Do you mean gußes?
Search result for

gusses

(649 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gusses-, *gusses*, gusse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gusses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gusses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gush[N] การพูดยกยอมากไป, See also: การพูดพล่าม, Syn. jet, spray, spout, flow
gush[VI] พุ่ง, See also: พลุ่ง, ทะลัก, ไหลออก, Syn. flow, stream, rush, Ant. dribble, drip
gush[VI] พูดมาก, See also: พูดพล่าม, Syn. prate, spout
gush[N] การทะลักออก, See also: การไหลออก, การพุ่งออก, Syn. stream, flood, torrent, Ant. drip
gust[N] ลมพัดแรงทันที, Syn. blast, wind, Ant. breeze
gust[N] อารมณ์ที่พลุ่งขึ้นมา
gust[VI] พัดแรงเป็นพักๆ, See also: ปะทุทันที
gust[N] ความสนุกสนาน, See also: ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจ, Syn. enjoyment, happiness
gust[VT] ลิ้มรส, See also: ชิมรส, ลองชิม, Syn. taste
bogus[ADJ] ไม่แท้, See also: ปลอม, หลอก, Syn. fake, Ant. bona fide
gushy[ADJ] ซึ่งเยินยอมากไป, See also: ที่พูดพล่าม, Syn. effusive, sentimental, Ant. unsentimental
gussy[VI] แต่งตัวดี, Syn. gussie
gussy[VT] แต่งตัวดี, Syn. gussie
gusto[N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความชื่นชอบมาก, ความเอร็ดอร่อย, Syn. delight, enjoyment, enthusiasm, pleasure, Ant. disappointment
gusto[SL] ดื่มเบียร์
August[N] เดือนสิงหาคม
august[ADJ] น่าเคารพ, See also: น่าชื่นชม
August[N] สิงหาคม
fungus[N] เชื้อรา, See also: เห็ด, รา
gusher[N] บ่อน้ำมันที่มีน้ำมันไหลพุ่งขึ้นมา, See also: คนพูดมาก, คนพูดพล่าม
gusset[N] ผ้า/แผ่นวัสดุสามเหลี่ยมที่สอดเข้าในเสื้อผ้าหรือเกราะให้เคลื่อนได้ง่าย
gusset[VT] ประดับด้วยผ้าสามเหลี่ยม
gussie[VI] แต่งตัวดี, Syn. gussy
gussie[VT] แต่งตัวดี, Syn. gussy
disgust[N] ความขยะแขยง, See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์, Syn. loathing, abhorrance, dislike, distaste
disgust[VT] ทำให้ขยะแขยง, See also: ทำให้น่ารังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบอารมณ์, Syn. displease, upset, revot, horrify, traumatize, Ant. please, delight, enchant
gushing[ADJ] ซึ่งเยินยอเกินไป
gush out[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก, Syn. gush forth
gussy up[PHRV] ตกแต่งอย่างหรูหรา (คำสแลง), See also: ตกแต่งให้สวยงาม, Syn. flossy up
asparagus[N] หน่อไม้ฝรั่ง
disgusted[ADJ] ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. displeased, offended, Ant. attracked
esophagus[N] หลอดอาหาร, Syn. oesophagus, gullet
gush from[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก
gush from[PHRV] พรั่งพรู (น้ำตา), See also: ไหลพราก
gush over[PHRV] พูดพล่ามเรื่อง, See also: คุยฟุ้งในเรื่อง
gush with[PHRV] ทะลักออกมาเป็นหรือด้วยบางสิ่ง
gushingly[ADV] อย่างเยินยอมากไป, See also: อย่างพูดพล่าม
gustation[N] การชิมรส, See also: การลิ้มรส, ความสามารถในการลิ้มรส, Syn. taste
gustative[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส
gustatory[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส, Syn. sensatory
disgusting[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. loathsome, repellent, Ant. attracktive
gush forth[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก, Syn. gush out
oesophagus[N] หลอดอาหาร, Syn. gullet
face-fungus[SL] ขนที่อยู่บนใบหน้า เช่น หนวด
fungus-face[SL] คนมีหนวด
gustatorial[ADJ] เกี่ยวกับรสชาติ, See also: เกี่ยวกับการลิ้มรส
sarcophagus[N] โลงหินโบราณที่มีการสลักข้อความหรือรูปภาพ, Syn. bier, coffin
disgustingly[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ
asparagus(อัสพา'ระเกิส) n. หน่อไม้ฝรั่ง
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
cunnilingus(คันนะลิง'กัส) n. การกระตุ้นอวัยวะเพศของ สตรีด้วยปากและลิ้น.
degust(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
degustate(ดิกัสท'ดิกัส'เทท) vt. ลิ้มรส., See also: degustation n. การลิ้มรส
dingus(ดิง'กัส) n.,สิ่งที่ลืมชื่อหรือนึกชื่อไม่ออกในขณะนั้น
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
esophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร
fungus(ฟัง'กัส) n. เชื้อรา,เห็ด,เนื้องอกคล้ายฟองน้ำ.adj. คล้ายเชื้อราหรือเห็ด., See also: fungic adj. -pl. fungi,funguses, Syn. mushrooms,molds
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
gushy(กัช'ชี) adj. พูดมาก,พูดพล่าม, See also: gushily adv. gushiness n., Syn. effusive
gusset(กัส'ซิท) n. เป้าเสื้อกางเกง,ผ้ารูปชายธง,ผ้ารูปสามเหลี่ยม,วัตถุรูป 3 เหลี่ยมเล็ก ๆ สำหรับยึดคำหรือยัน
gussy(กัส'ซี) vt. แต่งตัวชุดดีที่สุด,ประดับเสียสวยหรู
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
gustation(กัสเท'เชิน) n. การชิมรส,การลิ้มรส,การเพลิดเพลินกับ,ความสามารถในการลิ้มรส, See also: gustative,gustatory adj.
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
oesophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร
vagus nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 10 ประกอบรวมด้วยเส้นประสาทหลายเส้นไปรวมสู่อวัยวะต่าง ๆ เช่น หูด้านนอก ฟาริงค์ ลาริงค์ trachear ปอด esophagus กระเพาะ ลำไส้เล็ก ถุงน้ำดี ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัติโนมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
asparagus(n) หน่อไม้ฝรั่ง
August(n) เดือนสิงหาคม
august(adj) น่าเคารพนับถือ
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disgust(vt) ทำให้ขยะแขยง,รังเกียจ,ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้น่าชัง
esophagus(n) หลอดอาหาร
fungus(n) เห็ด,เชื้อรา
gush(n) การไหลพุ่ง,การไหลหลาก,การไหลบ่า
gush(vi) ไหลพุ่ง,ไหลหลาก,ไหลบ่า
gust(n) ลมแรง,ลมจัด
gusto(n) โอชารส,ความอร่อย,ความโอชะ,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบ
gusty(adj) มีลมแรง,มีลมจัด
sarcophagus(n) โลงหิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sternodymia; thoracopagusแฝดอกติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, gustatoryการรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oesophagusหลอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Augustan Ageสมัยออกัสตัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
agnosia, gustatoryภาวะเสียการระลึกรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bracket fungusเห็ดหิ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
centre, gustatory; centre, tasteศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, taste; centre, gustatoryศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cubitus valgusแขนฉิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degustation; gustationการชิม, การลิ้มรส, การรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guslarนักขับลำกูสลาร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gustation; degustationการชิม, การลิ้มรส, การรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory-รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory agnosiaภาวะเสียการระลึกรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory centre; centre, tasteศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gustatory senseการรับรู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungusเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungusเห็ดรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
esophagus[ดู oesophagus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
entomophagus-กินแมลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vagus; nerve, vagusประสาทเวกัส, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๐ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagus nerve; vagusประสาทเวกัส, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๐ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes valgusเท้าส้นเบ้ออก [มีความหมายเหมือนกับ splayfoot ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tragusติ่งหน้ารูหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tragusติ่งหน้ารูหู [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
thoracopagus; sternodymiaแฝดอกติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
taste centre; centre, gustatoryศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneovalgusเท้าปุกลงส้นบิดเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes equinovalgusเท้าปุกเขย่งบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes planovalgusเท้าปุกแบนบิดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, vagus; vagusประสาทเวกัส, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๐ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computational lingusiticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ada Augusta Byronเอดา ออกุสตา ไบรอน
นักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษผู้ได้สมญาว่านักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก [คอมพิวเตอร์]
Typha augustifoliaกกช้าง [TU Subject Heading]
Asparagusหน่อไม้ฝรั่ง [TU Subject Heading]
Esophagusหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Hallux valgusนิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป [TU Subject Heading]
Nothofagusโนโธฟากัส [TU Subject Heading]
Sweating, Gustatoryภาวะเหงื่อออกขณะรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
Typha augustifoliaกกช้าง [TU Subject Heading]
Wittfogel, Karl August, 1896-วิตโฟเกล, คาร์ล ออกัสท์, ค.ศ. 1896- [TU Subject Heading]
Fergusonite .. Formanite เฟอร์กูโซไนต์ .. ฟอร์มาไนต์
แหล่ง - พบในบริเวณหมู่เหมืองแร่ดีบุก เช่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต ประโยชน์ - ถลุงเอาธาตุโคลัมเบียมและแทนทาลัมมาใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นแยกเอาธาตุยูเรเนียมออกมาเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญอีกด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Abductor Pollicis Longusกล้ามเนื้อกางหัวแม่มือมัดยาว [การแพทย์]
Adductor Longusแอดดัคเตอร์ลองกัส, กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน [การแพทย์]
Anilingusการสัมผัสระหว่างปากและทวารหนัก [การแพทย์]
Asparagusหน่อไม้ฝรั่ง [การแพทย์]
Blood, Gush ofเลือดไหลออกมากทันที [การแพทย์]
Craniopagusแฝดติดกันที่ส่วนล่างหรือส่วนบนของลำตัว [การแพทย์]
Cubitus Valgusข้อศอกเฉออก,แขนฉิ่ง,ข้อศอกเบนออกนอกผิดปกติ,ข้อศอกเมื่อเหยียดตรงจะเบนออกด้านนอกมากกว่าปกติ,แขนคอก [การแพทย์]
Cunnilingusคันนิลิงกัส,การเลียอวัยวะเพศเมีย [การแพทย์]
Deformities, Valgusข้อเท้าบิดเข้าด้านใน,แขนเกออกนอก [การแพทย์]
Digitorum Longus, Tendon Flexorทำหน้าที่งอนิ้วเท้ายกเว้นนิ้วหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Diprosopus Dipagusแฝดไม่สมบูรณ์แบบ [การแพทย์]
Electrogustometerเครื่องกระตุ้นลิ้นด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Ergot, Fungusห้ามเลือด [การแพทย์]
Esophagusหลอดอาหาร,อีโซฟากัส [การแพทย์]
Esophagus, Short, Congenitalหลอดอาหารสั้นตั้งแต่เกิด [การแพทย์]
Esophagus, Tumors ofเนื้องอกของหลอดอาหาร [การแพทย์]
Extensor Hallucis Longusกล้ามเนื้อกระดูกหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Fungusเชื้อรา,รา [การแพทย์]
Fungus Diseasesโรคเชื้อรา [การแพทย์]
Fungus, Dematiaceousเชื้อราที่มีสีดำ [การแพทย์]
Fungus, Dimorphicเชื้อราที่เปลี่ยนรูปร่างตัวเองและความเป็นอยู่ได [การแพทย์]
Fungus, Opportunisticเชื้อราฉวยโอกาส [การแพทย์]
Gust vectorเวคเตอร์ของลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gustลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust amplitude (a)ค่าลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Gust peak speed (p)ความเร็วสูงสุดของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust formation time (t f)ช่วงเวลาที่เกิดลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust decay time (t d)ช่วงเวลาสลายตัวของ ลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust duraiton (t g)ความยาวนานของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse (l m)ค่าแตกต่างของลม กระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse interval (t m)ช่วงระหว่างค่าแตก ต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse time (t l)ระยะเวลาระหว่างค่า แตกต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Gust frequency (n)ความถี่ของลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gust frequency intermal (t n)ช่วงความถี่ของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Gustiness component - Turbulence componentองค์ประกอบของการ กระโชก หรือ องค์ประกอบของการปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]
Gustลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
esophagusหลอดอาหาร, หลอดซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารอยู่ระหว่างคอหอยกับกระเพาะอาหาร  หลอดอาหารของคนยาวประมาณ 24 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fungi (พหูพจน์), fungusฟังไจ, สิ่งมีชีวิตที่มีทั้งเซลล์เดียวและหลายเซลล์ มักมีโครงสร้างเป็นเส้นใยที่เรียกไฮฟา ไม่มีคลอโรฟิลล์ ดำรงชีวิตได้โดยได้รับอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fungusเห็ดรา, คำเอกพจน์ของ fungi [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
black fungusเห็ดหูหนู
See also: S. ear mushroom, R. mushroom
Spritzguss {m}; Spritzgussverfahren {n}; Schalenspritz-Stempelguss {m} [techn.]การหล่อขึ้นรูป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know what, that's disgusting. My, most of them have families.คุณรู้มั้ยว่า มันน่ารังเกียจ พวกเขาส่วนใหญ่มีครอบครัวกันแล้ว The Bank Job (2008)
Get away from me. You disgust me.ไปให้พ้นนะ ท่านทำให้ข้าสะอิดสะเอียน The Other Boleyn Girl (2008)
- Yeah, I know, I disgust you.- ใช่ ข้ารู้ ข้าน่ารังเกียจ Kung Fu Panda (2008)
I know, it's disgusting, I disgust myself.ฉันรู้.. มันน่าขยะแขยง จริงไหม? Bolt (2008)
Drunk girls disgust me.ผู้หญิงขี้เมาทำให้ผมคลื่นไส้ My Sassy Girl (2008)
That's disgusting.อุบาทจริงๆเลย Day of the Dead (2008)
- Well, that's just downright disgusting'.- เหรอ ฟังดูน่าขยะแขยงไปหน่อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You put those disgusting used tampons in Professor Konop's purse.คุณเอาของน่าขยะแขยงชุบสำลี ไปใส่ไว้ในกระเป๋าของศจ.โคนพ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
His nose was gushing blood.เขามีเลือดออกมาจากจมูก Day of the Dead (2008)
He is that undying reed that will not drown even if he stands before a gushing dam.เขาเป็นต้นกกที่ไม่มีวันตาย ที่จะไม่มีวันจมน้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเขื่อนของการเยินยอ Episode #1.5 (2008)
- It's disgusting. - Ye...-น่าเกลียดว่ะ \ Inkheart (2008)
Introduced them toJenny, who gushed like a teenager.แนะนำพวกเขาให้รู้จักเจนนี่ ที่พูดมากหยั่งกะวัยรุ่น Marley & Me (2008)
Wagner, Brahms, Gustav Mahler, Tchaikovsky, Dostoyevsky.อย่าง วากเนอร์ บราห์ม กุสตาฟ มาเลอร์ ไชโคสกี้ โดสโตเยฟสกี้ New York, I Love You (2008)
On August 18th, we received a cable indicating that a boy matching his description was found in dekalb, illinois;ในวันที่ 18 สิงหาคม เราได้รับรายงานว่ามีเด็กผู้ชาย ที่มีลักษณะตรงตามที่แจ้งไว้ ถูกพบที่เมืองดีคาล์ป, รัฐอิลลินอยส์ Changeling (2008)
My name is Gustav BriegIeb;พ่อชื่อ บาทหลวงกุสตาฟ บริคเกียบ Changeling (2008)
And now KGF welcomes the Reverend Gustav BriegIeb of St;ต่อไป เชิญรับฟังสาธุคุณกุสตาร์ฟ บริเกิร์ฟ Changeling (2008)
This is Pastor Gustav A; BriegIeb of St;นี่คือหลวงพ่อกุสตาร์ฟ บริเกิร์ฟ จากโบสเซนต์พอร์ล Changeling (2008)
The boy was gone until August 1928; MAN: Okay;เด็กชายหายไปจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี 1928 Changeling (2008)
When do you get to open the sarcophagus?- แล้วลูกจะเปิดโลงพระศพเมื่อไหร่? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Belogus. I don't know.บีโลกัส Pineapple Express (2008)
Time to open the sarcophagus.ไป The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Oh, disgusting.น่าเกลียด! Ponyo (2008)
I know. I'm a disgusting person.ฉันรู้ ฉันมันน่ารังเกียจ Pineapple Express (2008)
- That's disgusting.- น่ารังเกียจที่สุด Pineapple Express (2008)
Mr. Ferguson is ill today.วันนี้คุณ เฟอร์กูสัน ป่วย Pilot (2008)
I made a disgusting spectacle of myself, right?ฉันทำปรากฏการณ์ที่น่ารังเกียจของตัวเองใช่มั้ย? Revolutionary Road (2008)
It's disgusting down there.มันสมบูรณ์แบบ Gomorrah (2008)
- You're disgusting.คุณน่าขยะแขยง Revolutionary Road (2008)
Is it really disgusting or is it, like, kind of cool in a way? Right now it's pretty disgusting.มันน่าขยะแขยงสุดๆหรือว่าดูเท่ดี Pineapple Express (2008)
His nose just let loose and started gushing during the Pledge of Allegiance.เลือดเขาเริ่มไหลตั้งแต่ตอนปฏิญาณตน Doubt (2008)
Belogus. Faye Belogus.บีโลกัส, เฟย์ บีโลกัส Pineapple Express (2008)
Libby, stop putting Angus in the fridge.ลิ๊บบี้ เลิกเอาแองกัสใส่ไปในตู้เย็นได้แล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
That's disgusting.ยี่ช่างน่าเบื่อหน่ายยิ่งนัก,ผมจะแปลให้คุณฟัง Bedtime Stories (2008)
Good job, Angus.เก่งมาก แองกัส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- The Angus advantage. - What?แองกัสไง อะไรนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Robbie loves cats and so do I. So, when he finds out Angus is missing...ร็อบบี้ชอบแมวมาก ฉันก็ชอบ พอเขารู้ว่าแองกัสหายไป... Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- But Angus isn't missing.- แต่แองกัสไม่ได้หายไปไหน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We just pretend Angus is missing so I get Robbie to help me find him.เราแค่ทำเป็นว่าแองกัสหายไป ฉันจะได้ให้ร็อบบี้ช่วยหา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
When you see Robbie and I walk this way, you let Angus go so Robbie can find him, resulting in high self esteem for him and a celebration snogathon for me.โอเคพอเธอเห็นฉันกับร็อบบี้ เดินมาทางนี้ เธอก็ปล่อยแองกัสมา ร็อบบี้จะได้หามันเจอ เขาจะได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แล้วก็จูบยินดีกับฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He said he was happy you found Angus.เขาบอกว่าดีใจด้วยที่ เจอแองกัส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Libby, will you stop dressing Angus up in drag?- ลิ๊บบี้ เลิกฉุดกระชากแองกัสให้ แต่งตัวซะที Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Are you okay, Angus?เป็นไรมั้ย แองกัส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- You look lovely, Angus.- น่ารักจริงๆ แองกัส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
My little sister's bonkers. Poor Angus will need even more therapy than me.น้องสาวฉันบ้า แองกัสผู้น่าสงสาร ควรได้รับการรักษามากกว่าฉันอีก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Angus. Come here.- แองกัส มานี่มา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Angus!-แองกัส! Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Angus, come here. Gotcha. Come on, boy, it's okay.แองกัส มานี่ ได้แล้ว มานี่เลย ไม่เป็นไรนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Angus was raised by a family of Scottish beavers. He loves water.แองกัสถูกเลี้ยงมาในครอบครัว บีเวอร์ชาวสก๊อต ก็เลยชอบน้ำ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Angus. Her cat's called Angus.แองกัส แมวของเธอชื่อแองกัส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Trixie. - Angus, stop!ทริ๊กซี้ แองกัสหยุด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gusThe package will arrive in London on August 17.
gusHow dare you speak about my husband in that disgusting way!
gusHer eyes gushed with tears.
gusShe told me that she would go to Paris in August.
gusThis smell disgusts me.
gusIn late August, they set off on a long journey for breeding.
gusHis attitude disgusts me.
gusHe was called up in August, 1942.
gusI'm taking a vacation from July 20 through August 8.
gusJohn Tel is expected to delay the release of its chip set until August.
gusHer thick makeup is disgusting.
gusThe judge made no bones about his disgust with the unconvicted prisoner's actions and handed down the severest sentence possible.
gusI felt disgust at his behavior.
gusOur teacher will return from abroad in August.
gusHe came back last August.
gusWhen it comes to raw fish, I feel disgusted.
gusThe bad smell disgusted us.
gusHe could not hide his disgust at the task he was to perform.
gusA party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th.
gusHow many minutes shall I boil this frozen asparagus?
gusI always view this photo with disgust.
gusShe was disgusted at his persistence.
gusI am disgusted with myself for my short memory.
gusWe are disgusted by his bad manners.
gusThe very idea of it is disgusting.
gusHis birthday is August 21.
gusIt happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.
gusThis year there were few rainy days in August.
gusWhen I unplugged the bathroom sink the water gushed down the drain.
gusI was disgusted with his pointless talk.
gusHer attitude disgusts me.
gusI am disgusted with you.
gusShe was born in 1946, on August 19, in California.
gusOn a sultry night in August.
gusWe went camping in August.
gusThis offer expires on August 15, 1999.
gusThe wind blew in gusts.
gusSomebody's breathing on my face. It's disgusting.
gusWe will start at 6 a.m. on August 20.
gusThe opera was graced with the august presence of the Crown Prince and Princess.
gusI am going to summer school from August 10.
gusThere is no school during August.
gusThe shower was driven, by the gust, full into my face.
gusThe dirty plates in the restaurant disgusted us.
gusYou can still get asparagus in the winter.
gusMany of the city's leading restaurants close down for the whole of August.
gusThe gust of wind rose suddenly.
gusCan you absolutely assure delivery by August 15?
gusJack was born on August 10.
gusYou're disgusting!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผะอืดผะอม[V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
รา[N] fungus, See also: mold, mould, Example: จุลินทรีย์มีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น, Thai definition: ชื่อเรียกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีลล์ และลำต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น 2 พวก คือ ราเมือก และราที่แท้จริง สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เป็นพืชเบียนหรือขึ้นอยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี
เห็ด[N] mushroom, See also: toad-stool, fungus, fungi, Example: เธอลงมือนั่งยองๆ ช่วยกันกับลูกสาวมองหาเห็ดรอบๆ บริเวณนั้น, Count unit: ดอก, Thai definition: ส่วนของราที่ออกเป็นดอก แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดหนึ่งไม่มีพิษ กินได้ อีกชนิดหนึ่งมีพิษ บางชนิดกินแล้วถึงตาย
หลั่งไหล[V] flow in, See also: gush in, Example: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แล้ว อิทธิพลของสังคมตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยมากขึ้น, Thai definition: ไหลมาเทมา
น่าสะอิดสะเอียน[V] be disgusting, See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant, Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, Example: ภาพฆาตกรรมในหนังสือพิมพ์ดูแล้วน่าสะอิดสะเอียน, Thai definition: ชวนให้คลื่นไส้อย่างรุนแรง ทั้งโดยตรงและโดยปริยายต่อสิ่งที่เร้าเร่งให้เกิดอารมณ์เช่นนั้น
เก๊[ADJ] fake, See also: false, counterfeit, spurious, sham, bogus, Syn. ปลอม, เทียม, Ant. จริง, แท้, Example: ของเก๊ย่อมจะปรากฏว่าเป็นของเก๊ แม้จะเป็นเวลานานก็ตาม, Thai definition: ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นของแท้, ไม่ใช่ของแท้, ไม่ใช่ของจริง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีราคา, ใช้การไม่ได้, Notes: (จีน)
แขยง[V] loathe, See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust, Syn. ขยะแขยง, สะอิดสะเอียน, Example: ฉันรู้สึกแขยงขึ้มมาทันทีเมื่อนึกถึงตีนของตะขาบที่ไต่อยู่บนขาฉันตอนนั้น, Thai definition: เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรกน่ารังเกียจหรือน่าเกลียดน่ากลัวหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น
คู่บารมี[ADJ] majestic, See also: august, grand, Example: ช้างเผือกคู่บารมีของในหลวงมีหลายเชือก
โครก[N] onomatopoeia of snoring sound, See also: harsh sound as of snoring, passing wind from the stomach or gushing water, Syn. เสียงกรน, เสียงท้องร้อง, Example: เขาคงหิวข้าวมากเพราะเราได้ยินเสียงท้องเขาร้องดังโครก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
ปะทุ[V] gust, See also: burst, break forth, Syn. ระเบิด, Example: ความร้าวฉานในกลุ่มนั้นไม่อาจปกปิดซ่อนเร้นไว้ได้อีกแล้ว รอแต่ว่าจะปะทุแตกหักเมื่อใดเท่านั้น, Thai definition: กิริยาที่แสดงถึงการปล่อยอารมณ์โกรธที่อัดอั้นออกมาอย่างเต็มที่
พรั่ง[V] gush, See also: flood, surge, Syn. พรั่งพรู, พรู, Example: พลังน้ำจากน้ำตกต่างระดับหลายชั้นกระแสน้ำที่พรั่งพรูออกไปจะไปหมุนเครื่องกังหัน, Thai definition: รวมกันอยู่มาก
พรั่งพรู[V] gush, See also: flood, pour, surge, Syn. พรั่ง, พรู, Example: สมองของคนตะวันตกเวลาคิดอะไรได้ ความคิดต่อๆ มาก็จะพรั่งพรูออกมาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พลุ่ง[V] gush, See also: shoot up, sent out/up/forth, puff, jet, Syn. พ่น, พุ่ง, Example: แรงดันของไอน้ำเดือดจากหม้อน้ำเหล็กดำมะเมื่อมขนาดใหญ่พลุ่งผ่านท่อลิ้นพ่นออกจากปล่องเหนือหลังคา, Thai definition: อาการที่ควันพุ่งขึ้นจากน้ำเดือด
พวย[V] spout, See also: jet, gush, Syn. พุ่ง, พวยพุ่ง, Example: เรามักจะนึกถึงภาพภูเขาไฟว่าเป็นภูเขารูปกรวยคว่ำขนาด ใหญ่ที่เปลวไฟ ก๊าซ และก้อนหินพวยปลิวขึ้นไปในท้องฟ้า, Thai definition: พุ่งไปโดยเร็ว
พุ[V] gush up, See also: spout, Syn. ปะทุ, Example: น้ำร้อนพุขึ้นมาจากพื้นดิน โดยมีควันจางๆ ลอยอยู่ด้วย, Thai definition: อาการที่ผุดขึ้น
พุ่ง[V] spout, See also: gush, jet, Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก, พวยพุ่ง, Example: น้ำที่ท่อฉีดพุ่งออกมาอย่างแรงจนต้องช่วยกันจับท่อไว้หลายคน, Thai definition: อาการที่น้ำหรือไฟพวยพุ่งออกไป
ปูทะเล[N] sea crab, See also: genus Birgus, Example: อาหารทะเลมื้อนี้พิเศษตรงที่มีปูทะเลสดเป็นจานเด็ด, Count unit: ตัว
โอ่โถง[V] be grand, See also: be magnificent, be majestic, be august, be splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: โรงแรมแห่งนี้เป็นสถาปัตย์กรรมแบบแขก ห้องล็อบบี้ก็โอ่โถง โดยมีน้ำพุและรูปปั้นอยู่ตรงกลาง, Thai definition: ภาคภูมิมีสง่า
โอฬาร[ADJ] grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. อุฬาร, เอาฬาร, โอ่โถง, ภูมิฐาน, Example: มัคคุเทศก์นำชมเทวสถานอันโอฬาร และน่าตื่นตาในอินเดีย, Notes: (บาลี)
ออกรส[ADV] with gusto, See also: with relish, Syn. อย่างสนุกสนาน, Example: เราคุยกันอย่างออกรสตามประสามิตรเก่าที่นานๆ จะได้พบกันครั้ง, Thai definition: เป็นที่ชอบอกชอบใจ
โอ่โถง[ADJ] grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: เขาพาผมลงไปยังห้องใต้ดินอันโอ่โถงและกว้างใหญ่, Thai definition: ภาคภูมิมีสง่า
สิงหาคม[N] August, Syn. เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8, เดือน 8, Example: พระราชินีทรงพระราชสมภพในเดือนสิงหาคม, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 8 ของปีตามสุริยคติ มี 31 วัน
เดียด[V] hate, See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust, Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, รังเกียจ, เดียดฉันท์, Ant. ชอบ, รัก, Example: ศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทซึ่งเป็นศาสนามีอภัยธรรมไม่รังเกียจ หรือเดียดด้วยอคติแก่ศาสนาอื่น
เดียดฉันท์[V] dislike, See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate, Syn. ไม่พอใจ, รังเกียจ, ลำเอียง, เกลียด, ขยะแขยง, Ant. ชอบ, รัก, Example: ในสังคมวัตถุนิยมเช่นปัจจุบัน หากแต่งตัวมอซอ ผู้คนก็จะรังเกียจเดียดฉันท์
ตะกรับ[N] Scatophagus argus, See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish, Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก
ทะลัก[V] gush out, See also: flow out, spurt out, Syn. ล้น, Example: เลือดทะลักออกจากบาดแผล ตามจังหวะการเต้นของหัวใจ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรง เมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลง
น่าเกลียด[ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Thai definition: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
น่าเกลียด[V] disgust, See also: be sickening, disfavor, distaste, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Example: เขาน่าเกลียดมากที่ประพฤติตัวเช่นนี้, Thai definition: ทำตัวไม่เหมาะสม
น่าเกลียดน่ากลัว[ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว, Ant. น่ารัก, สวย
น่าขยะแขยง[ADJ] disgusting, See also: loathsome, repulsive, Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง, Ant. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่, Example: หญิงสาวเอามือควานลงไปในบ่ออันน่าขยะแขยงอย่างรวดเร็ว
น่าขยะแขยง[V] be disgusting, See also: be repulsive, be offensive, be detestable, be nauseous, Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, แขยง, Ant. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่, Example: ศพเหล่านี้น่าขยะแขยงมาก เห็นแล้วอยากจะอาเจียน
น่ารังเกียจ[ADJ] disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
น่ารังเกียจ[V] be disgusting, See also: be hateful, be repulsive, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
ยรรยง[ADJ] majestic, See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august, Syn. งามสง่า, กล้าหาญ
ปฏิกูล[ADJ] offensive, See also: foul, dirty, disgusting, nauseous, Syn. สกปรก, น่ารังเกียจ
ปริก[N] Asparagus sprengeri Regel, Count unit: ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดินชนิด Asparagus sprengeri Regel ในวงศ์ Liliaceae ใช้ทำยาได้
กด[N] catfish, See also: Ketengus typus, Syn. ปลากด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบตอนหลัง ตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบตอนหลังที่สองเป็นแผ่นเนื้อ ส่วนใหญ่เป็นสกุล Arius ในวงศ์ Ariidae พบมากในเขตน้ำกร่อย
กระโชก[V] gust, See also: blow in gusts, blast, squall, Example: ลมกระโชกแรงตลอดวัน, Thai definition: กระแทกแรง, พัดแรง
การพ่น[N] spurting, See also: gushing, spraying, squirting, puff, bursting, spit, Example: เขาแสดงอาการเบื่อโดยการพ่นลมออกจากปาก, Thai definition: การใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นไฟ พ่นสี, (ปาก) พูดมาก
โกรก[V] leach, See also: pour, wash, rush down, gush down, Syn. สระ, ชะ, ล้าง, Example: น้ำยานี้ใช้เพื่อปรับสภาพเส้นผมที่แห้ง กรอบ แตกปลาย ไร้น้ำหนัก หรือเส้นผมเสียเพราะการย้อม ดัด โกรก ยืด หรือทำสี, Thai definition: เทให้ไหลเรื่อยไปยังที่หมาย เช่น โกรกน้ำ, เทให้ไหลลงไป เช่น เอาน้ำโกรกหัว
หูช้าง[N] board cut to a right angle to fit into corners, See also: right-angled piece of wood, wood gusset, Count unit: อัน, Thai definition: แผ่นกระดานทำเป็นรูปฉากสำหรับติดกับมุมสิ่งของ
พรั่งพรู[ADV] effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ
ความชิงชัง[N] hate, See also: detestability, disgust, loathing, abomination, abhorrence, antipathy, Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, Ant. ความรัก, ความชอบ
อสุภ[ADJ] disgusting, See also: loathsome, abhorrent, ugly, Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย, Ant. สวย, งาม, Notes: (บาลี)
อำพราง[V] conceal, See also: cover up, hide, keep secret, keep back, suppress the truth, maintain secrecy, bogus, hide, , Syn. ปิดบัง, งำ, Ant. เปิดเผย, Thai definition: ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น, พูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริง
พรั่งพรู[ADV] effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden   FR: jardin de dégustation de bière [m]
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus   FR: moisissure [f] ; champignon [m]
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
เดือนสิงหาคม [n. exp.] (deūoen singhākhom) EN: August   FR: mois d'août [m] ; août [m]
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)   FR: champignon [m]
เห็ดหูหนูขาว [n. exp.] (het hūnū khāo) EN: White Jelly Fungus   
เห็ดรา[n.] (het rā) EN: fungus ; mold   FR: moisissure [f]
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
ขยะแขยง[adj.] (khayakhayaēng) EN: sickening ; disgusting ; nauseous   
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus   FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
กระฉูด[v.] (krachut) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well   FR: jaillir ; gicler
โกรก[v.] (krōk) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down   FR: verser
หลั่ง[v.] (lang) EN: pour ; flow ; gush ; flood ; spring   FR: s'écouler ; se répandre
ลิ้ม[v.] (lim) EN: taste ; experience ; come to know   FR: goûter ; déguster
หลอดอาหาร[n.] (løt āhān) EN: esophagus   FR: oesophage [m]
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāklūa) EN: disgusting ; repulsive ; detestable   
น่ารังเกียจ [adj.] (nārangkīet) EN: disgusting ; hateful   FR: déplaisant ; désagréable
นกหว้า[n.] (nok wā) EN: Great Argus   FR: Argus géant [m]
หน่อไม้ฝรั่ง[n. exp.] (nømāi farang) EN: asparagus   FR: asperge [f]
เป้ากางเกง[n. exp.] (pāo kāng kēng) EN: gusset   FR: soufflet [m]
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate   FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous   FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
พลุ่ง[v.] (phlung) EN: gush ; shoot up ; sent out/up/forth ; puff ; jet   FR: monter dans le ciel
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; ejaculate   FR: jaillir ; gicler
ปลาหมอช้างเหยียบ[n. exp.] (plā møchāngyīep) EN: Scatophagus argus   
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel
ปริกน้ำค้าง [n. exp.] (prik nāmkhāng) EN: Asparagus fern   
รา[n.] (rā) EN: fungus ; mould ; mildew   FR: moisissure [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īen) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous   FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
สิงหา[n.] (singhā) EN: August   FR: août [m]
สิงหาคม [n.] (singhākhom) EN: August   FR: août [m]
ซด[v.] (sot) EN: sip ; nip ; imbibe   FR: siroter (fam.) ; déguster ; savourer ; boire à petites gorgées
เทียม[adj.] (thīem) EN: artificial ; synthetic ; bogus   FR: artificiel ; synthétique
ถั่วพู[n.] (thūaphū) EN: Winged Bean ; princess bean ; asparagus pea   
อย่าง[adv.] (yāng) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus   FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple

CMU English Pronouncing Dictionary
GUS    G AH1 S
GUSE    G Y UW1 Z
GUSS    G AH1 S
GUST    G AH1 S T
GUSH    G AH1 SH
GUSES    G Y UW1 Z AH0 Z
GUSKY    G AH1 S K IY0
HUGUS    HH Y UW1 G AH0 S
GUSTE    G AH1 S T
BOGUS    B OW1 G AH0 S
VIGUS    V AY1 G AH0 S
NEGUS    N IY1 G AH0 S
GUSTS    G AH1 S T S
GUSSY    G AH1 S IY0
HUGUS    Y UW1 G AH0 S
ROGUS    R OW1 G AH0 S
ARGUS    AA1 R G AH0 S
GUSTY    G AH1 S T IY0
ANGUS    AE1 NG G AH0 S
GUSES    G AH1 S AH0 Z
GUSTO    G AH1 S T OW2
FERGUS    F ER1 G AH0 S
WILGUS    W IH1 L G AH0 S
MARGUS    M AA1 R G AH0 S
FUNGUS    F AH1 NG G AH0 S
GARGUS    G AA1 R G AH0 S
GUSTED    G AH1 S T AH0 D
GREGUS    G R IY1 G AH0 S
AUGUST    AO1 G AH0 S T
GUSTIN    G AH1 S T IH2 N
LINGUS    L IH1 NG G AH0 S
MANGUS    M AE1 NG G AH0 S
GUSTUS    G AH1 S T AH0 S
GUSLAN    G UW1 Z L AA2 N
GUSTAF    G UW1 S T AA0 F
AUGUST    AA1 G AH0 S T
GUSHED    G AH1 SH T
GUSLER    G AH1 S AH0 L ER0
GUSTON    G AH1 S T AH0 N
GUSSIE    G AH1 S IY0
GUSTER    G AH1 S T ER0
GUSHER    G AH1 SH ER0
BAUGUS    B AO1 G AH0 S
BOGGUS    B AA1 G AH0 S
IGUSHI    IH0 G UW1 SH IY0
GUSMAN    G AH1 S M AH0 N
BOGUSZ    B AA1 G IH0 SH
MINGUS    M IH1 NG G AH0 S
DINGUS    D IH1 NG G AH0 S
KILGUS    K IH1 L G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gush    (v) (g uh1 sh)
gust    (n) (g uh1 s t)
Angus    (n) (a1 ng g @ s)
Argus    (n) (aa1 g @ s)
Negus    (n) (n ii1 g @ s)
bogus    (j) (b ou1 g @ s)
gusto    (n) (g uh1 s t ou)
gusts    (n) (g uh1 s t s)
gusty    (j) (g uh1 s t ii)
negus    (n) (n ii1 g @ s)
August    (n) (oo1 g @ s t)
august    (j) (oo1 g uh1 s t)
fungus    (n) (f uh1 ng g @ s)
gushed    (v) (g uh1 sh t)
gusher    (n) (g uh1 sh @ r)
gushes    (v) (g uh1 sh i z)
gusset    (n) (g uh1 s i t)
Arguses    (n) (aa1 g @ s i z)
Augusts    (n) (oo1 g @ s t s)
Neguses    (n) (n ii1 g @ s i z)
disgust    (v) (d i1 s g uh1 s t)
gushers    (n) (g uh1 sh @ z)
gushing    (v) (g uh1 sh i ng)
gussets    (n) (g uh1 s i t s)
gustier    (j) (g uh1 s t i@ r)
Augustan    (j) (oo1 g uh1 s t @ n)
disgusts    (v) (d i1 s g uh1 s t s)
funguses    (n) (f uh1 ng g @ s i z)
gusseted    (j) (g uh1 s i t i d)
gustiest    (j) (g uh1 s t i i s t)
asparagus    (n) (@1 s p a1 r @ g @ s)
disgusted    (v) (d i1 s g uh1 s t i d)
esophagus    (n) (ii1 s o1 f @ g @ s)
gushingly    (a) (g uh1 sh i ng l ii)
gustation    (n) (g uh1 s t ei1 sh @ n)
Argus-eyed    (j) - (aa1 g @ s - ai d)
disgusting    (v) (d i1 s g uh1 s t i ng)
oesophagus    (n) (ii1 s o1 f @ g @ s)
disgustedly    (a) (d i1 z g uh1 s t i d l ii)
esophaguses    (n) (ii1 s o1 f @ g @ s i z)
sarcophagus    (n) (s aa1 k o1 f @ g @ s)
disgustingly    (a) (d i1 s g uh1 s t i ng l ii)
oesophaguses    (n) (ii1 s o1 f @ g @ s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目薬[めぐすり, megusuri] Thai: นำ้ยาล้างตา English: eyewash
八月[はちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August

German-Thai: Longdo Dictionary
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck {m}; Guss {m}; Abguss {m}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]
Abguss {m} | Abgüsse {pl}; Güsse {pl}casting; cast | castings [Add to Longdo]
Abstoß {f}disgust [Add to Longdo]
Anguss {m}gate; sprue [Add to Longdo]
Angussabfall {m}sprue waste [Add to Longdo]
Angussart {f}gate type [Add to Longdo]
Angusskanal {m}; Angussverteiler {m}; Abstichrinne {f}runner [Add to Longdo]
Angusssystem {n}gating system [Add to Longdo]
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk [Add to Longdo]
Aufguss {m}infusion [Add to Longdo]
August {m}August [Add to Longdo]
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.] [Add to Longdo]
Ausguss {m} | Ausgüsse {pl}sink | sinks [Add to Longdo]
Ausguss {m}outlet [Add to Longdo]
Ausgusstülle {f}nozzle-spout [Add to Longdo]
Ausguss {m}; Schnabel {m} (von Gefäß)beak-shaped spout [Add to Longdo]
Beguss {m}; Engobeslip; engobe [Add to Longdo]
Blätterpilz {m}gill fungus [Add to Longdo]
Bö {f}; Böe {f} | Böen {pl}gust (of wind) | gusts [Add to Longdo]
Cunnilingus {m}cunnilingus [Add to Longdo]
Druckguss {m}; Druckgießen {n} | Zink-Druckguss mhigh pressure die casting; die casting | zinc die casting [Add to Longdo]
Druckgussform {f}die [Add to Longdo]
Einguss {m}git [Add to Longdo]
Eisenguss {m}iron casting [Add to Longdo]
Ejakulation {f}; Samenerguss {m} | Ejakulationen {pl} | vorzeitiger Samenergussejaculation | ejaculations | premature ejaculation (PE) [Add to Longdo]
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust [Add to Longdo]
Ekelempfindlichkeit {f}disgust sensitivity [Add to Longdo]
Erguss {m} | Ergüsse {pl}effusion | effusions [Add to Longdo]
Erguss {m}outpour [Add to Longdo]
Erguss {m} | Ergüsse {pl}outpouring | outpourings [Add to Longdo]
Erhabenheit {f}augustness [Add to Longdo]
Etikettenschwindel {m}bogus claim [Add to Longdo]
Feinguss {m}investment casting [Add to Longdo]
Fugenkitt {m}; Vergussmaterial {n}grout [Add to Longdo]
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)Commonwealth of Independent States (CIS) [Add to Longdo]
Geschmack {m}gusto [Add to Longdo]
Geschmacks...gustatory [Add to Longdo]
Gesenk {n}; Gussform {f}die [Add to Longdo]
Gießen {n}; Schlickergießen {n}; Schlickerguss {m} (Keramik)slip casting; slipcasting [Add to Longdo]
Gipsabdruck {m}; Gipsabguss {m}plaster cast [Add to Longdo]
Grauguss {m}gray iron; gray cast iron [Add to Longdo]
Gussasphalt {m}bituminous mastic concrete [Add to Longdo]
Gussbeton {m}cast concrete [Add to Longdo]
Gusseisen {n}cast iron [Add to Longdo]
Gussform {f}; Gießform {f}; Pressform {f}(casting) mould [Br.]; mold [Am.] [Add to Longdo]
Gussgrube {f}casting pit [Add to Longdo]
Gussstahl {m}cast steel [Add to Longdo]
Gussteil {n}; Guss {m}casting [Add to Longdo]
Lasche {f}gusset plate [Add to Longdo]
Lunker {m} (Gusstechnik) | Lunker {pl} | offene Lunkerblowhole | blowholes | pipes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
うがい薬;嗽薬[うがいぐすり, ugaigusuri] (n) mouthwash [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
くすん;ぐすん[, kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
ぐさりと[, gusarito] (adv) (on-mim) deeply (e.g. dagger thrust) [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking [Add to Longdo]
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin [Add to Longdo]
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch [Add to Longdo]
ぐすく[, gusuku] (n) Okinawan fortress [Add to Longdo]
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing [Add to Longdo]
ぐっすり[, gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water [Add to Longdo]
ざぶざぶ;ザブザブ[, zabuzabu ; zabuzabu] (adv) (on-mim) gushing (of water, etc.) [Add to Longdo]
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
じゃかすか[, jakasuka] (adv,adv-to) with gusto [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out [Add to Longdo]
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome [Add to Longdo]
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto [Add to Longdo]
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei [Add to Longdo]
アオノメハタ[, aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
アカギンザメ属[アカギンザメぞく, akaginzame zoku] (n) Hydrolagus (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae) [Add to Longdo]
アスパラ[, asupara] (n) (abbr) (See アスパラガス) asparagus [Add to Longdo]
アスパラガス[, asuparagasu] (n) asparagus; (P) [Add to Longdo]
アナル舐め[アナルなめ, anaru name] (n) (col) (See アニリングス) anilingus; analingus; rimming; rimjob [Add to Longdo]
アナログシンセサイザー[, anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer [Add to Longdo]
アナログスイッチ[, anarogusuicchi] (n) {comp} analog switch [Add to Longdo]
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer [Add to Longdo]
アニリングス[, aniringusu] (n) anilingus; analingus [Add to Longdo]
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle) [Add to Longdo]
イグサ科;藺草科[イグサか(イグサ科);いぐさか(藺草科), igusa ka ( igusa ka ); igusaka ( rin kusa ka )] (n) Juncaceae (the rush family) [Add to Longdo]
イトヒキギンザメ[, itohikiginzame] (n) Hydrolagus alberti (species of Atlantic cartilaginous shortnose chimaera fish) [Add to Longdo]
インターロッキングシステム;インターロッキング・システム[, inta-rokkingushisutemu ; inta-rokkingu . shisutemu] (n) interlocking system [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
ウィングス[, uingusu] (n) wings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三伏[sān fú, ㄙㄢ ㄈㄨˊ, ] three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August) [Add to Longdo]
中伏[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, ] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
二伏[èr fú, ㄦˋ ㄈㄨˊ, ] same as 中伏, last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
使厌烦[shǐ yàn fán, ㄕˇ ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 使 / 使] disgust [Add to Longdo]
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, ] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim) [Add to Longdo]
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, ] false compassion; bogus charity [Add to Longdo]
假大空[jiǎ dà kōng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄥ, ] empty words; bogus speech [Add to Longdo]
假的[jiǎ de, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙, ] bogus; ersatz; fake; mock; phoney [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] false; fake; forged; bogus; Taiwan pr. wei4 [Add to Longdo]
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, / ] bogus dynasty; pretender [Add to Longdo]
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] variant of 偽|伪, false; fake; forged; bogus [Add to Longdo]
八·一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, ·] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]
八一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, ] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]
八月[bā yuè, ㄅㄚ ㄩㄝˋ, ] eighth month; August [Add to Longdo]
八月之光[bā yuè zhī guāng, ㄅㄚ ㄩㄝˋ ㄓ ㄍㄨㄤ, ] Light in August (novel by William Faulkner 威廉·福克納|威廉·福克纳) [Add to Longdo]
印古什[Yìn gǔ shí, ˋ ㄍㄨˇ ㄕˊ, ] Ingushetia region of Russia North of the Caucasus [Add to Longdo]
厌恶[yàn wù, ㄧㄢˋ ˋ, / ] to loath; to hate; disgusted with sth [Add to Longdo]
可憎[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, ] disgusting [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (interj. of admiration or of disgust); to click one's tongue; to attempt to (find an opportunity to) speak [Add to Longdo]
固始[Gù shǐ, ㄍㄨˋ ㄕˇ, ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan [Add to Longdo]
固始县[Gù shǐ xiàn, ㄍㄨˋ ㄕˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan [Add to Longdo]
块菌[kuài jùn, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] truffle (edible root fungus) [Add to Longdo]
[wěng, ˇ, ] a gust of wind [Add to Longdo]
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, ] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August [Add to Longdo]
奥古斯都[Ào gǔ sī dū, ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄨ, / ] Augustus (name) [Add to Longdo]
女真[Nǚ zhēn, ㄋㄩˇ ㄓㄣ, ] Nüzhen or Jurchen, a Tungus nationality, predecessor of the Manchu nationality who founded the later Jin dynasty 後金|后金 and Qing dynasty [Add to Longdo]
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, / ] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity [Add to Longdo]
威重[wēi zhòng, ㄨㄟ ㄓㄨㄥˋ, ] august; majestic [Add to Longdo]
嫪毐[Lào Ăi, ㄌㄠˋ ㄞˇ, ] Lao Ai (-238 BC), man of Qin famous for his giant penis; in fiction, bogus eunuch and the consort of king Ying Zheng's mother lady Zhao [Add to Longdo]
山楂[shān zhā, ㄕㄢ ㄓㄚ, ] hawthorn tree (rose family, genus Crataegus); rose hip (hawthorn fruit) [Add to Longdo]
库仑[Kù lún, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), French physicist; Coulomb (unit of charge) [Add to Longdo]
恶心[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, / ] nausea; to feel sick; disgust; nauseating [Add to Longdo]
文竹[wén zhú, ㄨㄣˊ ㄓㄨˊ, ] setose asparagus [Add to Longdo]
月夕[yuè xī, ㄩㄝˋ ㄒㄧ, ] Mid-autumn Festival on lunar 15th August [Add to Longdo]
木耳[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] edible tree fungus [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep [Add to Longdo]
末伏[mò fú, ㄇㄛˋ ㄈㄨˊ, ] middle ten days of August, the last of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] Fagus sylvatica [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] Fagus sylvatica [Add to Longdo]
波茨坦会议[Bō cí tǎn huì yì, ㄅㄛ ㄘˊ ㄊㄢˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] Potsdam conference, July-August 1945, between Truman, Stalin and British prime ministers Churchill and Attlee [Add to Longdo]
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] enthusiastic; with gusto [Add to Longdo]
津津有味[jīn jīn yǒu wèi, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄨㄟˋ, ] with keen interest pleasure (成语 saw); with gusto; to relish; eagerly; with great interest [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] full; gushing (of fountain) [Add to Longdo]
涌流[yǒng liú, ㄩㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, ] gush [Add to Longdo]
乌鳢[wū lǐ, ㄌㄧˇ, / ] Channa argus; snakehead fish [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] to extend; to state; to explain; surname Shen; 9th earthly branch: 3-5 p.m., 7th solar month (7th August-7th September), year of the Monkey [Add to Longdo]
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, / ] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists [Add to Longdo]
皮诺切特[Pí nuò qiē tè, ㄆㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄝ ㄊㄜˋ, / ] General Augusto Pinochet (1915-2006), Chilean dictator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS) [Add to Longdo]
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system [Add to Longdo]
ホスティングサービス[ほすていんぐさーびす, hosuteingusa-bisu] hosting service [Add to Longdo]
メッセージングサービス[めっせーじんぐさーびす, messe-jingusa-bisu] messaging service [Add to Longdo]
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]
省略タグ最小化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter [Add to Longdo]
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax [Add to Longdo]
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax [Add to Longdo]
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] multicode basic concrete syntax [Add to Longdo]
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] multicode concrete syntax [Add to Longdo]
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] variant concrete syntax [Add to Longdo]
コンフィグシス[こんふぃぐしす, konfigushisu] CONFIG.SYS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
具象的[ぐしょうてき, gushouteki] konkret, koerperlich [Add to Longdo]
口癖[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
土砂降り[どしゃぶり, doshaburi] Regenguss, Platzregen [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
慰める[なぐさめる, nagusameru] troesten, ablenken, unterhalten [Add to Longdo]
改鋳[かいちゅう, kaichuu] Umpraegung, Umguss [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
眠り薬[ねむりぐすり, nemurigusuri] Schlafmittel, Schlaftabletten [Add to Longdo]
紙型[かみがた, kamigata] (Papier)Matritze, Gussform [Add to Longdo]
藻草[もぐさ, mogusa] Wasserpflanzen (im Aquarium) [Add to Longdo]
豪雨[ごうう, gouu] starker_Regen, Regenguss [Add to Longdo]
金鎖[きんぐさり, kingusari] goldene_Kette [Add to Longdo]
鋳型[いがた, igata] Gussform [Add to Longdo]
鋳物[いもの, imono] Gussware, das_Giessen [Add to Longdo]
鋳鉄[ちゅうてつ, chuutetsu] Gusseisen [Add to Longdo]
鼻薬[はなぐすり, hanagusuri] Bestechung, Schmiergeld [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top