Search result for

gremien

(27 entries)
(0.0471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gremien-, *gremien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gremien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gremien*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She knows I'm an important man in my field, and it helps her get on all those boards of things her friends are on.Sie weiß, dass ich auf meinem Gebiet wichtig bin. So kommt sie in die Gremien, in denen ihre Freundinnen sitzen. My Bed Banter & Beyond (2002)
...two committees. Committee A...es gibt zwei Gremien, nämlich A... Learning to Lie (2003)
The committees will present their platforms.Die beiden Gremien stellen zuerst sich und ihr Programm vor. Learning to Lie (2003)
What do you think the Russians talk about in their counsels of stateWas glaubt ihr, worüber die Russen in ihren Gremien reden? Zeitgeist: Addendum (2008)
The letter is under control.Da schreibst du für GremienKill Kill Faster Faster (2008)
He's into politics, too... boards, commissions, mostly around the port of Miami.Er interessiert sich auch für Politik - Gremien, Kommissionen, meistens rund um den Hafen von Miami herum. Shot in the Dark (2009)
Scholarship people love that.Stipendien-Gremien lieben das. Where's Marty (2009)
And board members tend not to approve of clubs with coat-check girls who give happy endings.Und Gremien neigen nicht dazu, Clubs zu bewilligen, deren Garderobedamen einem zu einem Happy End verhelfen. The Freshmen (2009)
He sits on a number of boards.Er sitzt in vielen GremienBorderline (2010)
Put me in charge of one of the committees.Geben Sie mir die Verantwortung für eines der GremienNo Ordinary Marriage (2010)
In the early days when I was involved, those panels were mostly funded by public money. But on the other hand, in more recent years,Anfangs, als ich noch dabei war, wurden diese Gremien meist aus öffentlichen Mitteln finanziert. Forks Over Knives (2011)
And it won't happen by committee, particularly one paralyzed by--Und es wird nicht durch Gremien geschehen. Vor allem nicht durch eins, dass... Louder Than Words (2012)
He took him under his wing, and now they serve on a bunch of boards for all these, like, liberal organizations.Jetzt sitzen sie in zig Gremien für diese liberalen Organisationen. Broken City (2013)
We all know about that panel. That same panel put us into default in the '80s.Ihre Gremien brachten uns in den 80ern die Finanzkrise. Broken City (2013)
I've gotta get packets ready for the lunchtime sub-caucuses.Ich muss Pakete für die Mittagspause der Untergremien besorgen. Chapter 9 (2013)
But an oversight committee declared us an ethical failure.Aber die Kontrollgremien hielten uns für "ethisch verwerflich". To Hound Nature in Her Wanderings (2014)
The committees are crucial.Am wichtigsten sind die GremienGods (2014)
The straw that stirs the school board's drink?- Der Strohhalm, der das Getränk der Schulgremien rührt? - Das ist richtig. Par 5 (2015)
He had his choice of committees.Er hatte seine eigene Gremienauswahl. The Senator in the Street Sweeper (2015)
I sit on numerous boards, volunteer, do PBS.Ich bin in Gremien, habe Ehrenämter und mache Bildungsfernsehen. Doctor Psycho (2016)
We had boards of experts working out the best way to do things.Wir hatten Expertengremien, die die beste Art und Weise ausarbeiteten, Dinge zu tun. Brexit: The Movie (2016)
Are you familiar with those bodies?Sind Sie vertraut mit diesen GremienHow the Sausage Is Made (2016)
They're never gonna bless you with the labels that you seek and they're going to use their influence to see to it that other certifying bodies follow their lead.Sie werden die Etiketten, die Sie wollen, nie absegnen, und sie werden ihren ganzen Einfluss ausüben, um dafür zu sorgen, dass ihnen andere Gremien dabei folgen. How the Sausage Is Made (2016)
And the topics they don't want covered, do we imagine they just disappear if we ignore them?Aber die örtlichen Gremien bestimmten die Themen. Und die Themen, die sie nicht behandeln wollen, glauben wir, dass die einfach verschwinden wenn wir sie ignorieren? Pilot (2017)
The Congress oversight committees have no idea what's going on.Die Aufsichtsgremien des Kongresses haben keine Ahnung, was da passiert. Unacknowledged (2017)
Ms. Thornton, I've arranged for all the necessary committees and if they all do their jobs well, I'm sure we'll have a fine graduation.Ms. Thornton, ich habe Vorkehrungen für alle Gremien getroffen... und wenn sie gute Arbeit leisten, wird die Abschlussfeier großartig. Peyton Place (1957)
You're surprised to see me in this uniform, but the Propaganda Ministry approached us and asked us to appear before the country's top leaders.Sie wundern sich, mich in dieser Uniform zu sehen. Das Propaganda-Ministerium bot uns an, vor allerhochsten Fuhrungs-Gremien aufzutreten. The Tin Drum (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top