vom Hof überreicht. Charlie Gets Between Sean and Jordan (2014)
Am I just grasping at straws?Greife ich nach StrohhalmenHorse Majeure (2014)
They're grasping.Sie greifen nach StrohhalmenYe Who Enter Here (2014)
- I don't know. Stop clutching at straws.Hören Sie auf, nach Strohhalmen zu greifen! Regression (2015)
So this is what Brick has reduced us to-- grasping for straws.Also hat uns Brick darauf reduziert... nach Strohhalmen zu greifen. Uprising (2015)
Grasping at straws I'm pretty sure, but maybe there's something in Brick's M.O. That would suggest a couple doors for us to kick down.- Nach Strohhalmen greifen sicherlich, aber vielleicht gibt es etwas in Bricks Unterlagen, dass es uns erlaubt, ein paar Türen einzutreten. Uprising (2015)
Well, at least I'm not avoiding straws.Zumindest weiche ich Strohhalmen nicht aus. Heart of the Matter (2015)
CATHERINE: Think I'm grasping at straws?Meinst du, ich greife nach StrohhalmenHeart of the Matter (2015)
- Grasping at straws?- Tut mir leid, es ist nur... - Nach Strohhalmen greifen? 5:26 (2015)
Unless it wasn't a beast and I'm just grasping at straws.Außer es gibt kein Biest und ich suche nach StrohhalmenMeet the New Beast (2016)
I just feel like you're grasping at straws.Ich denke, du greifst nach StrohhalmenIt's a Wonderful Beast (2016)
You're grasping at straws, Agent Booth.- Sie greifen nach Strohhalmen, Agent Booth. The Death in the Defense (2016)
If you're implying that his criminal behavior's the result of the medication... you're reaching, Detective.Falls Sie andeuten wollen, dass sein kriminelles Verhalten auf die Tabletten zurückzuführen ist... da greifen Sie nach Strohhalmen, Detective. Spilt Milk (2016)
Sounds as if we're grasping for straws, doesn't it?Klingt, als greifen wir nach Strohhalmen, oder? The Trial (1966)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halme {m} | Halme {pl} | mit Halmenblade | blades | bladed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
視覚系[しかくけい, shikakukei] (n) visual system; ophthalmencephalon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top