Search result for

hab

(183 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hab-, *hab*
English-Thai: Longdo Dictionary
rehab(n) การบำบัด คำย่อของ rehabilitation
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, S. Synagouge,
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habit[N] การติดยาเสพย์ติด
habit[N] กิจวัตร, See also: สิ่งที่ทำเป็นประจำ
habit[N] ธรรมเนียม, See also: ประเพณี
habit[N] นิสัย, See also: ความเคยชิน, Syn. disposition, routine
habbit[SL] นิสัยติดยา, See also: การติดยา
habitat[N] ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
habitat[N] สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, surroundings
habitant[N] ผู้อาศัย, See also: ผู้พำนัก
habitual[ADJ] ที่เป็นนิสัย, See also: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล, Syn. chronic, inveterate, Ant. inconsistent, inconstant
habitable[ADJ] ซึ่งอาศัยอยู่ได้, Syn. inhabitable, livable, Ant. uninhabitable, unlivable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habanera(ฮาบะแน'ระ) n. ระบำชนิดหนึ่งของคิวบา,ดนตรีประกอบการระบำดังกล่าว
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,สินค้าในร้านดังกล่าว
habile(แฮบ'บิล) adj. เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว
habilimentn. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,เครื่องแต่งตัว, Syn. habiliments
habilitatevt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า, See also: habilitation n. habilitator n.
habit(แฮบ'บิท) n. นิสัย,ความเคยชิน vt. การแต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน, Syn. custom,fashion
habit-formingadj. ทำให้ติดนิสัย,ทำให้เกิดความเคยชิน
habitable(แฮบ'บิทะเบิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
habiliment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า,อุปกรณ์,เครื่องมือ
habit(n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน
habit(vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
habituate(vt) คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habeas corpus (L.)หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habeas corpus, writ ofหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habemdum clauseข้อกำหนดขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ (ในทรัพย์ที่ยกให้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitลักษณะวิสัย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
habitนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habit scoliosisกระดูกสันหลังคดเหตุเคยชิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habit spasmอาการกระตุกประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habit, presumption fromการสันนิษฐานจากนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habit-forming drugยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ dope ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitabilityสภาพที่จะอยู่อาศัยได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haber processกระบวนการฮาเบอร์, กระบวนการในอุตสาหกรรมการเตรียมแก๊สแอมโมเนีย จากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Habilitationการปรับสภาพ [การแพทย์]
Habitนิสัย [TU Subject Heading]
Habit breakingการเลิกนิสัย [TU Subject Heading]
Habit surveyการสำรวจลักษณะนิสัย, การสำรวจลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่อาจนำไปสู่การได้รับรังสี เช่น พฤติกรรมการบริโภคและอาชีพ เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะได้รับรังสีสูงสุด
[นิวเคลียร์]
Habit, Dietaryลักษณะการเลี้ยงดูเด็กและบริโภคนิสัย [การแพทย์]
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
habitatแหล่งที่อยู่, สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
habituationแฮบบิชูเอชัน, พฤติกรรมที่ไม่แสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm already taking responsibility for one doctor with a drug habit.ฉันพร้อมที่จะมีความรับผิดชอบ เยี่ยงหมอคนหนึ่ง พร้อมกับการติดยา Lucky Thirteen (2008)
I don't have a drug habit.ฉันไม่ได้ติดยา Lucky Thirteen (2008)
I'm not in a habit of walking about in my stocking feet.ฉันไม่คุ้นกับการเดินด้วยถุงเท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm a creature of habit.ผมเป็นทาสความเคยชิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A lifetime of bad habits.นิสัยไม่ดีตลอดชีวิต Wanted (2008)
That's probably why I started this icky habit.อาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้สูบบุหรี่ก็ได้ The Ramen Girl (2008)
This is not what habamos acrodado.นี่ไม่ใช่ที่เราตกลงกันไว้ Quantum of Solace (2008)
It's the habit. It catches us up more often than not.มันเป็นกิจวัตร เรื่องคอยจับผิดพวกเราเป็นประจำอยู่แล้ว Doubt (2008)
Well, I usually don't make a habit of giving civiliansอืม ปกติแล้วผมไม่เคยให้พลเรือน Blow Out (2008)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
The trees of the primary forests provide a habitat for three-quarters of the planet's biodiversity, that's to say, of all life on Earth.ป่าให้ที่อยู่อาศัย แก่สิ่งมีชีวิต 3 ใน 4 ของโลก เกือบจะพูดได้ว่า ทุกชีวิตบนโลก Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
habIt's hard to shake the smoking habit.
habI have to form the habit of getting up early.
habI am widely different from my little sister in character and habits.
habHe is in the habit of sitting up late on weekends.
habI managed to get over the habit of finding fault with others.
habI'm trying to rid myself of this bad habit.
habThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.
habPeople differ in habits.
habShe made it a habit to take a walk before dinner.
habI have grown out of the habit of reading comics.
habHe was cured of his bad habits.
habBad habits are easy to get into.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปนิสัย[N] habit, See also: character, pattern, Syn. นิสัย, Example: ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย
ตามเรื่องตามราว[ADV] naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
นักเลงสุรา[N] habitual drinker, See also: heavy/hard drinker, Syn. นักเลงเหล้า, Example: ความเป็นนักเลงการพนันกับความเป็นนักเลงสุรา ว่ากันว่าเป็นคนที่อันตรายไม่น่าคบหา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบดื่มสุรา และดื่มได้มาก
นิตย์[ADV] constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสพติด[ADJ] habit-forming, See also: addictive, Example: เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่น ติดสิ่งเสพติด ลักขโมย ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน, Thai definition: ที่ใช้บ่อยๆ แล้วติด, มักใช้แก่สิ่งที่ติดแล้วจะให้โทษ เช่น ยาเสพติด สิ่งเสพติด ของเสพติด
ลูกค้าประจำ[N] regular customer, See also: habitue, Syn. ขาประจำ, Example: ลูกค้าประจำที่ร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มาซื้อสินค้าบ่อยๆ หรือซื้อเป็นประจำ
อาศัย[N] habitat, See also: natural environment, Syn. ที่พัก, ที่อยู่, Example: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด, Notes: (สันสกฤต)
นิจสิน[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป
เนืองนิจ[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
ติดเป็นนิสัย[V] habitually, Example: ลูกฉันชอบกัดเล็บจนติดเป็นนิสัย ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี, Thai definition: ประพฤติจนเคยชิน ทำให้เกิดเป็นนิสัยประจำตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter

CMU English Pronouncing Dictionary
HABS    HH AE1 B Z
HABY    HH EY1 B IY0
HABLE    HH EY1 B AH0 L
HABER    HH EY1 B ER0
HABIT    HH AE1 B AH0 T
HABEL    HH AE1 B AH0 L
HABIG    HH AE1 B IH0 G
HABIB    HH AH0 B IY1 B
HABECK    HH AA1 B EH0 K
HABERL    HH AE1 B ER0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habit    (n) (h a1 b i t)
habits    (n) (h a1 b i t s)
habitat    (n) (h a1 b i t a t)
habitats    (n) (h a1 b i t a t s)
habitu_e    (n) (h @1 b i1 ch u ei)
habitual    (j) (h @1 b i1 ch u@ l)
habitude    (n) (h a1 b i t y uu d)
habitable    (j) (h a1 b i t @ b l)
habitu_es    (n) (h @1 b i1 ch u ei z)
habituate    (v) (h @1 b i1 ch u ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] habit; custom; usual practice; to be used to, #1,214 [Add to Longdo]
住所[zhù suǒ, ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ, ] habitation, #10,776 [Add to Longdo]
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, ] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be, #13,380 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] habit; hobby, #20,776 [Add to Longdo]
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] habit (often unhealthy); mannerism, #34,905 [Add to Longdo]
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, ] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative, #37,756 [Add to Longdo]
生境[shēng jìng, ㄕㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] habitat, #54,242 [Add to Longdo]
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature, #69,550 [Add to Longdo]
哈伯玛斯[Hā bó mǎ sī, ㄏㄚ ㄅㄛˊ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Habermas (philosopher) [Add to Longdo]
哈利迪亚[Hā lì dí yà, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Habbaniyah (Iraqi city) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
省く[はぶく, habuku] Thai: งดเว้น English: to omit
省く[はぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate

German-Thai: Longdo Dictionary
habe, See also: haben
haben(vt) |hat, hatte, hat gehabt| มี เช่น Hast du Essen übrig? เธอมีอาหารเหลือไหม, Haben Sie noch Plätze frei? คุณมีที่ว่างเหลือบ้างไหมคะ
haben|ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir/sie/Sie haben, ihr/Ihr habt| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 เช่น Ich habe gestern viel gearbeitet. เมื่อวานผมทำงานมาก
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
recht habenถูกต้อง, พูดได้ถูกต้อง เช่น Er hat mit dieser Aussage recht.
Schwein habenมีโชคดี, มีลาภ, See also: Glück haben
zur Folge haben(vt) เป็นผลให้, ก่อให้เกิด เช่น Der Krieg hat 10,000 tote Menschen zur Folge., See also: verursachen, hervorrufen
jmdn. dabeihaben(vt) |hatte dabei, hat dabeigehabt| มีคนติดตาม เช่น Er hat seine Freundin im Urlaub dabeigehabt. เขามีแฟนไปด้วยระหว่างที่ไปพักร้อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Habe {f}; Hab und Gutpossessions; belongings {pl} [Add to Longdo]
Habe {f}chattel [Add to Longdo]
Habenichts {m}have not [Add to Longdo]
Habgier {f}cupidities [Add to Longdo]
Habgier {f}cupidity [Add to Longdo]
Habgier {f}; Habsucht {f}avarice [Add to Longdo]
Habgier {f}; Raublust {f}rapacity [Add to Longdo]
Habicht {m} [ornith.] | Habichte {pl}gohawk | gohawks [Add to Longdo]
Habilitation {f} (Universität)habilitation; postdoctoral qualification [Add to Longdo]
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education [Add to Longdo]
haben | habend | gehabt | du hast | er/sie hat | wir haben | ich/er/sie hatte | er/sie hat/hatte gehabt | ich/er/sie hätte | nicht haben | er/sie hat nicht | er/sie hatte nichtto have {had; had} | having | had | you have | he/she has | we've; we have | I/he/she had | he/she has/had had | I/he/she would have | have not; haven't | he/she has not; he/she hasn't | he/she hadn't [Add to Longdo]
haben | hatto hast [obs.] | hath [obs.] [Add to Longdo]
haben; müssenhave got to [Add to Longdo]
habgierig {adj} | habgieriger | am habgierigstenavaricious | more avaricious | most avaricious [Add to Longdo]
habgierig {adv}graspingly [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
USBハブ[ユーエスビーハブ, yu-esubi-habu] (n) {comp} USB hub [Add to Longdo]
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy [Add to Longdo]
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub [Add to Longdo]
サーチ不可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable [Add to Longdo]
スイッチングハブ[すいっちんぐはぶ, suicchinguhabu] switching hub [Add to Longdo]
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はば, haba] -Breite, -Weite, Einfluss [Add to Longdo]
幅が利く[はばがきく, habagakiku] (grossen) Einfluss_haben [Add to Longdo]
幅の広い[はばのひろい, habanohiroi] -breit [Add to Longdo]
持つ[もつ, motsu] haben, besitzen, halten [Add to Longdo]
派閥[はばつ, habatsu] Clique [Add to Longdo]
省く[はぶく, habuku] weglassen, auslassen [Add to Longdo]
阻む[はばむ, habamu] hindern, verhindern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top