Search result for

gerta

(5 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gerta-, *gerta*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is Gerta Rauss, our attorney.นี่เกอร์ต้า เร้าส์ ทนายความของเราจ้ะ Juno (2007)
Gerta Rauss.เกอร์ต้า เร้าส์ Juno (2007)
Maybe Gerta could take us through the preliminary documents that you have drawn up.เจอต้าจะช่วยเราจัดการ ขั้นตอนทางเอกสารให้เรียบร้อย Juno (2007)
Gerta is downstairs, we still have a lot of stuff to go over.เกอร์ต้าอยู่ข้างล่าง แล้วเราก็.. มีหลายเรื่องที่ต้องจัดการ Juno (2007)
I called Gerta Rauss and she said that she can represent both of us.ผมโทรหาเกอร์ต้า เร้าส์ เธอบอกว่าเธอเป็นตัวแทนของเราทั้งคู่ได้ Juno (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top