Search result for

hain

(99 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hain-, *hain*
Possible hiragana form: はいん
English-Thai: Longdo Dictionary
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hainan[N] เกาะไหหลำ
Hainan[N] ไหหลำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hain't(เฮนท) abbr. have not,has not
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่,จำตรวน,จับไว้,เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain
swivel chainn. โซ่หมุน
unchain(อัน'เชน') vt. ปลดสายโซ่ออก,ปลดปล่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
CHAIN chain letter(n) จดหมายเวียน,จดหมายลูกโซ่
chain(n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ
chain(vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน
unchain(vt) แก้โซ่,ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moeshi Saroff, former MOSSAD, now telecomm giant and Guy Haines, special envoy to the prime minister.โมชิ ซารอฟ อดีตโมแซฟ เจ้าพ่อเทเลคอม และ กาย นิค ทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
It appears Bond shot Haines' bodyguard and threw him off a roof.ดูเหมือนว่า บอนด์ จะยิงบอดี้การ์ด ของเฮ๊นส์ และโยนเขาลงจากหลังคา Quantum of Solace (2008)
And I want to know everything we don't know about Haines.ฉันต้องการข้อมูลทุกเรื่องของเฮ๊นส์ Quantum of Solace (2008)
That's Guy Haines. You don't know him?หมอนี่ กาย เฮนส์ นายรู้จักมั๊ย? Quantum of Solace (2008)
I'll bring him back to Hainey's Pub, put him and the guns in his SUV.ฉันจะเอาตัวเขาส่งกลับไปที่ไฮนี่ผับ จับเขาและปืนของเขาใส่ไว้ในรถตู้ของเขา Turning and Turning (2010)
This one is the year with the cold iron Haining Wang Made chastity beltนี่คือเข็มขัดกันชู้ ทำจากเหล็กกล้า สร้างขึ้นในสมัยจักพรรดิราชวงศ์จิ๋น 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Looks like Aina Haina.ดูเหมือนไอนาไฮน่า Ka Hakaka Maika'i (2011)
How am I supposed to eat when all I can see is that haint...ฉันจะกินมันได้อย่างไร ไอ้พวกผีพวกนั้น Pilot, Part 2 (2013)
Hainan Chicken Rice is served cold. I can leave?ตอนแม่เอามามันก็เย็นแล้วนี่นา ผมไปได้ใช่ไหมฮะ Rice Rhapsody (2004)
The name is called Hainan Duck Riceชื่อของมันคือ ข้าวหน้าเป็ดไฮ่หนาน Rice Rhapsody (2004)
Hainan Chickenข้าวมันไก่ไฮ่หนาน Rice Rhapsody (2004)
I'm so bored with traditional stuff like Hainanese Chicken Riceฉันเบื่ออะไรเดิมๆค่ะ อย่างเช่นข้าวมันไก่ Rice Rhapsody (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหหลำ[N] Hainan, Syn. เกาะไหหลำ, Example: สองสามีภรรยาไปฮันนีมูนรอบสองที่ไหหลำ, Count unit: เกาะ, Thai definition: ชื่อเกาะอยู่ในทะเลจีนนอกฝั่งมณฑลกวางตุ้ง
ไหหลำ[N] Hainanese, Syn. ชาวไหหลำ, Example: พี่เขยของเขาเป็นชาวไหหลำ, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาติจีนสาขาหนึ่งอยู่ที่เกาะชื่อนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
ใบจาน[n.] (baijān) EN: chainwheel   
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
ชัยนาท[n. prop.] (Chaināt) EN: Chainat (Central) ; Chai Nat   FR: Chainat (Centre)
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel   FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องห้า[n. exp.] (Chøng Hā) EN: Channel 5   FR: Chaîne 5 [f]
ช่องเจ็ด[n. exp.] (Chøng Jet) EN: Channel 7   FR: Chaîne 7 [f]
ช่องเก้า[n. prop.] (Chøng Kao) EN: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine tv [f]   FR: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine TV [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIN    HH EY1 N
HAINS    HH EY1 N Z
HAINAN    HH EY1 N AH0 N
HAINER    HH EY1 N ER0
HAINES    HH EY1 N Z
HAINEY    HH EY1 N IY0
HAINLEY    HH EY1 N L IY0
HAINLINE    HH EY1 N L AY2 N
HAINSWORTH    HH EY1 N S W ER0 TH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hain {m} | Haine {pl}grove | groves [Add to Longdo]
Hainanreiher {m} [ornith.]Magnificent Night Heron [Add to Longdo]
Hainanbuschwachtel {f} [ornith.]Hainan Hill Partridge [Add to Longdo]
Hainanblauschnäpper {m} [ornith.]Grant's Niltava [Add to Longdo]
Hainparadiesschnäpper {m} [ornith.]Asiatic Paradise Flycatcher [Add to Longdo]
Hainannektarvogel {m} [ornith.]Fork-tailed Sunbird [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イタメール;イタメル;イタメ[, itame-ru ; itameru ; itame] (n) (See いたずら) nuisance mail (such as chain mail, etc.) [Add to Longdo]
キーホルダー[, ki-horuda-] (n) (1) key chain (wasei [Add to Longdo]
クサリトラザメ[, kusaritorazame] (n) chain catshark (Scyliorhinus retifer, species found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
グローバルサプライチェーン[, guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain [Add to Longdo]
コールドチェーン[, ko-rudochie-n] (n) cold chain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海南[Hǎi nán, ㄏㄞˇ ㄋㄢˊ, ] Hainan province, an island off southern China, abbr. 瓊|琼, capital Haikou 海口 [Add to Longdo]
海南岛[Hǎi nán dǎo, ㄏㄞˇ ㄋㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] Hainan Island [Add to Longdo]
海南州[Hǎi nán zhōu, ㄏㄞˇ ㄋㄢˊ ㄓㄡ, ] Hainan Tibetan autonomous prefecture in Qinghai [Add to Longdo]
海南省[Hǎi nán shěng, ㄏㄞˇ ㄋㄢˊ ㄕㄥˇ, ] Hainan province, an island off southern China, abbr. 瓊|琼, capital Haikou 海口 [Add to Longdo]
海南藏族自治州[Hǎi nán Zàng zú zì zhì zhōu, ㄏㄞˇ ㄋㄢˊ ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Hainan Tibetan autonomous prefecture in Qinghai [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
チェーン[ちえーん, chie-n] chain [Add to Longdo]
チェーンプリンタ[ちえーんぷりんた, chie-npurinta] chain printer [Add to Longdo]
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer [Add to Longdo]
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
データ連鎖[データれんさ, de-ta rensa] data chaining [Add to Longdo]
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain [Add to Longdo]
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining [Add to Longdo]
マルコフ連鎖[マルコフれんさ, marukofu rensa] Markov chain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
排尿[はいにょう, hainyou] das_Urinieren [Add to Longdo]
排日[はいにち, hainichi] antijapanisch, japanfeindlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hain \Hain\ (h[=a]n), v. t. [Cf. Sw. h[aum]gn hedge, inclosure,
   Dan. hegn hedge, fence. See {Hedge}.]
   To inclose for mowing; to set aside for grass. "A ground . .
   . hained in." --Holland.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 faithless
 
 1. sadakatsiz, hain, güvenilmez
 2. inanmayan
 3. imansız, dinsiz, kâfir
 4. kararsız. faithlessly sadakatsiz bir şekilde, imansız bir şekilde. faithlessness güvensizlik
 5. imansızlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 false
 
 1. sahte, yapma, taklit, yanlış, hatalı
 2. yalan, asılsız, aslı esası olmayan, yalancı
 3. hakikatsiz, vefasız
 4. hain
 5. güvenilmez
 6. (mak.) kuvvetlendirmek veya muhafaza etmek için konulan (parça)
 7. (müz.) ahenksiz, yanlış
 8. hile ile
 9. yalan söyleyerek
 10. hata ederek
 11. sadakatsizlikle. false bottom sahte dip, gizli dip (sandık veya çekmece)false colors sahte hüviyet. false face maske. false hearted hain, sadakatsiz. false horizon yapma ufuk. false keel (den.) kontra omurga. false pretenses aldatma niyetiyle sahte davranış. false representation maksatlı yalanlar serisi. false step yanlış adım, sürçme, hata. false teeth takma diş, protez. play false aldatmak, ihanet etmek. falsely yalan olarak. falseness yalan, sahtelik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ill
 
 1. (worse, worst) hasta, rahatsız, keyifsiz
 2. fena, kötu
 3. ters, meşum, uğursuz
 4. sert, acı, hain, haksız
 5. çirkin, kerih
 6. kabili- yetsiz
 7. fenallk, kötülük, zarar
 8. hastalık, ra- hatsızlık, acı
 9. fena surette
 10. guçlükle, sıkıntı çekerek
 11. uygunsuz olarak. illadapted uymayan, uygun gelmeyen. ill ad vised ihtiyatsız, tedbirsiz. ill at ease huzursuz, içi rahat olmayan, meraklı. ill bod ing uğursuz, meşum. illbred terbiyesiz .illdisposed kötü huylu
 12. düzensiz, tertipsiz. illfated bahtsız, talihsiz, uğursuz
 13. nahoş. illfavored çirkin. ill gotten kötülükle elde edilmiş. illhu mored fena huylu
 14. aksi, huysuz. illin formed bilgisi kıt olan, yanlış bilgi verilmiş. illjudged tedbirsiz, düşüncesiz. illman nered terbiyesiz, kaba. illnatured huysuz, ters, serkeş. illomened uğursuz. illstarred bahtı kara, talihsiz. illtimed vakitsiz, zamansız, mevsimsiz. illtrained iyi terbiye edilmemiş. illtreat kotu davranmak. illuse kötü muamele etmek. ill will kötü niyet, garaz, kin. ill wisher başkasının kötülüğünü isteyen kimse. do an ill turn to one bir kimseye kötülük etmek. It is an ill wind that blows nobody good Her işte bir hayır vardır. house of ill fame umumhane, genelev.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 insidious
 
 1. gizlice fırsat kollayan, sinsi
 2. hain, hilekâr. insidiously sinsice. insidiousness sinsilik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 perfidious
 
 1. hain, sadakatsiz. perfidiously haince, sadakatsizce. perfidiousness hıyanet, sadakatsizlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 punic
 
 1. Kartacalılara ait, Pön
 2. hain, sadakatsiz
 3. Kartaca dili.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 recreant
 
 1. hain, alçak
 2. korkak, cebin
 3. ödlek kimse
 4. hain kimse
 5. kaçak
 6. dinini bırakan kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 renegade
 
 1. dininden dönmüş kimse
 2. firari
 3. dininden dönen
 4. kaçan, firar eden
 5. hain.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 snake
 
 1. yılan
 2. sinsi ve hain kimse
 3. boru temizlemek için bükülebilen tel
 4. yılan gibi sessizce ve sinsi sinsi ilerlemek
 5. (A.B.D.), (argo) çekip dışarı çıkarmak, sıyırmak. snake charmer yılan oynatan hokkabaz. snake dance Amerika kızılderililerinin yılanlarla yaptıkları dini bir dans
 6. yılankavi yürüyüşle yapılan dans. snake fence dolambaçlı çit. snake in the grass gizli tehlike veya düşman. grass snake, ringed snake kara yılan, (zool.) Tropidonotus natrix. hooded snake gözlüklü yılan. see snakes aşırı sarhoşluk sonucunda yılanlar görüyor gibi olmak. water snake ok yılanı, (zool.) Cerastes hasselquisti. snaky yılanlarla dolu
 7. yılan gibi
 8. kurnaz, hain.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spiteful
 
 1. garezkar kinci, hain, nispet veren. spitefully haince. spitefulness garezkârlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 viper
 
 1. engerek yılanı, zehirli yılan
 2. sağır yılan, (zool.) Vipera berus
 3. yılan gibi hain kimse
 4. (argo) esrar içen kimse. viperine engerek cinsinden, engereğe benzer. viperish engerek gibi zehirli. viperous engerek gibi, zehirli, hain.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 treacherous
 
 1. hain, haince
 2. güvenilmez, emniyet olunamaz
 3. arkadan vuran
 4. korkulur, tehlikeli. treacherously haince davranarak. treacherousness hainlik.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hain [hain] (n) , s.(m )
   grove
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top