Search result for

geltens

(84 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geltens-, *geltens*, gelten
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geltens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geltens*)
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
gelten (vi vt ) 1 v/i be valid; Gesetz etc: be in force; Preis: be effective: gelten für apply to; gelten als be regarded as, be considered (to be); gelten lassen accept (als as); 2 v/t: viel (wenig) gelten carry a lot of (little) weight

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, people here call men in the next village foreigners and suspect them so why should they listen to us?Leute aus dem Nachbardorf gelten hier als Fremde, und man misstraut ihnen. - Warum sollten sie uns anhören? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Well, that must mean us too.Das muss auch für uns geltenThe Left Handed Gun (1958)
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.Aber sie zeigten es nicht und sprachen über die Strömung und die Tiefen, in denen sie angelten, und über das stete gute Wetter. The Old Man and the Sea (1958)
They were sailing together, lashed side by side.Sie segelten zusammen aneinander geschnallt und der alte Mann dachte, The Old Man and the Sea (1958)
I think you're just a woman who's been hurt, hurt so badly you can never repay it.Dein Schmerz ist so groß, dass du ihn niemals vergelten kannst. Queen of Outer Space (1958)
In short, he's a perfect example of that dying race... the unpressed gentlemen of the press.Kurz gesagt, er ist das perfekte Beispiel für die aussterbende Rasse der ungebügelten Herren der Presse. Teacher's Pet (1958)
Thus, when the Vikings set forth to rob and plunder England, they never sailed out of sight of land.Wenn die Wikinger auszogen, in England zu rauben und zu plündern, segelten sie nie weit entfernt vom Festland. The Vikings (1958)
Why, the Michigan Supreme Court did accept irresistible impulse, Parn.Das Oberste Gericht Michigan ließ einen unwiderstehlichen Impuls geltenAnatomy of a Murder (1959)
High-intensity arcs will burn submerged... and millions of volts discharged in random directions.Hoch intensive Lichtbögen brennen auch unter Wasser und für zentrierte Spannungen von Millionen Volt wie hier könnte das Gleiche geltenThe Atomic Submarine (1959)
... givingevilforevil.Böses mit Bösem vergeltenBen-Hur (1959)
Let me go by; I should take an airplane.Diese Regeln gelten nicht für mich. Fever Mounts at El Pao (1959)
"Win or die!"Die Worte, die Hannibal seinen Soldaten zurief beim Alpen-Übergang, die gelten auch für uns heute: Hannibal (1959)
IT'S SIMPLY THAT, IF YOU EVER GET TIRED OF LIVING, MR. BEDEKER, YOU EXERCISE THIS ESCAPE CLAUSEEinfach ausgedrückt heißt es, wann immer Sie das Leben leid sind, Mr. Bedeker, können Sie die Klausel geltend machen, in dem Sie mich dazu ersuchen, Ihr... Escape Clause (1959)
Laws made for everyone.Die Gesetze gelten für alle. Classe Tous Risques (1960)
I got a reputation for truth, Travis.Sie gelten als ehrlich, Travis! The Alamo (1960)
- May God pay you back!- Der Herr wird es dir vergeltenCroesus (1960)
Bill, see how many of those dear people can match God's bountiful gift with their own offerings.Bill, sehen wir mal, wie viele gute Menschen Gottes Gabe mit einer Gabe vergeltenElmer Gantry (1960)
It's a long time to be dead to the only family you have.Eine lange Zeit, für seine Familie als tot zu geltenExodus (1960)
I know Haganah would call him back, if you would only use your influence.Man riefe ihn zurück, wenn du deinen Einfluss geltend machen würdest. Exodus (1960)
I don't know how I shall ever be able to repay you.Ich weiß nicht, wie ich dir das je vergelten soll. Spartacus (1960)
You realize, of course, miss tyler, why these rules are in effect.Sie verstehen natürlich, weshalb diese Regeln gelten, Miss Tyler. Eye of the Beholder (1960)
BEFORE TOO MANY SCREAMING PEOPLE. MR. BOLIE JACKSON, WHO M IGHT DO WELL TO LOOK FOR SOME GENTLE MAGICMr. Bolie Jackson, der gut daran täte, nach etwas leiser Magie zu suchen, in diesem versiegelten Glas, welches ihn gerade anstarrt. The Big Tall Wish (1960)
BUT WHAT OF MISS JESSEL?Hätte sie nicht ihren Einfluss geltend machen können? The Innocents (1961)
They're still supposed to be happily married.Sie gelten immer noch als glücklich verheiratet. The Misfits (1961)
They can scarcely apply to a deserter out of uniform.Die gelten für einen Deserteur ohne Uniform nicht. Two Rode Together (1961)
Even as a dead man... have your name up there-Sogar als Toter. Sogar da oben willst du als ungeschlagener Champion geltenA Game of Pool (1961)
It is the unanimous judgment of this court that from this day on, you shall be rendered insane.Es ist das einstimmige Urteil dieses Gerichts, dass Sie ab dem heutigen Tag als geisteskrank geltenDeaths-Head Revisited (1961)
You'll conform to our ideas of how you should behave.Hier gelten unsere Vorstellungen von gutem Benehmen. Birdman of Alcatraz (1962)
These directives weren't made just for you. It applies to the entire system.Diese Anweisungen gelten nicht für Sie, sondern für das ganze System. Birdman of Alcatraz (1962)
Tell me, did you use your sail all the way up to the reef?Honey, segelten Sie den ganzen Weg bis zum Riff hierher? Dr. No (1962)
In Siberia, where I come from, 300 km is considered "near".Bei uns in Krasnoiarsk in Sibirien, gelten 300 km noch als nahe. Ivan's Childhood (1962)
Sailed in fifty ships, we did, to conquer Ireland.Wir segelten mit 50 Schiffen, um Irland zu erobern. Jack the Giant Killer (1962)
Once when Eric the Red and I were sailing south... we saw a school of dragons in the sea.Einmal, als ich und Erik der Rote in den Süden segelten sahen wir im Meer eine Drachenschule. Jack the Giant Killer (1962)
Most of you, to whom I also belong, are against repaying violence with violence, but others support this.Die meisten von euch, zu denen ich auch gehöre, sind dagegen, Gewalt mit Gewalt zu vergelten, aber viele andere befürworten sie. Pontius Pilate (1962)
The majority wishes to repay violence with violence!Die Mehrheit wünscht, Gewalt mit Gewalt zu vergeltenPontius Pilate (1962)
When the cab crashed and the women started hitting me, I found out. They had nothing against me, they thought they were hitting you.Als die Frauen mich verprügelten, wurde mir klar, dass es gar nicht um mich ging, sie meinten Philip Shayne! That Touch of Mink (1962)
The old-fashioned type or the manly, same rules for me as for you?Der altmodische Typ oder männlich, es gelten die gleichen Regeln? Two for the Seesaw (1962)
Be especially aware of each of the exceptions and rules which may act to take an agreement outside the Statute.Sie müssen sich aller Ausnahmen und Regeln bewusst sein, die für einen Vertrag außerhalb des Status geltenTwo for the Seesaw (1962)
Also my sense of humor, my regular meals, my normal working hours.Dazu meinen Sinn für Humor, meine geregelten Mahlzeiten und normale Arbeitszeiten. The Dummy (1962)
And even as Caesar's galleys sailed the great sea to Egypt it was happening that, just as the Romans so the Egyptians made war, one upon the other for King Ptolemy would no longer share the throne with his sister Cleopatra but drove her from the city of Alexandria and sought to destroy her.Und während Cäsars Galeeren nach Ägypten segelten... ergab sich, dass genau wie die Römer... sich zu gleicher Zeit die Ägypter bekriegten... denn König Ptolemäus wollte nicht länger den Thron... mit seiner Schwester Kleopatra teilen... und er vertrieb sie aus Alexandria... und wollte sie vernichten. Cleopatra (1963)
But you wish to be known as a noble ruler.Aber du willst als gnädiger Herrscher geltenCleopatra (1963)
According to the records of the International Psychic Society... showers of stones fell on your house for three days when you were 10 years old.Entsprechend den Büchern der International Psychic Society hagelten 3 Tage lang Steine auf Ihr Haus nieder, als Sie 10 Jahre alt waren. The Haunting (1963)
Nobody knows even why some houses are called haunted.Niemand weiß, warum manche Häuser als Spukhäuser geltenThe Haunting (1963)
The rules should be the same for everybody. Otherwise, it just ain't fair.Wenn nicht für alle die gleichen Regeln gelten, ist es nicht fair. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
The mind of man is ever at the service of evil.Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin der Richter. Hier im Schloss gelten meine Gesetze. Horror Castle (1963)
Six of them set out, only three got home.Sechs segelten los, nur drei kamen zurück. Carry On Jack (1964)
We sailed in violent storms, blown many leagues off our course.Wir segelten in schwerem Sturm und sind abgekommen. The Long Ships (1964)
It would come to immediate trial, if you would vouchsafe the answer.Es würde sofort gelten, wenn Eure Hoheit zur Erwiderung geneigt wäre. Hamlet (1964)
Once the population, including the military, has been immobilized, my task force, which Mr. Strap had his people smuggle across the Rio Grande from Mexico, will approach Fort Knox in motorized equipment along Bullion Boulevard which runs past the depository here,NERVENGAS VOR ANGRIFF BEI TAGESANBRUCH Ist die Bevölkerung, einschließlich des Militärs, ruhig gestellt, wird meine Sondereinheit, die Mr. Strap und seine Leute über den Rio Grande aus Mexiko hereinschmuggelten, sich motorisiert nach Fort Knox begeben, entlang des Bullion Boulevard, der am Golddepot vorbei führt Goldfinger (1964)
The sinister pair approached the professor, surrounded him, and kidnapped him.Die düsteren Gestalten näherten sich dem Professor, umzingelten ihn langsam und schlugen zu. That Man from Rio (1964)

German-Thai: Longdo Dictionary
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspruch {m}; Anrecht {n}; Recht {n} | Ansprüche {pl} | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Ausübung {f}; Geltendmachung {f} | bei der Ausübung seiner Pflichtenexercise | in the exercise of his duties [Add to Longdo]
Einfluss {m}; Einfluß {m} [alt] (auf) | Einflüsse {pl}; Beeinflussungen {pl} | Einfluss ausüben; Einfluss geltend macheninfluence (on) | influences | to exert influence [Add to Longdo]
Geltendmachen {n}assertion [Add to Longdo]
Geltendmachung {f}enforcement [Add to Longdo]
Kandidat {m}; Anwärter {m} | Kandidaten {pl}; Anwärter {pl} | als sicher geltender Kandidatcandidate | candidates | shoo-in [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
Recht {n}; Anrecht {n}; Berechtigung {f} | Rechte {pl}; Anrechte {pl} | sicher begründetes Anrecht; zustehendes Recht | ausschließliches Recht | im Recht sein | das Recht haben zu | zu seinem Recht kommen | zu seinem Recht kommen | Recht geltend machenright | rights | vested right | exclusive right | to be in the right | to have the right to; to be entitled to | to gain redress | to come into one's own | to assert a right [Add to Longdo]
Recht {n} | geltendes Recht | nach geltendem Recht | Recht und Ordnung | Recht und Ordnung schaffen | nach deutschem Recht | von Rechts wegenlaw | applicable law | as the law stands | law and order | to impose law and order | under German law | by law; by rights [Add to Longdo]
Verjährung geltend machento prescribe [Add to Longdo]
abgelten (Ansprüche) | abgeltend | abgegoltento satisfy | satisfying | satisfied [Add to Longdo]
ausüben (Macht; Amt); geltend machen (Einfluss)to exercise [Add to Longdo]
belohnen; vergelten | belohnend | belohnt | belohntto reward | rewarding | rewarded | rewards [Add to Longdo]
gelten; gültig sein | geltend | gegolten | es gilt | es galt | sie galten | es hat/hatte gegolten | es gälteto be valid | being valid | been valid | it is valid | it was valid | they were valid | it has/had been valid | I/he/she would be valid [Add to Longdo]
gelten alsto pass for [Add to Longdo]
gelten; in Kraft seinto obtain [Add to Longdo]
geltend; in Kraftin force [Add to Longdo]
(mit Nachdruck) geltend machento enforce an argument [Add to Longdo]
Forderungen (gerichtlich) geltend machen; Schuld eintreibento enforce [Add to Longdo]
Rechte aus einem Vertrag geltend machento enforce a contract [Add to Longdo]
gültig; geltend {adj}valid [Add to Longdo]
kompensieren; erstatten; ausgleichen; abgelten | kompensierend; erstattend; ausgleichend; abgeltend | kompensiert; erstattet; ausgeglichen; abgegoltento compensate | compensating | compensated [Add to Longdo]
rechnen; zählen; geltento count [Add to Longdo]
vergelten | vergeltendto repay {repaid; repaid} | repaying [Add to Longdo]
vergelten | vergeltend | vergeltet | vergelteteto reciprocate | reciprocating | reciprocates | reciprocated [Add to Longdo]
vergelten | vergeltend | vergeltetto requite | requiting | requites [Add to Longdo]
vergelten | vergeltendto retaliate | retaliating [Add to Longdo]
vergeltendretaliative [Add to Longdo]
vergeltendretributive [Add to Longdo]
vergeltendrewarding [Add to Longdo]
vergeltendretributory [Add to Longdo]
vergeltend {adv}retributively [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top