Search result for

hf

(68 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hf-, *hf*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hfabbr. high frequency
hfs(เอชเอฟเอส) ย่อมาจาก hierarchical file system (แปลว่า ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้น) เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
archfiend(อาร์คฟีนดฺ') n. ปีศาจ,ซาตาน
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
chfดูที่ congestive heart failure
dishful(ดิช'ฟูล) n.,ปริมาณความจุหนึ่งจาน
ehfabbr. pidermic hemorrhagic fever
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
highfalutinadj. หยิ่ง,อดสู,โอหัง., Syn. highfalutin,hifalutin

English-Thai: Nontri Dictionary
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
mirthful(adj) รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา
mouthful(n) เต็มปาก,คำหนึ่ง,เต็มคำ
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
HF (high frequency)เอชเอฟ (ความถี่สูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HF ignitionการจุดอาร์กด้วยความถี่สูง [มีความหมายเหมือนกับ spark starting] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF induction weldingการเชื่อมเหนี่ยวนำความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF pressure weldingการเชื่อมกดความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF reignitionการจุดอาร์กซ้ำด้วยความถี่สูง [มีความหมายเหมือนกับ spark reignition] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF resistance weldingการเชื่อมความต้านทานความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HF unitชุดสร้างความถี่สูง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HFC (hybrid fiber/coaxial)เอชเอฟซี (ระบบเส้นใยนำแสงเชื่อมกับเคเบิลร่วมแกน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HFC (hydrofluorocarbon)เอชเอฟซี (ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
HFC refrigerantสารทำความเย็นเอชเอฟซี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- HF , What is that? - Hydrofluoric acid.อะไรเหรอ กรดไฮโดรฟลูออริก Saw VI (2009)
Now, as you can see, our one-, three- and five-year growth projections in HFT are quite impressive.อย่างที่เห็น หนึ่ง สาม และห้าปี การเติบโตของเรา ด้านการขนส่ง ค่อนข้างน่าประทับใจ It Just Got Normal (2012)
New HFT projections are ready to go, but I did make a few tweaks to the program.เครื่องฉายภาพ HFT ตัวใหม่พร้อมแล้ว แต่ผมได้ปรับแต่งโปรแกรมนิดหน่อย Whores Don't Make That Much (2012)
I explained we're using HFT to change things.ผมอธิบายว่า เรากำลังใช้ HFT เพื่อเปลี่ยนแปลงมัน You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
But if we keep there is no palatable going with HFT, at least we can give our investors something when that happens.แต่ถ้าเรายังใช้ HFT ต่อ อย่างน้อย เราสามารถ ให้บางอย่างกับนักลงทุน เมื่อมันเกิดขึ้น You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
ชมดชม้อย[v.] (chamotchamøi) EN: coy ; shy ; bashful   FR: faire les yeux doux
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young   FR: adolescent ; jeune
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām naptheū) EN: yours sincerily ; yours faithfully   
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour

CMU English Pronouncing Dictionary
HFDF    EY1 CH EH1 F D IY1 EH1 F

German-Thai: Longdo Dictionary
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen,
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
Durchfall(n) |der, nur Sg.| อาการท้องเสีย, ท้องร่วง เช่น Ihr Kind hat den ganzen Tag Durchfall. ลูกของหล่อนมีอาการท้องเสียทั้งวัน, See also: A. Verstopfung,
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HF-Schweißen {n}high frequency welding; HF welding [Add to Longdo]
HF-Schaltung {f}HF circuit [Add to Longdo]
halbhf : half [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
タキゲンロクダイ[, takigenrokudai] (n) highfin butterflyfish (Coradion altivelis); highfin coralfish; altivelis butterfly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hydrofluoric \Hy`dro*flu*or"ic\, a. [Hydro-, 2 + fluoric.]
   (Chem.)
   Pertaining to, or containing, hydrogen and fluorine;
   fluohydric; as, hydrofluoric acid.
   [1913 Webster]
 
   {Hydrofluoric acid} (Chem.), a colorless, mobile, volatile
    liquid, {HF}, very corrosive in its action, and having a
    strong, pungent, suffocating odor. It is produced by the
    action of sulphuric acid on fluorite, and is usually
    collected as a solution in water. It attacks all
    silicates, as glass or porcelain, is the agent employed in
    etching glass, and is preserved only in vessels of
    platinum, lead, caoutchouc, or gutta-percha.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hf
   n 1: a grey tetravalent metallic element that resembles
      zirconium chemically and is found in zirconium minerals;
      used in filaments for its ready emission of electrons [syn:
      {hafnium}, {Hf}, {atomic number 72}]
   2: 3 to 30 megahertz [syn: {high frequency}, {HF}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HF
     Have Fun (slang, Usenet, IRC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top