Search result for

gott

(79 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gott-, *gott*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gotta[VI] คำที่มาจากวลี have got to หรือ have got a (คำไม่เป็นทางการ)
gotten[VI] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get
gotten[VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begotten(บิกอท'เทิน) กริยาช่อง 3 ของ beget
forgotten(- เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forget
ill-gottenadj. ได้มาโดยวิธีที่เลวหรือร้าย,ได้มาโดยมิชอบ
misbegotten(มิสบิกอท'เทิน) adj. ไม่ถูกกฎหมาย,ไม่ดี, Syn. illicit

English-Thai: Nontri Dictionary
forgotten(vt) pp ของ forget

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gottron's Papulesตุ่มแดงบริเวณข้อนิ้วมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I gotta go.ฉันไปล่ะ Social Psychology (2009)
We gotta move!ตอนนี้ไปก่อน! Peleliu Landing (2010)
When you gotta, you gotta. I... I...เมื่อคุณจะ, คุณจะ ฉันฉัน ฉันจะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One of us has gotta go down and chase it up.หนึ่งของเรามีต้องลงไปและไล่ มันขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Вut you gotta admit it's good and сlean funแต่คุณต้องยอมรับว่ามันก็สนุก ดีและสะอาด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We gotta save her!เรา ต้องช่วยเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes! Yes! We, we, we gotta save her!ใช่ ใช่ เราเราเราต้องช่วยเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I gotta get out!ฉันต้อง ได้รับการออก! Pinocchio (1940)
I gotta beat Jiminy home. Oh, hello.ฉันด้องเอาชนะบ้าน จิมืนี โอ้ สวัสดี Pinocchio (1940)
I gotta get him outta here.ฉันด้องรับเขาจากที่นี่ รีบรีบรีบรีบรีบ! Pinocchio (1940)
Help! Please, you gotta help me. Oh, be a pal.กรุณาคุณด้องช่วยฉัน โอ้เป็น เพื่อน Pinocchio (1940)
You gotta jump!คุณด้องกระโดด! Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gottGotta find my way outta here.
gottWe were amazed that he had gotten full credit.
gottI'd still be spinning my wheels if I hadn't gotten that scholarship.
gottBy the look in your eyes, I sense that you have gotten your back up.
gottI gotta try to do my best.
gottHe has not gotten in touch with me for a long time under the pretence of being busy.
gottWhen I woke up, all other passengers had gotten off.
gottThey would have gotten a better exchange rate if they had gone to a bank.
gottI've never gotten on a plane yet.
gottSoon gotten soon spent.
gott"It's pool-season from this week, isn't it?" "Oh yes. I've gotta go and buy a swimming suit, then."
gottIt beats me how she could have gotten that secret information.

CMU English Pronouncing Dictionary
GOTT    G AA1 T
GOTTI    G AA1 T IY0
GOTTS    G AA1 T S
GOTTA    G AA1 T AH0
GOTTEN    G AA1 T AH0 N
GOTTIS    G AA1 T IY0 Z
GOTTMAN    G AA1 T M AH0 N
GOTTSCH    G AA1 CH
GOTTI'S    G AA1 T IY0 Z
GOTTLIEB    G AA1 T L IY2 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gotta    (v) (g o1 t @)
gotten    (v) (g o1 t @ n)
Gottingen    (n) (g o1 t i ng @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gott {m} | Götter {pl} | von Gottes Gnaden | wenn es Gott gefällt | Gott und die Welt | ein Bild für die Götter | Gott sei mit dir!; Gott zum Gruße!God | Gods | by the grace of God | if it pleases God | all the world and his wife | a sight for the gods | God be with you! [Add to Longdo]
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church [Add to Longdo]
Gottesdienst halten | Gottesdienst haltend | hielt Gottesdienstto minister | ministering | ministered [Add to Longdo]
Gottesfürchtigkeit {f}piousness [Add to Longdo]
Gottesfurcht {f}godliness [Add to Longdo]
Gotteslästerung {f}profanity [Add to Longdo]
Gottgläubige {m,f}; Gottgläubigerdeist [Add to Longdo]
Gottheit {f} | Gottheiten {pl}divinity | divinities [Add to Longdo]
Gottheit {f}godhood [Add to Longdo]
Gottlosigkeit {f}godlessness [Add to Longdo]
Gottlosigkeit {f}impiousness [Add to Longdo]
Gottlosigkeit {f}ungodliness [Add to Longdo]
gottgläubischdeistic [Add to Longdo]
gottlosgodless [Add to Longdo]
gottlos {adv}ungodly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang) [Add to Longdo]
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットゴット[ねっとごっと, nettogotto] net.got [Add to Longdo]
ビゴット[びごっと, bigotto] bigot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冒とく[ぼうとく, boutoku] Gotteslaesterung, Blasphemie, Schaendung, Entehrung [Add to Longdo]
天罰[てんばつ, tenbatsu] Gottesstrafe, Himmelsstrafe [Add to Longdo]
[かみ, kami] Gott [Add to Longdo]
神様[かみさま, kamisama] Gott [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gott /gɔt/ 
   God

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top