Search result for

geneva

(15 entries)
(0.104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geneva-, *geneva*. Possible hiragana form: げねう゛ぁ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geneva (Switzerland)เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) [TU Subject Heading]
Geneva Cenventions (1949). Protocals, etc., 1977 June 8.อนุสัญญาเจนีวา (ค.ศ. 1949). พิธีสาร, ฯลฯ 8 มิถุนายน ค.ศ.1977 [TU Subject Heading]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
Geneva International Centre for Humanitarian Deminingศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดด้าน มนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา [การทูต]
Geneva protocal, 1948อนุสัญญาเจนีวา, ค.ศ. 1948 [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genevan(จะนี'วัน) adj. เกี่ยวกับเยนีวา

CMU English Pronouncing Dictionary
GENEVA    JH AH0 N IY1 V AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Geneva    (n) (jh i1 n ii1 v @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュネーブ[, june-bu] (n) Geneva; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
ジュネーブ条約[ジュネーブじょうやく, june-bu jouyaku] (n) Geneva Convention [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日内瓦[Rì nèi wǎ, ㄖˋ ㄋㄟˋ ㄨㄚˇ, / ] Geneva, Switzerland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geneva \Ge*ne"va\, prop. n.
   The chief city of Switzerland.
   [1913 Webster]
 
   {Geneva Bible}, a translation of the Bible into English, made
    and published by English refugees in Geneva (Geneva, 1560;
    London, 1576). It was the first English Bible printed in
    Roman type instead of the ancient black letter, the first
    which recognized the division into verses, and the first
    which omitted the Apocrypha. In form it was a small
    quarto, and soon superseded the large folio of Cranmer's
    translation. Called also {Genevan Bible}.
 
   {Geneva convention} (Mil.), an agreement made by
    representatives of the great continental powers at Geneva
    and signed in 1864, establishing new and more humane
    regulation regarding the treatment of the sick and wounded
    and the status of those who minister to them in war.
    Ambulances and military hospitals are made neutral, and
    this condition affects physicians, chaplains, nurses, and
    the ambulance corps. Great Britain signed the convention
    in 1865.
 
   {Geneva cross} (Mil.), a red Greek cross on a white ground;
    -- the flag and badge adopted in the Geneva convention.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geneva \Ge*ne"va\, n. [F. geni[`e]vre juniper, juniper berry,
   gin, OF. geneivre juniper, fr. L. juniperus the juniper tree:
   cf. D. jenever, fr. F. geni[`e]vre. See {Juniper}, and cf.
   {Gin} a liquor.]
   A strongly alcoholic liquor, flavored with juniper berries;
   -- made in Holland; Holland gin; Hollands.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Geneva
   n 1: a city in southwestern Switzerland at the western end of
      Lake Geneva; it is the headquarters of various
      international organizations [syn: {Geneva}, {Geneve},
      {Genf}]
   2: gin made in the Netherlands [syn: {geneva}, {Holland gin},
     {Hollands}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top