Search result for

habitus

(177 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habitus-, *habitus*, habitu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา habitus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *habitus*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitual[ADJ] ที่เป็นนิสัย, See also: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล, Syn. chronic, inveterate, Ant. inconsistent, inconstant
habituate[VT] ทำให้เคยชิน, See also: ทำให้เคยตัว, ทำให้กลายเป็นนิสัย
habitually[ADV] อย่างเป็นประจำ, See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ, Syn. chronically, regularly, Ant. occasionally;sporadically
habituate to[PHRV] ทำให้คุ้นชินกับ, See also: ทำให้เคยชินกับ, ทำให้ติดนิสัย, Syn. accustom to, use to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitual(ฮะบิช'ชวล) adj. เป็นนิสัย,เป็นประเพณี., See also: habitually adv. habitualness n., Syn. ordinary
habituate(ฮะบิช'ชุเอท) vt. ทำให้เกิดความเคยชิน, ทำให้ติด,ทำให้กลายเป็นนิสัย., See also: habituation n.
habituden. ความเคยชิน,ประเพณีนิยม,นิสัย., See also: habitudinal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
habituate(vt) คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offender, habitualผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired centric relation; habitual centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intoxication, habitualการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual intoxication; habitual drunkennessการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual occupationอาชีพปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual offenderผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitual offender; habitual criminalผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual prodigalityความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual residenceที่อยู่ตามปรกติ, หลักแหล่งที่ทำการตามปรกติ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual centric relation; acquired centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual criminal; habitual offenderผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual drunkenness; habitual intoxicationการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortion, Habitualการแท้งเป็นอาจิณ, การแท้งเป็นนิสัย, แท้งเป็นอาจิณ, แท้งเป็นนิจสิน, การแท้งอาจิณ [การแพทย์]
Asthenic Habitusลักษณะผอมสูง [การแพทย์]
Dislocations, Habitualข้อหลุดเป็นนิสัย [การแพทย์]
Food, Custom Habitualอาหารพื้นบ้าน [การแพทย์]
habituationแฮบบิชูเอชัน, พฤติกรรมที่ไม่แสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I contracted it through years of habitual smoking.ผมเป็นโรคนี้มาหลายปีแล้ว จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Power sockets, habitually used the ones on the left.ปลั๊กไฟทางด้านซ้ายก็ถูกใช้มากกว่า The Blind Banker (2010)
Since I'm always straight, looking down is habitual to me now...คุณก็มองลงมาที่ผมสิ ถ้ามือคุณมีเหงื่อ Episode #1.11 (2010)
If you do it enough it will become habitual.ถ้าเธอทำจนชิน ก็จะกลายเป็นนิสัย Yougashiten koandoru (2011)
You know, considering the time these fires occurred, the habitual patterns of both families were in direct conflict with where the bodies were found.ก็หากเราพิจารณาจาก เวลาที่เกิดเพลิงใหม้ กิจวัตรประจำวัน ของทั้งสองครอบครัว มันขัดแย้งกับ สถานที่ที่พบศพ Valhalla (2011)
The habitual lying.นิสัยโกหก Tina in the Sky with Diamonds (2013)
But Swinney was a one-time sperm donor... and our defendant was an habitual sperm donor... who also happens to be harassing the parents... in his quest for visitation.แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะ ในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำ ซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง Legally Blonde (2001)
Can I trust my habitual mind or do I need to learn to look beneath those things?ผมควรจะเชื่อความคิดของผม หรือว่าควรมองให้ลึกลงไป - ดูเหมือนแขกเราเป็นนักปรัชญา I Heart Huckabees (2004)
It's habitual dislocation. It can come back out any time.มันหลุดบ่อยๆ แล้วบางทีมันอาจจะหลุดอีก Unstoppable Marriage (2007)
Your witness is a habitual criminal who's just trying to beat his latest drug rap.พยานที่ช่วยให้คนร้ายพ้นผิด คนที่อยากมีชื่อดังกว่าพ่อค้ายาล่าสุดของเขา All in the Family (2008)
- O really, do you in fact have an associate's degree from Vermtech?Ach wirklich, haben Sie vielleicht das Fachabitur bei Vermtech gemacht? Over the Hedge (2006)
They told me that... they'd reconsider letting me back in the church if I showed contrition in prison, but... bad habits die hard.Man sagte mir... sie würden mich vielleicht wieder aufnehmen, wenn ich im Gefängnis Reue zeige, aber... ein schlechter Habitus stirbt langsam. Take a Break from Your Values (2014)
Bad habits.Habitus. Wie Habit. Take a Break from Your Values (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
habituGrandfather sat in his habitual place near the fire.
habituThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เมาหยำเป[V] be dead drunk, See also: be habitually drunken, be as drunk as a lord or skunk, be drunk, Example: เขาเคยขี้เมาหยำเปในสมัยที่เขายังหนุ่ม, Thai definition: เมาจนครองสติไม่อยู่เป็นนิตย์
กลายเป็นนิสัย[V] be habitual, See also: be accustomed, be customary, Syn. เคยชิน, Example: อย่ามาสายบ่อยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นนิสัย, Thai definition: ติดเป็นนิสัย
ตามเรื่องตามราว[ADV] naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
นักเลงสุรา[N] habitual drinker, See also: heavy/hard drinker, Syn. นักเลงเหล้า, Example: ความเป็นนักเลงการพนันกับความเป็นนักเลงสุรา ว่ากันว่าเป็นคนที่อันตรายไม่น่าคบหา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบดื่มสุรา และดื่มได้มาก
นิจศีล[ADV] regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
นิตย์[ADV] constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลูกค้าประจำ[N] regular customer, See also: habitue, Syn. ขาประจำ, Example: ลูกค้าประจำที่ร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มาซื้อสินค้าบ่อยๆ หรือซื้อเป็นประจำ
นิจสิน[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป
เนืองนิจ[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
ติดเป็นนิสัย[V] habitually, Example: ลูกฉันชอบกัดเล็บจนติดเป็นนิสัย ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี, Thai definition: ประพฤติจนเคยชิน ทำให้เกิดเป็นนิสัยประจำตัว
ย่อม[AUX] naturally, See also: of course, inevitably, habitually, Syn. ย่อมจะ, Example: คนรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนาหรือกรรมกร, Thai definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
คุ้น[V] be familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, be used to, habituate, Syn. ชอบพอ, สนิท, คุ้นเคย, รู้จักดี, Ant. แปลกใหม่, Example: ผมคุ้นกับผู้จัดการธนาคารแห่งนี้ดี, Thai definition: รู้จักชอบพอกันมานาน
คุ้นเคย[V] be familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate, Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท, รู้จักดี, Ant. แปลกใหม่, Example: คนอินเดียส่วนใหญ่ยังเป็นชาวชนบทที่ไม่คุ้นเคยกับรถยนต์, Thai definition: รู้จักชอบพอสนิทสนมเป็นกันเอง, เคยเห็นเคยทำบ่อยๆ จนชิน
เคยชิน[V] become familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, habituate, Example: เขาเคยชินกับการเป็นพี่ที่ต้องปกป้องดูแลน้องๆ, Thai definition: เป็นปกติ, เป็นประจำ, เป็นนิสัย, เป็นกิจวัตร
เคยตัว[V] be habituated, See also: behave by habit, get used to, be habitual, be in the habit, Example: ดาราสาวใช้เงินซื้อความสุขจนเคยตัว, Thai definition: ติดเป็นนิสัยประจำตัว
เคยปาก[V] speak habitually of, See also: be accustomed to say, Example: เขาพูดคำว่า ไม่เป็นไร จนเคยปาก, Thai definition: พูดอย่างนั้นเสมอๆ, พูดจนเป็นนิสัย
เคยมือ[V] be accustomed to, See also: be familiar, intimate, acquaint, habituate, Example: เด็กคนนี้ถูกอุ้มจนเคยมือ, Thai definition: ทำอย่างนั้นเสมอๆ, ทำจนเป็นนิสัย
งอมแงม[ADV] inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai definition: เลิกได้ยาก
เสมอ[ADV] always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai definition: ทำเป็นประจำ
เป็นนิสัย[ADV] habitually, See also: regularly, usually, constantly, always, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา, Ant. ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที, Example: เขาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเป็นนิสัย
เป็นนิตย์[ADV] always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. บ่อย, เสมอ, ประจำ, Example: การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์, Thai definition: ทำเป็นประจำ
เป็นอาจิณ[ADV] always, See also: regularly, habitually, constantly, often, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ, Example: ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ, Thai definition: ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย
อาจิณ[ADV] regularly, See also: always, often, frequently, habitually, Syn. เสมอ, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ได้สร้างมิติใหม่ของลักษณะการปฏิบัติงาน คือ การงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นอาจิณ โดยอยู่กับโต๊ะตลอดเวลา และแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหว, Thai definition: เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆ, เนืองๆ
ติดบุหรี่[V] be addicted to smoke, See also: be a habitual smoker, Example: เขาติดบุหรี่มานานหลายปี จึงยากที่จะเลิก, Thai definition: ชอบสูบบุหรี่มากอย่างขาดไม่ได้
ติดปาก[V] accustom to, See also: be habitual for the use of a word or phrase, on the lips of, Syn. ชินปาก, เคยปาก, Example: เขาติดปากกับการสบถคำหยาบ แม้แต่กับลูกเขาก็พูด, Thai definition: ใช้คำใดคำหนึ่งบ่อยๆ จนเป็นนิสัย
เจ้าประจำ[N] regular customer, See also: habitue, Syn. ขาประจำ, Example: เธอเป็นเจ้าประจำคนหนึ่งที่เขียนจดหมายไปขอเพลงให้ใครต่อใคร
เจ้าประจำ[ADJ] regular, See also: habitual, Example: แม่สั่งลูกสาวให้แวะซื้อขนมชั้นจากร้านเจ้าประจำแถวบางลำภู
นิจ[ADV] habitually, See also: regularly, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ, Ant. นานนานครั้ง, Example: เธอโทรศัพท์ไปหาแม่อยู่เป็นนิจ
ประจำ 3[ADJ] regular, See also: habitual, constant, Thai definition: ลูกค้าประจำ ขาประจำ
ประจำ 2[ADV] regularly, See also: habitually, frequently, often, constantly, Syn. เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์, Example: คุณยายขี้ลืมประจำ
กร่ำ[ADV] always, See also: all along, all the time, habitually drunk, Syn. เมากร่ำ, Example: เขากินเหล้าเมากร่ำทั้งวัน, Thai definition: เรื่อยไป
กิจวัตร[N] routine, See also: habitual practice, daily routine, daily programme, daily task, routine matter, routine of, Syn. กิจวัตรประจำวัน, งานประจำวัน, Example: กิจวัตรของแต่ละคนจะแตกต่างกัน, Thai definition: กิจที่ทำเป็นประจำ, กิจที่ทำอยู่เป็นนิตย์
ความเคยชิน[N] habitude, See also: custom, usualness, Syn. ความคุ้นเคย, Ant. ความไม่คุ้น, Example: ความสบายที่เธอได้รับมาตั้งแต่เด็กกลายเป็นความเคยชิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; usually   FR: comme d'habitude
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินกับ[v. exp.] (chin kap) EN: used to   FR: habitué à
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
ฝึกให้ชิน[v. exp.] (feuk hai chin) FR: habituer
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom   FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
เคย[X] (khoēi) EN: be used to ; be accustomed ; be familiar with ; be acclimatized to ; be conversant with   FR: avoir l'habitude de ; être habitué à ; avoir déjà ; être accoutumé
เคยตัว[v.] (khoēitūa) EN: be habituated ; behave by habit ; get used to ; be habitual ; be in the habit   
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate   FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
คุ้นเคยกับ[v. exp.] (khunkhoēi kap) EN: be familiar with   FR: être habitué à
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: outine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks   FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually   FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
กลายเป็นนิสัย[v. exp.] (klāi pen nisai) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary   
ลูกค้าประจำ[n. exp.] (lūkkhā prajam) EN: regulat customer   FR: client régulier [m] ; client habituel [m]
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammadā) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar   FR: inhabituel
นักเลงสุรา[n. exp.] (naklēng surā) EN: habitual drinker ; heavy drinker ; hard drinker   
นิสัย = นิสสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic   FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f]
นิสัยดี[n. exp.] (nisai dī) FR: bonne habitude [f] ; bonnes manières [fpl]
นิสัยไม่ดี[n. exp.] (nisai mai dī) FR: mauvaise habitude [f]
นิสัยที่เลว[n. exp.] (nisai thī lēo) EN: bad habits   FR: mauvaises habitudes [fpl]
นิจ = นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often   FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
ปกติ[adj.] (pakati = pokkati) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound   FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
เป็นอาจิณ[adj.] (pen ājin) EN: habitual   
เป็นประเพณี[adj.] (pen praphēnī) EN: habitual   FR: traditional
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammadā) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things   FR: normalement ; naturellement ; habituellement
เป็นธรรมเนียม[adj.] (pen thamnīem) EN: habitual   
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny   FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular   FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดสังเกต[adj.] (phitsangkēt) EN: unusual ; untoward   FR: bizarre ; étrange ; insolite ; inhabituel ; singulier ; qui sort de l'ordinaire
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phitthammachāt) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat   FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
แปลก ๆ[adj.] (plaēk plaēk) EN: unusual   FR: inhabituel
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralāt) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar   FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange
ปกติ[adj.] (pokkati = pakati) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound   FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ประจำ[X] (prajam) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant   FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
ประเพณี[n.] (praphēnī) EN: tradition ; custom ; habit ; convention ; code of conduct ; common practice ; traditional practice ; habitual practice   FR: tradition [f] ; coutume [f] ; habitude [f] ; pratique [f]
ราคาปกติทั่วไป[n. exp.] (rākhā pokkati tūa pai) EN: normal price   FR: prix de vente habituel [m] ; prix de vente normal [m] ; prix de vente partout ailleurs [m]
เรื่อย ๆ[X] (reūay-reūay) EN: so so ; as usual ; nothing special ; at a steady pace   FR: comme d'habitude ; couci-couça (fam.) ; comme-ci, comme-ça ; ni bien ni mal
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently   FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
ตามเคย[adv.] (tām khoēi) EN: as usual ; as before ; as it was ; as always ; once again   FR: comme d'habitude
ตามปกติ[adv.] (tām pakati = tām pokkati) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual   FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale
ตามธรรมดา[adv.] (tām thammadā) EN: usually ; ordinarily ; as a rule ; generally ; commonly   FR: généralement ; d'habitude ; d'ordinaire ; habituellement ; en principe ; en règle générale
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; natural ; universal ; routine ; copybook   FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel
ธรรมเนียม[n.] (thamnīem) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit   FR: coutume [f] ; usage [m] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique courante [f]
ทำเป็นนิสัย[v. exp.] (tham pen nisai) EN: have the habit (of)   FR: avoir l'habitude (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
HABITUAL    HH AH0 B IH1 CH UW0 AH0 L
HABITUES    HH AE1 B IH0 CH UW0 Z
HABITUALLY    HH AH0 B IH1 CH UW0 AH0 L IY0
HABITUALLY    HH AH0 B IH1 CH UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitu_e    (n) (h @1 b i1 ch u ei)
habitual    (j) (h @1 b i1 ch u@ l)
habitude    (n) (h a1 b i t y uu d)
habitu_es    (n) (h @1 b i1 ch u ei z)
habituate    (v) (h @1 b i1 ch u ei t)
habitually    (a) (h @1 b i1 ch u@ l ii)
habituated    (v) (h @1 b i1 ch u ei t i d)
habituates    (v) (h @1 b i1 ch u ei t s)
habituating    (v) (h @1 b i1 ch u ei t i ng)
habituation    (n) (h @1 b i2 ch u ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewöhnung {f}habituation [Add to Longdo]
Gewohnheit {f}habitualness [Add to Longdo]
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender [Add to Longdo]
Veranlagung {f}habitude [Add to Longdo]
gewöhnen an | gewöhnendto habituate | habituating [Add to Longdo]
gewöhnlich {adv}habitually [Add to Longdo]
gewöhnthabituates [Add to Longdo]
gewöhntehabituated [Add to Longdo]
gewohnheitsmäßig; notorisch {adj}habitual [Add to Longdo]
gewohnt {adv}habitually [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛飲[あいいん, aiin] (n,vs) usual drink; habitual drinking [Add to Longdo]
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) habitual drinker [Add to Longdo]
愛飲者[あいいんしゃ, aiinsha] (n) (habitual) drinker [Add to Longdo]
愛煙家[あいえんか, aienka] (n) heavy smoker; habitual smoker [Add to Longdo]
愛用[あいよう, aiyou] (n,adj-no,vs) favorite; favourite; habitual use; (P) [Add to Longdo]
何時もの[いつもの, itsumono] (n) (uk) usual; habitual [Add to Longdo]
慣行犯[かんこうはん, kankouhan] (n) (1) (See 常習犯) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) [Add to Longdo]
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]
常飲[じょういん, jouin] (n,vs) regular drinking; habitual drinking [Add to Longdo]
常習者[じょうしゅうしゃ, joushuusha] (n) habitual offender [Add to Longdo]
常習的[じょうしゅうてき, joushuuteki] (adj-na) habitual [Add to Longdo]
常習犯[じょうしゅうはん, joushuuhan] (n) (1) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity [Add to Longdo]
常套手段;常とう手段[じょうとうしゅだん, joutoushudan] (n) one's habitual practice (practise); usual measure [Add to Longdo]
常用[じょうよう, jouyou] (n,vs,adj-no) habitual use; daily use; (P) [Add to Longdo]
清涼殿[せいりょうでん;せいろうでん, seiryouden ; seirouden] (n) (See 十七殿) pavilion used as the emperor's habitual residence (in Heian Palace) [Add to Longdo]
属人法[ぞくじんほう, zokujinhou] (n) law of the country where a person habitually resides or is a national; law applicable to a person or to a person's legal problems [Add to Longdo]
定席[じょうせき, jouseki] (n) one's habitual seat; regular hall; entertainment hall [Add to Longdo]
馴致[じゅんち, junchi] (n,vs) taming; gradual habituation; leading to [Add to Longdo]
日ごろ(P);日頃[ひごろ, higoro] (n-adv,n-t) normally; habitually; (P) [Add to Longdo]
日頃の行い;日ごろの行い[ひごろのおこない, higoronookonai] (exp) one's habitual behaviour (behavior) [Add to Longdo]
普段[ふだん, fudan] (adj-no) (previously written as 不断) usual; habitual; ordinary; everyday; always; (P) [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, ] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be [Add to Longdo]
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, ] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative [Add to Longdo]
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ, ] repeated offender; habitual criminal; recidivist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habitus \Hab"i*tus\ (h[a^]b"[i^]*t[u^]s), n. [L.] (Zool.)
   Habitude; mode of life; general appearance.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 habitus
   n 1: person's predisposition to be affected by something (as a
      disease); "the consumptive habitus"
   2: constitution of the human body [syn: {physique}, {build},
     {body-build}, {habitus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top