Search result for

generationen

(53 entries)
(1.5612 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generationen-, *generationen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา generationen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *generationen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The abyss that separates our two generations.Der Abgrund, der zwischen unseren Generationen klafft. Terror Express (1980)
A tool we have sought for generations and possess, thanks to our young genius.Einen Weg, den wir seit Generationen gesucht haben, und jetzt fanden, dank unseres jungen Genies Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
If he succeeded in doing what he tried to do in Germany in 1944, it would have altered the lives of two or three generations of people on Earth.Wenn ihm gelungen wäre, was er 1944 in Deutschland versucht hat, hätte es das Leben von Generationen der Menschen verändert. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
The badgers have dwelt thereforgenerations.Ich meine, da leben die Dachse seit GenerationenThe Right to Know (1980)
Actually it says that the badgershave dwelt there forgenerations!Ich wusste es ja, hier steht, Die Machse lieben da seit GenerationenThe Right to Know (1980)
Spinach kept our family strong for thousands of years.Spinat gab deiner Familie Generationen lang Kraft. Popeye (1980)
Your family's lumber operation goes back three generations?Der Holzbetrieb deiner Familie ist 3 Generationen alt? The Lumberjack (1981)
Generations of living on the mountain yoked us to the rhythm of the land a touchstone to the strength each of us carries within ourselves.Die Generationen, die vor uns auf dem Berg gelebt hatten, unterwarfen uns dem Rhythmus des Landes, ein Maßstab für die Stärke, die jeder von uns in sich trägt. The Revel (1981)
In the rolling hills of a simple farm community untouched by time, a gruesome secret has been protected for generations.In den sanften Hügeln einer einfachen Bauerngemeinde unberührt von der Zeit wurde jahrelang ein grausames Geheimnis bewahrt über Generationen hinweg. Deadly Blessing (1981)
So, for over three generations, the Chicken Ranch went peacefully about its business, while the people here in Gilbert went about theirs.Über Generationen ging die Hühnerfarm friedlich ihrem Geschäft nach, und die Leute von Gilbert gingen dem ihren nach. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
This sword with its equal have been the sword of my families honor for generations.Dieses Schwert und sein Gegenstück.. ...sind der Inbegriff der Ehre meiner Familie gewesen seit GenerationenThe Challenge (1982)
For ten generations they've been criss-crossing the jungle in search of a white God in a divine vessel.Sie sind zehn Generationen lang durch den Dschungel gewandert ... Auf der Suche nach einem weißen Gott in einem heiligen Boot. Fitzcarraldo (1982)
"Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.""Zukünftige Generationen werden kaum glauben können, dass ein Mensch wie er aus Fleisch und Blut jemals auf Erden gewandelt ist." Gandhi (1982)
In both cases this could mean catastrophic consequences for us, and for the future of mankind.Beide Möglichkeiten hätten nicht nur katastrophale Folgen für uns, sondern auch für kommende GenerationenZeme roku 2484 (1983)
They have terrorized this state for generations with their thieving' and murdering'.Sie haben diesen Staat über Generationen terrorisiert. Steele's Gold (1983)
Reputation survives generations.Der Ruf bleibt über Generationen erhalten. Duel to the Death (1983)
Four generations of working that farm, digging and draining and planting.Vier Generationen haben auf dieser Farm gearbeitet. Sie haben gegraben, bewässert und gepflanzt. Local Hero (1983)
Of course, three generations of my family reared birds for a livingSeit drei Generationen züchtet meine Familie Vögel! Fearless Hyena 2 (1983)
Present at the party is Scott Fitzgerald, who is to cast perspective on the '20s for all future generations.Zu den Gästen zählt Scott Fitzgerald, der den 20ern für alle zukünftigen Generationen ein Denkmal setzen wird. Zelig (1983)
And she said " I want to make a record of this case for future generations and the world of science, and I want you to keep the camera very quiet."Sie sagte: " Ich will diesen Fall für zukünftige Generationen und die Wissenschaft festhalten." "Die Kamera muss sehr diskret sein." Zelig (1983)
My dear girl... each of these weapons is authentic, in perfect condition... and has been in this family for generations.Meine Liebe, jede dieser Waffen ist authentisch, in perfektem Zustand und ist seit Generationen im Familienbesitz. Blue Blooded Steele (1984)
You know, on second thought, maybe we should think this through a bit more so that future generations of Americans will...Vielleicht sollten wir uns das noch mal überlegen, damit kommende Generationen von Amerikanern... The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
The powerful Bene Gesserit sisterhood, for 90 generations, has been manipulating bloodlines to produce the Kwisatz Haderach. A super being.Seit 90 Generationen verfolgt der mächtige weibliche Orden der Bene Gesserit das Ziel durch genetische Kreuzung den Kwisatz Haderach, den Übermenschen, hervorzubringen. Dune (1984)
Thufir Hawat has served House Atreides three generations.Thufir Hawat dient den Atreiden seit drei GenerationenDune (1984)
They have used it for generations to cure their ills.Sie verwenden sie seit Generationen zur Heilung ihrer Krankheiten. The Ewok Adventure (1984)
Oh, of course, I understand that to you such considerations may seem absurd but it is essential for all of us that he take his place in society as his family has done for generations.Ich verstehe wohl, dass Ihnen solche Überlegungen fremd sein mögen. Aber es ist für uns alle wichtig, dass er seinen Platz in der Gesellschaft einnimmt, so wie seine Familie es schon seit Generationen tut. Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Your three generations can commit incest with each others!Eure drei Generationen können ja miteinander Blutschande begehen! The Crazy Family (1984)
I'm just plain old George Martin, fourth-generation American. Ha, ha. - Really?(OHNE AKZENT) Sondern ganz einfach Martin und bin seit 4 Generationen Amerikaner. Police Academy (1984)
For the sake of future generations, please tell us everything you know.Oem und den zukünftigen Generationen zuliebe müssen Sie uns alles sagen. Repo Man (1984)
The future generations will be proud of us.Die künftigen Generationen werden sich mit Stolz an uns erinnern. Repentance (1984)
When we all go down to Mont Royal in a couple of weeks... we're gonna see how he was brought up, the things he believes in.Orrys Vorstellungen sind sein Erbgut. Es wird Generationen dauern, sie zu ändern. Episode #1.3 (1985)
Amanda, there's something I want you to have.Etwas, das seit 3 Generationen zu unserer Familie gehört. DOA: Delirious on Arrival (1985)
[WILL NARRATING] Jerry went on singing its lineage, back to the founding of its home planet... 170 generations ago.Jerry sang seinen gesamten Stammbaum, der bis zur Gründung seines Planeten vor 170 Generationen zurückreichte. Enemy Mine (1985)
The Manfredis have been financial geniuses for generations.Die Manfredis sind seit Generationen Finanzgenies gewesen. The Holcroft Covenant (1985)
All those age 36, 22, 35 and 48.Es sind alle Generationen anwesend. Im Alter von 36, 22, 35 und 48. Mr. Vampire (1985)
This sword has been in my family for five generations.Dieses Schwert ist seit fünf Generationen in Familienbesitz. Ladyhawke (1985)
A thing of glory for a million future generations to see.Dieses ruhmreiche Monument wird noch viele Generationen erstaunen. National Lampoon's European Vacation (1985)
- Mr. President I believe secession is unconstitutional and slavery is a moral and political evil in any society.Meine Loyalität und meine Liebe und seit 5 Generationen die meiner Familie, gilt Virginia. Deshalb bin ich hier, Sir. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
Generation after generation of Catholics... have been used as little more than beasts ofburden by their Protestant masters. And ladies and gentlemen, the world has averted its eyes.Generationen von Katholiken wurden von ihren protestantischen Herren vorwiegend als Arbeitstiere missbraucht. When Irish Eyes Are Crying (1986)
A prize that will keep us out of the clove mills for generations.Ein Preis, der uns für Generationen nützen wird. Billy's Lost Weekend (1986)
They burn down to the tri-tanium the plutonium will be useless and radioactive for the next 300 generations.Sie brennen sich durch ins Tritanium und das Plutonium wird verstrahlt für die nächsten 300 GenerationenNeed to Know (1986)
Generations are being born and dying.Generationen werden geboren und sterben. Highlander (1986)
The weaponry they used is called the Armour of God.Die Rüstungen aus den Schlachten.... vererbte man über Generationen weiter. Armour of God (1986)
Sure would be something, two generations of the Clarks on stage together at the same time.Das wäre doch was, zwei Generationen von Clarks gleichzeitig auf einer Bühne. Playing for Keeps (1987)
Four generations of steelworkers...Vier Generationen Stahlarbeiter... Wall Street (1987)
We, mentors of new generations, shouldn't allow our words to become shallow.Wir Erzieher neuer Generationen dürfen nicht erlauben, dass unsere Worte leer bleiben. Blackbird (1988)
We mentors of new generations will not let that happen.Wir Erzieher neuer Generationen dürfen das nicht erlauben. Blackbird (1988)
This situation has existed for a long time.Es ist seit Generationen so. Symbiosis (1988)
And interfering with an agreement that has lasted for generations.Und ein Abkommen, das seit Generationen besteht. Symbiosis (1988)
Ten generations of your progeny.Zehn Generationen Ihrer Familie. The Neutral Zone (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Degeneration {f}; Entartung {f} | Degenerationen {pl}degeneration | degenerations [Add to Longdo]
Generation {f} | Generationen {pl}generation | generations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Generationen [geːnəratsiːoːnən] (n) , pl.
     generations
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top