Search result for

hs

(83 entries)
(0.1693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hs-, *hs*.
English-Thai: Longdo Dictionary
birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, R. garnet, amethyst,bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hsabbr. bedtime
hsvabbr. herpes simplex virus
aurochs(ออ'รอคซ) n., (pl. -rochs) วัวป่ายุโรปชนิดหนึ่งในยุโรป สูญพันธ์ไปแล้ว, European bison (a European wild ox)
dachshund(ดาช'ฮูนดฺ) n. ชื่อสุนัขเยอรมนีพันธุ์หนึ่ง
dhsabbr. duratiojn of hospital stay
fuchsia(ฟู'ซะ) n. พืชไม้ดอกสวยงามสีแดงอมม่วง
fuchsin(ฟุค'ซิน) n. สารสีย้อมแดงเข้ม
hearthsiden. ข้างเตา
latchstring(แลช'สทริง) n. เชือกสอดรูประตูเพื่อดึงสลักชื้นจากภายนอก
loathsome(โลธฺ'เซิม) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: loathsomeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
hearthstone(n) เตาผิง,บ้าน,ครอบครัว
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม,อย่างไรก็ตาม
notwithstanding(pre) แม้กระนั้น,แม้ว่า,แต่กระนั้นก็ตาม
ploughshare(n) ใบมีดคันไถ
soothsayer(n) ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา,ลดตัวลง,ยอมรับ
vouchsafe(vt) อนุญาต,ยอมให้,มอบให้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They must have gone over to his side, or they'd hsve arrested me first and then those other guys.เชื่อยัง ตอนมันมา ฉับบอกแกแล้ว ฉันพูด "เช็ครถคันนี้มันน่าสงสัย" Gomorrah (2008)
Actually, Susan, we were talking about my hsewarming party.ซูซาน จริง ๆ แล้ว เรากำลังเรื่องงานปาร์ตี้ฉลองย้ายบ้านใหม่น่ะ Crime Doesn't Pay (2009)
Synch; HSMD[โปรดติดตามตอนต่อไป] The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Hsของใคร My Bloody Valentine (2010)
We found this on hsk database.ตำรวจหลายหน่วยคงไม่อยากได้ปัญหานี้ Solitary Man (2010)
And abduction sites to hsk findings for the last year.ถ้าเขายึดกับระยะเวลานี้ Solitary Man (2010)
Through the hsk database.เราเพิ่งเริ่มเมื่อไม่กี่ปีก่อน Solitary Man (2010)
I have been on the hsk myself.ทำให้มีเหยื่อ 10 รายแล้ว Solitary Man (2010)
The hsk database.อะไรที่รบกวนคุณนัก? Solitary Man (2010)
You branded hs ribs, didn't you?นายสักซี่โครงเขาแล้วนี่? Point of No Return (2010)
HS precision with a match grade 7.62 barrel.ไรเฟิลสไนเปอร์ความแม่นยำสูง One Way (2010)
Fits and starts. The HSM box is giving me trouble.แปลกๆผมมีปัญหากับกล่อง HSTaking Account (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ฟ้าใส[n. prop.] (Fāsai) EN: Faahsa   FR: Faahsai
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
เห็ดเผาะ [n. exp.] (het pho) EN: Barometer Earthstars   
ก้ามกุ้งเลดี้ได [n. exp.] (kāmkung Lēdī Dai) EN: Matchstick   
คณิตศาสตร์[n.] (khanittasāt) EN: mathematics ; math   FR: mathématiques [fpl] ; maths [fpl] (fam.)
ขนมปาท่องโก๋[n. exp.] (khanom pāthǿngkō) EN: deep-fried doughstick   
คาซัคสถาน[n. prop.] (Khāsaksathān) FR: Kazakhstan [m]
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer

CMU English Pronouncing Dictionary
HSU    SH UW1
HSIA    SH AA1
HSIAO    SH AW1
HSIEH    SH IY0 EH1
HSIUNG    SH IY0 AH1 NG
HSIUNG'S    SH Y AH1 NG Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร
nächsteถัดไป
sechsหก (เลข)
zunächstเริ่มแรก
Kochsalz(n) |das| เกลือที่ใช้ทำอาหาร
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
verwechseln(vt) |verwechselte, hat verwechselt| แยกความแตกต่างไม่ได้ เช่น Es tut mir leid. Ich habe Sie mit ihrem Bruder verwechselt. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณเป็นน้องชายของคุณ
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, See also: S. etw. mit etw. vertauschen

Japanese-English: EDICT Dictionary
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
エイチエスブイ[, eichiesubui] (n) {comp} HSV [Add to Longdo]
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新化镇[Xīn huà Zhèn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˋ ㄓㄣˋ, / ] Hsinhua (town in Taiwan) [Add to Longdo]
新竹[Xīn zhú, ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ, ] Hsinchu (a city in northern Taiwan) [Add to Longdo]
汉语水平考试[hàn yǔ shuǐ píng kǎo shì, ㄏㄢˋ ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄎㄠˇ ㄕˋ, / ] HSK Test; Chinese Proficiency Test [Add to Longdo]
许信良[Xǔ Xìn liáng, ㄒㄩˇ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] Hsu Hsin-liang [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction [Add to Longdo]
メッセージ通信システム[メッセージつうしんシステム, messe-ji tsuushin shisutemu] Message Handling System, MHS [Add to Longdo]
メッセージ通信処理システム[メッセージつうしんしょりシステム, messe-ji tsuushinshori shisutemu] Message Handling System, MHS [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
高速シリアルインターフェース[こうそくシリアルインターフェース, kousoku shiriaruinta-fe-su] High-Speed Serial Interface, HSSI [Add to Longdo]
衝動[しょうどう, shoudou] impulse (in maths) [Add to Longdo]
インパルス[いんぱるす, inparusu] impulse (in maths) [Add to Longdo]
エイチエスブイ[えいちえすぶい, eichiesubui] HSV [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hs
   n 1: a radioactive transuranic element [syn: {hassium}, {Hs},
      {element 108}, {atomic number 108}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HS
     High Speed (MODEM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top