Search result for

generator

(67 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generator-, *generator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generator[N] เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Syn. dynamo
generator[N] คนต้นคิด, See also: คนวางแผน, ผู้คิดค้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generator(เจน'นะเรเทอะ) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,บุคคลที่ให้กำเนิด,สิ่งที่ให้กำเนิด,เครื่องมือผลิตแก๊สหรือไอ, Syn. creator

English-Thai: Nontri Dictionary
generator(n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generator๑. ตัวก่อกำเนิด, เครื่องก่อกำเนิด, ตัวสร้าง๒. โปรแกรมก่อกำเนิด๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generatorอุปกรณ์แยกสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
generator๑. ตัวก่อกำเนิด, เครื่องก่อกำเนิด, ตัวสร้าง๒. โปรแกรมก่อกำเนิด๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
generator; electric generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
generator; generatrixตัวก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generator ผู้ผลิต(ขยะ)
ผู้ก่อให้เกิดขยะ หรือผู้เป็นเจ้าของขยะ และ/หรือ ผู้ควบคุมขยะ [สิ่งแวดล้อม]
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องกลที่ใช้เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Generator Currentพลังงานไฟฟ้า [การแพทย์]
Generator Potentialsศักย์ไฟฟ้าของตัวรับ [การแพทย์]
Generators, High Tensionหน่วยสร้างศักย์ไฟฟ้าแรงสูง [การแพทย์]
Generators, High Voltageระบบทำไฟฟ้าแรงสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going to need a thermic lance, a jackhammer, a generator, lights, ropes, cables, the works.เราต้องมีเครื่องตัดโลหะ เครื่องเจาะหิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟ เชือก สายเคเบิ้ล ในการทำงาน The Bank Job (2008)
And a high-frequency generator-receiver.ที่เครื่องรับความถี่สูง The Dark Knight (2008)
But before that, we will have to start the power generator.แต่ก่อนอื่น ต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟก่อนนะจ๊ะ Ponyo (2008)
And I got an emergency generator in case the storm turns into anything and you lose power.และฉันไปได้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินมาเครื่องหนึ่ง.. ..กรณีเกิดพายุทำลายทุกอย่างและคุณไม่มีไฟฟ้า Nights in Rodanthe (2008)
The Generator's our only source of power.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรา เป็นแหล่งพลังงานแหล่งเดียวที่มีอยู่ City of Ember (2008)
I'm getting into that Generator, whatever it takes.ผมจะเข้าไปที่แหล่งกำเนิดไฟนั่น,ไม่วายังไงก็ตาม City of Ember (2008)
We thrive thanks to the unbounded capacity of our mighty Generator... beating at our very center like a magnificent heart.เราขอขอบคุณแหล่งผลิดไฟฟ้าอันยิ่งใหญ่ที่มีให้อย่างไม่จำกัด จากก้นบึ้งในจิดใจของพวกเราด้วยความสัตย์จริง City of Ember (2008)
I get to work in the Generator.ผมจะได้เข้าไปทำงานเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า City of Ember (2008)
I want to be Electrician's Helper and work in the Generator, butJoss won't swap.ฉันอยากเป็นผู้ช่วยช่างไฟและ ทำงานในเครื่องส่งไฟฟ้า แต่ จอซไม่ยอมเปลี่ยน City of Ember (2008)
I think I can figure out what's wrong with the Generator.ผมคิดว่าผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องผลิตไฟฟ้า City of Ember (2008)
- Uh, can we go into the Generator? - [ Snoring ]อ่า พวกเราไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้มั้ย City of Ember (2008)
There's gotta be another way into the Generator.น่าจะมีทางอื่นไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generatorEvery hospital has a back-up electric generator in case of blackout.
generatorNASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า[N] generator, See also: dynamo, electric generator, electric motor, Syn. เครื่องทำไฟฟ้า, Example: โรงไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังหันไฟฟ้า [n. exp.] (kanghan faifā) EN: turbogenerator   
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā) EN: generator   FR: générateur électrique [m] ; groupe électrogène [m]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā sathit) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine   FR: machine électrostatique [f]
เครื่องทำไฟ[n.] (khreūang tham fai) EN: generator   FR: générateur électrique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERATOR    JH EH1 N ER0 EY2 T ER0
GENERATORS    JH EH1 N ER0 EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generator    (n) (jh e1 n @ r ei t @ r)
generators    (n) (jh e1 n @ r ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzeuger {m} | Erzeuger {pl}generator | generators [Add to Longdo]
Generator {m} | Generatoren {pl}generator | generators [Add to Longdo]
Generatoraggregat {n}generating set [Add to Longdo]
Generatorklemmen {f}generator terminal [Add to Longdo]
Generatorseite {f}generator end [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレスジェネレータ[, adoresujienere-ta] (n) {comp} address generator [Add to Longdo]
アナログ信号生成器[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator [Add to Longdo]
アプリケーションジェネレータ[, apurike-shonjienere-ta] (n) {comp} application generator [Add to Longdo]
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut [Add to Longdo]
オーディオ信号発生器[オーディオしんごうはっせいき, o-deio shingouhasseiki] (n) tone generator; audio signal generator; AF signal generator [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[, kyarakutajienere-ta] (n) {comp} character generator [Add to Longdo]
ジェネレータ;ジェネレーター[, jienere-ta ; jienere-ta-] (n) generator [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] (n) {comp} stroke character generator [Add to Longdo]
タコジェネ[, takojiene] (n) (abbr) tachogenerator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ベクトルジェネレータ[べくとるじえねれーた, bekutorujienere-ta] vector generator [Add to Longdo]
ベクトル発生器[べくとるはっせいき, bekutoruhasseiki] vector generator [Add to Longdo]
マクロ処理プログラム[マクロしょりプログラム, makuro shori puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ処理系[マクロしょりけい, makuro shorikei] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ生成プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generator \Gen"er*a`tor\, n. [L.]
   1. One who, or that which, generates, begets, causes, or
    produces.
    [1913 Webster]
 
   2. An apparatus in which vapor or gas is formed from a liquid
    or solid by means of heat or chemical process, as a steam
    boiler, gas retort, or vessel for generating carbonic acid
    gas, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) The principal sound or sounds by which others are
    produced; the fundamental note or root of the common
    chord; -- called also {generating tone}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) Any machine that transforms mechanical into
    electrical energy; a dynamo.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Math.) a mathematical entity which, when subjected to an
    operation, yields another mathematical entity; also, a
    {generatrix}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generator
   n 1: an apparatus that produces a vapor or gas
   2: engine that converts mechanical energy into electrical energy
     by electromagnetic induction
   3: someone who originates or causes or initiates something; "he
     was the generator of several complaints" [syn: {generator},
     {source}, {author}]
   4: an electronic device for producing a signal voltage

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Generator [geːnəraːtoːr] (n) , s.(m )
   generator
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top