Search result for

gong

(60 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gong-, *gong*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
恭喜发财[gōng xǐ fā cái] สวัสดีปีใหม่

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
功德[gòng dé, ㄍㄨㄥˋ ㄉㄜˊ] (n ) บุญกุศล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gong[N] ฆ้อง, See also: กระดิ่งไฟฟ้า, Syn. bell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gong(กอง) n. ฆ้อง,ระฆังไฟฟ้า
dugong(ดู'กอง) n. ตัวพะยูน

English-Thai: Nontri Dictionary
gong(n) ฆ้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gongฆ้อง [TU Subject Heading]
Gong musicดนตรีบรรเลงฆ้อง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gonga (n) พระแม่คงคา, แม่น้ำคงคาในอินเดีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gong Chan is looking for her, so if she's in the capital, he'll find her for sure.กงชานกำลังตามหาเธอ ถ้าเธออยู่ในเมืองหลวง,\ เขาจะพบเธอแน่นอน The Kingdom of the Winds (2008)
You're like, totally fucking Gong Show, ed, man.นายเหมือนจิตหลุดไปเลย Pineapple Express (2008)
I'm Gong Su Pyo.ฉัน กง ซูพโย Episode #1.9 (2009)
Yes, this is the home of llbong and Gongju.ค่ะ ใช่คะ หนูเป็นลูกของกึมอิลบองกับนากองจูน่ะค่ะ Episode #1.16 (2009)
And you're gong to have to file notice with the city.และคุณต้องยื่นเรื่องไปแจ้งให้ทางอำเภอทราบด้วย Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Why not bang a few gongs before the lights go out?ทำไมไม่สูบบ้องสักหน่อย ก่อนไฟจะดับหมดล่ะ ใช่ไหม? The End (2009)
It's a dead language. It's not gong anywhere.มันเป็นภาษาที่ตายแล้ว มันไม่ไปไหนหรอก The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Lim Soo-Gi-Joong Gong Yooและ Lim Soo-Gi-Joong Gong Yoo Finding Mr. Destiny (2010)
Hello, I am Nam-Song District Director Gong Sung-Jo.สวัสดีครับ ผมกงซุงโจผู้อำนวยการตำบลนัมซงครับ Dae Mul (2010)
Long ago, in ancient China, the Peacocks ruled over Gongmen City.นานมาแล้ว ในยุคจีนโบราณ ราชวงศ์นกยุงได้ปกครองเมืองกงเหมิน Kung Fu Panda 2 (2011)
What is rightfully mine. Gongmen City!เมืองกงเหมิน Kung Fu Panda 2 (2011)
Gongmen is under the stewardship of the Masters' Council, and we will protect it.เมืองกงเหมินอยู่ภายใต้การดูแลของสภาผู้เฒ่า Kung Fu Panda 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gongThe room emptied when the gong for dinner sounded.
gongWhen she dumped me the shock of it was like a huge gong going off and scrambling all my thoughts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆ้อง[N] gong, See also: tam-tam, Example: กรมศิลปากรมีลูกศิษย์ทางฆ้องมากมาย, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสมรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมงองุ้มลงมารอบตัว มีปุ่มกลมตรงกลางเหมาะสำหรับตี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ้อง[n.] (khøng) EN: gong   FR: gong [m]
พะยูน[n.] (phayūn) EN: Dugong ; sea-cow ; manatee   FR: dugong [m]
สูบลมเข้าไปในล้อรถ [v. exp.] (sūp lom khao pai nai lø rot) EN: pump some air into a tyre   FR: gongler un pneu

CMU English Pronouncing Dictionary
GONG    G AO1 NG
GONGS    G AO1 NG Z
GONGORA    G OW0 NG G AO1 R AH0
GONGAWARE    G AA1 NG G AH0 W EH0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gong    (v) (g o1 ng)
gongs    (v) (g o1 ng z)
gonged    (v) (g o1 ng d)
gonging    (v) (g o1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gong {m}gong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かん;くわん[, kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
ごんごん[, gongon] (adv) (on-mim) bang; clang [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs) [Add to Longdo]
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
クモハダオオセ[, kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark) [Add to Longdo]
ゴーン[, go-n] (n) dong (of a bell or gong) [Add to Longdo]
ゴング[, gongu] (n) gong; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task, #80 [Add to Longdo]
公司[gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ, ] (business) company; company; firm; corporation; incorporated, #87 [Add to Longdo]
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
功能[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] function; capability, #522 [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] common; general; to share; together; total; altogether, #656 [Add to Longdo]
共同[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative, #739 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common, #801 [Add to Longdo]
工业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] industry, #869 [Add to Longdo]
公布[gōng bù, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ, / ] to announce; to make public; to publish, #995 [Add to Longdo]
公开[gōng kāi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] public, #1,219 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gong \Gong\, n. [AS. gong, gang, a going, passage, drain. See
   {Gang}.]
   A privy or jakes. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Gong farmer}, {Gong man}, a cleaner of privies. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gong \Gong\, n.
   1. [Malayan (Jav.) g[=o]ng.] An instrument, first used in the
    East, made of an alloy of copper and tin, shaped like a
    disk with upturned rim, and producing, when struck, a
    harsh and resounding noise.
    [1913 Webster]
 
       O'er distant deserts sounds the Tartar gong.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A flat saucerlike bell, rung by striking it with a
    small hammer which is connected with it by various
    mechanical devices; a stationary bell, used to sound calls
    or alarms; -- called also {gong bell}.
    [1913 Webster]
 
   {Gong metal}, an alloy (78 parts of copper, 22 of tin), from
    which Oriental gongs are made.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gong
   n 1: a percussion instrument consisting of a metal plate that is
      struck with a softheaded drumstick [syn: {gong}, {tam-tam}]
   2: a percussion instrument consisting of a set of tuned bells
     that are struck with a hammer; used as an orchestral
     instrument [syn: {chime}, {bell}, {gong}]
   v 1: sound a gong

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gong
 
 1. gong, tokmakla vurulunca ses çıkaran yassı bir madeni alet.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top