Search result for

gnom

(55 entries)
(0.0998 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gnom-, *gnom*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gnome    [N] สัตว์หรือมนุษย์แคระในนิทาน, See also: ปู่โสม, Syn. dwarf, elf
gnome    [N] คำสอน, See also: คำสุภาษิต, คำพังเพย, คติ, Syn. aphorism, maxim
gnomic    [ADJ] ฉลาดและสุขุม (แต่บางครั้งเข้าใจยาก)
gnomic    [ADJ] เต็มไปด้วยเป็นคำสอน, See also: เป็นคติ
gnomon    [N] นาฬิกาแสงแดด (อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์โบราณใช้บอกเวลา)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gnomic verseบทร้อยกรองภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gnome(โนม) n. มนุษย์แคระที่อยู่ใต้ดิน (ในนวนิยาย) ,ปู่โสม,คำพังเพย,สุภาษิต,คติพจน์, See also: gnomic adj. gnomist n. gnomish adj.
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
cognomenn. ชื่อสกุล,ชื่อ,ชื่อเล่น,, See also: cognominal adj.
ignominious(อิก'นะมิน'เนียส) adj. น่าอับอาย,อัปยศอดสู,เสียชื่อเสียง,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก, See also: ignominiousness n., Syn. humiliating,degrading
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace,shame
pathognomonicadj. เป็นลักษณะเฉพาะของโรคหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
gnome(n) ปู่โสมเฝ้าทรัพย์,ขอมดำดิน
ignominious(adj) น่าอัปยศ,น่าอาย,น่าอดสู,น่าดูถูก
ignominy(n) ความอับอาย,ความเสียชื่อเสียง,ความอัปยศอดสู
physiognomy(n) การทายนิสัยจากหน้าตา,หน้าตา,สีหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I really love those little gnomes. They, they...ผมชอบรูปปั้นตัวโนมนั่นจัง มัน เอ่อ... The Cement Garden (1993)
Then they came for the lawn gnomes,แล้วเขาก็มาเรื่องรูปปั้นคนแคระสนามหญ้า Art Isn't Easy (2007)
And i did not speak out because i had no gnome.และฉันไม่ได้ออกเสียงเพราะฉันไม่มีรูปปั้นคนแคระ Art Isn't Easy (2007)
No, what about the gnome?เดี๋ยว! ไม่ แล้วเรื่องที่เกี่ยวกับคนแคระละ? Bonfire of the Vanity (2008)
I'm sorry, I didn't catch your gnome... name!โทษที ฉันไม่ทัน ได้ยินสายพันธ์ เอ๊ย ชื่อนาย The Love Guru (2008)
I'm a 60th-level gnome warrior.ฉันเป็นนักรบเผ่าคนแคระ เลเวล 60 Chuck Versus the Best Friend (2009)
We've been sending people these kits, so they can print out photos of Julie and Jim on cardbord, and then take photos of them in interesting places, kinda like that gnome in the French movie.เราส่งของพวกนี้ไปให้ผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถพิมพ์ภาพถ่ายของจูลี่และจิมบนการ์ดออกมาได้ และถ่ายรูปพวกเขาในที่ต่างๆ เหมือนๆกับในฉากหนังฝรั่งเศส Up in the Air (2009)
My sister is kooky. She thinks this is charming. It's like the gnome thing.น้องสาวของผมค่อนข้างประหลาดน่ะ เธอคิดว่า นี่ดูมีสเน่ห์ Up in the Air (2009)
Just because I have lawn gnomes doesn't mean I'm stupid.ถึงแม้สวนหน้าบ้านฉันมีตุ๊กตาภูตแคระ ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันงี่เงานะ Boom Crunch (2009)
What do you think I have down there, a gnome?เธอคิดว่าฉันมีอะไรข้างล่างนี่ คนแคระเหรอ? Easy A (2010)
I was starting to think I actually did have a gnome down there.ฉันเริ่มคิดไปแล้วว่า จริงๆ ฉันมีคนแคระอยู่ข้างล่างนี่ Easy A (2010)
An atomic gnome?ตัวโนมขนาดจิ๋วรึ? The Beginning in the End (2010)
Now, the uranium was a common ingredient in the glaze on these gnomes until the Second World War, when all production of the red Fiestaware gnome was halted.เอาล่ะ ยูเรเนี่ยมคือ องค์ประกอบพื้นฐาน ที่ใช้ในเคลือบเงาตัวโนมพวกนี้ จนกระทั้งมาถึงตอน สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ที่เป็น เครื่องเคลือบแก้วแบบตัวโนม ได้ยุติการผลิตลงไป The Beginning in the End (2010)
How much is the gnome worth?ตัวโนมตัวนี้มีมูลค่า เท่าไรกันล่ะ? The Beginning in the End (2010)
Why, because the gnome knows what you did?ทำไมรึเพราะว่านี่เป็น ตัวโนมที่คุณได้เอาไป? The Beginning in the End (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously   
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūamsīa) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit   
ไม่เป็นท่า[adv.] (mai pen thā) EN: without dignity ; ignominiously ; without style   
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious   

CMU English Pronouncing Dictionary
GNOMES    N OW1 M Z
GNOMIC    N OW1 M IH0 K
GNOMONIC    N OW0 M AA1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gnome    (n) (n ou1 m)
gnomes    (n) (n ou1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gnom {m} | Gnome {pl}; Gnomen {pl}gnome | gnomes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
ノーム[, no-mu] (n) (1) gnome; (2) norm [Add to Longdo]
観相[かんそう, kansou] (n) physiognomy [Add to Longdo]
観相学[かんそうがく, kansougaku] (n) phrenology; physiognomy [Add to Longdo]
観相術[かんそうじゅつ, kansoujutsu] (n) (the art of) physiognomy [Add to Longdo]
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P) [Add to Longdo]
人相[にんそう, ninsou] (n,adj-no) physiognomy; looks; countenance; (P) [Add to Longdo]
人相学[にんそうがく, ninsougaku] (n) physiognomy [Add to Longdo]
人相見[にんそうみ, ninsoumi] (n) physiognomist [Add to Longdo]
相を見る[そうをみる, souwomiru] (exp,v1) to read (a person's) physiognomy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gnom [gnoːm] (n) , s.(m )
     gnome
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top