Search result for

gros

(134 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gros-, *gros*, gro
English-Thai: Longdo Dictionary
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gross[ADJ] อ้วนเผละ, See also: ใหญ่เบ้อเริ่ม, Syn. obese, porcine
gross[ADJ] หยาบช้า, See also: ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. repugnant
gross[ADJ] ทั้งหมด, See also: ยอดรวม, Syn. entire, total
gross[N] หนึ่งกุรุส, See also: จำนวน 12 โหล
gross[N] รายได้รวม, See also: ยอดรวม, Syn. sum, total
gross up[PHRV] เพิ่มดอกเบี้ย (กฎหมายภาษี)
grosgrain[N] แพรต่วน
gross ton[N] หน่วยชั่งน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (907,1847 กิโลกรัม)
gross-out[SL] สิ่งที่น่ารังเกียจ
Gross National Product[N] ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชากรใน 1 ปี (คำย่อคือ GNP)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
gross national productค่าเงินของสินค้าที่ผลิตได้และการบริการทั้งหมดของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง,GNP
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
gross tonตันอังกฤษ (2240ปอนด์) ,long-ton,=gross tonnage
gross tonnageปริมาตรทั้งหมดของเรือเป็นหน่วย100 ลูกบาศก์ฟุต., Syn. gross register tonnage
grossularite(กรอส'ซัลละไรท) n. หินแร่แคลเซียมอะลูมินัม
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
gross(adj) เทอะทะ,อ้วนใหญ่,ทั้งหมด,รวมยอด,เลว,หยาบ,เหมา
gross(n) 12 โหล,กุรุส
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grossกุรุส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gross anatomy; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross arrived damaged valueมูลค่ารวม ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross combination weight (GCW)น้ำหนักรวมรวบยอด (จีซีดับเบิลยู) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross domestic product (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross earned premiumsเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross expectation of working lifeค่าคาดหมายรวมของอายุการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross incomeรายได้เบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross indecencyการกระทำลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross interchange of migrationการย้ายสลับถิ่นรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grossก่อนหักรายจ่าย [การบัญชี]
Grossมองด้วยตาเปล่า, [การแพทย์]
Gross Anatomyมหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Gross book valueราคาตามบัญชียกมา [การบัญชี]
gross capacity reservoirgross capacity reservoir, ความจุอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gross domestic productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ [TU Subject Heading]
Gross Domestic Productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในช่วงเวลา 1 ปี โดยไม่คำนึงว่าจะผลิตด้วยทรัพยากรจากที่ใด เป็นมูลค่าที่คำนวณขึ้นมาโดยยังไม่ได้หักค่าเสื่อมราคาและภาษีทางอ้อมธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Gross Domestic Product (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การวัดผลิตผลของชาติที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ดู GNP) แต่ที่แตกต่างกันคือ การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะพิจารณาเฉพาะผลิตผลที่ได้มีการผลิตขึ้นภายในประเทศเท่านั้น ไม่ว่าผลิตผลนั้นจะเกิดจากคนในประเทศหนือชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาประกอบการในประเทศนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Gross earnings, gross incomeกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross Human Anatomyวิชามหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gross national income (n ) รายได้รวมของประชากรของชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ugh. Gross.อู้ว น่ารักเกียจ Chuck in Real Life (2008)
Do not do anything gross to my friend.ดูแลเพื่อนฉันดีดีด้วยละ There Might be Blood (2008)
That guy was pretty gross.ผู้ชายคนนั้นแต่งตัวได้พิลึกเลอะเทอะมาก There Might be Blood (2008)
It's in the genes. This is gross.คงฝังอยู่ในสายเลือดแล้วสิ? Bolt (2008)
Gross! You fucking pissed on me!เลวเอ๊ย แกฉี่ใส่หัวฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Seaweed's gross.สาหร่ายมันแหยะอะค่ะ New York, I Love You (2008)
Marley! Oh, gross.โอย มาร์ลีย์ เหม็น! Marley & Me (2008)
- He's so gross.- เขาหยาบคายมาก Made of Honor (2008)
- Gross. Are you okay?- เเหวะ นายโอเคนะ Pineapple Express (2008)
Hit him with a pot of hot coffee. It's gross.มันซัดหน้าแมธธีสันซะเละ เอาหม้อกาแฟฟาดหน้าเขา Pineapple Express (2008)
So seriously, how gross does my ear look?ถ้าจริงว่าหูฉันดูทุเรศแค่ไหน Pineapple Express (2008)
Gross.อุบาวท์ชะมัด Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grosYou must be more careful to avoid making a gross mistake.
grosThe gross national product of our country is the second largest.
grosGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
grosWhat was the gross income in the previous calendar year?
grosHis gross manners offended his companions.
grosHe is gross man.
grosThe gross amount of the loss was larger than 100 million yen.
grosGross National Product is not the same as Net National Product.
grosGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
หัวแม่เท้า[n.] (hūamaēthāo) EN: big toe   FR: gros orteil [m]
หัวแม่ตีน[n.] (hūamaētīn) EN: big toe   FR: gros orteil [m]
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken   FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
อีกา[n. exp.] (īkā) EN: Large-billed Crow   FR: Corbeau à gros bec [m] ; Corbeau corassé [m] ; Corneille à gros bec [f]
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer
จมูกโต[n. exp.] (jamūk tō) EN: big nose   FR: gros nez [m]
จมูกใหญ่[n. exp.] (jamūk yai) EN: big nose   FR: gros nez [m]
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude   FR: grossier ; abject ; vulgaire

CMU English Pronouncing Dictionary
GROS    G R OW1 S
GROSS    G R OW1 S
GROSZ    G R OW1 S
GROSE    G R OW1 Z
GROSH    G R AA1 SH
GROSSE    G R AA1 S
GROSSO    G R OW1 S OW0
GROSSI    G R OW1 S IY0
GROSCH    G R AO1 SH
GROSSER    G R OW1 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gross    (v) (g r ou1 s)
grossed    (v) (g r ou1 s t)
grosses    (v) (g r ou1 s i z)
grossly    (a) (g r ou1 s l ii)
grossing    (v) (g r ou1 s i ng)
grossness    (n) (g r ou1 s n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
groß(adj) |größer, größt-| ใหญ่, สูง เช่น Ich bin ein Meter sechzig groß. ฉันสูงหนึ่งเมตรหกสิบ, See also: A. klein
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,
große, See also: groß
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
Großeltern(n) |pl.| ปู่ ย่า ตา ยาย, See also: Related: Großmutter, Großvater
großen, See also: groß
großer, See also: groß
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
größten, See also: größte
großzügig(adj) ใจกว้าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gros {n}major part; majority; greater part; bulk [Add to Longdo]
Gros {n}gross (twelve dozen) [Add to Longdo]
Groschen {m}groschen (in Austria); grosz (in Poland) [Add to Longdo]
Groschen {m}; 10-Cent-Stück {n}dime; 10 cent [Am.] [Add to Longdo]
Groschen {m}10-pfennig piece; penny; cent [Add to Longdo]
Groschenroman {m}dime novel [Add to Longdo]
grossflächige ökologische Zone [biol.]biome [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
きしょー;きっしょー[, kisho-; kissho-] (int) (See きしょい) gross; nasty; yuck [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting [Add to Longdo]
クロス(P);クロース[, kurosu (P); kuro-su] (n,vs) (1) cross; (2) gross; (3) cloth; (P) [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
グログラン[, guroguran] (n) grosgrain (silk or silk-like fabric) (fre [Add to Longdo]
グロス[, gurosu] (n) (a) gross [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic product (GDP), #12,185 [Add to Longdo]
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross national product; gross domestic product (GDP), #23,717 [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] grossulariaceae, #100,384 [Add to Longdo]
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic production (GDP); total output value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丹念[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉人[いじん, ijin] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] grosser_Mann, grosses_Talent [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] grosse_Menge, das_Volk [Add to Longdo]
功名[こうみょう, koumyou] grosses_Verdienst, Ruhm [Add to Longdo]
[おろし, oroshi] Grosshandel [Add to Longdo]
卸し商[おろししょう, oroshishou] Grosshaendler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gros \Gros\ (gr[=o]), n. [F. See {Gross}.]
   A heavy silk with a dull finish; as, gros de Naples; gros de
   Tours.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gros [gro]
   bold; corpulent; fat; thick
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gros [xrɔs]
   majority
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top