Search result for

grad

(171 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grad-, *grad*, gra
English-Thai: Longdo Dictionary
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grad[N] ผู้สำเร็จการศึกษา, Syn. graduate
grade[N] ชนชั้น, See also: นักเรียนในชั้น
grade[N] ระดับ, See also: ระดับคะแนน, เกรด, Syn. class, category, rank, standard
grade[VT] แบ่งระดับ, See also: แบ่งชั้น, ทำเป็นชั้นๆ, ให้คะแนน, ให้ตำแหน่ง, Syn. rate, mark, score
grade[VT] ทำทางลาด, See also: ทำถนน
grade[SUF] เดิน, See also: เคลื่อนที่
grader[N] ผู้ให้คะแนนในการสอบ
gradual[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นช้าๆ, See also: ทีละน้อย, ค่อยๆ ทยอย, Syn. continuous, creeping
gradual[N] บทเพลงสวดในศาสนาคริสต์, See also: หนังสือเพลงสวด
grade up[PHRV] ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท), Ant. grade down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grad(แกรด) n. บัณฑิต, Syn. graduate
gradate(เกร'เดท) vi.,vt. (ทำให้) ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,ค่อย ๆ เปลี่ยนสี,เรียงเป็นลำดับ,ทำให้ราบ
gradation(เกรเด'เชิน) n. การค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง,การแบ่งขั้น,ลำดับ,ขั้น,ชั้น,การทำให้ราบ., See also: gradational adj. gradationally adv., Syn. sequence,step,degree
grade(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม,การเอียงลาด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้ราบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step,slope,rank
grade schoolโรงเรียนประถม, Syn. graded school
gradient(เกร'เดียนทฺ) n. เนินลาด,ทางลาด,ผิวหน้าลาด. adj. ลาดขึ้น,ลาดลง,เหมาะสำหรับการเดิน, Syn. incline,
gradiometern. เครื่องวัดความเอียงลาด
gradometern. เครื่องวัดความเอียงลาด
gradual(แกรด'จวล) adj. เอียงลาด,ค่อย ๆ ลาด,ทีละน้อย. n., See also: gradually adv. gradualness n., Syn. slow,progressive
graduate(แกรด'จุเอท) n.,adj. บัณฑิต,ภาชนะตวงที่แบ่งออกเป็นขีด ๆ vi.สำเร็จการศึกษา,ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง vt. มอบปริญญาแก่,สำเร็จการศึกษาจาก,แบ่งออกเป็นขีด, See also: graduated adj., Syn. mark off,calibrate

English-Thai: Nontri Dictionary
gradation(n) ลำดับชั้น,ชั้น,ขั้น,การแบ่งขั้น,การลำดับชั้น
grade(n) ชั้น,ลำดับ,ชนิด,ระดับ,ขีด,ขั้น
grade(vt) จัดลำดับ,แบ่งชั้น,แบ่งชนิด,จัดเกรด,แบ่งระดับ
gradual(adj) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
graduate(adj) เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษา
graduate(n) ผู้ได้รับปริญญา,ผู้สำเร็จการศึกษา,บัณฑิต
graduate(vi) ได้รับปริญญา,สำเร็จการศึกษา
graduate(vt) แบ่งส่วน,แบ่งขั้น,คัด
graduation(n) การได้รับปริญญา,การสำเร็จการศึกษา,พิธีมอบปริญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gradate sorusกลุ่มอับสปอร์แบบแก่จากกลางกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gradationการปรับระดับผิวแผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gradeชั้นเรียน, ลำดับชั้น, ชั้นคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grade๑. ลำดับขั้นการแปร, ขั้นการแปร๒. ความสมบูรณ์แร่๓. เกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade๑. ลำดับขั้น, ชั้นคุณภาพ๒. เกรด [หน่วยวัดมุม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
grade attainmentชั้นเรียนที่สำเร็จ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grade levelระดับความลาดชันสม่ำเสมอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade of coalคุณภาพถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade scaleสเกลจัดแบ่งขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gradeabilityความสามารถไต่ความชันได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gradationgradation, ส่วนคละ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]
Grade repetitionsการเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Grade System, Letterระบบกำหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นตัวอักษร [การแพทย์]
Gradedจัดลำดับ [การแพทย์]
Grades, Letterให้คะแนนเป็นตัวอักษร [การแพทย์]
Gradient Elutionแกรเดียนอีลูชั่น [การแพทย์]
Gradient windลมเกรเดียนท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Gradientsสารละลายผสมกลมกลืน, [การแพทย์]
gradinggrading, การปรับระดับดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา
graduated markings (n ) ขีดแบ่งลำดับขั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daniel, my son, you have near perfect grades,แดเนียล ลูกพ่อ ลูกได้เกรดสุดยอด New Haven Can Wait (2008)
I've known Chloe since the eighth grade, and... we've been through a lot together.เราก็เป็นเพื่อนกันมาตลอด ҡ͹ѹҵʹ Committed (2008)
We've gradually reduced your dosage.เราเสร็จการรักษาแล้ว Adverse Events (2008)
You're feeling threatened because she's going on to high school and leaving you behind to repeat the eighth grade.นายรู้สึกถูกข่มขู่ เพราะว่าเธอกำลังจะไป โรงเรียนมัธยม และทิ้งนายไว้ข้างหลัง ให้ซ้ำชั้นระดับแปด Joy (2008)
Are your parents coming to the graduation ceremony?พ่อแม่ของเธอจะมาพิธีจบการศึกษารึป่าว Akai ito (2008)
congratulations on graduating! Kawaguchi!ทุกคน ยินดีด้วยที่จบการศึกษา และพิเศษสุด คาวากูชิ Akai ito (2008)
It's a miracle you graduated.มหัศจรรย์จริงๆที่เธอจบเนี่ย Akai ito (2008)
I'd want all the members of this class who have spent time together and become good friends to be here for this graduation together.ถ้าเราไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เราได้ร่วมใช้เวลาร่วมกันและมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และมาอยู่ที่นี่สำเร็จการศึกษาไปด้วยกัน Akai ito (2008)
she hopes all of you have a good graduation ceremony.และเธอก็เตรียมพร้อมไปสู่โรงเรียนต่อไป และเธอก็หวังว่าทั้งหมดทุกคนคงจะสำเร็จการศึกษาทุกคน Akai ito (2008)
So he didn't want to give the reason for his transfer. they should have graduated with all of you together.ดังนั้นเค้าจึงไม่อยากบอกเหตุผลให้ทุกๆคนรู้ นิชิโนะ และ นาคางาว่า ทั้งสองคนจะได้จบการศึกษาไปพร้อมๆกับพวกเธอ Akai ito (2008)
let us all graduate together.ถึงแม้ว่าพวกเค้าจะไม่อยู่ที่นี้ เรามาฉลองด้วยกันเถอะ Akai ito (2008)
I don't really feel like graduating.ฉันไม่รู้สึกเหมือนกันจบการศึกษาเลย Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gradShe is a college graduate.
gradThe graduation ceremony took place on the morning of the first of March.
gradTwo years have passed since Jim graduated from high school.
gradHer fears gradually quietened down.
gradWhen did you graduate from Oxford?
gradIt was five days after she graduated that my daughter left Osaka Airport for Germany.
gradHe returned to Japan after graduating from college.
gradBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
gradShe had been very shy till she graduated.
gradMy grades fell greatly.
gradThe number of unemployed college graduates amounts to more than 4000.
gradI graduate from university last year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จีพีเอ[N] GPA, See also: grade point average, Syn. คะแนนเฉลี่ย
ป.[N] graduate of theology, Syn. เปรียญ, Thai definition: ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
เรียนจบ[V] graduate, Syn. จบ, จบการศึกษา, Example: เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีที่แล้ว, Thai definition: ศึกษาจนสำเร็จหลักสูตร
เปรียญธรรม[N] graduation in Buddhist theology, See also: the highest level of Buddhist dhamma, Example: ผู้บวชได้ร่วมมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ
มหา[N] title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
อันดับ[N] rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
ทีละเล็กละน้อย[ADV] gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
เกรด[N] grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกรด[N] grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count unit: เกรด, Thai definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
เกรด[V] grade, See also: even, level, Example: ก่อนจะมีการแข่งแรลลี่ ต้องเตรียมเกรดสภาพเส้นทาง เตรียมความพร้อมของรถ, Thai definition: ทำให้ดินราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
แบ่งเป็นขีด[v. exp.] (baeng pen khīt) FR: graduer
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: graduate   FR: licencié [m] ; diplômé [m]
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นเอก[adj.] (chan ēk) EN: first-grade   
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAD    G R AE1 D
GRADS    G R AE1 D Z
GRADY    G R EY1 D IY0
GRADO    G R AA1 D OW0
GRADE    G R EY1 D
GRADEL    G R AE1 D AH0 L
GRADDY    G R AE1 D IY0
GRADCO    G R AE1 D K OW0
GRADES    G R EY1 D Z
GRADER    G R EY1 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grade    (v) (g r ei1 d)
graded    (v) (g r ei1 d i d)
grades    (v) (g r ei1 d z)
grading    (v) (g r ei1 d i ng)
gradual    (j) (g r a1 jh u@ l)
gradient    (n) (g r ei1 d i@ n t)
graduate    (n) (g r a1 jh u@ t)
graduate    (v) (g r a1 jh u ei t)
gradation    (n) (g r @1 d ei1 sh @ n)
gradients    (n) (g r ei1 d i@ n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Grad(n) |der, pl. Grad| องศา (หน่วยของอุณหภูมิและมุม)
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grad {m}deg [Add to Longdo]
Grad {m}; Stufe {f}; Rang {m}degree [Add to Longdo]
Grad {m}degrees [Add to Longdo]
Grad {m} [math.]degree; order [Add to Longdo]
Grad {m}rank [Add to Longdo]
Grad Celsius | 35 Grad im Schatten | bei 10 Grad Kältedegree centigrade | 35 degrees in the shade | at 10 degrees below zero [Add to Longdo]
Grad {m}; Stufe {f}; Qualität {f}; Rang {m}; Klasse {f}grade [Add to Longdo]
Grad der Bestimmtheitcoefficient of determination [Add to Longdo]
Gradient {m} [math.]gradient [Add to Longdo]
Gradation {f}gradation [Add to Longdo]
Graduierte {m,f}; Graduierterpostgraduate [Add to Longdo]
Graduiertenkolleg {n}post graduate programme [Add to Longdo]
gradlinig; geradlinig {adj}straight-line [Add to Longdo]
gradzahlig {adj}even-numbered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
じり高[じりだか, jiridaka] (n) gradual rise in prices [Add to Longdo]
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
じんわり[, jinwari] (adv) gradually [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ぼちぼち;ボチボチ[, bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See ぼつぼつ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb [Add to Longdo]
ぼつぼつ[, botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
アグラデーション[, agurade-shon] (n) aggradation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐渐[zhú jiàn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #1,578 [Add to Longdo]
毕业[bì yè, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] graduation; to graduate; to finish school, #1,859 [Add to Longdo]
渐渐[jiàn jiàn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #3,281 [Add to Longdo]
毕业生[bì yè shēng, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄕㄥ, / ] graduate (of a school), #3,364 [Add to Longdo]
研究生[yán jiū shēng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ, ] graduate student, #4,337 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] gradual; gradually, #4,917 [Add to Longdo]
日趋[rì qū, ㄖˋ ㄑㄩ, / ] gradually; day by day, #7,566 [Add to Longdo]
档次[dàng cì, ㄉㄤˋ ㄘˋ, / ] grade; class; quality; level, #7,812 [Add to Longdo]
甲级[jiǎ jí, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧˊ, / ] grade A, #11,075 [Add to Longdo]
年级[nián jí, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] grade, #13,343 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
画像劣化[がぞうれっか, gazourekka] image, video degradation [Add to Longdo]
信号劣化[しんごうれっか, shingourekka] signal degradation [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
等級[とうきゅう, toukyuu] grade [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ど, do] Grad, Mass, Grenze, -Mal [Add to Longdo]
程度[ていど, teido] Grad, Stufe, Umfang, Ausmass [Add to Longdo]
角度[かくど, kakudo] Grad_eines_Winkel, Winkel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 del \del\ n. (Math.)
   a differential operator which, operating on a function of
   several variables, gives the sum of the partial derivatives
   of the function with respect to the three orthogonal spatial
   coordinates; -- also called the {gradient} or {grad}. It is
   represented by an inverted Greek capital delta ([nabla]), and
   is thus because of its shape also called {nabla}, meaning
   harp in Hebrew.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grad
   n 1: one-hundredth of a right angle [syn: {grad}, {grade}]
   2: a person who has received a degree from a school (high school
     or college or university) [syn: {alumnus}, {alumna}, {alum},
     {graduate}, {grad}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 grad
   degree; grade
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 grad
   degree; grade
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Grad [graːt] (n) , s.(m )
   deg; degree; degrees; grade
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top