ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gondeln

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gondeln-, *gondeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gondeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gondeln*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish you'd tell me how you expect to go traipsing around the countryside...Sag mal, wie stellst du dir das vor, auf Malones Strecke herumzugondeln... It Happened to Jane (1959)
- We won't traipse.- Wir gondeln nicht herum. It Happened to Jane (1959)
If you try running on top in the daylight you're a dead duck.Und wenn Sie versuchen, über Wasser loszugondeln, sind Sie erledigt. Operation Petticoat (1959)
Not even gondolas are needed.Nicht mal Gondeln werden gebraucht. Redhead (1962)
Or paint gondolas. That must be nice.Oder Gondeln anstreichen, das müsste hübsch sein. Redhead (1962)
We sang of Venice and its gondolas."Wir sangen von Venedigs Gondeln." Viva Maria! (1965)
The gondolas. The sun. The sea.Die Gondeln, die Sonne, das Meer. The Fearless Vampire Killers (1967)
I'll check out the cars.Ich inspiziere die GondelnRollercoaster (1977)
We checked out the cars.Wir haben die Gondeln geprüft. Rollercoaster (1977)
- Nothing in the cars?- In den Gondeln auch nichts? Rollercoaster (1977)
Yeah, something about bucketing around the Mediterranean Ocean or something.Es ging darum, 'ne Zeit lang im Mittelmeer rumzugondelnFlame's End (1986)
Whatever. Sending us all over the country looking for a scarecrow.Jetzt gondeln wir wegen einer Vogelscheuche durchs Land. Scarecrow (1988)
It feels kind of strange riding upfront in the Man's car.Ein komisches Gefühl, im Bullenauto durch die Stadt zu gondelnThe Indian Runner (1991)
Dr Vassbinder gave an hour-long dissertation on the ionization effect on warp nacelles before he realized that the topic was supposed to be psychology.Dr. Vassbinder hielt einen stundenlangen Vortrag über den Ionisierungseffekt von Warpantriebsgondeln, ehe er mitbekam, dass das Thema eigentlich Psychologie war. Timescape (1993)
It's equipped with tetryon plasma warp nacelles and designed for a variety of mission profiles.Er ist mit Tetryonplasmawarpgondeln ausgestattet und kann bei verschiedenen Missionen eingesetzt werden. Non Sequitur (1995)
This runabout is equipped with tetryon plasma warp nacelles.Wir haben TetryonplasmawarpgondelnNon Sequitur (1995)
I can't get a good reading on it. Plasma leaks from its warp nacelles are disrupting our sensors.Plasmalecks in den Warpgondeln stören unsere Sensoren. The Ship (1996)
Warp coils in both nacelles have fused and are inoperative.Die Warpspulen in beiden Gondeln sind geschmolzen. Deadlock (1996)
If you vent plasma that hot through the nacelles, the warp coils are going to fry.So heisses Plasma in den Gondeln brät die Warpspulen. Investigations (1996)
The plasma burst irradiated the engine nacelles. The inner layer of the warp coils was burned away.Der Plasmaausstoss verstrahlte die Gondeln und verbrannte die Warpspulen. Investigations (1996)
The problem is, every time we simulate crossing the transwarp threshold, the nacelles get torn off the ship.Aber wenn wir das Überschreiten der Transwarpschwelle simulieren, reissen immer die Gondeln vom Schiff ab. Threshold (1996)
The simulations don't indicate any kind of subspace stress on the nacelles.Die Simulationen zeigen keine Subraum- spannungen an den Gondeln an. Threshold (1996)
Maybe we've been looking in the wrong place. What if the nacelles aren't being torn from the ship? What if the ship is being torn from the nacelles?Was, wenn die Gondeln nicht vom Schiff abgerissen wurden, sondern das Schiff von den GondelnThreshold (1996)
The fuselage would be traveling at a faster rate of speed than the nacelles.Der Rumpf würde schneller fliegen als die GondelnThreshold (1996)
And there's been no damage to the nacelles.Und die Gondeln wurden nicht beschädigt. Threshold (1996)
Any more tricks and she'll drop them on their heads.Noch ein Trick von uns und die fallen aus ihren Gondeln3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)
Total control now... tooling along the main drag on a Saturday night in Vegas.An einem Samstagabend in Vegas die Hauptstraße runter gondelnFear and Loathing in Las Vegas (1998)
Get over here! And you couldn't spot trouble with this one over here, right? Look, if I can watch a movie about three divorced women who drive across Canada, you can deal with the seats.- Also, wenn ich einen Film über 3 geschiedene Lesben überstehen kann, die durch Kanada gondeln, kannst du das auch überstehen. Fixer Upper (1998)
Ultra-aerodynamic contours, retractable nacelles, parametallic hull plating, unimatrix shielding based on Tuvok's brilliant design for the multispatial probe and a Borg-inspired weapon system.Ultra-aerodynamische Form, einziehbare Gondeln, parametallische Panzerung, Unimatrix-Schilde, basierend auf Tuvoks Design für die multispatiale Sonde, und ein durch die Borg inspiriertes Waffensystem. Extreme Risk (1998)
Computer, add dynametric tail fins to the nacelles.Computer, den Gondeln dynametrische Heckflossen hinzufügen. Extreme Risk (1998)
Don't you think that you can go and hang around with your gay friends.Glaub ja nicht, du kannst mit deinen schwulen Freunden durch die Gegend gondelnGigantic (1999)
- Nascelles at pre-warp threshold.- Gondeln auf Vorwarpschwelle. The Changing Face of Evil (1999)
Harry, vent all plasma from the nacelles. Transfer available power to atmospheric thrusters and stand by to commence landing sequence.Harry, lassen Sie alles Plasma aus den Gondeln ab und leiten Sie Energie auf die Atmosphärendüsen um. Course: Oblivion (1999)
The matter/antimatter reaction is still active, but this field we're stuck in is raising hell with the nacelles.- Materie-Antimaterie-Reaktion ist aktiv. Aber dieses Feld macht den Gondeln sehr große Probleme. Blink of an Eye (2000)
I'd love to get a look inside those nacelles.Ich würde mir zu gerne mal diese Gondeln ansehen. Breaking the Ice (2001)
- on my order.- Gondeln entlüften. Civilization (2001)
- The nacelles.- Die GondelnCold Front (2001)
The nacelle's been completely depolarized.Die Gondeln wurden komplett depolarisiert. Fight or Flight (2001)
But I couldn't call a place home unless it came with a pair of warp nacelles.Aber für mich wäre nichts Heimat ohne WarpgondelnStrange New World (2001)
Malcolm, if we ignited the plasma exhaust, what kind of damage would it do to the nacelles?Welche Schäden würden an den Warpgondeln entstehen, wenn wir das ausgestoßene Plasma entzünden? Unexpected (2001)
Both nacelles are on maximum.Beide Warpgondeln auf Maximum. Unexpected (2001)
It would destabilize our warp field and most likely blow out both nacelles.Sie würde das Warp-Feld destabilisieren und beide Gondeln zerstören. Fallen Hero (2002)
You know, the maintenance shaft running the length of each nacelle.Der Wartungsschacht, der durch beide Warpgondeln führt. The Catwalk (2002)
Of course, I could turn right... then we'd just be driving around in circles for a while.Aber, ich kann auch da rechts fahren, und dann würden wir einfach nur 'ne Weile durch die Gegend gondelnTeach Me Tonight (2002)
You think traipsing around Europe's a smart move?Glaubst du, heutzutage ist es klug, durch Europa zu gondelnNo Show (2002)
- Look at the boaties! We can paddle around the lake!Guckt mal, die Bötchen da, da kann man ja auf dem See rumgondelnThe Miracle of Bern (2003)
- Both their nacelles are crippled.- Beide Warpgondeln sind zerstört. The Expanse (2003)
You don't even have time to cruise on your yacht.Du hast doch überhaupt keine Zeit, den ganzen Tag in 'ner Yacht rumzugondelnThe Edukators (2004)
- They're targeting our nacelles.- Sie zielen auf unsere GondelnE² (2004)
If we go any faster, the nacelles are gonna fly off the pylons.Wenn wir beschleunigen, fliegen die Gondeln von den Pylonen. The Augments (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gondel {f} | Gondeln {pl}gondola | gondolas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gondeln /gɔndəln/ 
   gondolas

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top