หรือคุณหมายถึง goßen?
Search result for

gossen

(75 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gossen-, *gossen*
Possible hiragana form: ごっせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gossen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gossen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The workers and the Cossacks were shedding blood together!Arbeiter und Kosaken haben gemeinsam ihr Blut vergossenTikhiy Don (1957)
You know how much blood he's let out?Weißt du, wieviel Blut er vergossen hat? Tikhiy Don (1957)
an end to bloodshed, Cossack or no Cossack.dass kein Blut mehr vergossen wird, weder Kosakenblut noch anderes. Tikhiy Don (1957)
The workers and the Cossacks were shedding blood together!Arbeiter und Kosaken haben gemeinsam ihr Blut vergossenTikhiy Don II (1958)
You know how much blood he's let out?Weißt du, wieviel Blut er vergossen hat? Tikhiy Don II (1958)
an end to bloodshed, Cossack or no Cossack.dass kein Blut mehr vergossen wird, weder Kosakenblut noch anderes. Tikhiy Don II (1958)
- Geranium watered?- Sind Pelargonien begossenEve Wants to Sleep (1958)
Your nobility doesn't let you shed a tear... even when you've killed your sister.Du hast um deine Schwester nicht einmal eine Träne vergossen. Deine Treue gefällt mir nicht. The Hidden Fortress (1958)
Big tears running down his face.Große Tränen hat er vergossenMan of the West (1958)
Cut the gutter talk, Pierre.Sehr lustig, mein Freund. Lass den Gossen-Kram, Pierre. Two Men in Manhattan (1959)
Who man's blood Vergie ß t whose blood is also be shed by man. 1.Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. The Hanging Tree (1959)
You the lady who throw water on Captain Segura?Haben Sie Captain Segura mit Wasser begossenOur Man in Havana (1959)
I used it to strain the spaghetti.Ich habe damit die Spaghetti abgegossenThe Apartment (1960)
When we were giving our very blood at the DietWir haben doch bei den Kämpfen am Parlament unser Blut vergossenNight and Fog in Japan (1960)
You younger judges are here only because your fathers gave their blood to uphold our laws.Ihr jüngeren Richter seid nur hier... weil Eure Väter ihr Blut für unsere Gesetze vergossen haben. The Story of Ruth (1960)
That's why, preserved by this blood of youth,Das vergossene Blut bewahrt ihn wie ein Jungbrunnen. Léon Morin, Priest (1961)
Old Sara here dropping tears so fast all the slopping wine got watered.Sarah hat deinetwegen so viele Tränen vergossen, sogar der Wein wurde wässrig. Barabbas (1961)
And the whole team ... Even the tiger in his eyes were There are tears.Jeder einzelne von uns war traurig, sogar die Tiger und Löwen. Wir alle haben mit ihr geheult. Solche großen Tränen haben wir vergossenStriped Trip (1961)
'Tis for us to see to it that that precious blood is not shed, whatever the occasion may be, far away from our native soil.Es ist unsere Aufgabe zu verhindern, dass dieses kostbare Blut, aus welchem Grunde auch immer, fernab der Heimat vergossen wird. The 300 Spartans (1962)
They poured petrol over them and set them on fire.Sie haben Benzin drüber gegossen und alles angezündet. Ivan's Childhood (1962)
Governor, your work is cursed by all here, and just like you serve your god, we suffer for the blood, which is shed here.Statthalter, dein Werk ist von allen hier verflucht, und so wie du Gott dienst, leiden wir für das Blut, das hier vergossen wird. Pontius Pilate (1962)
The council says, pale faces shed blood of our women and of our children.Die Alten sagen, Bleichgesichter haben das Blut unserer Frauen und Kinder vergossenThe Treasure of the Silver Lake (1962)
Not for myself, but against the white men who attacked and murdered your women and children.Nicht für mich selbst, nur um die Verbrecher zu bestrafen, die das Blut Eurer Frauen und Kinder... vergossen haben. The Treasure of the Silver Lake (1962)
Were the shields anointed with holy water?Wurden die Schilder mit Weihwasser begossenThe Trial of Joan of Arc (1962)
It will fit you perfectly.Passt wie angegossenThe Dark Room of Damocles (1963)
You see? It fits.Sehen Sie, passt wie angegossenThe Dark Room of Damocles (1963)
Crestfallen.Wie ein begossener Pudel. Die endlose Nacht (1963)
I must have used these wretched leaves about 20 times.Ich habe diese Teeblätter sicher schon 20 Mal aufgegossenThe Great Escape (1963)
For this is my blood of the new testament which is shed for many for the remission of sin.Das ist das Blut des neuen und ewigen Bundes... das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Winter Light (1963)
Christ's blood, shed for thee.Das Blut Christi, für dich vergossenWinter Light (1963)
Christ's blood, shed for thee.Das Blut Christi, für dich vergossenWinter Light (1963)
Christ's blood, shed for thee.Das Blut Christi, für dich vergossenWinter Light (1963)
Christ's blood, shed for thee.Das Blut Christi, für dich vergossenWinter Light (1963)
Christ's blood, shed for thee.Das Blut Christi, für dich vergossenWinter Light (1963)
Cast long ago by the monks of Byzantium.Vor langer Zeit in Byzanz gegossenThe Long Ships (1964)
Gold, gentlemen, which can be melted down and recast, is virtually untraceable, which makes it, unlike diamonds, ideal for smuggling, attracting the biggest and most ingenious criminals.Gold kann geschmolzen und neu gegossen werden und ist unauffindbar, was es, im Gegensatz zu Diamanten, ideal zum Schmuggeln macht und die größten und einfallsreichsten Kriminellen anzieht. Goldfinger (1964)
He who sheddeth man's blood so shall his blood be shed.Wer Blut vergießt... dessen Blut soll vergossen werden. Die! Die! My Darling! (1965)
For this is my blood of the new testament, which shall be shed for many for the forgiveness of sins.Das ist das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. The Greatest Story Ever Told (1965)
I poured me a shot to drown the sadness.- Ich hab mir schon eingegossen. Sonst wird's zu traurig. The Rabbit Is Me (1965)
What's the matter with all you gloomy pussies?Was ist denn? Ihr seht aus wie begossene Pudel. The Sound of Music (1965)
And anyway, what's the use of crying over spilled blood?Und was nützt es schon, vergossenem Blut nachzutrauern? Herman's Child Psychology (1965)
Come on, Schultz, it's beautiful. I made it myself.- Sie wird sitzen wie angegossenArt for Hogan's Sake (1966)
It was a pleasure, Herr General.- Das haben wir begossenThe Rise and Fall of Sergeant Schultz (1966)
Oh, I say! Roger's pit men accidentally spilt oil on the track.Die haben das Öl aus Versehen auf die Rennstrecke gegossenMunster, Go Home! (1966)
After all the blood it's cost?Nach all dem vergossenen Blut? The Professionals (1966)
It fits like a glove, Captain.Passt wie angegossen, Captain. Where No Man Has Gone Before (1966)
He looks more like a wet kitten! Don't send him back, father.Er sieht eher wie 'n begossener Pudel aus. Winnetou and the Crossbreed (1966)
Cast rodinium.Gegossenes Rodinium. Balance of Terror (1966)
It was right here, that he shed his last drop of blood.Er hat hier seinen letzten Tropfen Blut vergossenUltimate Gunfighter (1967)
Think they fit all right?Passen doch wie angegossenThe Ballad of Josie (1967)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSSEN    G AO1 S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Gosse {f} | Gossen {pl}kennel | kennels [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
Stecker {m} | ausgegossener Stecker | Bestandteil des Steckersconnector | potted connector | connector integrate part [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
Verbindungsstück {n}; Stutzen {m} | flexibler Stutzen | gegossenes Verbindungsstückconnecting piece; connection piece | flexible connecting piece | cast connection piece [Add to Longdo]
abgießen; umfüllen; dekantieren | abgießend; umfüllend; dekantierend | abgegossen; umgefüllt; dekantiertto decant | decanting | decanted [Add to Longdo]
abgießen | abgießend | abgegossento pour off | pouring off | poured off [Add to Longdo]
wie angegossenfit like a glove [Add to Longdo]
aufgießen | aufgießend | aufgegossento infuse | infusing | infused [Add to Longdo]
ausgegossenpoured out [Add to Longdo]
begießen; Wasser schütten; wässern | begießend; Wasser schüttend; wässernd | begossen; Wasser geschüttet; gewässert | begießtto dowse; to douse | dowsing; to dousing | dowsed; doused | dowses; douses [Add to Longdo]
begossen; wässertewatered [Add to Longdo]
eingießen | eingießend | eingegossento infuse | infusing | infused [Add to Longdo]
gießen; schütten; einschenken | gießend | gegossen | er/sie gießt | ich/er/sie goss (goß [alt]) | er/sie hat/hatte gegossen | ich/er/sie gösseto pour | pouring | poured | he/she pours | I/he/she poured | he/she has/had poured | I/he/she would pour [Add to Longdo]
gießen (Metall) | gießend | gegossento cast {cast; cast} | casting | cast [Add to Longdo]
unvergossen; ungeweint {adj} | unvergossene Tränenunshed | unshed tears [Add to Longdo]
(Tränen; Blut) vergießen | vergießend | vergossen | vergießtto shed {shed; shed} (tears; blood) | shedding | shed | sheds [Add to Longdo]
zugegossenpoured on [Add to Longdo]
Das sitzt wie angegossen.That's a perfect fit. [Add to Longdo]
Das sitzt wie angegossen.It fits like a glove. [Add to Longdo]
Er stand da wie ein begossener Pudel.He looked crestfallen. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gossen [gɔsən] (n) , pl.
     gutters; kennels
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top