Search result for

gretes

(270 entries)
(0.1446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gretes-, *gretes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gretes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gretes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egret    [N] นกกระยางชนิดหนึ่ง
regret    [VT] เสียใจ, See also: เศร้า, เศร้าโศก, Syn. be disappointed, grieve
regret    [VT] เสียดาย, Syn. lament, mourn
regret    [N] ความเศร้าโศกเสียใจ, Syn. compunction, disappointment, sorrow
aigrette    [N] ขนนกประดับ, Syn. aigret
regretful    [ADJ] น่าเสียใจ
allegretto    [ADV] ซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็ว (ดนตรี)
allegretto    [ADJ] ซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็ว (ดนตรี)
allegretto    [N] ดนตรีซึ่งมีจังหวะค่อนข้างเร็ว
regretfully    [ADV] อย่างผิดหวัง
regrettable    [ADJ] น่าสลดใจ, See also: น่าเศร้าใจ, Syn. unfortunate, lamentable, pitiful
regrettably    [ADV] น่าสลดใจ, See also: น่าเศร้าใจ, Syn. unfortunately
vinaigrette    [N] ขวดเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องหอม
vinaigrette    [N] น้ำสลัดชนิดหนึ่ง
vinaigrette    [ADJ] ที่เสิร์ฟด้วยซอสวินนะเกรท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regrets Onlyเป็นคำที่ระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ ซึ่งหากผู้ได้รับเชิญจะไม่ไปร่วมจะต้องตอบให้ผู้เชิญทราบ หากสามารถไปร่วมได้ ไม่ต้องตอบ [การทูต]
no regret optionทางเลือกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ
เป็นการกำหนดทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gret"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.
gretTo say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."
gretWith regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.
gretI regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.
gretThe time will come when you will regret it.
gretWe regret that you have to leave.
gretYou may come to regret having told him about your plan.
gretYou must do all you can lest you should regret later.
gretI regret not having bought that house.
gretIt is to be regretted that she should have died so young.
gretSome day you will regret this.
gretIt's no use regretting it now.
gretYou can regret it all you want but it won't do you any good now.
gretYou'll regret that!
gretI regret to say I cannot come.
gretI regret the delay in writing to you to thank you for your hospitality on my visit to your country.
gretTo my regret, his was nothing but a short-lived triumph.
gretThe time will come when you will regret this.
gretI sincerely regret having caused you such an inconvenience.
gretI cannot but regret the time wasted in this discussion.
gretIt is regrettable without being able to wait over this.
gretIt is regrettable that I can't go with you.
gretI regret that I can't help you.
gretIt is highly regrettable that your request was considered to be unacceptable.
gretJack seems to regret it deeply.
gretI regret that I wasted the money.
gretI regret eating those oysters.
gretI regret missing the speech.
gretThe farmer regretted having wasted some wheat.
gretThat, while regrettable, is true.
gretYou'll regret having said those words.
gretI regret not having studied hard for the test.
gretTom regretted having wasted a great deal of his life.
gretBrian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.
gretIt is truly regrettable.
gretI regret that I did not work harder.
gretIt will not be long before she regrets it.
gretI regret not having taken his advice.
gretWe should so act that we shall have nothing regret.
gretYou won't regret it.
gretI regret to inform you that I will unable to keep our appointment for February 27.
gretShe regretted deeply when she looked back on her life.
gretWe regret his death.
gretI regret having been idle in my school days.
gretThe time will come when you'll regret it.
gretA time will come when you will regret your action.
gretI regret that I told you.
gretYou will soon regret your rash conduct.
gretIt is regrettable that you did not start earlier.
gretSooner or later, you will regret your idleness.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
egret(อี'เกรท,เอก'กริท) n. นกกระยาง,ขนนกกระยาง
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
regretful(รีเกรท'ฟูล) adj. เสียใจ,โทมนัส,เศร้าใจ, See also: fulness n., Syn. remorseful,sorrowful

English-Thai: Nontri Dictionary
egret(n) นกกระยาง
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
regret(vi) โทมนัส,เสียใจ,เศร้าโศก,สลดใจ
regretful(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียดาย [V] regret, See also: feel sorry for the loss, Example: โค้ชเสียดายที่นักกีฬาแพ้ฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: รู้สึกเสียดาย
สลดใจ    [V] be sorrowful, See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve, Ant. ชุ่มชื่นใจ, Example: เมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้ว พวกเรารู้สึกสลดใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ที่ได้รู้เห็นความทุกข์ หรือพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของผู้อื่น
สำนึก    [V] realize, See also: be penitent, be remorseful, be regretful, feel repentant, be apologetic, Syn. สำนึกผิด, รู้สึกผิด, Example: คนทำผิดแล้วสำนึกตน เป็นคนที่น่าให้อภัย, Thai definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไปอีก
น่าเศร้า    [V] be sad, See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy, Syn. น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ, Example: ประเทศไทยเองก็มีถ้ำเป็นจำนวนมากแต่น่าเศร้าที่มีถ้ำหลายแห่งถูกทำลายไปโดยนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและคนในพื้นที่
ตรมใจ    [V] grieve, See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate, Syn. ตรอมใจ, กรอมใจ, Example: นางตรมใจอยู่ด้วยความห่วงใยสามี จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ, Thai definition: ระทมใจอยู่ภายในเรื่อยไป
ตรอม    [V] grieve, See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate, Syn. ตรม, ตรอมตรม, ระทม, เศร้า, ทุกข์ใจ
ความเสียใจ    [N] sorriness, See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness, Syn. ความเศร้าใจ, Ant. ความดีใจ, Example: เขาร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ความเสียดาย    [N] regret, See also: remorse, sorrow, Example: หลวงพ่อจำต้องหยุดการศึกษาไว้เพียงเท่านั้นด้วยความเสียดายแต่ได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าหากปัญหาสายตาดีแล้วจะศึกษาต่อไป, Thai definition: การรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ควรได้ แต่ไม่ได้ ในสิ่งที่ควรทำ แต่ไม่ได้ทำ
เศร้า [ADV] sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า [ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า [V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: เป็นทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย [ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ
เศร้าสร้อย [V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, mourn, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, เศร้า, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: ฉันไม่เคยเห็นเขาเศร้าสร้อยเช่นนี้มาก่อน, Thai definition: ี่มีความทุกข์ระทมใจ
น่าเสียใจ    [ADJ] regretted, See also: sad, Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า, Ant. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา, Example: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องนับว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่ง
น่าเสียใจ    [V] be regretted, See also: be sad, feel mourn for, Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า, Ant. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา, Example: น่าเสียใจมากที่เขาต้องมาตายทั้งที่อายุยังน้อยแบบนี้
ร้าวราน    [V] regret, See also: grieve, lament, feel sad, Syn. ปวดร้าว, ปวดใจ, เจ็บใจ, Example: บทอวสานของละครกรีดกระชากความรู้สึกของผู้อ่านให้ร้าวรานตามตัวละครไป
ยาง    [N] egret, Syn. กระยาง, นกยาง, Example: นกกระยางจำนวนมากกำลังหาอาหารอยู่ในบึงน้ำ, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก มีหลายชนิด
กระยาง    [N] heron, See also: egret, Syn. ยาง, นกยาง, นกกระยาง, Example: นกกระยางจิกปลากินอยู่ในนา, Count unit: ตัว
นกกระยาง    [N] egret, See also: bittern, Syn. นกยาง, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
นกยาง    [N] egret, See also: bittern, egret, Syn. นกกระยาง, Example: นกยางเป็นสัตว์ที่มีขนขาวงามมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บางชนิดตัวสีดำ น้ำตาล เขียว ชอบหากินตามชายน้ำและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
ความเสียดาย    [N] regret, See also: (a) shame, (a) pity, Example: ธงไทยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดาย เพราะฐานะทางบ้านไม่อำนวย, Thai definition: การเป็นห่วงถึง, การอาลัยถึงสิ่งที่จากไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
คำขอโทษ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: excuse ; pardon ; apology   FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadāi) EN: regret ; remorse ; sorrow   
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ไม่พอที่[v. exp.] (mai phø thī) EN: it is to be regretted ; it is regrettable   FR: il est regrettable
น้ำสลัด[n.] (nām salat) EN: dressing   FR: vinaigrette [f] ; assaisonnement [m]
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīadāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable   FR: regrettable ; déplorable
นกยาง[n.] (nok yāng) EN: heron   FR: héron [m] ; aigrette [f]
นกยางจีน[n. exp.] (nok yāng Jīn) EN: Chinese Egret   FR: Aigrette de Chine [f] ; Aigrette de Swinhoe [f]
นกยางควาย[n. exp.] (nok yāng khwāi) EN: Cattle Egret   FR: Héron garde-boeufs [m] ; Héron gardebœufs [m] ; Gardebœuf aigrette [f] ; Garde-bœufs ibis [m] ; Garde-bœuf Vérany [m] ; Héron vérany [m]
นกยางเปีย[n. exp.] (nok yāng pīa) EN: Little Egret   FR: Aigrette garzette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Garzette blanche [f] ; Héron garzette [m] ; Petite Aigrette [f] ; Crosse [f]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
นกยางโทนน้อย[n. exp.] (nok yāng thøn nøi) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret   FR: Héron intermédiaire [m] ; Aigrette intermédiaire [f] ; Aigrette à bec jaune [f]
นกยางโทนใหญ่[n. exp.] (nok yāng thøn yai) EN: Great Egret   FR: Grande Aigrette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Héron huppé [m]
สำนึกผิด[v. exp.] (samneuk phit) EN: accept a mistake   FR: regretter ; avoir des remords
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic   FR: triste ; mélancolique
เสียดาย[v.] (sīadāi) EN: regret ; deplore   FR: regretter
เสียใจ[v.] (sīajai) EN: be sorry ; regret ; grieve   FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer

CMU English Pronouncing Dictionary
GRETZ    G R EH1 T S
GRETH    G R EH1 TH
GRETE    G R IY1 T
GRETA    G R IY1 T AH0
REGRET    R IH0 G R EH1 T
GRETAL    G R EH1 T AH0 L
GRETNA    G R EH1 T N AH0
GRETEL    G R EH1 T AH0 L
GRETZKY    G R EH1 T S K IY0
MARGRET    M AA1 R G R EH0 T
REGRETS    R IH0 G R EH1 T S
NEGRETE    N EH1 G R IY2 T
SEGRETO    S EH0 G R EH1 T OW0
GRETHER    G R EH1 DH ER0
GRETHEL    G R EH1 TH AH0 L
GRETA'S    G R IY1 T AH0 Z
ALEGRETT    AE1 L AH0 G R AH0 T
GRETNA'S    G R EH1 T N AH0 Z
GRETCHEN    G R EH1 CH AH0 N
REGRETTED    R IH0 G R EH1 T AH0 D
REGRETFUL    R IH0 G R EH1 T F AH0 L
MARGRET'S    M AA1 R G R EH0 T S
ALLEGRETTI    AA0 L EH0 G R EH1 T IY0
GRETZINGER    G R EH1 T Z IH0 NG ER0
REGRETTING    R IH0 G R EH1 T IH0 NG
REGRETFULLY    R IH0 G R EH1 T F AH0 L IY0
REGRETTABLE    R IH0 G R EH1 T AH0 B AH0 L
REGRETTABLY    R IH0 G R EH1 T AH0 B L IY0
GRETTENBERGER    G R EH1 T AH0 N B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egret    (n) (ii1 g r e t)
aigret    (n) (ei1 g r e t)
egrets    (n) (ii1 g r e t s)
regret    (v) (r i1 g r e1 t)
aigrets    (n) (ei1 g r e t s)
regrets    (v) (r i1 g r e1 t s)
aigrette    (n) (ei1 g r e t)
aigrettes    (n) (ei1 g r e t s)
regretful    (j) (r i1 g r e1 t f @ l)
regretted    (v) (r i1 g r e1 t i d)
allegretto    (n) (a2 l i g r e1 t ou)
regretting    (v) (r i1 g r e1 t i ng)
allegrettos    (n) (a2 l i g r e1 t ou z)
regretfully    (a) (r i1 g r e1 t f @ l ii)
regrettable    (j) (r i1 g r e1 t @ b l)
regrettably    (a) (r i1 g r e1 t @ b l ii)
vinaigrette    (n) (v i2 n i g r e1 t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedauern {n} | sehr zu meinem Bedauernregret | much to my regret [Add to Longdo]
Bedauern {n}regretfulness [Add to Longdo]
Flugrettung {f}air emergency [Add to Longdo]
Reiherfeder {f} | Reiherfedern {pl}egret | egrets [Add to Longdo]
Riechfläschchen {n} | Riechfläschchen {pl}vinaigrette | vinaigrettes [Add to Longdo]
bedauerlichregrettable [Add to Longdo]
bedauerlich; bedauerlicherweise {adv}regrettably [Add to Longdo]
bedauern | bedauernd | bedauertto regret | regretting | regretted [Add to Longdo]
bedauernd {adj}regretful [Add to Longdo]
bedauernd {adv}regretfully [Add to Longdo]
bedauernd {adv}regrettingly [Add to Longdo]
nicht bedauertunregretted [Add to Longdo]
bereuento have regrets [Add to Longdo]
bereuen | bereuend | bereut | bereuteto regret | regretting | regrets | regretted [Add to Longdo]
jdn. vermissento regret the absense of someone [Add to Longdo]
Ich bereue gar nichts.I have no regrets (about anything). [Add to Longdo]
Kuhreiher {m} [ornith.]Cattle Egret (Bubulcus ibis) [Add to Longdo]
Seidenreiher {m} [ornith.]Little Egret (Egretta garzetta) [Add to Longdo]
Silberreiher {m} [ornith.]Great White Egret (Ardea alba) [Add to Longdo]
Schneereiher {m} [ornith.]Swinhoe's Egret [Add to Longdo]
Mittelreiher {m} [ornith.]Intermediate Egret [Add to Longdo]
Weißwangenreiher {m} [ornith.]White-faced Egret [Add to Longdo]
Rötelreiher {m} [ornith.]Reddish Egret [Add to Longdo]
Schmuckreiher {m} [ornith.]Snowy Egret [Add to Longdo]
Braunkehlreiher {m} [ornith.]Slaty Egret [Add to Longdo]
Hänsel und GretelHansel and Gretel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]
やっちまう[, yacchimau] (exp,v5u) (from 遣って + しまう) to do something one regrets [Add to Longdo]
アレグレット[, areguretto] (n) allegretto (ita [Add to Longdo]
ビネグレットソース[, binegurettoso-su] (n) vinaigrette sauce [Add to Longdo]
リグレット[, riguretto] (n) regret [Add to Longdo]
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P) [Add to Longdo]
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
遺憾に堪えない[いかんにたえない, ikannitaenai] (exp,adj-i) really regrettable [Add to Longdo]
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
可惜[あたら;あったら, atara ; attara] (adj-pn) alas; regrettably [Add to Longdo]
悔い[くい, kui] (n) regret; repentance; (P) [Add to Longdo]
悔いる[くいる, kuiru] (v1,vt) to regret; (P) [Add to Longdo]
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P) [Add to Longdo]
悔しがる[くやしがる, kuyashigaru] (v5r) to feel bitter; to be vexed; to resent; to regret [Add to Longdo]
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
悔し泣き(P);悔泣[くやしなき, kuyashinaki] (n,vs) crying from vexation; tears of regret; (P) [Add to Longdo]
悔やまれる失策[くやまれるしっさく, kuyamarerushissaku] (n) regrettable misstep [Add to Longdo]
悔やむ(P);悔む[くやむ, kuyamu] (v5m,vt) (1) to mourn; to lament; (2) to be sorry; to regret; to repent; (P) [Add to Longdo]
悔恨[かいこん, kaikon] (n,vs,adj-no) regret [Add to Longdo]
慨する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) to regret; to deplore [Add to Longdo]
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]
覚えてろ[おぼえてろ, oboetero] (exp) (id) You'll regret this!; I'll get you for this; Just you wait [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
後悔[こうかい, koukai] (n,vs,adj-no) regret; repentance; (P) [Add to Longdo]
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P) [Add to Longdo]
恨む(P);怨む;憾む[うらむ, uramu] (v5m,vt) (1) to resent; to curse; to feel bitter; to blame; to bear a grudge; (2) (esp. 憾む) to regret; (P) [Add to Longdo]
恨むらくは;憾むらくは[うらむらくは, uramurakuha] (exp,adv) I regret that; I feel terrible but; I'm sorry but [Add to Longdo]
恨事[こんじ, konji] (n) regrettable matter [Add to Longdo]
残り惜しい[のこりおしい, nokorioshii] (adj-i) regrettable; reluctant [Add to Longdo]
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P) [Add to Longdo]
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
思い残す[おもいのこす, omoinokosu] (v5s,vt) to regret [Add to Longdo]
小鷺[こさぎ, kosagi] (n) (uk) little egret (Egretta garzetta) [Add to Longdo]
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P) [Add to Longdo]
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable [Add to Longdo]
心残り[こころのこり, kokoronokori] (adj-na,n) regret; reluctance [Add to Longdo]
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P) [Add to Longdo]
惜しがる[おしがる, oshigaru] (v5r) to appear to regret something [Add to Longdo]
惜しくも[おしくも, oshikumo] (n) to one's regret (chagrin); regrettably [Add to Longdo]
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P) [Add to Longdo]
惜しむべき[おしむべき, oshimubeki] (exp) lamentable; regrettable [Add to Longdo]
惜しむらくは[おしむらくは, oshimurakuha] (exp,adv) I regret that; It's unfortunate but; It's too bad that [Add to Longdo]
惜し気;惜しげ;惜気(io)[おしげ, oshige] (adj-na,n) (See 惜し気もなく) regret; frugality [Add to Longdo]
惜敗[せきはい, sekihai] (n,vs) regrettable defeat; defeat by a narrow margin; (P) [Add to Longdo]
惜別[せきべつ, sekibetsu] (n) regret or reluctance to part; parting regrets [Add to Longdo]
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret) [Add to Longdo]
雪に白鷺[ゆきにしらさぎ, yukinishirasagi] (exp) (obsc) something indistinguishable or indistinct (like an egret in the snow) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依依[yī yī, ㄧ ㄧ, ] to regret leaving; reluctant to part; onomat. young leaves stir gently in the wind [Add to Longdo]
依恋[yī liàn, ㄧ ㄌㄧㄢˋ, / ] to regret parting; to hate to leave sb [Add to Longdo]
反顾[fǎn gù, ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, / ] to glance back; fig. to regret; to have second thoughts about sth [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] exclamation of regret [Add to Longdo]
叹惜[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] sigh of regret [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] (interj. of regret) [Add to Longdo]
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, / ] unfortunately; regrettably [Add to Longdo]
后悔[hòu huǐ, ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] regret; repent [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, ] regret [Add to Longdo]
悔过[huǐ guò, ㄏㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] regret; repent [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, / ] regretful; upset; despair; depressed [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] regret, be sorry; alarmed [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2 [Add to Longdo]
感慨[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, ] lament; with a tinge of emotion or regret [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] regret [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] to regret [Add to Longdo]
懊悔[ào huǐ, ㄠˋ ㄏㄨㄟˇ, ] feel remorse; repent; regret [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, / ] feel remorse; regret; repent [Add to Longdo]
抱恨[bào hèn, ㄅㄠˋ ㄏㄣˋ, ] have a gnawing regret [Add to Longdo]
抱歉[bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ, ] be sorry; feel apologetic; regret [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] apologize; deficient; to regret [Add to Longdo]
歉意[qiàn yì, ㄑㄧㄢˋ ㄧˋ, ] apology; regret [Add to Longdo]
法式色拉酱[Fǎ shì sè lā jiàng, ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] French dressing; vinaigrette [Add to Longdo]
无怨无悔[wú yuàn wú huǐ, ˊ ㄩㄢˋ ˊ ㄏㄨㄟˇ, / ] (set phrase) to have neither complaints nor regrets [Add to Longdo]
白鹭[bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, / ] little egret [Add to Longdo]
白鹭[bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, ] egret [Add to Longdo]
相见恨晚[xiāng jiàn hèn wǎn, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄏㄣˋ ㄨㄢˇ, / ] to regret not having met earlier (成语 saw); It is nice to meet you finally.; It feels like we have known each other all along. [Add to Longdo]
缺憾[quē hàn, ㄑㄩㄝ ㄏㄢˋ, ] a regret; sth regrettable [Add to Longdo]
色拉酱[sè lā jiàng, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] salad dressing; vinaigrette [Add to Longdo]
识荆恨晚[shí jīng hèn wǎn, ㄕˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄣˋ ㄨㄢˇ, / ] It is a great honor to meet you and I regret it is not sooner [Add to Longdo]
遗憾[yí hàn, ㄧˊ ㄏㄢˋ, / ] regret; pity; sorry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top